Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Για προσέλκυση, πάπυρος 4-2705


Πάρε αιθιοπικό κύμινο και λίπος από μια ποικιλόχρωμη κατσίκα και μετά βάλε την προσφορά μαζί, για την Σελήνη την 13η και 14η, σε πήλινο θυμιατό με κάρβουνα, σε ένα ψηλό σημείο στο δωμάτιο. Πες:

δεῦρ', Ἑκάτη, γιγάεσσα, Διώνης μεδέουσα, Περσία, Βαυβώ, Φρούνη, ἰοχέαιρα, ἀδμήτη, Λυδή,ἀδαμάστωρ, εὐπατόρεια, δᾳδοῦχε, ἡγεμόνη, κατακαμψυψαύχενε, Κούρη· κλῦθι, διαζεύξασα πύλας λύτου δάμαντος, Ἄρτεμι, ἣ καὶ πρόσθεν πίσκοπος σθα, μεγίστη, πότνια, ῥηξίχθων, σκυλακάγεια, πανδαμάτειρα, εἰνοδία, τρικάρανε, φαεσφόρε, παρθένε σεμνή· σὲ καλῶ, ἐλλοφόνα, δολόεσσα, Ἀυδναία, πολύμορφε· δεῦρ', Ἑκάτη, τριοδῖτι, πυρίπνοα φάσματ' ἔχουσα χἀτ' ἔλαχες δεινὰς μὲν δούς, χαλεπὰς δ' ἐπιπομπάς· τὰν κάταν σε καλῶ  σὺν ποφθιμένοισιν ἀώροις, κεἴ τινες ρώων θανον γύναιοί τε παιδες, ἄγρια συρίζοντες, ἐπὶ φρεσὶ θυμὸν δοντες, οἱ δέ· νέμων εἴδωλον χοντες· στάντες πὲρ κεφαλῆς τῆς δεῖνα φέλεσθε αὐτῆς τὸν γλυκὺν πνον, μηδέποτε βλέφαρον βλεφάρῳ κολλητὸν πέλθοι, τειρέσθω δ' ἐπ' ἐμαῖς φιλαγρύπνοισι μερίμναις. εἰ δέ τιν' ἄλλον χουσ' ἐν κόλποις κατάκειται, κεῖνον πωσάσθω, ἐμὲ δ' ἐν φρεσὶν νκαταθέσθω καὶ προλιποῦσα τάχιστα π' ἐμοῖς προθύροισι παρέστω, δαμνομένη ψυχῇ π' ἐμῇ φιλότητι καὶ εὐνῇ. ἀλλὰ σύ, ὦ Ἑκάτη, πολυώνυμε, παρθένε, Κούρα, ἐλθέ, θεά, κλομαι, ἅλωος φυλακὰ καὶ ωγή, Περσεφόνα, τρικάρανε, πυρίφοιτε, βοῶπι, βουορφορβη, πανφόρβα, φορβαρα· κτιωφι, Ἐρεσχιγάλ Νεβουτοσουαληθ· παρὰ θυραῖς πυπυληδεδεζω ηξιπύλη τε. δεῦρ' Ἑκάτη, πυρίβουλε, καλῶ σε π' ἐμαῖς παοιδαῖς· μασκελλι μασκελλω· φνουκενταβαωθ· ρεοβαζάγρα ηξίχθων ϊπποχθων· ρεοπηγανύξ· μορμορον τοκουμβαι (κοινόν)· μαινομένη δεῖνα κοι π' ἐμαῖσι θύραισι τάχιστα, ληθομένη τέκνων συνηθείης τε τοκήων καὶ στυγέουσα τὸ πᾶν νδρῶν γένος δὲ γυναικῶν κτὸς μοῦ, τοῦ δεῖνα, μόνον με δ' ἔχουσα παρέστω, ἐν φρεσὶ δαμνομένη κρατερῆς π' ἔρωτος νάγκης. θενωβ· τιθεληβ· ηνωρ· τενθηνωρ· πολυώνυμε, κυζαλεουσα παζαους. διὸ καλλιδηχμα καὶ σαβ φλέξον κοιμήτῳ πυρὶ τὴν ψυχὴν τῆς δεῖνα. καὶ ρίων καὶ ὁ ἐπάνω καθήμενος Μιχαήλ· πτὰ δάτων κρατεῖς καὶ γῆς, κατέχων, ὃν καλέουσι δράκοντα μέγαν ακροκοδηρε μουϊσρω Χαρχαρ δωναί, Ζεῦ δη Δαμναμενεῦ κυνοβιου εζαγρα· κοινόν. Ἰὼ πασικράτεια καὶ Ἰὼ πασιμεδέουσα· Ἰὼ παντρεφέουσα Ζηλαχνα· καὶ σααδ· σαβιωθη· νουμιλλον· ναθομεινα· εὶ κεινηθ· λκιμος Θησεὺς ονυξ, περίφρον Δαμναμενεύς, ἀμυναμένη, αλκυια θεά, νέκυια, Περσία σεβαρα, ακρα. σπεῦδε τάχιστα, ἤδη π' ἐμαῖσι θύραισι παρέστω (κοινόν).


(αρχαίο κείμενο

λλη γωγή· λαβὼν κύμινον Αἰθιοπικὸν καὶ αἰγὸς ποικίλης παρθένου στέαρ καὶ μοῦ ποιήσας πίθυμα πίθυε πρὸς Σελήνην ιγ, ιδ, ἐπὶ γεΐνου θυμιατηρίου, ἐπὶ δώματος ψηλοῦ, ἐπὶ νθράκων. λόγος·)