Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

اسماءالله

يا الله يا رحمن يا رحيم يا كبير يا حميد يا مجيد يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا باري يا مصور يا تواب يا وهاب يا باعث يا وارث يا قايم يا دايم يا فرد يا صمد يا جليل يا قاهر يا قديم يا قادر يا قدير يا مقتدر يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا علي يا الله يا عظيم يا منان يا ملك يا عفو يا غفور يا شكور يا حليم يا ودود يا شهيد يا كبير يا متعالي يا قريب يا مجيب يا ديان يا ولي يا حق يا مبين يا رؤوف يا رحيم يا قريب يا خلاق يا رزاق يا باسط يا ظهير يا ظهار يا رب يا وكيل يا لطيف يا خبير يا بصير يا عالم يا باري يا بديع يا مبدي يا معيد يا حافظ يا حفيظ يا واسع يا محيط يا الله يا الله يا واحد يا صمد يا وتر يا الله لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا علام يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا قابل التوب يا واسع المغفرة يا من كتب على نفسه الرحمة يا رفيع الدرجات يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا خالق الأرضين والسموات يا بديع السموات والأرض يا فالق الحب والنوى يا مخرج الحي من الميت ويا مخرج الميت من الحي يا فالق الإصباح يا جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا يا ملك يوم الدين يا خالق كل شئ يا جامع كل حي ليوم لاريب فيه يا من لا على امره أمر يا هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم يا فعال لما يريد يا ملك الناس يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا الفضل يا ذا الجلال والإكرام يا الفضل العظيم يا ذا العطاء الجسيم يا ذا العرش المجيد يا ذا القوة المتين يا ذا الفضل على المؤمنين يا ذا العفو والمغفرة يا ذا المعارج يا ذا الطول لا إله إلا أنت إليك المصير يا رب المشارق والمغارب يا رب المشرقين والمغربين يا أحكم الحاكمين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا ولي المؤمنين يا متولي الصالحين يا من لايضيع أجر المحسنين يا من عنده مفاتيح الغيب يا من لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يا من يعلم السر وأخفي يا من يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون يا من له مقاليد السموات والأرض يا من يعلم ماتحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما يزداد وكل شئ عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يا من أحصى كل شئ عدداَ يا من أحاط بكل شئ علماَ يا من يعلم القول في السموات والأرض هو السميع العليم يا من له الأسماء الحسنى يا من له دعوة الحق يا من له ميراث السموات والأرض يا من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون يا من له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا شاهد غير غايب يا قريب غير بعيد يا غالباَ غير مغلوب
يا الله يا إله يا أحد يا أبد يا أيد يا أبدي يا أزلي يا أواب يا أمين يا أمن من لا أمن له يا أمان الخائفين يا أشفع الشافعين يا أسرع الحاسبين يا أحسن الخالقين يا أسبغ المنعمين يا أسفع السافعين يا أكرم الاكرمين يا أعدل العادلين يا أحكم الحاكمين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أجود الاجودين يا أرحم الراحمين يا أنيس الذاكرين يا أقدر القادرين يا أعلم العالمين يا إله الخلق أجمعين يا أمل الاملين يا أنس المستوحشين يا آمرا بالطاعة يا أليم الاخذ يا أهل التقوى يا أهل المغفرة يا أقدر من كل قدير يا أعظم من كل عظيم يا أجل من كل جليل يا أمجد من كل ماجد يا أرأف من كل رءوف يا أعز من كل عزيز يا أكبر من كل كبير يا أقدم من كل قديم يا أعلى من كل علي يا أسنى من كل سني يا أبهى من كل بهي يا أنور من كل منير يا أظهر من كل ظاهر يا أخفى من كل خفي يا أعلم من كل عليم يا أخبر من كل خبير يا أكرم من كل كريم يا ألطف من كل لطيف يا أبصر من كل بصير يا أسمع من كل سميع يا أحفظ من كل حفيظ يا أملى من كل ملي يا أوفى من كل وفي يا أغنى من كل غني يا أعطى من كل معط يا أوسع من كل واسع يا أجود من كل جواد يا أفضل من كل مفضليا أنعم من كل منعم يا أسيد من كل سيد يا أرحم من كل رحيم يا أشد من كل شديد يا أقوى من كل قوي يا أحمد من كل حميد يا أحكم من كل حكيم يا أبطش من كل باطش يا أقوم من كل قيوم يا أدوم من كل دائم يا أبقى من كل باق يا أفرد من كل فرد يا أوحد من كل واحد يا أحمد من كل حمد يا أكمل من كل كامل يا أتم من كل تام يا أعجب من كل عجيب يا أفخر من كل فاخر يا أبعد من كل بعيد يا أقرب من كل قريب يا أمنع من كل مانع يا أغلب من كل غالب يا أعفى من كل عفو يا أحسن من كل محسن يا أجمل من كل مجمل يا أقبل من كل قابل يا أشكر من كل شاكر يا أغفر من كل غفور يا أصبر من كل صبور يا أجبر من كل جبار يا أدين من كل ديان يا أقضى من كل قاض يا أمضى من كل ماض يا أنفذ من كل نافذ يا أحلم من كل حليم يا أخلق من كل خالق يا أرزق من كل رازق يا أقهر من كل قاهر يا أنشأ من كل منش يا أملك من كل مالك يا أولى من كل ولي يا أرفع من كل رفيع يا أشرف من كل شريف يا أبسط من كل باسط يا أقبض من كل قابض يا أبدى من كل باد يا أقدس من كل قدوس يا أطهر من كل طاهر يا أزكى من كل زكي يا أهدى من كل هاد يا أصدق من كل صادق يا أعود من كل عواد يا أفطر من كل فاطر يا أرعى من كل راع يا أعون من كل معين يا أوهب من كل وهاب يا أتوب من كل تواب يا أسخى من كل سخي يا أنصر من كل نصير يا أسلم من كل سلام يا أشفى من كل شاف يا أنجى من كل منج يا أبر من كل بار يا أطلب من كل طالب يا أدرك من كل مدرك يا أرشد من كل رشيد يا أعطف من كل معطف يا أعدل من كل عدل يا أتقن من كل متقن يا أكفل من كل كفيل يا أشهد من كل شهيد يا بديع يا بدي يا بادئ يا بر يا بار يا برهان يا بصير يا باطن يا بائن يا بارئ يا باسط يا باطش يا باقي يا باعث يا باذخ يا بهي يا بريا من كل عيب يا بالغ الحجة يا باني السماء بقوته يا باس الجبال بقدرته يا باث الاقوات بعلمه يا بلاغ العاجزين يا بشرى المؤمنين يا باتر عمر الباغين يا بعد البعد يا بعيدا في قربه يا تام يا تواب يا تالي الانباء على رسوله ثقة المتوكلين يا ثابت الربوبية يا ثاني كل وحيد يا ثاج المعصرات بقدرته يا ثالج قلوب المؤمنين بذكره 
يا جبار يا جواد يا جامع يا جابر يا جليل يا جلال السماوات و الارض يا جمال السماوات و الارض يا جاعل الليل
سكنا يا جميل الصنع يا جالي الهموم يا جسيم النعم يا جاري القدر يا جديدا لا يبلى يا جاذ أصول الظالمين يا جلي البراهين يا جار المستجيرين يا جليس الذاكرين يا جنة العائذين يا حي يا حامد يا حميد يا حافظ يا حفيظ يا حفي يا حسيب يا حنان يا حليم يا حكم يا حكيم يا حاكم يا حق يا حامل العرش يا حلو الذكر يا حسن التجاوز يا حاضر كل ملا يا حبيب من لا حبيب له يا حرز من لا حرز له يا حصن كل هارب يا حياة كل شيء يا حاف العرش بملائكته يا حارس السماء بالشهب يا حابس السماوات و الارض أن تزولا يا حاشر الخلائق في اليوم الموعود يا حاث عباده على شكره يا حاشي العز قلوب المتقين يا حاط أوزار التائبين يا خافض يا خالق يا خلاق يا خفير يا خبير يا خالد الملك يا خفي الالطاف يا خازن النور في السماء يا خاص موسى بكلامه يا خليفة النبيين يا خاذل الظالمين يا خادع الكافرين يا خير الناصرين يا خير الفاتحين يا خير الوارثين يا خير المنزلين يا خير المحسنين يا خير الرازقين يا خير الفاصلين يا خير الغافرين يا خير الساترين يا خير الحاكمين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير الشاكرين يا خاتما بالخير لاوليائه يا داعي يا دائب يا دائم يا ديموم يا ديوم يا دال يا دليل يا دان في علوه يا ديان العباد يا دافع الهموم يا دامغ الباغين يا داحي المدحوات يا ذاكر يا ذكور يا ذائد يا ذارئ ما في الارض يا ذخر من لا ذخر له يا ذا الطول يا ذا المعارج يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال و الاكرام يا رب يا رقيب يا رشيد يا راشد يا رفيع يا رافع يا رحمان يا رحيم يا راحم يا رءوف يا رازق يا رزاق يا رائي يا رضوان يا راصد يا رصد المرتصد يا رضي القول يا راض على أوليائه يا رافد من استرفده يا راعي من استرعاه يا ركن من لا ركن له يا رائش كل قانع يا راد ما فات يا رامي أصحاب الفيل بالسجيل يا رابط على قلوب أهل الكهف بقدرته يا راج الارض بعظمته يا رغبة العابدين يا رجاء المتوكلين يا زكي يا زاكي يا زارع النبات يا زين السماوات و الارض يا زاجر الظلوم يا زائد الخضر في علمه يا سمح يا سموح يا سلام يا سالم يا ساتر يا ستار يا سبحان يا سلطان يا سامق يا سبوح يا سرمدي يا سخي يا سني يا سابغ النعم يا سامي القدر يا سابق الفوت يا ساجر البحر يا سالخ النهار من الليل يا ساد الهواء بالسماء يا سيد السادات يا سبب من لا سبب له يا سند من لا سند له يا سريع الحساب يا سميع الدعاء يا سامع الاصوات يا سار أوليائه يا سرور العارفين يا ساقي الظمآنين يا سبيل حاجة الطالبين يا سامك السماء يا ساطح الارضين يا سالب نعم الجاحدين يا سافعا بنواصي الخلق أجمعين يا شاهد يا شهيد يا شاكر يا شكور يا شافع يا شفيع يا شاء لا بهمة يا شاق السماء بالغمام يا شفيق من لا شفيق له يا شرف من لا شرف له يا شديد البطش يا شريف الجزاء يا شارع الاحكام يا شامل اللطف يا شاعب صدع المكسورين يا شاد أزر النبيين يا شافي مرضى المؤمنين يا صبار يا صابر يا صبور يا صادق يا صدوق يا صافح يا صفوح يا صمد المؤمنين يا صانع كل مصنوع يا صالح خلقه يا صارف اللزبة يا صاب ماء المطر بقدرته يا صاف الملائكة بعظمته يا صافي الملك يا صاحب كل وحيد يا صغار المعتدين يا صريخ المستصرخين يا ضار المعتدين يا ضامن الارزاق يا ضارب الامثال يا ضافي الفجر و الجمال يا طهر يا طاهر يا طهور يا طبيب الاولياء يا طامس عيون الاعداء يا طالبا لا يعجز يا طاحي الارض يا طاوي السماء يا طلب الغادرين يا طارد العسر عن اليسر يا ظاهر يا ظهير يا ظليل الظل يا ظهراللاجئين يا عدل يا عادل يا علي يا عالي يا عليم يا علام يا عالم يا عز يا عزيز يا عظيم يا عاضد يا عاطف يا عطوف يا عافي يا عفو يا عتيد الامكان يا عجيب القدرة يا عريض الكبرياء يا عائدا بالجود يا عوادا بالفضل يا عاجل النفع يا عام المعروف يا عاملا بإرادته يا عامر السماوات بملائكته يا عاصم المستعصمين يا عين المتوكلين يا عدة الواثقين يا عماد المعتمدين يا عون المؤمنين يا عياذ العائذين يا غني يا غالب يا غفور يا غفار يا غافر يا غفران يا غامر خلقه برحمته يا غارس أشجار الجنان لاوليائه يا غالق أبواب النار على أعدائه يا غوث كل طريد يا غني كل فقير يا غاية الطالبين يا غياث المستغيثين يا فاتح يا فتاح يا فرد يا فاصل يا فاخر يا فاطر يا فائق يا فاعل ما يشاء يا فعالا لما يريد يا فالق الحب و النوى يا فارج الهم يا فائض البر يا فاك العتاة يا فالج الحجة يا فارض الطاعة يا فرج كل حزين يا فخر الاولياء يا فاض رءوس الضلالة يا فاقة كل مفقود يا فارق كل أمر حكيم يا فكاك الرقاب من النار يا فادي إسماعيل من الذبح يا فاتق السماوات و الارض بعد رتقهما يا قادر يا قدير يا قيوم يا قيام يا قائم يا قاهر يا قهار يا قديم يا قوي يا قريب يا قبل يا قدوس يا قابض يا قاصد السبيل يا قاضي الحاجات يا قاسم الارزاق يا قاتل المردة يا قاصم الظلمة يا قامع الفجرة يا قاصف الشجرة الملعونة يا قبل القبل يا قابل التوب يا قائل الصدق يا قاذفا بالحق يا قوام السماوات و الارض يا قوة كل ضعيف يا قاص نبأ الماضين يا قرة عين العابدين يا قائد المتوكلين يا كامل يا كالئ يا كبير يا كائن يا كينون يا كريم يا كفيل يا كهيعص يا كافي يا كاف الشرور يا كاسر الاحزاب يا كافل موسى يا كادر النجوم يا كاشط السماء يا كابت الاعداء يا كانف الاولياء يا كنز الفقراء يا كهف الضعفاء يا كثير الخير يا كاتب الحسنات يا كاشف الكرب يا كاسي الجنوب العارية يا كابس الارضين على الماء يا لطيف يا لجأ اللاجئين يا لذيد الاسم يا لينا في تجبره يا مزيل يا منيل يا مقيل يا مديل يا محيل يا مفيد يا مزيد يا مبيد يا مريد يا مجيد يا ماجد يا موجد يا منجد يا مرفد يا مرشد يا مسعد يا مؤيد يا ممهد يا مسدد يا متوحد يا منفرد يا متفرد يا مقصد يا موحد يا ممجد يا مصدق يا مقدس يا مسبح يا مهلل يا مكبر يا مطهر يا موقر يا مبجل يا مؤمل يا منزه يا مبارك يا معظم يا مكرم يا مستغفر يا مسترزق يا مستنجد يا مستعصم يا مستحفظ يا مستهدى يا مسترحم يا مستصرخ يا مستجار يا مستعاد يا مستعان يا مستغاث يا مستكفى يا معتمد يا مجتدى يا مناجى يا منادى يا مخشى يا ممنن يا منان يا معتز يا متعزز يا متجاوز يا متقدس يا متكبر يا متجبر يا متطهر يا متسلط يا متعظم يا متكرم يا متفضل يا متطول يا متجلل يا متحبب يا مترحم يا متحنن يا متعطف يا مترئف يا متشرف يا متعال يا محتجب يا مبتلي يا مختبر يا ممتحن يا مبين يا متين يا معين يا مكين يا ماكن يا مكون يا مزين يا مهون يا ملقن يا مبين يا ممكن يا محصن يا مؤمن يا مهيمن يا متكلم يا معلم يا مقسم يا معظم يا مكرم يا ملهم يا مفهم يا مبدل يا منول يا مذلل يا مفضل يا مفصل يا منزل يا معدل يا مسهل يا محول يا ممهل يا موئل يا مرسل يا مجزل يا مجمل يا محسن يا مكافي يا مقيم يا منعم يا منعام يا مفضل يا مفضال يا مصلح يا موضح يا منجح يا ممنح يا مانح يا مناح يا مرتاح يا مؤنس يا منفس يا محتج يا مبلغ يا مشفع يا ممتع يا مطلع يا مستمع يا مرتفع يا مبتدع يا مخترع يا موسع يا منيع يا ممتنع يا مستطيع يا محيط يا مقسط يا مولى يا ملي يا مملك يا متملك يا مالك يا مليك يا ملك يا مطاع يا ملاذ يا معاذ يا معيذ يا مجيب يا مستجيب يا مجاب يا مقيت يا مغيث يا مستعلي يا مستغني يا مصرخ يا منقذ يا مخلص يا ممحص يا مخصص يا معوض يا منطق يا مطلق يا معتق يا مغلق يا مفرق يا مطوق يا موفق يا مصدق يا متجل يا منجاب يا مخوف يا مهوب يا مهيب يا مهاب يا موهب يا مرهوب يا مرغوب يا مطلوب يا محجوب يا منيف يا مألوف يا موصوف يا معروف يا منعوت يا مشكور يا مذكور يا مشهور يا موجود يا معبود يا محمود يا مقصود يا موفود يا مسئول يا مأمول يا مرجو يا مدعو يا ممدوح يا ممتدح يا ممدح يا ممسك يا مهلك يا مدرك يا مبوئ يا مثوي يا مسوي يا مقلب يا مرغب يا مرهب يا مرتب يا مسبب يا محبب يا مركب يا معقب يا مخوف يا مصرف يا مؤلف يا مكلف يا مشرف يا معرف يا مضعف يا منصف يا مهني يا منبي يا موفي يا مرضي يا مرضي يا ممضي يا منجي يا محصي يا منشي يا مقني يا مجزي يا مجازي يا منتخب يا منتجب يا مصطفي يا مرتضي يا مجتبي يا مزكي يا مختار يا مظفر يا مقدر يا مقتدر يا مفتخر يا منتصر يا مستكبر يا منور يا مصور يا مبصر يا مصبر يا مسخر يا مغير يا مبشر يا ميسر يا مسير يا مذكر يا مدبر يا مخبر يا محذر يا منذر يا منشر يا مقبر يا مرجي يا مرتجي يا منجي يا ملتجي يا ملجأ يا محساب يا مطلب يا مصيب يا مفرج يا مسلط يا مجير يا مبير يا محكم يا متقن يا مخفي يا معلن يا مبقي يا مطعم يا مهين يا مكرم يا منتقم يا مسلم يا محلل يا محرم يا مقرب يا مبعد يا مثيب يا معذب يا مخصب يا مجدب يا مقدم يا مؤخر يا مقلل يا مكثر يا معز يا مذل يا محيي يا مميت يا مورد يا مصدر يا مضعف يا مقوي يا معيش يا متوفي يا مصح يا مبرئ يا ممرض يا مشفي يا معل يا مداوي يا معاقب يا معافي يا مثبت يا ماحي يا معيد يا مبدي يا مضحك يا مبكي يا مضل يا مهدي يا مسعد يا مشقي يا مدني يا مقضي يا مفقر يا مغني يا مانع يا معطي يا مبقي يا مفني يا مروي الظمآن يا مشبع الغرثان يا مبلي كل جديد يا مجدد كل بال يا مظلم الليل يا مشرق النهار يا مسرج الشمس يا منير القمر يا مزهر النجوم يا مطلع النبات يا منبت الشجر يا مخالف طعم الثمر يا منبع العيون يا مثير السحاب يا مدجي الظلمة يا مشعشع النور يا مهب الرياح يا مورق الاشجار يا مومض البرق يا مرزم الرعد يا ممطر المطر يا مهبط الملائكة إلى الارض يا مرسي الجبال يا مجري الفلك يا مغطش الليل يا مولج الليل في النهار و مولج النهار في الليل يا مكور الليل على النهار و مكور النهار على الليل يا مخرج الحي من الميت و مخرج الميت من الحي يا مرخص الاسعار يا معظم البركة يا مبارك في الارض المقدسة يا مربح متاجريه يا مزيح العلل يا مظهر الايات يا ماد الظل يا ممد الارض يا ممور السماء يا مكيد المكر يا مستوجب الشكر يا منجز العدات يا مؤدي الامانات يا منتهى الرغبات يا متقبل الحسنات يا مكفر السيئات يا مؤتي السؤلات يا مأمن الهالع يا معقل الضارع يا مفزع الفازع يا مطمع الطامع يا مأوى الحيران يا مخسئ الشيطان يا مضيء البرهان يا متمم النعم يا مسبغ المنن يا مولى التطول يا مواتر الانعام يا متتابع الاحسان يا موالي الافضال يا متصل الالاء يا مرادف النعماء يا مدر الارزاق يا ملزم الدين يا موجب التعبد يا محق الحق يا مبطل الباطل يا مميط الاذى يا منعشا من الصرعة يا محرك الحركات يا محفوظ الحفظ يا مسلي الاحزان يا مذهب الغموم يا موزع الشكر يا منهج الدلالة يا مفعول الامر يا متسع الرحمة يا معدن العفو يا مخفف الاثقال يا معشب البر يا موطد الجبال يا مفجر البحار يا معذب الانهار يا متكفلا بالرزق يا منخر العظام يا مستطيل القدرة يا مؤجل الاجال يا موقت المواقيت يا مؤسس الامور يا مكمل الدين يا موضع كل شكوى يا مظلل كل شيء يا مفتح الابواب يا مكارا بالمترفين يا مخزي الكافرين يا مستدرج العاصين يا ماقت أعمال المفسدين يا مبيض وجوه المؤمنين يا مسود وجوه المجرمين يا مبدد شمل الباغين يا مجتث أصل الطاغين يا متوعدا بعذاب الجبارين يا مدحض كلمة الجاحدين يا مشتت جمع المعاندين يا مفاجئا بنكاله الظالمين يا مرغم أنوف المستكبرين يا مخترما بسطوته المتجبرين يا مفل حد الناكثين يا مكل سلاح القاسطين يا معفي آثار المارقين يا ممزق ملك المتغلبين يا مرعب قلوب المحاربين يا مجنب عقوبته الطائعين يا مباعدا بأسه عن التائبين يا موطئ مسالك المتقين يا منضر وجوه المتهجدين يا مهيئ أمور المتوكلين يا مال المقلين يا مهرب الخائفين يا متولي الصالحين يا منى المحبين يا مريح اللاغبين يا مخرس ألسنة المعاندين يا ملجم الجن المتمردين يا مزوج الحور العين يا محقق أمل الاملين يا مفيض عطيته على السائلين يا مديم نعمته على الشاكرين يا مرجح ميازين المطيعين يا مصعد أصوات الداعين يا معلي دينه على كل دين يا مجير غصص الملهوفين يا مزرع قبور العالمين يا مفحم بحجته المجادلين يا مجلي عظائم الامور يا منتجعا لكشف الضر يا مستدعى لبذل الرغائب يا منزولا به كل حاجة يا ماضي العلم فيما خلق يا ملقي الرواسي في الارض يا مربي نفقات أهل التقوى يا مسكن العروق الضاربة يا منوم العيون الساهرة يا متلقي العصاة بحلمه يا ممليا لمن لج في طغيانه يا معذرا إلى من تمادى في غيه يا موصد النار على أهل معصيته يا مردفا جنده بملائكته يا مشري أنفس المؤمنين بجنته يا مجلل خلقه برداء رحمته يا محل كنوز أهل الغنى يا مقر السماوات بغير عمد يا مزلزل أقدام الاحزاب يا منتزع الملك ممن يشاء يا مغرق فرعون و جنوده يا مجاوزا ببني إسرائيل البحر يا ملين الحديد لداود يا مكلم موسى تكليما يا مناديه من جانب الطور يا مقيظ الركب ليوسف يا مبرد نار الخليل يا مدمرا على قوم لوط يا مدمدما على قوم شعيب يا متبر الظلمة يا مستأصل الكفرة يا متب الفسقة يا مصطلم الفجرة و يا مدوخ المردة يا مبت حبال الغشم يا مخمل سوق الظلم يا مزلف الجنة لمن أطاعه يا مسعر النار لمن ناواه يا موحي إلى عبده ما أوحى يا مبعثر القبور بقدرته يا محصل ما في الصدور بعلمه يا مقصر الابصار عن إدراكه يا مباينا لخلقه في صفاته يا محير القلوب في شأنه يا مطفئ الانوار بنوره يا مستعبد الارباب بعزته يا مستبقي الملك بوجهه يا مالئ أركانه بعظمته يا مبتدئ الخلق بقدرته يا متأبدا بخلوده يا متقدما بوعيده يا متلطفا في ترغيبه يا مستوليا على سلطانه يا متمكنا في ملكه يا مستويا على عرشه يا مترديا بكبريائه يا متأزرا بعظمته يا متسربلا بجلاله يا مشتهرا بتجبره يا مستأثرا بغيبه يا متما نوره يا مدرج السعداء في غفرانه يا مصلي الاشقياء حر ناره يا مدخر الثواب لاوليائه يا معد العقاب لاعدائه يا مطمئن القلوب بذكره يا مطيب النفوس بآلائه يا مفرج عن المؤمنين بنصره يا معرض أهل السقم لاجره يا متعمدا بفضله يا متغمدا بعفوه يا متوددا بإحسانه يا متعرفا بامتنانه يا مغشيا برحمته يا مؤويا في ظله يا مجيبا بكرامته يا مغديا بآلائه يا مربيا بنعمائه يا مقر عيون أوليائه يا ملبسهم جنته يا مؤتمن أنبيائه و أئمته على وحيه و مستحفظهم شرعه و مستخصهم ببرهانه و مستخلصهم لدعوته و مستصلحهم لعباده و مستخلفهم في أرضه و مطلعهم على سره و مصطنعهم لنفسه و مخلصهم بمشيته و مريهم ملوكته و مسترعيهم الانام و مورثهم الكتاب يا ناشر يا نافع يا نفاع يا نفاح يا نصير يا ناصر يا ناظر يا نور يا ناطق يا نوال يا ناه عن المعاصي يا ناصب الجبال أوتادا يا ناثر النجوم نثرا يا ناسف الجبال نسفا يا نقيا من كل جور يا نافخ النسم في الاجساد يا نائي في قربه يا نكال الظالمين يا نافذ العلم يا نبيل العظمة و الجلال يا نعم المولى يا نعم النصير يا واحد يا واجد يا ولي يا والي يا وفي يا وافي يا واقي يا وكيل يا ودود يا واد يا واهب يا وهاب يا وارث يا وتر يا واسع الرحمة يا واصل النعم يا واضع الاصار يا وثيق العهد يا وحي الاجابة يا واعدا بالجنة يا واضح السبيل يا هو يا هو يا هنيء العطاء يا هادي المضلين يا هازم الاحزاب يا هاشم سوق الفجرة يا هاتك جنة الظلمة يا هادم بنيان البدع يا هاد ركن الضلالة يا لا إله إلا أنت يقين يا يد الواثقين يا يقظان لا يسهو يا ينبوع العظمة و الجلال اللهم ارزقنا توفيق شهاده فی سبيلک ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ، رب زدني علما ولا تخزني يوم يبعثون .رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ، رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ، رب اشرح لي صدري ويسرلي أمري ، ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم .ربنا وتب علينا وارحمنا واهدنا واغفرلنا واجعل خير أعمالنا آخرها و خير أعمالنا خواتيمها ، وخير أيامنا يوم نلقاك ، واختم لنا بالسعادة ، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث . 


Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Διαγωνισμός Arcane!

κάντε κλικ εδώ: Arcane Shop

Μπείτε στον νέο μας διαγωνισμό και κερδίστε υπέροχα ενεργειακά κοσμήματα και σπάνια φυλακτά!!
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν την ονομαστική τους εορτή μέσα στον μήνα Ιανουάριο. 

 
Αφού δηλώσετε πως σας αρέσει η σελίδα μας σχολιάστε την ανάρτηση αφήνοντας μας το όνομα σας και ένα από τα δώρα μπορεί να γίνει δικό σας! 

 
Τα δώρα μας είναι :
1. Για όσους ματιάζονται εύκολα. Για τους κύριους!!!
2. Για να μην σας πιάνει το μάτι!!!! Για τις κυρίες!!
3. Μπρελόκ για τύχη με μαγνησίτη!!!
4. Οικονομική ανάπτυξη φυλακτό σε αβεντουρίνη!
5. Μεγάλο όφελος!!! Φυλακτό σε αβεντουρίνη!!
6. Ευημερία και προστασία σε αβεντουρίνη!!


Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

إستخبار بالفاتحة

هذه الطريقة لا تحتاج إلى أي شرط يذكر لعملها . ولكن يستحب لها أن يكون مستعملها طاهراً . كما إني أوصيك أن لا تفاخر بها أحد فتعلمها لكل من تحداك أو أردت منه الإعجاب فإنك تفقد خاصيتها للأبد. وكلما كان المستعمل لها صادقا مع نفسه وفي حياته كانت إجاباتها صادقة فعلى قدر صدقه تكون نسبة صدق الإجابات. كما أن الرسم الذي لها ليس بشرط, فيمكنك الإستغناء عنه. ولكن إستخدامه في البداية أفضل.
ولا تعملها في محل النجاسات فكلما نزهتهم إحترموك. إرسم خاتمها على ورقة بيضاء وإن نسختها من الكتاب على ورقة بالآلة الناسخة تكفيك . ثم ضعها أرضا على سجاده أو ما شابه . ثم خذ خاتما يكون فصه من حجر كريم وإن لم يكن كذلك لا تحصل على إجابة . ثم إربطه بخيط رفيع واجعل طول الخيط من الخاتم إلى ما تمسكه بيدك 30 سم تقريبا ليسهل حركته. ثم دلي الخاتم لمنتصف الدايرة على الورقة بحيث لا يلمس الخاتم الورقة بل قريب منها . ثم إقرأ الفاتحة 3 مرات ثم قل: يا خدام سورة الفاتحة أجيبوني بحقها عليكم, يا خدام سورة الفاتحة إذا كنتم قد حضرتم مجلسي المتواضع هذا فأديروا هذا الخاتم حركة دائرية كاملة, هيا بارك الله بكم بحق ما أقسمت عليكم وتقرأ الفاتحة وتكرر الطلب منهم أديروا هذا الخاتم حركة دائرية كاملة كي أتأكد أنكم حضرتم ويطمأن قلبي. وتكرر مثل هذا الكلام وهو عادة لا يتأخر فيدور فإذا دار قل أكثر أكثر من ذلك حتى أتأكد وأستوثق أديروه أكثر من ذلك حتى أتبين وأستوثق. فإنه يدور حتى يكاد ينط من يدك فقل : أحسنتم 3 أوقفوه في مكانه وتكرر حتى يقف وأن تدعو لهم بالخير فإنه أفضل. ثم إسأل أي شيئ أردت ويكون سؤالك واضحاً وتقول أيتها الروحانية المكرمة خدام سورة الفاتحة أن كان كذا وكذا صحيحا فأديروا هذا الخاتم حركة دائرية كاملة وإن لم يكن فأثبتوه في مكانه. وتكرر ذلك فإن دار فنعم وإلا فلا فإن دار فقل أكثر من ذلك حتى نتبين ونستوثق أكثر من ذلك. ثم قل أوقفوه في مكانه وادعو لهم ثم لك أن تسأل ما تريد ولا تسأل أسأله تافهه . ثم إذا أردت إصرافهم فقل إنصرفوا إلى ما كنتم عليه بارك الله بكم وأيدكم بروح القدس وبالنور الساطع إنصرفوا بحق سورة الفاتحة وتقرأها مرة واحدة . ثم أنك بعدها لاتحتاج إلى الورقة. ويمكنك إستخدام مسباح من الأحجار الكريمة . ثم أنك بعد فترة بسيطة لا تحتاج للقراءة عليه إنما يدور بنفسه . كما أنك إذا شأت تقول له تحرك للأمام وللخلف فيتحرك بأي طريقة أردته . وليس بشرط التقيد بالكلام عليهم كما أوردنا هنا بإستدعائهم كما أن الألماس ينفع لإحضارهم . وهذا هو خاتمهم وهم يحضرون مع الجميع
 
 

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Η μεγαλύτερη προφύλαξη για την οικογένεια

Αυτό το φυλακτό που βάζω εδώ, τυχαίνει να είναι από τα πολύ αγαπημένα μου.
Στο άνω τμήμα του φυλακτού έχω χαράξει ένα σχήμα που συμβολίζει την ενότητα και την αρμονία, είναι ένα τέμενος. Περιμετρικά έχω χαράξει το Νάντε Αλίαν. Στο τέμενος έχω χαράξει ιερό εδάφιο από το Άγιο Κοράν.
Περιμετρικά του φυλακτού είναι δεμένοι πολύτιμοι λίθοι και οι περισσότεροι από αυτούς είναι τουρμαλίνης.
Το φυλακτό αυτό, αφού το τελείωσα το καθιέρωσα και το διάβασα όπως ορίζουν τα τυπικά του Νάντε Αλίαν.Αποσπάσματα του φυλακτού


Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Διαγωνισμός!!!!

Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας!!!

Αρχίζει από τα μεσάνυχτα της 10ης Δεκεμβρίου 2013 και τελειώνει τα μεσάνυχτα της 20ης Δεκεμβρίου 2013.

Πέντε τυχεροί θα κερδίσουν!!!!

Δείτε περισσότερα............... 

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

أسرار إضمار ال28 حرف
حرف الألف وخادمه الملك هطمهطلقيائيل وإضماره هد هيون شلمهيد طمخللش بهليلخ
2-
حرف الباء وخادمه الملك جرمهيائيل وإضماره كشمشخ هيلخ مهلشط
3-
حرف الجيم وخادمه الملك طلقطيائيل وإضماره هدمخ هلشلخخ
4-
حرف الدال وخادمه الملك سكمهيائيل وإضماره هلطف مهللخ شوييد ششلطط
5-
حرف الهاء وخادمه الملك عفريائيل وإضماره ذَ بحط همكيك هشطيطع 5
6-
حرف الواو وخادمه الملك طونيائيل وإضماره مهدَ دوه شلتموخ براخٍ
7-
حرف الزاى وخادمه الملك علمشيائيل وإضماره معدرش هطاطم مهط
8-
حرف الحاء وخادمه الملك طفيائيل وإضماره دَ هليخ كمشلاطخ
9-
حرف الطاء وخادمه الملك عصطيائيل وإضماره شمهط ملشخ ملخش طمه
10-
حرف الياء وخادمه الملك هردقيل وإضماره دَ مغيغ هلهف شوييدخٍ
11-
حرف الكاف وخادمه الملك شمهيائيل وإضماره شفرود هميطا خطش
12-
حرف اللام وخادمه الملك طهطيائيل وإضماره غغيط طهمش خلشدم
13-
حرف الميم وخادمه الملك شراخيل وإضماره حجمشط كلتياط مدمخ
14-
حرف النون وخادمه الملك صعريائيل وإضماره شغيغ دلخم بهيط
15-
حرف السين وخادمه الملك هطغيل وإضماره مسطع عطلد خيم علطل
16-
حرف العين وخادمه الملك شرهيل وإضماره لخطم غد يف أرزد
17-
حرف الفاء وخادمه الملك شطاطيل وإضماره كيطم رزطش هخيط
18-
حرف الصاد وخادمه الملك هرديال وإضماره شروخ همش
19-
حرف القاف وخادمه الملك عزقيل وإضماره غد غص طلحياش
20
حرف الراء وخادمه الملك د هرابيل وإضماره عللطف علميخ ديعوم
21 -
حرف الشين وخادمه الملك خرديائيل وإماره شطيف كهييل
22-
حرف التاء وخادمه الملك مرعويل وإضماره شهير هغيل طونش
23-
حرف الثاء وخادمه الملك جنثيائيل وإضماره كدروس طعمتيث
24-
حرف الخاء وخادمه الملك همليل وإضماره عُمطيار واكش راكش دهويط
25-
حرف الذال وخادمه الملك رفعيائيل وإضماره عللمهص صهدع شهلط
26-
حرف الضاد وخادمه الملك كلغيائيل وإضماره يوخ روخ أموش طملشيط عيصوع
27-
حرف الظاء وخادمه الملك طرخيائيل وإضماره هميطيواش معد مشط
28-
حرف الغين وخادمه الملك سلكفيل وغضماره أشعطلف هيوط شططف كلكفف


Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Απόλυτα χρήσιμο φυλαχτό

Δεν υπάρχει άνθρωπος στη χώρα που να μην έχει προβλήματα με κρατική υπηρεσία, είτε αυτή είναι η εφορία, είτε ταμείο κλπ. Δεν υπάρχει που να μην έχει με Τράπεζες, με ανωτέρους στην εργασία κλπ.
Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ανήκει σε όλη τη Γη, σε όλους τους λαούς.
Σε μια αραβική ομάδα που ανήκω, ο Σέιχ έδωσε ένα απλό τυπικό, δοκιμασμένο στα χρόνια και η στατιστική που έκαναν τα άτομα που εφάρμοσαν το τυπικό, έδειξε πως επηρέασε ακόμα και απόφαση για φυλακισμένο.
Εγώ σας το δίνω, απλόχερα όπως το έδωσε και ο άγιος Σέιχ στην ομάδα.
Σας παρακαλώ μην το ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ. Αν χρειαστεί, κάντε το δωρεάν.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Χρήσιμο για να έλθετε σε συνεννόηση και να βρείτε λύση στα προβλήματα και τις εκκρεμότητες. Επίσης για να γίνονται πιο εύκολες οι συνδιαλλαγές σας με τους κυβερνητικούς υπαλλήλους και το δημόσιο. Το τυπικό είναι δοκιμασμένο.
Το γράφουμε σε λευκό καθιερωμένο χαρτί με κόκκινο μελάνι σε κατάλληλο χρόνο. Το κρατάμε μαζί μας.

 
بسم الله الرحمن الرحيم
Φάτεχα 1 Αλιχλάς 3
ياالله 3
يا مغيث3
أغثني 3
لا إله إلا الله 3
وقفت علي بابك يا الله فلا تردني خائباً يا أكرم من سئل
إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ 3
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يسر لي طلبي كما يسرت الحديد لداود وسخر لي جميع خلقك وأن يكونوا معاونين لي علي قضاء حاجتي وأنلني طلبي
يا الله 3
يا مغيث 3
أغثني 3
في كربي وهمي وغمي يا الله يا الله يا الله
يا مغيث 3
اغثني3
حتى أقضي حاجتي وسخر لي عبادك كما سخرت البحر لموسي والحديد لداود والجن والطير والوحوش لسليمان عليه السلام وكما سخرت البراق للأمين محمد صلي الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بحرمة القرآن وما فيه من الأسرار العظام أن تقضي حاجتي يا الله
إن ينصركم الله فلا غالب لكم 3
إني توكلت علي الله وكفي بالله ولياً وكفي بالله نصيراً
Αλιχλάς 3
του εξορκισμού 1
نصر من الله وفتح قريب 3
والحمد لله رب العالمين وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Αραβική μαγεία. Απλά και χρήσιμα τυπικά

Απλά και δοκιμασμένα αραβικά τυπικά.

Για να φύγει η θλίψη, για να καθαρίσεις μαγεμένο και να ανακουφίσεις ασθενή.
Γράψε με μελάνι ρούχεϊ και ξέβαψε με καθαρό νερό. Δώσε στο άτομο να πιει το νερό.

بسم الله الرحمن الرحيم هسلسهع لعلعلعلع فطليلطلط مكلكلكم حمممهو طسه اميره عسه ليمولص نيمويض أهٍ أهٍ أهٍ أهٍ أهٍ أهٍ ياهٍ ٍ ياهٍ ٍ ياهٍ ٍ ياهٍ ٍ ياهٍ ٍ ياهٍ هو هو هو هو هو هيا هيا هيا هيا هيا أذهب إلباس رب الناس و اشف أنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك اشفه شفاء لا يغادر سقما و لا ألما اللهم إني أسألك يا ذا الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات و الأرض يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم أسألك بحرمة اسمك العظيم الأعظم و حرمة هذه الأسماء أن تشقي صاحب نشرتي هذه و تعافيه من كل داء يضره و يؤذيه برحمتك يا أرحم الراحمين بألف لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم


Για ανακούφιση κάθε στεναχώριας
Γράψε με ρούχεϊ σε λεκάνη από πορσελάνη άσπρη και ξέβαψε αυτό που έγραψες με καθαρό νερό. Δώσε το νερό να το πιεί το άτομο.


د ه ه ه ه ا ت ة قص ع ع ع ع ع ع ع و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين الاحسارا


Για να φύγουν ασθένειες που προκύπτουν από δαίμονα, τζιν και μαγεία.
Για να απαλλαγούμε από επιληψία και μόλυνση από τζιν και μαγεία.
Γράψε σε χαρτί άσπρο με ειδικό μελάνι. και ξέβαψε με καθαρό νερό. Δώσε το νερό να το πιει το άτομο.
Η σύνθεση στο ειδικό μελάνι είναι μείγμα από μισκ, ανμπαρ, ζαφράν, γεράνι, ροδόνερο.

اااا  اااب ااا ت ااا ث ااا ج ااا ح ااا خ ااا د ااا ذ ااا ر ااا ز ااا س ااا ش ااا ص ااا ض ااا ط ااا ظ ااا ع ااا غ ااا ف ااا ق ااا ك ااا ل ااا م ااا ن ااا و ااا هـ ااا لا ااا ي ااا اللهم بحق هذه الاسماء تشفي حامل كتابي هذا من أمراض الجن و التوابع برحمتك يا أرحم الراحمين
 

Για πονοκέφαλο και πόνο από χτύπημα
Αυτή η μέθοδος είναι για χρόνιους πονοκέφαλους.
Γράψε τα εδάφια σε λευκό χαρτί χωρίς γραμμές και όταν έχεις πονοκέφαλο βάλε το στο κεφάλι σου.

Ακόμα, γράψε την Φάτεχα μία φορά και 7 φορές:

 سبحان الله
τα εδάφια μία φορά:
الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

και μία φορά:

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

Αύξηση στα οικονομικά

Το έχω δώσει σε πολλούς φίλους. Είναι δοκιμασμένο στο χρόνο, τα αποτελέσματά του πολύ σημαντικά. Όμως θέλει επιμονή και πρόγραμμα.
Τα λόγια που ακολουθούν τα λες 7 φορές καθημερινά, το καλύτερο το πρωί πριν πάρεις το πρωινό σου. Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, τότε αφού το κάνεις στο σπίτι σου, μόλις μπεις στο κατάστημά σου ή στην εργασία σου, κάνε το αμέσως.

Λόγια:

Αλλάχουμα Γιά Χανάν Γιά Μανάν Για Ντιάν Γιά Σουμπχάν Γιά Σουλτάν Γιά Φατάχ. Μπίσμιλλαχ. Αλλάχου Λατίφουν Μπιημπάντιχι Μασσάα Αλλάχ. Λα Κούατα Ίλα Μπιλλάχι.


اللهم يا حنان يا منان يا سبوح يا سلطان يا فتاح
 بسم الله الله لطيف بعباده 
ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Το χέρι της Φάττιμα ή Χάμσα

Το χέρι της Φάττιμα (اليد فاطمة) ή Χάμσα (خمسة تعويذ)
Στο ιερό θεϊκό σύμβολο της Χάμσα, περιγράφεται ιστορικά, μια μεγάλη περιοχή στην Ανατολία (Μέση Ανατολή ή Μικρά Ασία). Θεωρείται σαν σύμβολο της Αγιότητάς Του, σαν θεραπευτικό και θαυματουργό. Λέγεται πως ο κομιστής προστατεύεται από ζημιές, αόρατους κινδύνους και εξουδετερώνει τις αρνητικές ενέργειες του φθόνου και τις δυνάμεις του κακού.
Το σχήμα του χεριού, σε αντίθεση με το φυσιολογικό ανθρώπινο χέρι, είναι συμμετρικό. Δηλαδή, το πρώτο και το τελευταίο δάκτυλο είναι ίσα. Η προέλευση της Χάμσα είναι πολύ παλιά, χιλιάδες χρόνια πριν και συνδέονται με τη θεά Τάνιτ, την πολιούχο θεά της Καρχηδόνας. Η θεά Τάνιτ, η ουράνια παρθένος, είναι σεληνιακή θεά, ισοδύναμη της Αστάρτη, της Αφροδίτη, της Ίσιδος. Σύμβολό της είναι ο Σταυρός της Ίσιδας ή Άνγχ με μια ημισέληνο υπεράνω. Η θεά Τάνιτ είναι ουγαριτικής προέλευσης, εξισώνεται με την θεά Ανάθ. Η σχέση της με την ελληνική θρησκεία προσδιορίζεται με την Αρτέμιδα, την Αφροδίτη και την Ήρα.
Υπάρχει μια αντιστιχία ανάμεσα στη Χάμσα και στο Θεό Ώρο στην Αρχαία Αίγυπτο. Ο θεός Ώρος λέει πως ο άνθρωπος δεν ξεφεύγει από τα θεϊκά μάτια του. Ο Ήλιος και η Σελήνη είναι τα μάτια του, και σαν τέτοια βλέπουν πάντα τα γινόμενα από τους ανθρώπους. Το μάτι του Ώρου λέγεται και μάτι του Ρα. Το ιερό του σύμβολο στηρίζεται στην ίδια γεωμετρική κατασκευή με τη Χάμσα.
Αυτό το παγκόσμιο φυλακτό εκπροσωπεί την θηλυκότητα, προστατεύοντας χιλιάδες χρόνια τους πιστούς του από κάθε κακοδαιμονία. Βοήθησε στην διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να γοητεύει χιλιάδες στις ίδιες χώρες, αυτές που κρυπτογραφημένα κλείνει μέσα του.
Είναι γνωστό με τα ονόματα «Χάμσα» και «το χεράκι της Φάττιμα Ζάχρα» κόρης του Προφήτη (ε σ) από τους Άραβες, από τους χριστιανούς «το χεράκι της Παναγιάς» και από τους εβραίους «το χεράκι της Μίριαμ», της αδελφής του Μωυσή. Χάμσα σημαίνει πέντε. Η Χάμσα συχνά ανάμεσα στους Άραβες ονομάζεται Κάφ (كف).Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Astrology Aspectarian

 Character

        Quadrants
Quadrant I: spontaneous action, simply, unconsciously, persistently, watchfull, capably, activatingly, egocentric
Quadrant II: considered reacting, waitingly, creative, distancely, attentively, inwardly, patiently, speculatively, careful
Quadrant III: conscious thinking, softly, learning, cultivated, attentive, adapting,  frankly, experienced, social
Quadrant IV: conscious action, dominant, individually, achievingly, evaluatingly, leadingly, purposeful, initiative, ambitious

        Direction
Introversion: distancely, indirectly, inwardly, concentrated, slowly, patiently, economical, seriously, sensitively, lonely
Extraversion: cheerful, direct, restless, shallow, sociable, external, high-powered, loud, expansive, without restraint, courageous

        Activity
Adaptability: lacingly, suggestible, friendly, adaptingly, fleetingly, labile, composed, unsure, sensitive, feelingly, tolerant
Will-power: initiatively, determiningly, changing, risking, ambitious, stubborn, courageous, proud, strong, ductile, capable, direct

        Quality
Destructive: more difficulter, harder, problematicer, uncertainer, fuzzyer, futileer, criticaler, forcelyer, squeezelyer
Constructive: more usefuler, optimisticer, constructiver, clarifyinger, successfuler, toleranter, harmoniouser, healthier

        Elements
Fire: resolute, rash, enthusiastic, fighting, proud, determiningly, initiatively, float custodies, direct, open, high-powered
Earth: cautious, slowly, objective, conservatively, capably, economical, virtually, loyal, simply, tidily, concentrated
Air: sociable, objective, curious, versatile, mobile, nervous, shallow, adapting, rapid, clever, careless, playful, flexible
Water: emotional, suggestible, patient, sensible, unsure, passive, comfortable, indirect, intuitive, labile, sensuous

        Signs
Aries: impulsive, forceful, determined, careless, unrestrained, impatient, high-powered, straight, courageous, aggressive
Taurus: sensuous, appreciative, opulent, capable, congenial, sociable, persistent, conservative, pragmatic, loyal, slowly
Gemini: sociable, curious, superficial, playful, watchful, flexible, rational, carefree, nervous, critical, rapid
Cancer: sensitively, moodily, domestic, familiar, peaceful, passively, instinctively, readily, sociably, patiently, considerate
Leo: vigorous, creative, sociable, autonomous, self-confident, proud, optimist, magnanimous, dominant, vain, successful
Virgo: thorough, rational, industrious, clean, precise, reliable, cautious, mistrustful, pedantic, practical
Libra: sociably, polite, undecided, shallow, sensuous, graceful, elegantly, vainly, cool, harmonious-balanced, lazy
Scorpio: instinctive, ductile, mistrustfully, aggressive, extremely, fighting, seductive, speculative, magic, destructive
Sagittarius: sociable, optimistic, self-complacent, moralistic, idealistic, religious, natural, fond of traveling, liberal, vain
Capricorn: serious, objective, hard, concentrated, persisting, thorough, conservative, disciplined, calm, lonely, difficult
Aquarius: progressive, unconventional, sociable, broadminded, individualistic, intuitively, restless, eccentric, distancely
Pisces: sensitive, labile, dreamily, passive, unsure, cool, uncertain, dependent, untensioned, self-sacrificing, suggestibel, medial

        Planet aspects
Sun: vital, sociable, independent, self-confident, proudly, optimistically, magnanimously, vain, dominant, witty, luxurious
Sun-Moon: familiar, congenially, calmly, conservatively, instinctively, moodily, sentimentally, sociably, sensitive, optimistic
Sun-Mercury: communicative, sociable, rational, curious, subjective, mobile, analytical, nervous, busy, clever, critical
Sun-Venus: fertile, graceful, sensuous, erotic, sociable, polite, artistic, elegant, artistic, vain, opportune, luxurious
Sun-Mars: impulsive, acting, fighting, strong, vigorous, courageous, coarsly, capably, creative, dominant, self-confident, hurting
Sun-Jupiter: vital, successfully, independent, dominant, self-complacent, religious, optimistic, idealistic, happy, naturally
Sun-Saturn: practised, wise, simple, calm, slow, concentrated, industrious, serious, moderate, shy, hard, pessimistic
Sun-Uranus: revolutionary, anti-authoritarian, progressive, individualistical, controversial, chaotical, ingenious, intuitive, impulsive
Sun-Neptune: sensitive, labile, sick, dreamy, idealistic, calm, unsure, dependent, self-sacrificing, addicted, wrong, sensitive
Sun-Pluto: power willingly, instinctive, creative, ductile, suggestive, profund, independent, solely, secretly, unconscious, destructive
Sun-Moon node: concerns especially the evolution farther environment: creative, dominant, self-confident, proud, cordial, vain
Sun-Ascendant: vital, sociable, independent, self-confident, proudly, optimistically, magnanimously, vain, dominant, witty, luxurious
Sun-Medium coeli: concerns especially profession and society: creative, authoritarian, self-confident, proud, cordial, witty, vain
Moon: sensitively, moodily, domestic, familiar, peaceful, feelingly, instinctive, lazy, sociable, patient, considerate
Moon-Mercury: talkative, sociable, opportune, popular, friendly, tolerant, naive, nostalgic, curious, shallow, nervous
Moon-Venus: fertilely, sensuous, readily, moodily, helpful, gently, good-natured, feelingly, romantic, sensitive, vain, sentimental
Moon-Mars: impulsive, strained, capable, rash, stubborn, moody, fighting, instinctive, nervous, coarse, courageous
Moon-Jupiter: happy, sociable, fertile, successful, religious, idealistic, optimistic, popular, appreciative, lazy, plump
Moon-Saturn: seriously, lonely, worried, abstemiously, soberly, slowly, pessimistically, shyly, narrow, faithfully
Moon-Uranus: self-willed, strange, intuitive, strained, rebellious, critical, nervous, ambitious, chaotic, unreliable
Moon-Neptune: sensitively, suggestible, dependent, sicklily, helpful, dreamily, gentle, nostalgically, intuitive-medial, lazy
Moon-Pluto: moody, instinctively driven, profund, excited, radical, unconscious, anxious, passionate, sinister
Moon-Moon node: concerns especially the evolution farther environment: sensitively, considerately, moody, familiar, congenial
Moon-Ascendant: sensitively, moodily, domestic, familiar, peaceful, feelingly, instinctive, lazy, sociable, patient, considerate
Moon-Medium coeli: concerns especially profession and society: sensitively, lazy, familiar, instinctive, peaceful, sociable, considerate
Mercury: communicative, sociable, clever, curious, playful, flexible, shallow, rational, carefree, nervous, analytical
Mercury-Venus: communicatively, sensuous, sociable, cheerful, labile, nice, playful, shallow, coquettish, polite, naive, affected
Mercury-Mars: critical, sociable, rash, nervous, heated, rapid, clever, flexible, quick-witted, shallow, direct, coarse
Mercury-Jupiter: communicatively, sociably, wittily, successfully, vainly, optimistically, idealistic, cleverly, imagined, imaginative
Mercury-Saturn: concentrated, objectively, critical, depression intimately, methodic, seriously, distancely, thorough, slow, reliable
Mercury-Uranus: rebellious, critical, impatient, flexible, imaginative, intuitive, nervous, curious, chaotic, independent
Mercury-Neptune: intuitive, idealistical, fleetingly, absent-minded, carelessly, passive, inaccurate, wrong, idealized, nostalgic, spiritually
Mercury-Pluto: critical, excited, suggestive, cleverly, curious, enigmatically, intolerantly, intuitive, independent, demagogically
Mercury-Moon node: concerns especially the evolution farther environment: communicative, flexible, rational, restless, curious
Mercury-Ascendant: communicative, sociable, clever, curious, playfull, flexible, rational, shallow, nervous, analytical
Mercury-Medium coeli: concerns especially profession and society: communicative, flexible, nervous, sociable, critical, rational, clever
Venus: sensuous, erotic, sociable, artistic, graceful, polite, elegant, vain, coquettish, harmonious, lazy, naive
Venus-Mars: passionate, forceful, erotic, highly sexed, fertile, creative, practical, capable, coarse, tactless, restless, insatiable
Venus-Jupiter: happy, sociable, artistic, attractive, popular, polite, elegant, vain, optimistic, lavish, comfortable, lazy
Venus-Saturn: disciplined, soberly, distanced, loyal, poorly, shyly, thoroughly, industriously, conservative, pragmatically, simply
Venus-Uranus: extravagant, unconventional, undiszipliniert, moody, modern, untidy, ingenious, nervous, scandalous
Venus-Neptune: sensitive, erotic, stimulating, artistic, suggestible, unreliable, dreamy, dependent, longing, unsure
Venus-Pluto: passionate, erotic, creative, attracting, highly sexed, fertilely, immorally, naked, squeezely, insatiably
Venus-Moon node: concerns especially the evolution farther environment: sociable, sensuous, polite, vain, artistic, opportune
Venus-Ascendant: sensuous, erotic, sociable, artistic, graceful, polite, elegant, vain, coquettish, harmonious, lazy, naive
Venus-Medium coeli: concerns especially profession and society: polite, sensuous, harmonious, vain, artistic, sociable, lazy
Mars: impulsive, forceful, determined, risky, unrestrained, impatient, high-powered, courageous, destructive, coarse
Mars-Jupiter: athletic, purposeful, ambitious, optimistic, direct, independent, coarsly, adventurously, proudly, idealistic
Mars-Saturn: ductile, coarse, hard, stubborn, capable, purposeful, ambitious, egoistic, destructive, reliable, consistent, brutal
Mars-Uranus: impulsive, rebellious, coarse, careless, dangerous, mobile, nervous, destructive, impatient, incalculable
Mars-Neptune: instinctive, sensitive, confusedly, labile, idealistically, ascetically, indifferently, cowardly, dependent, spiritually
Mars-Pluto: impulsive, radical, ductile, coarse, courageous, capable, destructive, adventurous, power-willingly, fanatic, unrelenting
Mars-Moon node: concerns especially the evolution farther environment: vigorous, fighting, frivolous, careless, destructive, coarse
Mars-Ascendant: impulsive, forceful, determined, careless, unrestrained, impatient, vigorous, courageous, destructive, coarse
Mars-Medium coeli: concerns especially profession and society: impulsive, fighting, determined, careless, courageous, destructive
Jupiter: optimistic, open, expansive, self-complacent, moralistic, idealistic, natural, liberal, comfortable, lazy, sociable
Jupiter-Saturn: conservative, moralistic, just, religious, wise, serious, pragmatic, ambitious, formal, slowly, reliable
Jupiter-Uranus: progressive, revolutionary, idealistic, inventive, optimistic, adventurous, eccentric, individualistic
Jupiter-Neptune: helpful, nonviolent, artistic spiritually, merciful, comfortable, lazy, speculative, idealized, longing, soft
Jupiter-Pluto: dominant, passionate, demagogically, ambitious, expansive, successfull, powerfull, pompous, suggestive, profund
Jupiter-Moon node: concerns especially the evolution farther environment: open-minded, sociable, self-complacent, optimistic, vain
Jupiter-Ascendant: successful, optimistic, open, self-complacent, moralistic, idealistic, natural, liberal, comfortable, lazy, sociable
Jupiter-Medium coeli: concerns especially profession and society: successful, sociable, self-complacent, open, just, vain, idealistic
Saturn: serious, objective, hard, concentrated, lonely, industriously, thoroughly, calmly, conservative, disciplined, difficult
Saturn-Uranus: anarchic, stubborn, strained, consistent, ductile, individualistic, intolerant, restless, destructive
Saturn-Neptune: moderate, slowly, natural, simple, sickly, lonely, religious, ascetic, depressive, quiet, dependent, long
Saturn-Pluto: ductile, severely, thoroughly, stubborn, capably, fanatic, independent, complex, profund, destructive, squeezely, brutal
Saturn-Moon node: concerns especially the evolution farther environment: objective, serious, slowly, industrious, lonely, difficultly
Saturn-Ascendant: serious, mistrustfull, hard, concentrated, lonely, industrious, thoroughly, slowly, conservative, disciplined, difficult
Saturn-Medium coeli: concerns especially profession and society: objective, serious, thorough, ductile, industrious, calm, distanced, difficult
Uranus: progressive, revolutionary, strained, individualistic, intuitive, nervous, eccentric, adventurous, destructive
Uranus-Neptune: intuitive, anarchically, chaotically, impractically, idealistically, riskily, socialist, scandalous, spiritually, mystic
Uranus-Pluto: impulsive, revolutionary, radical, risky, ductile, profund, insistent, unrestrained, destructive, chaotic
Uranus-Moon node: concerns especially the evolution farther environment: progressive, individualistic, controversial, sociable, risky
Uranus-Ascendant: progressive, self-willed, strained, individualistic, intuitive, nervous, eccentric, adventurous, destructive
Uranus-Medium coeli: concerns especially profession and society: individualistic, progressive, engaged, nervous, intuitive, risky
Neptune: impractically, sensitive, labile, suggestible, calmly, fleetingly, scattered, addicted, dependent, softly, naked, medial
Neptune-Pluto: intuitive, speculative, profound, secretly, powerless, unconsciously, dependent, archaically, seductive, medial
Neptune-Moon node: concerns especially the evolution farther environment: dependent, social, labile, sensitive, treacherous, spiritually
Neptune-Ascendant: impractical, sensitive, labile, suggestible, calm, fleetingly, absent-minded, addicted, treacherous, dependent, medial
Neptune-Medium coeli: concerns especially profession and society: dependent, suggestible, passive, calm, sensitive, treacherous, spiritually
Pluto: potent, highly sexed, profund, extremely, unconscious, abysmally, seductive, magically, speculative, destructive
Pluto-Moon node: concerns especially the evolution farther environment: power-willingly, highly sexed, extremely, profund, difficultly
Pluto-Ascendant: highly sexed, potently, profund, extremely, unconsciously, abysmally, seductive, magically, speculative, destructive
Pluto-Medium coeli: concerns especially profession and society: power-willingly, instinctive, seductive, extremely, profund, difficult
Moon node: binding, social, shared, meaning, central, superordinate, varying
Moon node-Ascendant: binding encounteringly, in common with oneself advancingly, lasting acting
Moon node-Medium coeli: consciously binding, socially meaningly, publicly, centrally, lasting acting
Ascendant: beginning, individual, releasing, decisive, involuntary, impressive, advancing
Ascendant-Medium coeli: decisive between essential talents, purposeful consciousones and external possibilities
Medium coeli: conscious, purposeful, meaningly, public, influential, decisive, essential, attainable

        Planets and signs
    Sun
Sun-Aries: impulsive, resolute, strong, courageous, coarsly, capably, creative, dominant, self-confident, destructive, impressive
Sun-Taurus: sensuous, appreciative, acquiring, capable, congenial, sociable, erotic, bourgeois, fertilely, virtually, loyal
Sun-Gemini: sociable, rational, curious, mobile, shallow, nervous, busy, clever, cool, critical, careless
Sun-Cancer: familiar, congenial, sensitively, instinctive, moodily, sentimental, sociably, patiently, calm, passive, considerate
Sun-Leo: creative, self-confident, high-handed, proud, optimistical, magnanimous, vain, dominant, witty, luxurious
Sun-Virgo: thorough, rational, industrious, clean, precise, reliable, cautious, petty bourgeois, mistrustful, fussy, practical
Sun-Libra: sensuous, erotic, sociable, coquettish, graceful, polite, elegant, vain, coquettish, harmonious, comfortable, naive, cool
Sun-Scorpio: mistrustful, highly sexed, aggressively, extremely, fighting, seductive, analytical, speculative, destructively, ductile
Sun-Sagittarius: optimistic, sociable, impulsive, fond of traveling, moralistic, idealistic, opportune, proud, natural, liberal, vain
Sun-Capricorn: objective, disciplined, simply, calm, concentrated, industriously, seriously, conservative, lonely, hard, pessimistic
Sun-Aquarius: individualistic, anti-authoritarian, progressive, self-willed, idealistically, chaotically, labile, intuitive, impulsive
Sun-Pisces: sensitive, labile, dreamily, idealistically, cool, unsure, dependent, self-sacrificing, suggestibel, medial, lazy

    Moon
Moon-Aries: impulsive, tensed, capable, self-sacrificing, stubborn, moody, fighting, instinctive, nervous, coarse, courageous
Moon-Taurus: fertile, sensuous, domestic, comfortable, appreciative, moody, helpful, loyal, good-natured, romantic, sensitive
Moon-Gemini: talkative, sociable, opportune, popular, friendly, tolerant, naive, nostalgic, curious, shallow, nervous
Moon-Cancer: sensitive, moodily, domestic, familiar, peacefully, passively, instinctive, readily, sociably, patient, considerate
Moon-Leo: optimistic, congenial, sociable, cordial, proud, coquettish, moody, sentimental, creative, considerate, vain
Moon-Virgo: thorough, critical, simple, rational, sensitive, conscientious, reliable, cautious, industrious, practical, loyal
Moon-Libra: sociable, sensuous, comfortable, lazy, irresolute, polite, attractive, romantic, sensitive, vain, coquettish, moody
Moon-Scorpio: moody, instinctively driven, profound, excited, emotional, unconscious, anxious, passionate, sinister
Moon-Sagittarius: sociable, optimistic, religious, idealistic, labile, fond of traveling, enthusiastic, self-complacent, moody, vain
Moon-Capricorn: serious, conscientious, lonely, worried, shyly, abstemiously, soberly, slowly, faithfully, distancely, narrow
Moon-Aquarius: is self-willed, sociable, intuitive, strange, strained, rebellious, critical, restless, cool, chaotic, unreliable
Moon-Pisces: sensitive, suggestibel, passively, dependent, self-sacrificing, labile, moodily, gently, nostalgic, medial, lazy

    Mercury
Mercury-Aries: sociable, rash, rational, nervous, heated, frivolous, flexible, quick-witted, tactless, shallow, direct
Mercury-Taurus: sociable, cheerful, artistic, pragmatic, critical, stubborn, opportune, conservative, shallow, busy
Mercury-Gemini: communicative , sociable, clever, curious, playful, flexible, rational, superficial, nervous, intellectual
Mercury-Cancer: talkatively, sociably, popular, friendly, tolerant, naively, nostalgically, moodily, curious, sentimental, nervous
Mercury-Leo: sociable, curious, creative, self-confident, expressively, witty, vain, busy, coquettish, optimistic
Mercury-Virgo: objective, mistrustfully, methodically, virtually, seriously, realistic distancely, thorough, experienced, reliable
Mercury-Libra: sociable, adapting, irresolute, cheerful, artistic, playful, superficial, coquettish, polite, naive, elegant
Mercury-Scorpio: critical, excited, suggestive, cleverly, curiously, enigmatically, intolerantly, cynically, independent, mistrustfully
Mercury-Sagittarius: sociably, versatile, enthusiastic, unsteady, coquettishly, optimistically, idealistically, liberal, conceited, dogmatic
Mercury-Capricorn: concentrated, objective, critically, profound, methodic, seriously, distancely, thorough, difficult, reliable
Mercury-Aquarius: progressive, critically, impatient, flexible, imaginative, intuitive, nervous, curious, chaotic, independent
Mercury-Pisces: sensitively, intuitive, idealistically, fleetingly, dissipate, sloppy, inaccurate, wrongly, idealized, nostalgic, spiritually

    Venus
Venus-Aries: passionate, highly sexed, forceful, erotic, coarse, immoral, fertile, creative, restless, insatiable, capable, tactless
Venus-Taurus: natural, sensuous, erotic, fertilely, deliciously, sociably, coquettish, acquiringly, highly sexed, congenial, lazy, naively
Venus-Gemini: communicative, sensuous, sociable, cheerful, artistic, nice, playfull, shallow, coquettish, polite, naive, affected
Venus-Cancer: feelingly, sensuous, readily, moodily, dreamily, gently, good-naturedly, peacefull, romantic, sensitive, vain, naive
Venus-Leo: creative, proud, gracefull, sensuous, erotical, sociably, polite, coquettish, elegant, cultivated, vain, passionate, luxurious
Venus-Virgo: disciplined, soberly, distanced, loyally, reliably, thoroughly, virtually, conservatively, modestly, worthily
Venus-Libra: sociably, irresolutely, coquettishly, gracefully, polite, elegant, vain, shallow, balanced, readily, naive
Venus-Scorpio: passionate, erotic, creative, intense, highly sexed, seductively, immorally, naked, squeezely, insatiably
Venus-Sagittarius: sociable, elegant, frivolous, open, natural, coquettish, enthusiastic, idealistic, optimistic, lavish
Venus-Capricorn: disciplined, soberly, distanced, loyal, poorly, shyly, thoroughly, industriously, conservatively, pragmatically, simply
Venus-Aquarius: extravagant, unconventional, undisciplined, independent, moody, modern, untidy, ingenious, cool
Venus-Pisces: sensitive, erotic, stimulating, passive, suggestible, unreliable, dreamy, dependent, longing, unsure

    Mars
Mars-Aries: impulsive, forceful, resolute, risky, unrestrained, impatient, high-powered, courageous, destructive, coarse
Mars-Taurus: passionate, forceful, erotic, coarse, persistent, fertile, creative, stubborn, insatiable, capable, tactless
Mars-Gemini: critical, sociable, rash, nervous, heated, rapid, clever, flexible, quick-witted, shallow, direct, coarse
Mars-Cancer: instinctive, sensitive, strained, capable, self-sacrificing, stubborn, enigmatic, moody, emotional, nervous
Mars-Leo: impulsive, fighting, strong, courageous, optimistic, creative, impressing dominant, self-confident, arrogant
Mars-Virgo: critically, experienced, nervous, quick-witted, consistently, virtually, loyal, mistrustful, persistently, precise, tactless
Mars-Libra: sociable, irresolute, shallow, frankly, balancing, liberal, labile, careless, unsteady, frivolous, softly, tolerant
Mars-Scorpio: impulsive, radical, ductile, coarsly, capably, destructively, power willing, fanatic, unrelenting, highly sexed, resolute
Mars-Sagittarius: decided, naturally, virtuous, self-righteous, impulsive, idealistically, directly, coarsly, proud, independent
Mars-Capricorn: capably, ductile, coarsly, hard, stubborn, cold, primitive, ambitious, concentrated, destructively, reliable, consistent
Mars-Aquarius: impulsive, rebellious, frivolous, careless, self-willed, individualistic, unconventional, impatient, eccentric
Mars-Pisces: instinctive, sensitive, annoy, passively, labile, idealistically, softly, indifferently, cowardly, dependent, spiritually

    Jupiter
Jupiter-Aries: decided, purposeful, ambitiously, intolerantly, successful, independent, directly, coarsly, proudly, idealistic
Jupiter-Taurus: sociable, appreciative, sensuous, popular, plump, conservative, proud, optimistic, lavish, comfortable,lazy
Jupiter-Gemini: sociably, wittily, critically, intellectually, vainly, optimistically, liberal, conceited, imaginative, pragmatic
Jupiter-Cancer: sensitively, sociably, readily, considerately, religious, familiar, conservative, appreciatively, plump, slowly, popular
Jupiter-Leo: vital, dominant, self-complacently, magnanimous, optimistical, idealistically, religious, happily, readily, expansive
Jupiter-Virgo: moral, objective, critical, practical, ambitious, methodic, serious, conservative, tidy, reliable
Jupiter-Libra: sociable, artistic, classical, harmonious, popular, polite, elegant, vain, optimistic, irresolute, comfortable, lazy
Jupiter-Scorpio: dominant, float custodies, profound, ambitious, unrelentingly, materialistical, authoritarian, enchanting, demagogic
Jupiter-Sagittarius: optimistic, sociable, open, moral, idealistic, religious, self-complacent, just, liberal, adventurous, vain
Jupiter-Capricorn: conservative, moral, just, religious, wise, serious, pragmatic, ambitious, formal, slowly, reliable
Jupiter-Aquarius: progressive, idealistic, sociable, inventive, optimistic, adventurous, eccentric, individualistic
Jupiter-Pisces: helpful, sensitively, spiritually, merciful, dependent, lazy, sloppy, idealized, longing, uncritically

    Saturn
Saturn-Aries: capable, ductile, hard, cold, stubborn, practical, primitive, coarse, ambitious, egoistic, destructive, reliable, consistent
Saturn-Taurus: realistical, persistently, loyal, thoroughly, slowly, dependably, stubborn, acquiringly, conservative, pragmatically
Saturn-Gemini: objective, concentrated, critical, cynical, realistic, methodic, distancely, cool, serious, meager, pragmatic
Saturn-Cancer: seriously, simply, coolly, anxiously, melancholic, modest, soberly, lazy, pessimistic, shyly, loyal, narrow
Saturn-Leo: capable, disciplined, loyal, distancely, calm, slow, melancholy, serious, particular, worried, pessimistic
Saturn-Virgo: objectively, modest, seasoned, fussily, realistic, methodically, distancely, thorough, slow, pragmatic
Saturn-Libra: raked, particular, conservative, loyal, balanced, soberly, cool, discreet, slow, depressive, meager, simple
Saturn-Scorpio: ductile, severe, thoroughly, stubborn, capably, consistent, dominating, difficult, profound, destructive, compulsory
Saturn-Sagittarius: conservative, moral, self-righteous, religious, serious, wise, ambitious, loyal, distancely, sober, conscientious, faithfull
Saturn-Capricorn: serious, objective, severely, concentrated, ambitious, thoroughly, slowly, calmly, conservative, disciplined, difficult
Saturn-Aquarius: stubborn, ambitious, abstract, intolerant, strained, sober, difficult, individualistic, egocentric
Saturn-Pisces: modest, slow, natural, simple, sickly, lonely, religious, ascetic, depressive, quiet, poor, dependent

    Uranus
Uranus-Aries: impulsive, rebellious, coarse, frivolous, dangerous, mobile, nervous, destructive, impatient, unpredictable
Uranus-Taurus: extravagant, unconventional, practical, unrestrained, labile, obtrusive, unreliable, scandalous
Uranus-Gemini: imaginative, curious, flexible, rebellious, critical, impatient, intellectual, nervous, chaotic, independent
Uranus-Cancer: self-willed, strained, intuitive, strange, rebellious, critical, nervous, moody, careless, unreliable
Uranus-Leo: anti-authoritarian, progressive, individualistic, self-willed, creative, optimistic, impulsive, restless, ingenious
Uranus-Virgo: imaginative, rebellious, absent-minded, curious, flexible, practical, intellectual, nervous, difficult, independent
Uranus-Libra: extravagant, unconventional, undisciplined, independent, shallow, untidy, unrestricted, nervous
Uranus-Scorpio: impulsive, radical, risky, self-willed, insistent, unrestrained, incalculable, destructive, chaotic
Uranus-Sagittarius: impulsive, progressive, idealistic, individualistic, unrestricted, optimistic, enthusiastic, anti-authoritarian, coarse
Uranus-Capricorn: anarchic, stubborn, ambitious, intolerant, strained, ductile, individualistic, restless, destructive, coarse
Uranus-Aquarius: progressive, sociable, liberal, individualistic, experimental, labile, restless, eccentric, adventurous
Uranus-Pisces: intuitive, anarchical, independable, impractically, idealistically, socialistically, labile, absent-minded, scandalous

    Neptune
Neptune-Aries: instinctively, annoy, sensitively, labile, feeble, idealistic, ascetically, indifferently, cowardly, dependent, spiritually
Neptune-Taurus: sensitive, sensuous, appealy, passive, sloppy, suggestible, lazy, dependent, appreciative, addicted, unsure
Neptune-Gemini: intuitivel, idealistical, fleetingly, absent-minded, sloppy, inaccurate, wrong, unfaithfull, idealized, spiritually
Neptune-Cancer: sensitive, influencely, depending, sicklily, helpful, dreamily, gentle, nostalgically, intuitive-medial, lazy
Neptune-Leo: idealistic, sensitive, creative, labile, sensuous, lavish, naive, unsure, dependent, selfish
Neptune-Virgo: intuitive, idealistically, fleetingly, absent-minded, inaccurately, difficult, depending, sloppy, socialistically, spiritually
Neptune-Libra: sensitive, unrealistic, passive, influencely, unreliable, dreamy, dependent, longing, unsure, cool
Neptune-Scorpio: intuitive, speculative, secretly, powerlessly, unconsciously, profound, dependent, archaically, medial
Neptune-Sagittarius: idealistically, inspires, sensitively, longing, natural, anarchically, spiritually, idealized, softly, dependent
Neptune-Capricorn: moderate, slow, natural, simple, sickly, lonely, religious, profound, careless, quiet, cool, dependent
Neptune-Aquarius: intuitive, anarchical, chaotical, cool, impractically, idealistical, unrealistical, socialistically, scandalous, spiritually
Neptune-Pisces: sensitive, labile, suggestible, passive, absent-minded, addicted, careless, unrealistical, dependent, wrong, medial

    Pluto
Pluto-Aries: impulsive, forceful, radical, ductile, coarse, capable, destructive, power-willingly, unconscious, unrelenting, unrestrained
Pluto-Taurus: passionate, erotic, creative, attracting, highly sexed, seductively, immorally, naked, squeezely, insatiably
Pluto-Gemini: dominant, excited, suggestive, clever, curious, enigmatic, intolerant, intuitive, intellectual, demagogic
Pluto-Cancer: moody, instinctively driven, sinister, profund, excited, radical, unconscious, anxious, passionate
Pluto-Leo: power willingly, highly sexed, suggestive, high-handed, dominant, immoral, ambitious, unconscious, destructive
Pluto-Virgo: mistrustful, suggestive, consistent, enigmatic, speculative, stubborn, difficult, secret, intellectual
Pluto-Libra: creative, unrestrained, sensuously, seductively, immoral, refined, lavishly, secretly, tactlessly
Pluto-Scorpio: potent, highly sexed, extremely, profund, abysmally, seductively, magically, speculatively, destructive
Pluto-Sagittarius: ideologically, suggestive, dominant, unrestrained, religious, ambitiously, expansive, restlessly, adventurous, profund
Pluto-Capricorn: ductile, hard, severely, thoroughly, ambitious, capably, fanatic, autonomous, difficultly, profund, destructive, squeeze
Pluto-Aquarius: revolutionary, radical, risky, intellectually, profund, adventurous, individualistic, restless, chaotically
Pluto-Pisces: intuitive, speculative, profound, secretly, powerlessly, lonely, unconscious, sensitive, dependent, fearfull, medial

    Moon node
Moon node-Aries: concerns especially the evolution farther environment: vigorous, fighting, frivolous, careless, destructive, coarse
Moon node-Taurus: concerns especially the evolution farther environment: sensuous, sociable, appreciative, acquiring, loyal
Moon node-Gemini: concerns especially the evolution farther environment: communicative, flexible, rational, restless, curious
Moon node-Cancer: concerns especially the evolution farther environment: sensitively, considerately, moody, familiar, congenial
Moon node-Leo: concerns especially the evolution farther environment: creative, dominant, self-confident, proud, cordial, vain
Moon node-Virgo: concerns especially the evolution farther environment: sociable, fussy, analytically, reliable, cautious
Moon node-Libra: concerns especially the evolution farther environment: sociable, sensuous, polite, vain, artistic, opportune
Moon node-Scorpio: concerns especially the evolution farther environment: power-willingly, highly sexed, extremely, profund, difficultly
Moon node-Sagittarius: concerns especially the evolution farther environment: open-minded, sociable, self-complacent, optimistic, vain
Moon node-Capricorn: concerns especially the evolution farther environment: objective, serious, slowly, industrious, lonely, difficultly
Moon node-Aquarius: concerns especially the evolution farther environment: progressive, individualistic, controversial, sociable
Moon node-Pisces: concerns especially the evolution farther environment: dependent, social, labile, sensitive, treacherous, spiritually

    Ascendant
Ascendant-Aries: impulsive, forceful, determined, careless, unrestrained, impatient, vigorous, courageous, destructive, coarse
Ascendant-Taurus: sensuous, appreciative, acquiring, capable, congenial, sociable, artistic, conservative, pragmatic, loyal, slowly
Ascendant-Gemini: communicative, sociable, clever, curious, playful, flexible, rational, shallow, easily, nervous, analytically
Ascendant-Cancer: sensitively, moodily, domestic, familiar, peaceful, feelingly, instinctive, comfortable, sociable, patient, considerate
Ascendant-Leo: vital, creatively, independently, self-confident, proudly, cordially, magnanimously, vain, dominant, witty, luxurious
Ascendant-Virgo: thorough, rational, industrious, clean, precise, reliable, cautious, petty bourgeois, mistrustful, fussy, practical
Ascendant-Libra: sociable, irresolute, artistic, sensuous, graceful, polite, elegant, vain, coquettish, balancing, comfortable, lazy
Ascendant-Scorpio: instinctive, unconsciously, potently, extremely, profund, abysmally, seductively, magically, speculative, destructive
Ascendant-Sagittarius: sociable, optimistic, open, self-complacent, moralistic, idealistic, religious, natural, liberal, easily, vain
Ascendant-Capricorn: seriously, objectively, hard, concentrated, lonely, diligently, thoroughly, slowly, conservative, disciplined, difficult
Ascendant-Aquarius: progressive, unconventional, sociable, liberal, individualistic, intuitive, restless, eccentric, adventurous
Ascendant-Pisces: sensitive, labile, dreamily, idealistically, calmly, unsure, dependent, self-sacrificing, suggestible, sensitive, medial

    Medium coeli
Medium coeli-Aries: concerns especially profession and society: impulsive, fighting, determined, careless, courageous, destructive
Medium coeli-Taurus: concerns especially profession and society: sensuous, acquiring, capable, artistic, sociable, conservative, loyal
Medium coeli-Gemini: concerns especially profession and society: communicative, flexible, nervous, sociable, critical, rational, clever
Medium coeli-Cancer: concerns especially profession and society: sensitively, lazy, familiar, moody, peaceful, sociable, considerate
Medium coeli-Leo: concerns especially profession and society: creative, authoritarian, self-confident, proud, cordial, witty, vain
Medium coeli-Virgo: concerns especially profession and society: sensible, critical, reliable, cautious, simple, thorough
Medium coeli-Libra: concerns especially profession and society: polite, sensuous, harmonious, vain, artistic, sociable, comfortable
Medium coeli-Scorpio: concerns especially profession and society: power-willingly, instinctive, seductively, extremely, profund, difficult
Medium coeli-Sagittarius: concerns especially  profession and society: sociable, optimistic, idealistic, religious, self-complacent, liberal
Medium coeli-Capricorn: concerns especially profession and society: objective, serious, thorough, ductile, industrious, calm, distancely, difficult
Medium coeli-Aquarius: concerns especially profession and society: individualistic, progressive, ingenious, restless, adventurous
Medium coeli-Pisces: concerns especially profession and society: dependent, suggestible, passive, calmly, sensitive, treacherous, spiritually


            Activity

        Quadrants
Quadrant I: releasings of unconsciously basic activity, want get something through, acquire, secure
Quadrant II: concealed evolutions, dependences, long-term, neglected, regressive activities, think, arrange
Quadrant III: conscious solutions, transmissions, lasting, extensive, proved, formal, collective actions
Quadrant IV: conscious evolutions, realisations, forseeable, open activities, demonstrative action, importants

        Direction
Introversion: plan, think, be silent, feel, believe, read, write, research, search, secure, conceal, wait
Extraversion: implement, encounter, talk, lead, show, celebrate, speed up, spend, show off, fight, hurt

        Activity
Adaptability: care, feel, yield, accept, balance, experience, mediate, impart, advise, forget, remind, cultivate
Will-power: have one's way, set up on one's own, organize, renew, achieve, lead, maintain, build up, conquer

        Elements
Fire: want, undertake, lead, activate, impress, attack, speed up, create, give order, celebrate, play
Earth: work, plan, build up, bear, receive, check, secure, repair, fix, arrange, limit, consider, be silent
Air: learn, discuss, speed up, amuse, criticize, try, test, mock, negotiate, advise, encounter, travel
Water: feel, dream, help, care, cultivate, expect, believe, suspect, drink, lose, conceal, rest, forget

        Signs
Aries: fight, want, achieve, begin, start off, run, advance, attack, speed up, disturb, quarrel, detach
Taurus: build up, acquire, celebrate, love, amuse, buy, sell, trust, collect, care, arrange, cultivate, sing
Gemini: encounter, learn, amuse, discuss, try, test, speed up, contest, quarrel, travel, negotiate, play
Cancer: bind, feel, suspect, sense, receive, remind, wish, protect, nibble, help, care, cultivate, yield
Leo: want, amuse, celebrate, determine, command, lead, build up, impress, protect, give, play, exaggerate
Virgo: arrange, criticize, think, explain, contest, keep distance, analyze, test, save, economize, clean
Libra: embellish, buy, receive, encounter, amuse, celebrate, tolerate, balance, waste, cultivate, travel
Scorpio: seize, take influence, control, deepen, overcome, surmount, force, conceal, doubt, change
Sagittarius: believe, celebrate, lead, teach, talk, motivate, judge, organize, build up, inspire, amuse, travel
Capricorn: build, collect, criticize, keep distance, hamper, consider, research, fix, check, secure, strive
Aquarius: revolt, plane, clear up, engage, dissociate, speed up, disturb, modernize, analyze, test
Pisces: help, yield, conceal, lose, search, rest, confuse, intoxicate, undecide, deceive, give up, evade

        Planet aspects
Sun: want, create, engage, determine, lead, build up, impress, protect, celebrate, give, organize, play
Sun-Moon: think and act emotionally, encounter, bind oneself, engage, suspect, protect, care, receive, give
Sun-Mercury: encounter, write, consider, talk, negotiate, travel, learn, inform, criticize, play, meet, plan
Sun-Venus: love, create, bind oneself, adorn, care, enjoy, amuse, celebrate, waste, encounter, mediate
Sun-Mars: assert oneself, build up, work, impress, attack, increase, speed up, quarrel, separate, disturb, destroy
Sun-Jupiter: encounter, lead, engage, optimize, expand, amuse, celebrate, impress, reward, cure, organize
Sun-Saturn: build up, fix, repair, work, condemn, consider, criticize, offend, shut, control, hamper, wait, hold
Sun-Uranus: rebel, criticize, experiment, speed up, modernize, free, disturb, destroy, surprise, try, test
Sun-Neptune: neglect, give up, help, intoxicate, lose, forget , disappoint, deceive, weaken, renounce, search
Sun-Pluto: dominate, lead, impress, penetrate, control, speculate, research, discover, seduce, obtain
Sun-Moon node: cooperate creative, want to lead others, impress, undertake, amuse, celebrate, gladly play
Sun-Ascendant: want, lead, react spontaneously, act creatively, assert oneself, play, acquire, dramatize
Sun-Medium coeli: want to manage important, impress publicly, support oneself for others, undertake, lead, make known
Moon: encounter, bind oneself, receive, suspect, sense, remind, wish, help, care, protect, yield, intoxicate
Moon-Mercury: encounter, inform, tell, talk, learn, bind oneself, amuse, discuss, explain, remind, interpret, meet
Moon-Venus: encounter, fall in love, become pregnant, receive, care, help, serve, amuse, spoil, nibble
Moon-Mars: encounter, excite, work, protect, defense, attack, speed up, penetrate, hurt, quarrel, extinguish
Moon-Jupiter: believe, encounter, reconcile, make happy, make a present, marry, help, support, celebrate, win, spoil
Moon-Saturn: brood, preserve, distance, refuse, deny, fear, finish, save, protect, wait, doubt, distrust
Moon-Uranus: encounter, excite, engage, free, improvise, modernize, suspect, speed up, hurt, disturb, bear
Moon-Neptune: feel, help, search, suspect, yield, disappoint, deceive, intoxicate, decrease, forget, forgive, paint
Moon-Pluto: arouse, influence, conceal, penetrate, change oneself, quarrel, fear, fantasize, suspect, ward off
Moon-Moon node: feel courteous, wish together, help in common, supply, react instinctively, gladly bind oneself
Moon-Ascendant: may comply, react feelingly, act dreamily, wish, adapt, help, care, suspect, sense, yield, receive
Moon-Medium coeli: make conscious feelingly, publicly help, believe, wish, receive, remind, dream consciously
Mercury: encounter, convey, discuss, learn, criticize, speed up, quarrel, travel, negotiate, play, talk
Mercury-Venus: buy, sell, embellish, fall in love, encounter, bind oneself, talk, amuse, enjoy, play, flirt, travel
Mercury-Mars: speeds up think, act, talk, negotiate, require, accuse, quarrel, outwit, protest, organize, travel
Mercury-Jupiter: encounter, discuss, know more, consider, study, find out, research, discover, negotiate, explain
Mercury-Saturn: plan, advise, study, brood, criticize, remind, control, order, examine, judge, quarrel, analyze
Mercury-Uranus: develop, uncover, meet, protest, disturb, quarrel, modernize, activate, speed up, have an accident
Mercury-Neptune: feel, forget, lose, play, swarm, doubt, believe, deceive, mistake, search, travel, yield, conceal
Mercury-Pluto: convince, quarrel, uncover, criticize, speculate, spy, research, seduce, blackmail, command
Mercury-Moon node: advise informative, publicly mediate, find fast solutions, criticize, encounter many, bind oneself
Mercury-Ascendant: explain, inform, negotiate, discuss, criticize, quarrel, outwit, amuse, speed up, chatter, play
Mercury-Medium coeli: inform purposeful, publish, negotiate, dispute, consider, explain, uncover, quarrel, outwit
Venus: encounter, embellish, fall in love, enjoy, buy, receive, amuse oneself, adorn, waste, cultivate
Venus-Mars: encounter, crave, court, bind-separate, excite, impress, shape, threaten, quarrel, activate
Venus-Jupiter: encounter, bind oneself, undertake, support, receive, marry, celebrate, reconcile, give, win
Venus-Saturn: build up, preserve, keep firmly, check, dissociate, collect, save, protect, distrust, become lonely
Venus-Uranus: revolt, free, violate, disturb, excite, dissociate, engage, amuse, dance, modernize, travel, bear
Venus-Neptune: swarm, amuse oneself, adorn, intoxicate, seduce, sponge, celebrate, play, deceive, yield, evade
Venus-Pluto: crave, seduce, excite, create, use, suppress, exaggerate, threaten, quarrel, suggest, bind
Venus-Moon node: fall in love, bind oneself, amuse itself, enjoy together, meet peacefully, advise, buy, sell, celebrate
Venus-Ascendant: encounter amused, fall in love easily, act affectedly, chatter, enjoy, buy, sell, waste, talk, meet
Venus-Medium coeli: encounter binding, fall in love easily, celebrate, embellish publicly, advise, buy, sell, wish, meet
Mars: fight, create, command, achieve, attack, penetrate, impress, quarrel, speed up, organize, disturb
Mars-Jupiter: lead, build up, fight, dominate, command, conquer, convince, expand, win, organize, travel
Mars-Saturn: work hard, hinder, control, force, quarrel, prevent, hold out, break off, break up, hit, dig
Mars-Uranus: surprise, quarrel, cut off, engage, speed up, assert oneself, achieve, criticize, hurt, break out
Mars-Neptune: penetrate, decrease, fall ill, catch, caught, flee, ward off, intoxicate, deceive, yield, travel
Mars-Pluto: fight, threaten, suppress, attack, destroy, penetrate, struggle oneself, conquer, investigate, avenge
Mars-Moon node: work with others, disturb and fight together, organize meetings, want to solve it radically
Mars-Ascendant: want, intersperse oneself, react accelerated, organize, disturb, offend, hurt, quarrel, dissociate
Mars-Medium coeli: obtain, command, make conscious will, criticize, impress publicly, decide, maintain, organize
Jupiter: believe, lead, celebrate, convince, exaggerate, impress, judge, organize, build up, waste, win, enjoy
Jupiter-Saturn: build up, govern, judge, preserve, oblige, punish, control, order, think, believe, research, arrange, secure
Jupiter-Uranus: organize, engage, free, expand, clear up, explore, discover, win, waste, depart, travel, modernize
Jupiter-Neptune: encourage, help, idealize, amuse, lose, forget, search, believe, mistake, intoxicate, travel, meditate, release
Jupiter-Pluto: dominate, lead, command organize, impress, advertise, overwhelm, waste, conquer, control
Jupiter-Moon node: encounter many, organize together, celebrate publicly, search for ethical solutions, talk, believe, mission
Jupiter-Ascendant: judge liberal, react instructively, express oneself solemnly, convince, believe, motivate, organize, travel
Jupiter-Medium coeli: search, make conscious for sense, judge publicly, convince, support, lead, inspire, believe, exaggerate, win
Saturn: build, collect, criticize, distance, hamper, consider, research, repair, fix, examine, control, secure, punish
Saturn-Uranus: arouse, confront, fall, damage, block, separate, force, compute, build, experiment, plan, quarrel
Saturn-Neptune: search, refuse, disassociate, shut, lose, discharge, give up, neglect, conceal, wait, believe, reduce
Saturn-Pluto: suppress, supervise, burden, seize, force, punish, struggle oneself hard, end, control, keep secret
Saturn-Moon node: cooperate hard, wait with others, be hampered, regret, search for long, strive persistently
Saturn-Ascendant: react hampered, decide and act responsibly, work alone, strive, repair, examine, control, distance, secure
Saturn-Medium coeli: hampered publicly, make conscious boundaries,  judge dutifully, think and work slowly, examine, control
Uranus: rebel, free, damage, speed up, surprise, quarrel, disassociate, disturb, clear up, critizice, modernize, experiment
Uranus-Neptune: rebel, free, engage, lose, find, disassociate, travel, quarrel, confuse, overlook, surprise, deceive
Uranus-Pluto: break off, break up, attack, penetrate, rebel, shock, surprise, overcome, expose, leave, change
Uranus-Moon node: bind oneself individually, free socially, disturb meetings, engage, modernize, travel, separate
Uranus-Ascendant: revolt, set up on one's own, unsettle, disturb, speed up, react harmfully, disassociate, travel
Uranus-Medium coeli: rebel, free purposeful, change intentionally, clear up publicly, publish ingeniously, engage
Neptune: suspect, sense, conceal, lose, search, help, believe, decrease, intoxicate, deceive, meditate, submerge
Neptune-Pluto: deprive of power, lose, examine, flee, fear, influence, penetrate, seduce, change, sink, leave, conceal
Neptune-Moon node: give up, get out, defer problems, search secretly, pray together, care, cure, help, believe, meditate, leave
Neptune-Ascendant: react slowed down, express oneself confusedly, act secretly, be conscious intuitively, believe, yield, deceive
Neptune-Medium coeli: suspect, explain confusedly, deceive, withdraw, search, help, believe, conceal, think slowed down, lose
Pluto: seize, lead, command, influence, control, deepen, crave, rule, overcome, change, transform, penetrate
Pluto-Moon node: conquer others, lead, influence radically, assert oneself aside, search for other approaches, control
Pluto-Ascendant: influence spontaneously, react dominant, achieve, outwit, conceal, be attracted of other, control
Pluto-Medium coeli: influence consciously, dominate, assert oneself publicly, publish suggestive, outwit, undertake, command
Moon node: combine, bind, encounter, search problem solutions, meet others, establish in society, publish
Moon node-Ascendant: bind oneself, want to encounter with others, act and express in common, want to solve problems
Moon node-Medium coeli: bind  oneself publicly, encounter oneself publicly, make conscious problems, strive common goals
Ascendant: decide, react, act, speed up, activate, are able be come up, develop oneself in it, express oneself
Ascendant-Medium coeli: aware of something, strive, determine, decide, react, act, refer on it, want to achieve, desire
Medium coeli: make conscious, insert oneself for it, refer, think, devise, imagine, strive, publish, achieve, constitute

        Planets and signs
    Sun
Sun-Aries: fight, want, assert oneself, impress, attack, speed up, quarrel, urge, organize, command, disturb
Sun-Taurus: build up, crave, celebrate, love, amuse, buy, sell, trust, collect, care, cultivate, arrange, advertise
Sun-Gemini: encounter, amuse, talk, negotiate, study, travel, inform, speed up, entertain, enjoy, play, advertise
Sun-Cancer: receive, bind, love, suspect, sense, believe, remind, wish, protect, help, care, cultivate, play
Sun-Leo: want, celebrate, create, command, determine, lead, impress, protect, give, amuse, play, advertise
Sun-Virgo: arrange, criticize, think, engage, research, teach, analyze, test, save, economize, clean
Sun-Libra: embellish, flirt, buy, receive, amuse, celebrate, cultivate, talk, tolerate, balance, waste, advertise
Sun-Scorpio: influence, control, deepen, conceal, rule, force, overcome, surmount, outwit, obtain, transform
Sun-Sagittarius: believe, celebrate, inspire, convince, lead, motivate, judge, organize, amuse, enjoy, travel
Sun-Capricorn: build, collect, criticize, keep distance, hamper, consider, research, fix, check, secure, strive
Sun-Aquarius: free, clear up, revolt, plan, engage, dissociate, travel, disturb, modernize, try, test, play
Sun-Pisces: help, lose, search, yield, enjoy, speculate, deceive, conceal, intoxicate, give up, dissolve, evade

    Moon
Moon-Aries: want, excite, quarrel, fight, defense, achieve, work, speed up, hurt, protect, ward off
Moon-Taurus: feel, collect, celebrate, love, nibble sweets, receive, trust, feed, care, secure, spoil
Moon-Gemini: encounter, negotiate, learn, amuse, tell, talk, explain, inform, remind, interpret, enjoy, advertise
Moon-Cancer: receive, bind, love, suspect, sense, believe, expect, remind, wish, protect, help, care, retreat
Moon-Leo: think and act emotionally, encounter, celebrate, protect, care, receive, amuse, play, advertise
Moon-Virgo: arrange, think, learn, care, test, teach, save, economize, clean, tell, explain, remind
Moon-Libra: embellish, amuse, enjoy, buy, serve, spoil, adorn, cultivate, tolerate, receive, waste, advertise
Moon-Scorpio: arouse, suspect, influence, change, require, quarrel, fear, fantasize, doubt, conceal
Moon-Sagittarius: believe, admire, exaggerate, celebrate, help, support, amuse, expect, motivate, moralize
Moon-Capricorn: brood, collect, preserve, refuse, deny, afraid, conclude, save, fast, wait, doubt, distrust, retreat
Moon-Aquarius: release, excite, modernize, improvise, suspect, hurt, clear up, engage, dissociate, travel
Moon-Pisces: feel, suspect, help, believe, disappoint, deceive, mistake, intoxicate, yield, forget, forgive, retreat

    Mercury
Mercury-Aries: speed up think, talk, act, stimulate, require, accuse, quarrel, protest, organize, outwit, advertise
Mercury-Taurus: buy, sell, fall in love, mediate, impart, quarrel, amuse, collect, mißtrust, protect, save, sing, advertise
Mercury-Gemini: learn, discuss, write, encounter, speed up, negotiate, advise, criticize, inform, advertise, travel
Mercury-Cancer: think over, write, encounter, celebrate, play, paint, tell, explain, inform, remind, interpret
Mercury-Leo: mediate, encounter, amuse, discuss, talk, celebrate, negotiate, acquire, impress, play
Mercury-Virgo: arrange, criticize, think, explain, quarrel, collect, check, measure, research, discover
Mercury-Libra: encounter, make friends, negotiate, embellish, advise, travel, discuss, amuse, celebrate, flirt
Mercury-Scorpio: control, speculate, expose, negotiate, quarrel, convince, spy, encourage, blackmail, command, search
Mercury-Sagittarius: encounter, convince, study, find out, celebrate, discuss, quarrel, expose, teach, engage, believe, mission
Mercury-Capricorn: plan, brood, criticize, quarrel, remind, analyze, order, test, judge, control, strive, search, believe
Mercury-Aquarius: experiment, expose, protest, speed up, confuse, disturb, modernize, invent, travel, try
Mercury-Pisces: doubt, forget, deceive, mistake, search, encounter, feel, swarm, believe, play, travel, advertise

    Venus
Venus-Aries: crave, encounter, separate, quarrel, excite, shape, impress, threaten, travel, motivate, advertise
Venus-Taurus: gather, collect, possess, cultivate, relish, amuse, buy, sell, trust, build up, care, advertise, court
Venus-Gemini: buy, sell, embellish, encounter, fall in love, travel, entertain, amuse, enjoy, play, flirt, bind, meet
Venus-Cancer: love, encounter, bind, become pregnant, receive, embellish, care, help, serve, spoil, nibble
Venus-Leo: love, meet, bind, receive, adorn, enjoy, amuse, celebrate, motivate, buy, play, undertake, waste
Venus-Virgo: engage, heal, cultivate, serve, advise, criticize, check, consider, save, clean, economize, harvest
Venus-Libra: encounter, amuse, cultivate, celebrate, buy, flirt, spoil, adorn, embellish, meet, tolerate, play, waste
Venus-Scorpio: crave, seduce, sex, create, use, suppress, quarrel, influence, obtain, distrust, conceal, offend
Venus-Sagittarius: encounter, celebrate, amuse, dance, flirt, motivate, believe, teach, lead, adorn, undertake, advertise
Venus-Capricorn: build up, preserve, grip, become isolated, suppress, control, collect, save, protect, distrust, retreat
Venus-Aquarius: revolt, release, distance, clear up, engage, travel, modernize, try, excite, amuse, flirt
Venus-Pisces: swarm, love, fantasize, adorn, celebrate, intoxicate, amuse, enjoy, seduce, flirt, sponge, believe

    Mars
Mars-Aries: fight, crave, assert oneself, achieve, impress, attack, resist, quarrel, hit, speed up, detach, disturb
Mars-Taurus: crave, advertise, court, shape, amuse, build up, resist, excite, impress, attack, quarrel
Mars-Gemini: speed up, encounter, react, talk, act, provoke, accuse, travel, quarrel, criticize, organize, outwit, advertise
Mars-Cancer: penetrating, encounter, excite, work, defense, control, protect, ward off, hurt, help, engage, crave, offend
Mars-Leo: lead, acquire, encounter, command, fight, crave, assert oneself, impress, attack, conquer, organize, advertise
Mars-Virgo: criticize, defense, encounter, check, organize, work, engage, analyze, test, control, order, protect
Mars-Libra: crave, flirt, amuse, shape, encounter, play, celebrate, tolerate, impress, buy, advertise, court
Mars-Scorpio: encounter, fight, threaten, suppress, attack, destroy, seize, penetrate, trouble, conquer, avenge
Mars-Sagittarius: lead, encounter, inspire, acquire, fight, dominate, conquer, advertise, convince, organize, travel
Mars-Capricorn: work heavily, control, prevent, break up, break off, quarrel, fight, force, trek, hold out, criticize
Mars-Aquarius: free, engage, encounter, quarrel, speed up, achieve, break out, hurt, travel, criticize, disturb
Mars-Pisces: avoid, catch, caught, defuse, travel, flee, lose, intoxicate, fish, deceive, surrender, social engage

    Jupiter
Jupiter-Aries: lead, build up, acquire, encounter, fight, dominate, conquer, judge, convince, expand, organize, advertise
Jupiter-Taurus: negotiate, amuse, buy, sell, build up, expand, collect, insure, give, celebrate, win, enjoy, advertise
Jupiter-Gemini: encounter, negotiate, convince, celebrate, think, experience, study, discuss, dominate, travel, advertise
Jupiter-Cancer: believe, give, found, revere, help, advise, tolerate, spoil, support, cure, protect, meet, celebrate
Jupiter-Leo: lead, conquer, impress, support, expand, exaggerate, meet, teach, celebrate, reward, waste, organize
Jupiter-Virgo: know, convince, think, examine, studies, find out, check, negotiate, judge, cure, heal
Jupiter-Libra: encounter, celebrate, amuse, judge, reconcile, support, play, buy, spoil, waste, enjoy, cultivate, teach
Jupiter-Scorpio: impress, rule, apply, convince, organize, use, conquer, enrich oneself, invetigate, obtain, take advantage
Jupiter-Sagittarius: lead, meet, celebrate, missionary engage, motivate, convince, believe, judge, organize, exaggerate, extend
Jupiter-Capricorn: build up, govern, judge, preserve, punish, control, oblige, think over, believe, research, arrange, retreat
Jupiter-Aquarius: organize, rebel, release, engage, clear up, reform, explore, experiment, risk, try, test, depart, travel
Jupiter-Pisces: believe, support, expect, celebrate, idealize, lose, search, mistake, find, intoxicate, meditate, release

    Saturn
Saturn-Aries: work, quarrel, dig, control, prevent, break off, break up, force, resist, criticize, hold out, climb
Saturn-Taurus: build up, plan, preserve, grip, control, fix, force, repair, restore, collect, save, protect, distrust
Saturn-Gemini: plan, advise, study, control, test, quarrel, offend, brood, remind, order, call in, judge, experience
Saturn-Cancer: brood, preserve, remain calm, control oneself, protect, train, mourn, fear, shut, distance, wait
Saturn-Leo: rule, respect, forbid, chide, condemn, offend, collect, secure, save, protect, suppress, control
Saturn-Virgo: criticize, brood, save, plan, fix, study, research, order, examine, mißtrust, judge, measure, control
Saturn-Libra: preserve, distance, oblige, collect, save, fear, protect, distrust, test, judge, advise, teach, educate
Saturn-Scorpio: rule, suppress, burden, forbid, force, fear, punish, hurt, bury, dig up, keep secret, control
Saturn-Sagittarius: rule, dominate, forbid, punish, preserve, condemn, control, think, plan, research, arrange
Saturn-Capricorn: build, collect, oblige, distance, plan, brood, force, research, test, punish, secure, believe, burden
Saturn-Aquarius: confront, plan, offend, block, distance, leave, criticize, quarrel, analyze, experiment, test
Saturn-Pisces: discharge, distance, shut, lose, wait, believe, give up, hamper, neglect, conceal, sink, dissolve

    Uranus
Uranus-Aries: free, risc, encounter, engage, speed up, achieve, break out, hurt, quarrel, travel, disturb, fight, experiment
Uranus-Taurus: rebel, distance, speculate, plan, risk, amuse, dance, disturb, excite, fall in love, modernize, travel
Uranus-Gemini: encounter, engage, uncover, experiment, speed up, invent, confuse, disturb, modernize, protest
Uranus-Cancer: release, excite, modernize, improvise, suspect, hurt, offend, engage, distance, travel
Uranus-Leo: revolt, speculate, free, clear up, engage, amuse, distance, modernize, play, risc, surprise, advertise
Uranus-Virgo: experimenting, social engage, discover, plan, distance, invent, criticize, confuse, disturb, modernize
Uranus-Libra: rebel, divide, distance, engage, amuse, disturb, excite, emancipate, play, modernize, hurt, advertise
Uranus-Scorpio: break off, break up, penetrate, attack, rebel, separate, shock, surprise, overcome, discover, leave
Uranus-Sagittarius: encounter, rebel, free, clear up, motivate, experiment, risk, engage, depart, travel, advertise
Uranus-Capricorn: confront, free, clarifies, plan, compute, reform, dessociate, separate, force, disturb, experiment
Uranus-Aquarius: separate, free, plan, clear up, engage, distance, leave, travel, hurt, disturb, modernize, test, try
Uranus-Pisces: rebel, free, social engage, lose, encounter, distance, travel, uncover, engage, mistake, dissolve, advertise

    Neptune
Neptune-Aries: evade, catch, caught, defuse, travel, flee, lose, get drunk, drown, fish, seduce, engage, surrender, get hurt
Neptune-Taurus: amuse, enjoy, relish, love, intoxicate, cure, sponge, conceal, play, speculate, lose, wait, believe, advertise
Neptune-Gemini: think up, doubt, forget, swarm, search, deceive, entertain, conceal, mistake, travel, advertise
Neptune-Cancer: conceal, give up, suspect, care, brood, love, disappoint, deceive, intoxicate, weaken, forget, forgive
Neptune-Leo: love, celebrate, amuse, intoxicate, encourage, exaggerate, help, yield, speculate, advertise, lose
Neptune-Virgo: brood, forget, remind, doubt, conceal, cure, heal, care, clean, serve, search, experience
Neptune-Libra: swarm, amuse, adorn, celebrate, advertise, intoxicate, deceive, sponge, yield, release, meditate
Neptune-Scorpio: conceal, degenerate, deprive, lose, deceive, attempt, penetrate, enchant, seduce, infect, get hurt
Neptune-Sagittarius: believe, social engage, meditate, help, revere, idealize, search, release, lose, pray, swarm, travel
Neptune-Capricorn: distance, shut, lose, discharge, search, believe, give up, neglect, conceal, doubt, pray, dissolve, retreat
Neptune-Aquarius: rebel, release, lose, search, encounter, celebrate, separate, travel, social engage, mistaken
Neptune-Pisces: suspect, conceal, lose, flee, search, believe, yield, help, intoxicate, deceive, mistake, wait, meditate

    Pluto
Pluto-Aries: fight, threaten, suppress, order, command, attack, seize, penetrate, trouble, conquer, avenge, control
Pluto-Taurus: rule, crave, acquire, impress, speculate, convert, control, use, advertise, amuse, obtain, sex
Pluto-Gemini: convince, protest, order, command, criticize, examine, spy, uncover, seize, outwit, advertise
Pluto-Cancer: influence, conceal, change, excite, hurt, quarrel, fear, fantasize, suspect, penetrate, defense, control
Pluto-Leo: impress, rule, command, organize, create, exaggerate, waste, seize, speculate, advertise, crave, amuse
Pluto-Virgo: examine, uncover, criticize, spy, control, conceal, inform, protest, clear up, investigate, organize
Pluto-Libra: crave, influence, convince, waste, impress, amuse, talk, play, advertise, use, suppress, speculate
Pluto-Scorpio: seize, influence, command, impress, deepen, conceal, examine, quarrel, surmount, control, obtain
Pluto-Sagittarius: convince, inspire, impress, rule, conquer, command, organize, find out, quarrel, examine, mission, advertise
Pluto-Capricorn: suppress, burden, check, order, forbid, force, bury, dig up, control, investigate, conceal, keep secret, surmount
Pluto-Aquarius: break off, break up, attack, quarrel, criticize, separate, shock, surprise, advertise, overcome, free, leave
Pluto-Pisces: deprive, lose, seduce, degenerate, dread, influence, deceive, conceal, examine, penetrate, infect, get hurt

    Moon node
Moon node-Aries: work with others, disturb and fight together, organize meetings, want to solve it radically, advertise
Moon node-Taurus: collect with others, build up, trust is important, protect oneself, likes celebrate, possess, fall in love
Moon node-Gemini: advise informative, mediate publicly, associate others, find fast solutions, discuss, advertise, talk, quarrel
Moon node-Cancer: feel courteous, wish together, help in common, supply, react instinctively, ward off, gladly bind oneself
Moon node-Leo: cooperate creative, want to lead others, impress, undertake, amuse, celebrate, gladly play, advertise
Moon node-Virgo: want to check all precisely, criticize socially, manage arrangement, engage, study, collect
Moon node-Libra: bind oneself socially, embellish meetings, reconcile oneself, talk, become friends, mediate, celebrate
Moon node-Scorpio: conquer others, influence radically, control, assert oneself aside, search for other approaches, explore
Moon node-Sagittarius: encounter many, organize together, celebrate publicly, search for ethical solutions, talk, mission
Moon node-Capricorn: cooperating hard, long wait, be hampered, regret, search concentrated, strive persistent, control
Moon node-Aquarius: bind oneself individually, free socially, search for new solutions, clear up, modernize, test, travel
Moon node-Pisces: be under influence, pray together, care for others, cure, defer problems, search secretly, social engage

    Ascendant
Ascendant-Aries: fight, want, intersperse oneself, impress, attack, speed up, quarrel, organize, command, disturb, hurt
Ascendant-Taurus: build up, crave, celebrate, love, amuse oneself, buy, sell, trust, collect, care, cultivate, arrange, secure
Ascendant-Gemini: encounter, amuse, negotiate, speed up, travel, inform, uncover, entertain, talk, enjoy, play, advertise
Ascendant-Cancer: receive, bind oneself, love, suspect, sense, believe, remind, wish, protect, help, care, yield
Ascendant-Leo: want, celebrate, create, determine, lead, organize, impress, protect, give, amuse oneself, play, advertise
Ascendant-Virgo: arrange, put order, criticize, think, social engage, research, teach, analyze, test, save, economize
Ascendant-Libra: embellish, flirt, buy, receive, amuse oneself, celebrate, tolerate, balance, waste, enjoy, intervene
Ascendant-Scorpio: influence, control, deepen, conceal, rule, command, force, overcome, surmount, outwit, change, investigate
Ascendant-Sagittarius: believe, meet, celebrate, inspire, convince, lead, motivate, judge, organize, amuse oneself, engage
Ascendant-Capricorn: build, collect, criticize, distance, hamper, consider, research, repair, test, secure, save, strive, control
Ascendant-Aquarius: free, clear up, revolt, plan, engage, distance, travel, disturb, modernize, try, test, play, research
Ascendant-Pisces: help, lose, search, yield, entertain, enjoy, speculate, deceive, conceal, give up, dissolve, evade, retreat

    Medium coeli
Medium coeli-Aries: want assert oneself, its will makes conscious, impress publicly, maintain, organize, command, detach
Medium coeli-Taurus: collect, possess, enjoy, love, amuse oneself, buy, sell, may trust, build up, care, secure, save
Medium coeli-Gemini: behave accelerate, work unstable, talk, learn, inform, publish, negotiate, outwit, meet, entertain
Medium coeli-Cancer: dream consciously, make conscious feelingly, help publicly, believe, wish much, receive, remind
Medium coeli-Leo: want create important, impress publicly, support oneself for others, acquire, lead, gladly play, advertise
Medium coeli-Virgo: criticizing publicly, make conscious order, check others, save, research, teach, analyze
Medium coeli-Libra: make conscious cultivately, embellish publicly, mediate with others, gladly buy, celebrate, wish
Medium coeli-Scorpio: want to hold, to influence, to transform, immerse in other, take possession, overcome, obtain, command
Medium coeli-Sagittarius: search, make conscious for sense, judge publicly, talk, teach, convince, lead, organize, believe, engage
Medium coeli-Capricorn: strive dutifully, make conscious boundaries, be hampered publicly, think and work slowly, control
Medium coeli-Aquarius: change deliberate, clear up publicly, publish ingeniously, free, modernize, reform, try much, test
Medium coeli-Pisces: suspect, sense, explain confusedly, retire, search, think, wait, deceive, conceal, lose, evade, help


            Motives

        Hemispheres
Down: unconscious things, dream, feeling, instinct, intuition, subjectivity, reserve, intrinsic values, stranger
Upper: conscious things, everyday life, rationality, objectivity, awakeness, frankness, public, external values, known
East: ego, will, self-realization, own vigour, immediates, basics, abilities, structure, destinations, target
West: the you, the other, feeling, nature, home, foreigners, association, religion, art, finding, experience, community

        Quadrants
Quadrant I: self-reference, vigour, body, beginnings, values, possession, abilities, basics, personal unconscious
Quadrant II: nature, home, family, feeling, soul, art, arrangement, past, inner life, collective unconscious
Quadrant III: society, public, state, law, foreign country, religion, finding, formation, collective consciousness
Quadrant IV: effort, conscious plans, personal consciousness, outside world, rise, building, professional, enterprise, future

        Direction
Introversion: rest, feeling, intimacy, individuality, intrinsic values, quality, intellectual-psychological, past reference
Extraversion: frankness, society, public, external values, quantity, enterprise, reference of presence-future

        Activity
Adaptability: more passiver, participating, observing, including, more tender things and people, experience, mediality
Will-power: more activer, aim-oriented, autonomous, leading, driving, harder things and people, vigour, structure

        Quality
Destructive: more negative energies, things, experiences; obstacles, tensions, complications, trouble, risks, challenges
Constructive: more positive energies, things, meetings, experiences, evolutions, penchants, headways; pleasants

        Elements
Fire: energies, hots, authority, effect, status symbols, enterprises, fortune, wealth, industry, works, masculines
Earth: mountains, buildings, olds, traditionals, economy, possession, profit, law, structure, collection, safety
Air: news, school, language, knowledges, games, books, letters, computers, traffic, market, contracts, media
Water: waters, ship, home, family, bed, intimate, inner, plants, food, medicine, socials, religion

        Dynamic
Cardinal: energy, will, destination, aim, initiative, leadership, task, effort, enterprise, importance, conviction, idea
Fixed: tradition, safety, building, strength, condition, tension, possession, profit, constancy, supporting
Mobile: traffic, market, knowledge, subordination, movables, unsures, adaptation, communication, medias

        Signs
Aries: energy, fire, work, machines, tool, workshop, weapon, sports equipment, sports grounds, accident place, metal
Taurus: safety, form, possession, business, money, field, collection, tradition, music, food, semiluxury, jewelry
Gemini: school, education, communication, writing, business, mass media, mail, news, traffic, small vehicles, trip
Cancer: waters, shore, boat, home, village, family, apartment, bed, food, garden, fountain, museum, inn
Leo: society, city, palace, parliament, theaters, game, art, jewelry, entertainment, luxury, kitchen, stove
Virgo: office, store, service, work, garden, harvest, order, cleaning, medicine, collection, detail, measurements,
Libra: relationships, peace, justice, hotel, villa, art, fashion, exhibition, cosmetics, jewelry, clothing
Scorpio: swamp, hot springs, volcano, wilds, unconscious, power, birth, death, brothel, hole, refuse, occults
Sagittarius: religion, church, Bible, court, parliament, university, palace, castle, memorial, arena, hotel, mission
Capricorn: mountains, rock, ice, law, duty, work, boundary, building, wall, fortress, store, scaffold, gate, stairs, church, ruin
Aquarius: industry, railway station, airport, lab, electricity, machines, apparatus, instruments, computer, fashion, news
Pisces: forest, fog, sea, ship, hospital, prison, ghetto, cloister, chemistry, poison, drug, film, picture, color

        Classical fields
1: ego, self, will, behavior, reaction, beginning, expression, constitution, attitude, initiative, immediates
2: possession, talents, abilities, natural tendency, claims, acquisition, securing, money, profit, losses
3: knowledge, information, school, siblings, neighbors, letters, documents, trips, small vehicles, mass media
4: soul, unconscious, dreams, home, family, parents, home, house, clothing, food, field, basement, grave
5: love, children, creativity, art, theater, game, casino, conversation, hobbies, leisure time, regeneration, vacation
6: work, subordinates, order, health, medicine, harvest, salary, adaptation, results, consumption, socials
7: contacts, partnership, marriage, contracts, conflicts, consultation, meeting place, presents, commons
8: death, heir, last will, external possession, social position, subsoil, depth, taboos, prohibitions, dangers, esoteric
9: world view, church, politics, university, institution, court, travels, large vehicles, ports, foreign country, ideals
10: consciousness, super-ego, state, power, law, duty, society, authority, parents, professional world, aim, importants
11: common characteristics, friends, visitors, patrons, conviction persons, wishes, things, places of leisure time, fashion
12: isolation, stranger, lack, sacrifice, misfortune place, hospital, prison, cloister, ambush, ending

        Planet aspects
Sun: body, life, spirit, consciousness, self, ego, light, worth, authority, organization, father, work, food, stove
Sun-Moon: body-spirit-soul, spirit-feeling consciousness-unconsciousness, garden, family, man-woman-relation, tradition, food
Sun-Mercury: body-spirit-intellect, finding, thoughts, children, youth, school, communication, medias, market
Sun-Venus: body-love, spirit-harmony, beauty, art, luxury, park, courting couple, woman, mother, peace, flowers
Sun-Mars: body-strength, spirit strength, will, things and places of fighting, sports and works; operation, stove, machine
Sun-Jupiter: body-spirit-fortune, city, government, church, university, theater, celebration, game, profit, recognition
Sun-Saturn: body-spirit-law, mountain, responsibility, duty, work, court, debt, boundary, old age, rest, father grandpa
Sun-Uranus: body-spirit-freedom, idea, revolt, turn, tension, excitement, progress, technique, current, electricity
Sun-Neptune: body-spirit-dissolution, sea, ship, fish, passivity, illness, chemistry, drug, fraud, illusion, mysticism
Sun-Pluto: body-spirit-power, concealed strengths and authority, super-subconscious, breakthrough, deads, might end, magic
Sun-Moon node: body-spirit-connection, family, community sense, societies, central task, great assembly, meeting
Sun-Ascendant: body-spirit-expression, self, individuality, decision, nature, will, spontanity, be aware of realize
Sun-Medium coeli: body-spirit-aim, consciousness, success, promotion, climax, abundance, authority, renown, public
Moon: soul, unconscious, feeling, mother, woman, family, home, history, heritage, garden, food, water
Moon-Mercury: soul-feeling-intellect, mind, brain, language, letter, book, young woman, girl, child, childhood, school, trip
Moon-Venus: soul-feeling-love-art, social security, comfort, mother, young woman, cradle, bed, food, milk, fruit, vessels
Moon-Mars: soul-feeling-strength, psychological activity, defense, patriotism, home conflict, active woman, waterpower
Moon-Jupiter: soul-feeling-fortune, home, religion, peace, reputation, fertility, abundance, mother, successful woman
Moon-Saturn: soul-feeling-law, home, tradition, duty, worry, country house, family, mother, old woman, resignation, coolness
Moon-Uranus: soul-feeling-freedom, surprise, stubborn woman, revolting feelings, separation, thunderstorm, current, electricity
Moon-Neptune: soul-feeling-dissolution, vision, illusion, dedication, waters, estuary, plants, medicine, drugs, mystic
Moon-Pluto: soul-feeling-power, night, dream, ghost, hypnosis, concealed, deads, taboo, grave, tomb, basement, cave
Moon-Moon node: soul-feeling-connection, family, mother tie, woman friendships, social place, inner task
Moon-Ascendant: soul-feeling-expression, hope, home, family, fountain, waters, boat, bed, garden, restaurant
Moon-Medium coeli: soul-feeling-aim, wish, dream consciousness, feminine consciousness, social aims, social public
Mercury: intellect, perception, language, writing, document, child, school, market, traffic, medias, investigation
Mercury-Venus: intellect-love, literature, art, beauty, friendship, love letter, erotism, girl, youth, fashion, vacation
Mercury-Mars: intellect-strength, opinion, decision, tactics, journalism, mail, criticism, boy, student, vehicles, traffic
Mercury-Jupiter: intellect-fortune, brain, mind, finding, school, university, economy, memorial, exploration, travel
Mercury-Saturn: intellect-law, logic, constitutional law, history, museum, school, experience, book, investigation, traffic
Mercury-Uranus: intellect-freedom, revolutionary ideas, enlightenment, wind, speed, technique, airplane, computer
Mercury-Neptune: intellect-dissolution, imagination, vision, prayer, excuse, medias, poetic, misstake, fraud, beggar, nomad
Mercury-Pluto: intellect-power, investigation, confrontation, negotiation, pact, rhetoric, hypothesis, strategy, embryo
Mercury-Moon node: intellect-connection, community of interests, youth groups, mental task, medias, market, streets
Mercury-Ascendant: expression-intellect, message, opinion, idea, thought suggestion, meeting, school, business, travel
Mercury-Medium coeli: intellect-aim, consciousness, finding, information, idea, plan, report, identity card, poetic, speech, praise
Venus: love, relationship, art, beauty, girl, woman, pleasure, entertainment, clothing, design, jewelry, flower
Venus-Mars: love-strength, sex, creation, macho, woman-man-relation, art workshop, health club, car, engine
Venus-Jupiter: love-fortune, sympathy, woman, mother, villa, art, prosperity, celebration, pleasure, society, relish
Venus-Saturn: love-law, matriarchate, tradition, mother, old woman, country lives, economy, minerals, wood, cash
Venus-Uranus: love-freedom, free love, free art, emancipation, rebel, gypsy life, hippie, adventure, fashion, music
Venus-Neptune: love-dissolution, erotic dedication, illusion, reality flight, ballerina, art, image, water lily, drug, mysticism
Venus-Pluto: love-power, sex, attraction, exposure, brothel, vice, ardent art, intense pleasure, nuisance, dissolute life
Venus-Moon node: love-connection, women, courting couple, pleasure society, celebration, artistic task, art friends
Venus-Ascendant: love-expression, peace, pleasure, woman, mother, artistic expression, fashion, jewelry, cosmetics, mirror
Venus-Medium coeli: love-aim, joy, woman, courting couple, artistic aim, art opinion, work of art, beauty, diplomacy, society
Mars: strength, body, energy, tool, machine, sports equipment, man, barracks, iron, weapons, knife, vehicle
Mars-Jupiter: strength-fortune, service, courage, honor, hero, father, organization, competition, victory, operation, vehicle
Mars-Saturn: strength-law, heavy-weight, statics, man, father, worker, loading, blockade, suppression, destruction
Mars-Uranus: strength-freedom, disaster, revolution, danger, accident, operation, industry, machine, current, flash
Mars-Neptune: strength-dissolution, weakness, sacrifice, victim, ship, fishing, hospital, medicine, addiction, fraud, trance
Mars-Pluto: strength-power, magic, compulsion, sex, hunt, blood, shock, disaster, accident, weapons, barracks, war, record
Mars-Moon node: strength-connection, brothers, friends, comrades, colleagues, fight community, sport club, active task
Mars-Ascendant: strength-expression, energy, urge, drive, body, man, father, work, performance, conflict, accident, machine
Mars-Medium coeli: strength-aim, fighting  consciousness, tactics, initiative, enforcement, father, conquest, victory, hero, trophy
Jupiter: fortune, success, city, memorial, church, castle, judge, father, bank, purse, university, travel, abroad
Jupiter-Saturn: fortune-law, responsibility, state, court, church, dogma, superiors, patriarch, father, grandpa, mountains
Jupiter-Uranus: fortune-freedom, success, finding, progress, evolution, modernization, automatization, leisure time
Jupiter-Neptune: fortune-dissolution, vision, inspiration, humanist, belief, monastery, ship, ocean, travel urge, speculation
Jupiter-Pluto: fortune-power, empire, leader, popularity, mausoleum, power change, stock exchange, speculation, heritage, money
Jupiter-Moon node: fortune-connection, father, promising task, success, rich men, patrons, promotion, advantage
Jupiter-Ascendant: fortune-expression, luck, hope, belief, joy, abundance, advantage, superiors, father, promotion, waste
Jupiter-Medium coeli: fortune-aim, ideal, leader, popularity, promotion, fulfillment, victory, honor, distinction, father, superiors
Saturn: law, boundary, state, duty, man, old, heavy, fixed, mountains, building, gate, ruin, desert, cemetery
Saturn-Uranus: law-freedom, resistance, breakthrough, conflict, weir, alarm, rockfall, destruction, railroad, motorway
Saturn-Neptune: law-dissolution, decline, island, port, shore, sand, monastery, isolation, poverty, ghetto, old people's home, psychiatry
Saturn-Pluto: law-power, control, night, underworld, cemetery, taboo, crisis, death urge, olds, depth, basement, cave
Saturn-Moon node: law-connection, loneliness, difficult task, court, duty fulfillment, father, old people, monastery
Saturn-Ascendant: law-expression, conscience, boundary, olds, father, grandfather, ancestors, loneliness, asceticism, cloister, cemetery
Saturn-Medium coeli: law-aim, conscience, sense of duty, mourning, grief, court, father, grandfather, superior, mountain, rock, ruin
Uranus: freedom, news, unexpecteds, upheaval, reform, progress, current, electricity, machines, accident, rhythmics
Uranus-Neptune: freedom-dissolution, vision, utopia, ship, defect, flood, hiking life, hippie, chemical industry, metaphysics
Uranus-Pluto: freedom-power, upheaval, transformation, breakthrough, accident, birth, nuclear physics, discovery, record
Uranus-Moon node: freedom-connection, liberation movement, reformists, highbrows, technician team, chaotic persons, sectarian
Uranus-Ascendant: freedom-expression, self-liberation, news, breaking off, excitement, alternation, separation, accident, machine
Uranus-Medium coeli: freedom-aim, liberation, opposition, idea, renewal, idealism, intentions of separation , belief in progress
Neptune: dissolution, imagination, water, sea, fog, forest, plants, color, drug, hospital, mysticism, secret, fraud
Neptune-Pluto: dissolution-power, powerlessness, underworld, dream, soul depth, wilderness, swamp, trap, garbage, magic, mysticism
Neptune-Moon node: dissolution-connection, loneliness, cloister, ascetics, needy, ghetto, addicts, therapy center, secret societies
Neptune-Ascendant: dissolution-expression, transience, secret, dream, addiction, loss, withdrawal, self-fraud, camouflage
Neptune-Medium coeli: dissolution-aim, imagination, vision, dream consciousness, trance, secret knowledge, ignorance, disguise, mistake
Pluto: power, transformation, compulsion depth, stranger, concealed strength, volcano, unconscious, sexuality-birth-death-filth
Pluto-Moon node: power-connection, staff, unconscious, search itself solutions, ancestors, barracks, investigation
Pluto-Ascendant: power-expression, fascination power, outside-inner self-assertion, transformation, charisma, sacrifice, victim, fear
Pluto-Medium coeli: power-aim, power consciousness, leader, idol, suggestion power, authority, heroism, victory, seduction
Moon node: connection, meaning task, alternations, society, collective, assembly, street, crossroadses, bridge, medias
Moon node-Ascendant: connection-expression, environment, meeting, assertion of tasks, communication, media event
Moon node-Medium coeli: connection-aim, society, community sense, community aim, movement, public, medias
Ascendant: expression, self, beginning, mood, atmosphere, activity, reaction, perception, event, everyday life, realization
Ascendant-Medium coeli: expression-aim, self-confidence, will, agreement between basis and further development
Medium coeli: aim, sense, consciousness, intention, task, realization, climax, public, authority, sublimation

        Planets and signs
    Sun
Sun-Aries: body-strength, spirit-strength, will, things and places of fight, of sport, of work, operation, machine
Sun-Taurus: body-strength-form-safety, possession, country, field, business, money, collection, art, tradition, food, relish
Sun-Gemini: body-spirit-intelllect, knowledge, thoughts, children, youth, school, communication, medias, market
Sun-Cancer: body-spirit-soul, spirit-feeling, consciouses-unconsciouses, garden, family, parents, tradition, food
Sun-Leo: body-spirit-forming, consciousness, light, worth, authority, organization, father, creation, food, stove
Sun-Virgo: body-spirit-analysis, order, purity, healing, service, office, books, details, measurements, results, harvest
Sun-Libra: body-spirit-harmony, beauty, art, luxury, park, courting couple, flowers, jewelry, diplomacy, peace
Sun-Scorpio: body-spirit-depth, concealed strength and authority, super-subconscious, passion, breakthrough, magic
Sun-Sagittarius: body-spirit-ideals, idol, government, religion, university, width, sense-search, philosophy of life, travel
Sun-Capricorn: body-spirit-law, duty, work, steering wheel, court, church, wall, mountains, rock, boundary, hold, olds, rest
Sun-Aquarius: body-spirit-freedom, idea, utopia, news, reform, expectation, excitement, progress, technique, electricity
Sun-Pisces: body-spirit-dissolution, mysticism, vision, illusion, ship, fish, passivity, medicine, art, game, entertainment, talk

    Moon
Moon-Aries: soul-feeling-strength, conflict, defense, patriotism, masculine-ambitious woman, heating, waterpower, pump
Moon-Taurus: soul-feeling-form-safety, possession, country, field, family, tradition, history, farmer's wife, food, milk
Moon-Gemini: soul-feeling-intelllect, mind, language, letter, book, news, childhood, youth, girls, school, journey
Moon-Cancer: soul, unconscious, feeling, comfort, mother, family, home, history, heritage, garden, food, waters
Moon-Leo: soul-feeling-forming, consciouses-unconsciouses, wish thinking, kin, mistress, tradition, kitchen, food
Moon-Virgo: soul-feeling-analysis, order, cleaning, cure, healing, medicine, caretaker, books, result, field, harvest
Moon-Libra: soul-feeling-harmony, art, parking, pond, lovers, hotel, bed, clothing, feasts, fruits, champagne, bowls
Moon-Scorpio: soul-feeling-depth, night, dream, hypnosis, concealeds, embryo, witch, taboo, deads, grave, tomb, cave, basement
Moon-Sagittarius: soul-feeling-ideals, idol, religion, pilgrimage, sermon, celebration, cup, christen, miracle, virgin, hotel, guest
Moon-Capricorn: soul-feeling-law, conscience, duty, worry, house, field, serious woman, experience, parting, cold, mountain lake
Moon-Aquarius: soul-feeling-freedom, surprise, news, emancipated woman, revolting feelings, wind, clouds, source
Moon-Pisces: soul-feeling-dissolution, vision, illusion, dedication, longing, dreamer, waters, plants, medicine, medium

    Mercury
Mercury-Aries: intelllect-strength, opinion, decision, quarrel, tactics, journalism, mail, boy, student, traffic, vehicles
Mercury-Taurus: intelllect-form safety, possession, business, money, bank, longer negotiations, speculator, documents, history
Mercury-Gemini: intelllect, perception, language, document, messenger, student, school, market, traffic, medias, play rooms
Mercury-Cancer: intelllect-soul-feeling, imagination, memory, fairytale, wish, letter, childhood, pet, school, journey
Mercury-Leo: intelllect-forming, thought, speculation, poem, theater, praise speech, school, medias, market, Casino
Mercury-Virgo: intelllect-analysis, order, purity, service, office, books, archive, details, measurement, result, wages
Mercury-Libra: intelllect-harmony, literature, art, advertising, friendship, conciliation letter, cosmopolite, youth, fashion
Mercury-Scorpio: intelllect-depth, investigation, confrontation, negotiation, pact, intrigue, command, strategy, secret
Mercury-Sagittarius: intelllect-ideal, finding, philosophy of life, Bible, sermon, student, university, research, memorial, travel
Mercury-Capricorn: intelllect-law, logic, report, judgment, court, museum, archive, experience, research, book, traffic
Mercury-Aquarius: intelllect-freedom, revolutionary thoughts, enlightenment, idea, wind, innovation, technique, airplane, computer
Mercury-Pisces: intelllect-dissolution, imagination, prayer, excuse, lame, secret, medias, mistake, fraud, thief, beggars, nomad

    Venus
Venus-Aries: love-strength, sex, urge, macho, soldier woman, amazone, pots, art workshop, health club, rose, car
Venus-Taurus: love-form, safety, possession, land, field, money, securing, Aphrodite, jewelry, music, feast, fruit
Venus-Gemini: love-intelllect, literature, art, advertising, friendship, love letter, erotism, smart student, youth, fashion
Venus-Cancer: love-soul-feeling, social safety, comfort, home, mother, pets, cradle, bed, food, milk, fruit, receptacles
Venus-Leo: love-beauty-forming, art, luxury, villa, park, tree, fruit, company chief, feast, concert, gift, wages
Venus-Virgo: love-analysis, order, collection, purity, service, office, secretary, books, details, result, wages
Venus-Libra: love, harmony, art, beauty, villa, ornament, parlor lady, muse, entertainment, talk, clothing, pigeon, lily
Venus-Scorpio: love-depth, sex, attraction, uncovering, foreigners, exotic girl, brothel, vice, ardent art, hole
Venus-Sagittarius: love-ideals, sympathy, joy, globetrotter, celebration, pleasure, society, commitment, hotel, travel
Venus-Capricorn: love-law, matriarchate, tradition, mother, serious woman, country lives, economy, minerals, wood, cash
Venus-Aquarius: love-freedom, free love, free art, emancipation, rebel, gypsy life, hippie, adventure, music, dance
Venus-Pisces: love-dissolution, spiritually dedication, illusion, reality flight, ballerina, mermaid, art, water lily, drug

    Mars
Mars-Aries: strength, body, vigour, tool, machine, sports equipment, athlete, barracks, iron, weapons, knife, vehicle
Mars-Taurus: strength-form-safety, possession, land, field, harvest, farmer, tool, workshop, business, motorcycle, burden car
Mars-Gemini: strength-intelllect, opinion, decision, tactics, journalism, mail, courier, boy, student, vehicles, traffic
Mars-Cancer: strength-soul-feeling, psychological activity, defense, patriotism, home conflict, father, waterpower, pump
Mars-Leo: strength-forming, will, winner, things and places of fight-sport-game, better work, operation, fire, stove
Mars-Virgo: strength-analysis, order, cleaning, service, tinkerer, master, workshop, details, measuring instrument, result
Mars-Libra: strength-harmony, beau, friend, dance, creation, art workshop, health club, beauty surgery, car, traffic
Mars-Scorpio: strength-depth, magic, ardor, sex, compulsion, hunt, blood, mercenary, spy, weapons, barracks, record
Mars-Sagittarius: strength-ideals, service, courage, honor, hero, herald, spear, knights, pilgrim, mission, order, contest, event, vehicle
Mars-Capricorn: strength-law, heaviness, statics, loading, blockade, worker, material, mountains, rock, mountain climber
Mars-Aquarius: strength-freedom, dynamics, experiment, revolution, adventurer, tinkerer, machine, electricity, airplane, flash
Mars-Pisces: strength-dissolution, weakness, victim, ship, fishing, harpoon, sailor, rescue cars, injection, fraud, trance

    Jupiter
Jupiter-Aries: fortune-strength, achievement, courage, operation, honor, missionary, arena, competition, victory, vehicle, travel
Jupiter-Taurus: fortune-form, safety, land, estate owner, business, bank, money, art collection, memorial, feast
Jupiter-Gemini: fortune-intelllect, mind, cognition, scholar, sermon, university, economy, medias, congress, traffic
Jupiter-Cancer: fortune-soul-feeling, home search, religion, peace, celebration, divine service, family, father, parents, fertility
Jupiter-Leo: fortune-finding, city, palace, aristocracy, art, memorial, pathos, theater, player, success, honor, luxury
Jupiter-Virgo: fortune-analysis, order, purity, ethic, cure, healing, university, library, education, details, result
Jupiter-Libra: fortune-harmony, sympathy, art, peace, law, judge, prosperity, villa, celebration, culture, society, travel
Jupiter-Scorpio: fortune-depth, underworld, magician, mausoleum, heir, leader, strategy, stock exchange, speculation, money, casino
Jupiter-Sagittarius: fortune, success, memorial, church, castle, judge, father, bank, stock exchange, profit, university, travel, abroad
Jupiter-Capricorn: fortune-law, responsibility, state, court, church, dogma, superior, patriarch, father, grandpa, mountains
Jupiter-Aquarius: fortune-freedom, hope, declaration, Utopicist, progress, evolution, modernization, leisure time, traffic
Jupiter-Pisces: fortune-dissolution, vision, humanist, religion, social, monastery, ship, ocean, travel urge, speculation

    Saturn
Saturn-Aries: law-strength, heaviness, mountains, statics, veteran, father, worker, loading, blockade, suppression
Saturn-Taurus: law-form, safety, possession, land, field, wall, border, way, old mountain farmer, wood, shoes, tradition
Saturn-Gemini: law-intelllect, logic, philosophy, history, museum, school, experience, book, scholars, investigation
Saturn-Cancer: law-soul-feeling, home, tradition, conscience, duty, worry, farmhouse, parents, educator, parting
Saturn-Leo: law-forming, castle, responsibility, duty, state, tax, court, old authority, patriarch, father, grandpa
Saturn-Virgo: law-analysis, order, logic, rules, service, store, books, dust, history, details, measurement, result
Saturn-Libra: law-harmony, tradition, justice, negotiation, diplomacy, villa, art collection, precious stones, jewelry
Saturn-Scorpio: law-depth, night, underground, cemetery, grave, tomb, cave, deceased, taboo, crisis, death urge, investigation
Saturn-Sagittarius: law-ideals, justice, belief, dogma, patriarch, father, grandpa, superiors, court, church, memorial, mountains
Saturn-Capricorn: law, boundary, state, duty, olds, heavy weight, fixed, hards, mountains, building, gate, ruin, desert, cemetery
Saturn-Aquarius: law-freedom, resistance, breakthrough, project, construction, industry, railroad, motorway, airport
Saturn-Pisces: law-dissolution, island, sand, bank, port, monastery, loss, poverty, ghetto, old people's home, hospital, prison

    Uranus
Uranus-Aries: freedom-strength, disaster, revolution, danger, accident, operation, industry, machine, electricity, flash
Uranus-Taurus: freedom-form-safety, changeable states of possessions, businesses, player, fashion, entertainment, technique
Uranus-Gemini: freedom-intelllect, revolutionary ideas, enlightenment, speed, technique, airplane, computer, trip
Uranus-Cancer: freedom-soul-feeling, surprise, revolting feelings, emancipation, separation, household technique
Uranus-Leo: freedom-forming, idea, turn, waste, evolution, adventures, tension, medias engineering
Uranus-Virgo: freedom-analysis, order change, reform, strange order, changeable employer relation, computers
Uranus-Libra: freedom-harmony, free art, avantgartist, hippie, adventures, entertainment, fashion, music, dance, trip
Uranus-Scorpio: freedom-depth, revolution, breakthrough, transformation, expedition, accident danger, nuclear physics, recycling
Uranus-Sagittarius: freedom-ideals, utopia, intellectual and technical adventures, evolution and discovery, traffic engineering
Uranus-Capricorn: freedom-law, breakthrough, tremor, construction, plan, industry, railroad, motorway, airport
Uranus-Aquarius: freedom, news, unexpected, revolution, anarchy, progress, electricity, machine, accident, rhythmics
Uranus-Pisces: freedom-dissolution, vision, utopia, ship, ebb, flood, vagrant life, hippie, chemical industry, metaphysics

    Neptune
Neptune-Aries: dissolution-strength, weakness, sacrifices, ship, fish, chemistry, victim, hospital, medicine, drug, fraud, trance
Neptune-Taurus: dissolution-form-safety, country life, natural love, healing powers, intoxicating celebration, forbidden fruits, shore
Neptune-Gemini: dissolution-intelllect, imagination, vision, prayer, excuse, lame, secret, medias, mistake, impostors, beggars
Neptune-Cancer: dissolution-soul-feeling, vision, far home longing, social dedication, large waters, shores, flora, medicine, mystic
Neptune-Leo: dissolution-forming, mysticism, vision, illusion, sea, dream castle, art, game, entertainment, drug, medicine
Neptune-Virgo: dissolution-analysis, natural order, cleaning, cure, healing, medical and social service, synthesis
Neptune-Libra: dissolution-harmony, erotic-spiritually dedication, romanticism, reality flight, art, fashion, game, cosmetics
Neptune-Scorpio: dissolution-depth, powerlessness, underworld, wilderness, refuse, dream, soul deep, secrets-magic, trap, submarine
Neptune-Sagittarius: dissolution-ideals, vision, humanism, religion, monastery, ship, ocean, travel urge, adventure, mysticism
Neptune-Capricorn: dissolution-law, island, shore, port, cloister, church, asceticism, poverty, ghetto, old people's home, hospital, prison
Neptune-Aquarius: dissolution-freedom, vision, utopia, ship, ebb, flood, wandering life, hippie, fashion, drug, deceit, metaphysics
Neptune-Pisces: dissolution, imagination, ocean, net, forest, plants, medicine, drug, picture, color, deceit, secret mysticism

    Pluto
Pluto-Aries: power-strength, magic, ardor, sex, compulsion, disaster, shock, power, spy, weapons, barracks, war
Pluto-Taurus: power-form-safety, land-field-dunghill, possession, business, money, capitalism, deads, heir, sexuality
Pluto-Gemini: power-intelllect, investigation of every kind, confrontation, negotiation, pact, command, intrigue, secret
Pluto-Cancer: power-soul-feeling, ancient-home, dream world, hypnosis, concealed, taboo, deads, grave, tomb, basement, cave
Pluto-Leo: power-forming, concealed strengths and authority, popularity, super-unconscious, ardor, breakthrough
Pluto-Virgo: power-analysis, concealed order, inner cleaning and healing powers, medicine, microscope, details, result
Pluto-Libra: power-harmony, attraction, exposure, intense relationship changes, ardor art, public nuisance
Pluto-Scorpio: power, transformation, depth, foreigner, volcano, unconscious, sexuality, birth, death, dirt, weapon
Pluto-Sagittarius: power-ideals, value change, paradigm alternation, travel into the under-overworld, mausoleum, hero cemetery
Pluto-Capricorn: power-law, night, underworld, cemetery, taboo, crisis, deads, olds, depth, basement, bunker, cave, secrecy
Pluto-Aquarius: power-freedom, revolution, transformation, renewal, concealed evolution, original, voyage of discovery
Pluto-Pisces: power-dissolution, powerlessness, underworld, wilderness, garbage, dream, soul depth, hypnosis, magic, submarine

    Moon node
Moon node-Aries: connection-strength, brothers, friends, comrades, colleagues, combat community, sports club, acting task
Moon node-Taurus: connection-form-safety, possession-land-field, profit, tradition, business connections, pleasure society
Moon node-Gemini: connection-intellect, community of interests, youth groups, mental task, medias, market, streets
Moon node-Cancer: connection-soul-feeling, family, mother tie, woman friendships, social place, inner task
Moon node-Leo: connection-forming, community spirit, societies, central task, organization, big assembly
Moon node-Virgo: connection-analysis, order, cleaning, cure, healing, service society, lab, archive, result, measurements
Moon node-Libra: connection-harmony, friendship, art lover, culture, embellishment club, artistic task, many meetings
Moon node-Scorpio: connection-depth, dream world, unconscious, search itself solutions, ancestors, barracks, investigation
Moon node-Sagittarius: connection-ideals, international connection, moral task, sporting attitude, travel group, lodge
Moon node-Capricorn: connection-law, associations with rules, court, monastery, complicated task, firm of building, old people
Moon node-Aquarius: connection-freedom, liberation movement, reformists, highbrows, technician team, chaotic persons, sectarian
Moon node-Pisces: connection-dissolution, loneliness, monastery, ascetics, needy, ghetto, addicts, therapy center, secret societies

    Ascendant
Ascendant-Aries: strength-expression, energy, urge, drive, body, work, tool, performance, conflict, accident, machine, factory
Ascendant-Taurus: expression-form-safety, possession-land-field, harvest, feasts, tradition, business, contract, money, jewelry
Ascendant-Gemini: expression-intelect, communication, opinion, idea, thought suggestion, meeting, school, business, travel
Ascendant-Cancer: expression-soul-feeling, hope, home, family, fountains, waters, boat, bed, garden, restaurant
Ascendant-Leo: expression-forming, society, city, palace, theater, game, art, entertainment, celebration, luxury, kitchen
Ascendant-Virgo: expression-analysis, order, purity, service, office, collection, books, measurement, details, result, investigation
Ascendant-Libra: expression-harmony, peace, conciliation, artistic expression, villa, fashion, jewelry, flowers, mirrors
Ascendant-Scorpio: expression-depth, underworld, unconscious, secret, grave, hole, dirt, sexuality, transformation, sacrifice, victim, fear
Ascendant-Sagittarius: expression-ideal, hope, belief, religion, church, university, castle, memorial, arena, adventure, travel
Ascendant-Capricorn: expression-law and order, conscience, boundary, mountain, rock, olds, monastery, gate, wall, fortress, scaffold, ruin
Ascendant-Aquarius: expression-freedom, self-liberation, reform, news, alternation, progress, machine, vehicles, fashion, trip
Ascendant-Pisces: expression-dissolution, transience, sea, ship, forest, withdrawal, cloister, hospital, medicine, addiction

    Medium coeli
Medium coeli-Aries: aim-strength, fighting spirit, initiative, conquest, victory, hero, trophy, fire, work, machines, tool
Medium coeli-Taurus: aim-form-safety, possession-land-field, business, money, collection, history, securing, pleasure, food
Medium coeli-Gemini: aim-intellect, finding, rational destinations, idea, report, literature, speech, criticism, praise, school, medias, trip
Medium coeli-Cancer: aim-soul-feeling, wish, hope, feminine consciousness, social aims, sea, boat, home, village, family
Medium coeli-Leo: aim-forming, promotion, abundance, authority, reputation, public, theater, game, art, conversation
Medium coeli-Virgo: aim-analysis, order, health, service, office, collection, library, measurement, details, result, investigation
Medium coeli-Libra: aim-harmony, peace, justice, artistic aims, many relationships, diplomacy, travel, villa, fashion
Medium coeli-Scorpio: aim-depth, enigmatic intentions, heroism, ardour, underworld, sacrificing and power compulsions, fear
Medium coeli-Sagittarius: aim-ideals, religion, justice, intellectual-ethical aims, honor, church, Bible, university, memorial, travels
Medium coeli-Capricorn: aim-law, order, conscience, duty consciousness, superiors, court, mountain, rock, boundary, fortress, gate
Medium coeli-Aquarius: aim-freedom, utopia, liberation, renewal, progress, industry, railway station, airport, computer, trip
Medium coeli-Pisces: aim-dissolution, imagination, vision, longing, dream consciousness, forest, ocean ship, misstake, cloister, mysticism


        Asteroids, ...
Chiron: intuition, teacher, spirituality, science, healing, esoteric, loneliness, examination, pain
Lilith: feminine power, frigidity, wildness, passion, magic, sacrifice, conflicts, ruse, revenge, resistance
Ceres: fertility, birth, family, mother, children, upbringing, nutrition, agriculture, worry
Pallas: art, education, intellectual creativity, culture, science, healing, career, ambition, justice, politics
Juno: feminine power in the marriage, relationships, duties, sexuality, magic, art, beauty, fashion
Vesta: discipline, safety, spirituality, purity, virgin, dedication, sexual sacrifice, suppression

        Fixed stars
Deneb Kaitos: inhibition, suppression, difficulties, conflicts, hard work, damage, loneliness
Algenib: art, intellectual-communicative power, rhetoric, sociability, market, literature, invention
Alderamin: idealism, religiousity, humanism, speculation, loss, loneliness, mysticism
Sirrah-Alpharat: art, prosperity, education, cheerfulness, society, promotion, pleasure, luck
Baten Kaitos: seriousness, hardness, inhibition, concentration, science, examination, loneliness
Alrisha: art, beauty, love, harmony, education, culture, mediality, religiousity, idealism, illusion
Mirach: art, beauty, love, harmony, education, culture, mediality, religiousity, idealism, illusion
Mira: intellectual challenges, examinations, hard works, difficulties, perseverance
El-Scheratain: impulsiveness, strain, suppression, difficulties, hard work, damage
Alnair: seriousness, spirituality, idealism, humanism, loneliness, mysticism, examination
Hamal: intellectual stress, suppression, difficulties, hard work, danger, damage
Schedir: intellectual stress, hard work, melancholy, loneliness, depression, examination, mysticism
Alamak: art, love, sensuality, cheerfulness, prosperity, society, popularity, pleasure
Menkar: seriousness, inhibition, suppression, difficulties, examination, hardness, danger, damage
Zankar-Eridan: inhibition, suppression, depression, difficulties, hardness, danger, damage
Algol: spiritual stress, hard work, suppression, examination, hardness, power, danger, damage
Plejaden: impulsiveness, rise, passion, sensuality, restlessness, eye danger, conflicts
Mirfak: impulsiveness, self-assertion, intellectual stress, dangerous energy, wantonness, conflicts
Hyaden: passion, voluptuousness, egoism, intellectual stress, difficulties, danger, damage
Merope: impulsiveness, self-assertion, passion, dangerous energy, wantonness, conflicts, misfortune
Ain borealis: art, beauty, love, harmony, fertility, sociability, popularity, pleasure
Aldebaran: vacillate self-assertion, intellectual stres, weakness, wantonness, danger, loss
Rigel: self-assertion, intellectual and communicative power, rhetoric, sociability, rise, politics
Bellatrix: self-assertion, art, intellectual and communicative power, belligerenty, criticism, slyness
Capella: art, intellectual and communicative power, rhetoric, sociability, market, science, success
Phakt: art, love, sensuality, cheerfulness, prosperity, society, popularity, market, success
Nath: self-assertion, art, intellectual and communicative power, criticism, belligerenty, risk
Alnilam: self-assertion, intellectual and communicative power, rhetoric, politics, science
Al Heka: impulsiveness, adventures, restlessness, dangerous vigour, wantonness, conflicts, risk
Polaris: seriousness, melancholy, concentration, consistency, spirituality, examination
Beteigeuze: self-assertion, intellectual and communicative power, rhetoric, society, success, risk
Menkalinam: wavering self-assertion, art, passion, sociability, success, risk
Tejat: art, love, sensuality, cheerfulness, prosperity, society, popularity, pleasure
Alhena: art, literature, love, sensuality, cheerfulness, prosperity, society, science
Sirius: self-assertion, ambition, intellectual-communicative power, politics, military, success, risk
Canopus: seriousness, melancholy, depression, intellectual works, loneliness, traveling, examination
Wasat: seriousness, strain, depression, intellectual works, loneliness, danger, examination
Castor: art, literature, friendliness, intellectual-communicative power, criticism, sociability, market
Pollux: impulsiveness, self-assertion, passion, difficulties, wantonness, danger, conflicts
Procyon: impulsiveness, self-assertion, ambition, communicative power, conflict, military
Praesepe: impulsiveness, restlessness, passion, addiction danger, eye danger, mediality, conflict
Asellus australis: self-assertion, passion, difficulties, wantonness, risk, conflicts, accident
Kochab: self-assertion, passion, restlessness, difficulties, wantonness, danger, conflicts
Sertan-Akubens: restlessness, hard works, objectivity, ambition, difficulties, criticism, conflicts
Dubhe: impulsiveness, self-assertion, wantonness, unrest, difficulties, danger, damage, conflicts
Merak: impulsiveness, vigour, self-assertion, resistance, ambition, success, lead-will
Ras Elased: seriousness, intellectual power, self-assertion, concentration, examination
Alphard: seriousness, melancholy, inhibition, spirituality, addiction danger, poisoning, examination
Al Jabhah: self-assertion, restlessness, difficulties, war, danger, damage, conflicts
Regulus: self-assertion, courage, ambition, lead-will, creativity, social success
Phachd: stubbornness, restlessness, difficulties, addiction, immorality, danger, damage, conflicts
Alioth: impulsiveness, wantonness, restlessness, difficulties, danger, damage, misfortune, conflicts
Zosma: seriousness, inhibition, depression, addiction risk, illness, weakness, poison, examination
Mizar: impulsiveness, passion, wantonness, restlessness, difficulties, danger, damage, conflicts
Denebola: self-assertion, stubbornness, restlessness, difficulties, danger, power, damage, conflict
Benetnash: impulsiveness, stubbornness, restlessness, difficulties, danger, power, damage, conflicts
Vindemiatrix: seriousness, melancholy, objectivity, concentration, science, criticism, examination
Algorab: stress, suppression, difficulties, hard work, danger, damage, misfortune
Seginus: seriousness, concentration, melancholy, loneliness, science, conflicts, examination
Spica: art, love, sensuality, pleasure, cheerfulness, prosperity, society, science, success
Arkturus: impulsiveness, self-assertion, ambition, lead-will, courage, social success, risk
Princeps: idealism, intellectual and communicative power, science, politics, society, success
Acrux: idealism, morality, spirituality, intuition, science, fiction, success, prosperity
Becrux: idealism, morality, spirituality, intuition, science, fiction, success, prosperity
Gemma: art, science, erotism, sociability, popularity, prosperity, pleasure, addiction
Kiffa australis: stress, suppression, difficulties, hard works, danger, damage
Kiffa borealis: idealism, intellectual and communicative power, science, politics, success, luck
Unuk: stress, suppression, difficulties, hard work, danger, misfortune, damage
Agena: art, love, sensuality, cheerfulness, prosperity, society, popularity, success
Bungula: art, love, sensuality, cheerfulness, prosperity, society, popularity, success
Yed I: impulsiveness, passion, suppression, difficulties, danger, damage
Beta-Delta-Scorpii: intellectual stress, suppression, hard work, danger, misfortune, damage
Antares: self-assertion, toughness, courage, aggressiveness, thickness, risk, danger, misfortune
Alwaid-Rastaban: seriousness, inhibition, suppression, depression, hard work, misfortune
Ras Algethi: art, love, sensuality, passion, cheerfulness, science, society
Sabik: objectivity, stress, inhibition, melancholy, simplicity, loneliness, hard work
Ras Alhague: stress, suppression, melancholy, hard work, weakness, addiction danger
Lesath-Shaula: self-assertion, restlessness, passion, criticism, danger, damage, conflicts
Ettamin: seriousness, melancholy, concentration, science, loneliness, examination
Medium Galaxis: seriousness, intellectual stress, suppression, melancholy, loneliness, hard work
Sinistra: stress, suppression, melancholy, loneliness, hard works, examination, misfortune
Kaus australis: self-assertion, courage, ambition, idealism, lead-will, politics, success
Kaus borealis: self-assertion, courage, ambition, idealism, lead-will, politics, success
Ascella: impulsiveness, idealism, ambition, lead-will, art, creativity, success
Nunki-Pelagus: impulsiveness, self-assertion, ambition, idealism, lead-will, success
Vega: art, creativity, idealism, science, politics, spirituality, esoteric, success
Dhanab: impulsiveness, passion, pleasure, sensuality, idealism, creativity, ambition
Albireo: art, love, sensuality, cheerfulness, creativity, sociability, popularity, market
Atair: impulsiveness, freedom will, adventures, idealism, science, market, success
Giedi: impulsiveness, love pleasure, sensuality, passion, creativity, sociability, pleasure
Dabih: impulsiveness, love pleasure, sensuality, passion, creativity, sociability, pleasure
Sualocin: seriousness, self-assertion, stubbornness, ambition, risk, examination, loneliness
Deneb Algeti: seriousness, idealism, science, technique, justice, examination, humanism
Sadalmelek: seriousness, melancholy, philosophy, science, literature, loneliness
Fomalhaut: art, pleasure, creativity, idealism, science, spirituality, politics, success
Deneb Cygni: art, literature, cheerfulness, sociability, popularity, science, success
Achernar: self-assertion, idealism, spirituality, science, inventiveness, success
Markab: intellectual restlessness, difficulties, politics, wantonness, conflicts, criticism, danger, accident
Adhara: impulsiveness, self-assertion, passion, difficulties, wantonness, danger, conflicts
Scheat: inhibition, difficulties, depression, hard intellectual work, danger, accident, damage

            Profession

        Quadrants
Quadrant I: instinctive, basic type, acquiring owner type, survival instinct, talents, construction, security, will
Quadrant II: intuitive, thinker type, upbringing, religion, art, teaching, study, culture, history, product, archive
Quadrant III: objective mediator type, official type, pragmating society urge, relationships, procurement, market
Quadrant IV: self-confident, initiative chief type, organizer type, self-realization urge, performance, progress, aims

        Direction
Introversion: searcher type, planner type, upbringing, religion, art, literature, investigation, religon, therapy, esoteric
Extraversion: maker type, market, politics, military staff, journalism, traffic, imparting, acting, advertising, tourism

        Activity
Adaptability: teaching, social, upbringing, study, literature, imparting, consultation, psychology, therapy, religion, art
Will-power: enterprise, realization, structuring, security, rise, career, progress, responsibility, conflict, adventure

        Quality
Destructive: conflict, separation motive
Constructive: order, connection motive

        Elements
Fire: politics, art, craft, sport, medicine, acting, fashion, military, police, traffic, technique, industry, adventure
Earth: architecture, building trade, agriculture, craft, office, justice, politics, administration, religion, history
Air: teaching, literature, journalism, economy, imparting, consultation, study, politics, advertising, tourism
Water: catering trade, agriculture, biology, psychology, therapy, upbringing, art, literature, esoteric, navy

        Signs
Aries: enterprise, craft, sport, military, police, traffic, technique, industry, surgery, pioneer, adventure
Taurus: agriculture, market, administration, catering trade, economy, craft, fashion, industry, banking
Gemini: teaching, literature, journalism, market, imparting, computer, consultation, politics, advertising, tourism
Cancer: catering trade, gastronomy, upbringing, agriculture, medicine, psychology, therapy, religion, art, literature
Leo: enterprise, culture, teaching, upbringing, acting, office, politics, military staff, consultation, medicine, tourism
Virgo: teaching, upbringing, agriculture, craft, economy, study, administration, law, archive, social, religion
Libra: culture, music, acting, design, advertising, procurement, tourism, politics, consultation, sale, diplomacy
Scorpio: economy, politics, investigation, speculation, medicine, depth psychology, sport, criminalogy, military, art
Sagittarius: enterprise, upbringing, religion, investigation, office, justice, politics, banking, market, sport, tourism
Capricorn: architecture, building trade, agriculture, craft, religion, history, office, justice, politics, administration
Aquarius: enterprise, physics, technique, design, flying, investigation, evolution, invention, music, reform, adventure
Pisces: religion, social, psychology, therapy, pharmacy, biology, study, art, painting, literature, esoteric, navy

        Classical fields
1: characteristic, peculiarity, basic topic, independence, talents, abilities, self-assertion, decision, mood, realization
2: own value, physical and intellectual capabilities, real estate, earnings, finances, management, insurance
3: basic education, communication, logic, documentation, office, local traffic, transportation, news
4: origin, privates, conceals, undevelopeds, real estate, agriculture, tradition professions, mining industry, pension
5: creative potential, entertainment, talks, culture, pedagogy, evolution, inventions, speculation, products
6: working place, materials, employees, arrangement, examination, service, accidents at work, labor union
7: relationships, negotiations, agreements, contracts, customers, competitors, quarrel, open enmities
8: power struggle, politics, loan capital, debts, losses, bankruptcy, crisis management, delivery, concealeds
9: science, further development, research, findings, long-distance traffic, foreign relations, processes
10: professional aim, promotion, career, public, service, superiors, responsibility, judges, external boundaries
11: plans, ideas, colleagues, sponsor, common interests, team spirit, pool, relief, progress, reform
12: misfortune, mistakes, exit, restoration, lapses, secret enmities, sabotage, criminality, pension age, rest

        Planet aspects
Sun: enterprise, education, art, culture, office, teaching, politics, military staff, consultation, medicine, tourism
Sun-Moon: catering trade, gastronomy, household, agriculture, upbringing, psychology, medicine, religion, art, acting, literature
Sun-Mercury: teaching, upbringing, literature, journalism, translation, study, sale, computer science, procurement, consultation
Sun-Venus: culture, music, fashion, cosmetics, acting, gardening, tourism, advertising, market, consultation, diplomacy
Sun-Mars: enterprise, sport, military, police, craft, transportation, technique, industry, politics, surgery, adventure
Sun-Jupiter: enterprise, politics, justice, acting, art, teaching, upbringing, military staff, medicine, office, religion
Sun-Saturn: architecture, sculpture, craft, agriculture, justice, office, religion, history, administration, philosophy
Sun-Uranus: evolution, invention, power engineering, mechanics, physics, industry, flying, avant-gard, music, reform
Sun-Neptune: religion, medicine, psychiatry, nursing, therapy, psychology, biology, art, painting, film, medium
Sun-Pluto: enterprise, politics, depth psychology, check, espionage, criminalogy, military, strategy, engineer
Sun-Moon node: enterprise, acting, art, office, military, politics, consultation, medicine, teaching, upbringing, tourism
Sun-Ascendant: enterprise, acting, art, office, politics, consultation, upbringing, procurement, medicine, tourism
Sun-Medium coeli: enterprise, acting, art, office, politics, consultation, upbringing, procurement, medicine, tourism
Moon: catering trade, gastronomy, agriculture, medicine, psychology, therapy, upbringing, social, religion, art, literature
Moon-Mercury: upbringing, teaching, literature, literature, pediatrics, psychology, advertising, imparting, politics, tourism
Moon-Venus: budget, catering trade, upbringing, gynaecology, cosmetics, fashion, culture, socials, gardening, diplomacy
Moon-Mars: household, technique, craft, hydraulics, agriculture, guard service, police, fire department, psychiatry
Moon-Jupiter: politics, philosophy, history, literature, enterprise, banking, office, right, teaching, consultation, tourism
Moon-Saturn: agriculture, craft, administration, accounting, economy, office, religion, philosophy, history, archeology
Moon-Uranus: technique, invention, evolution, electrical engineering, art, music, dance, adventure, esoteric, reform, anarchy
Moon-Neptune: agriculture, psychology, psychiatry, therapy, pharmacy, religion, ecology, chemistry, art, medium
Moon-Pluto: depth psychology, psychiatry, medicine, therapy, art, prostitution, police, investigation, occultism, mystic
Moon-Moon node: upbringing, medicine, psychology, therapy, religion, art, literature, history, agriculture, budget
Moon-Ascendant: upbringing, medicine, psychology, therapy, religion, art, literature, history, agriculture, budget
Moon-Medium coeli: upbringing, medicine, psychology, therapy, religion, art, literature, history, agriculture, budget
Mercury: teaching, literature, journalism, study, publicity, imparting, computer science, consultation, politics, economy
Mercury-Venus: culture, market, craft, literature, cosmetics, design, tourism, procurement, advertising, sale, diplomacy
Mercury-Mars: imparting, running commentary, literature, advertising, market, sale, politics, teaching, acting, performer, sport
Mercury-Jupiter: teaching, enterprise, politics, right, banking, market, literature, office, imparting, upbringing, consultation
Mercury-Saturn: teaching, upbringing, archive, library science, jurisprudence, study, administration, office, literature, religion
Mercury-Uranus: engineering, computer science, flying, technology, Internet, traffic, invention, acting, music, reform
Mercury-Neptune: art, advertising, photograph, film, music, acting, literature, tourism, religion, esoteric, mysticism
Mercury-Pluto: politics, advertising, bar, propaganda, acting, literature, running commentary, psychology, criminalogy
Mercury-Moon node: teaching, literature, journalism, imparting, computer, consultation, politics, traffic, advertising, tourism
Mercury-Ascendant: teaching, literature, journalism, market, imparting, computer, consultation, politics, traffic, advertising, tourism
Mercury-Medium coeli: teaching, literature, journalism, market, imparting, computer, consultation, politics, traffic, advertising, tourism
Venus: culture, music, acting, advertising, cosmetics, fashion, procurement, tourism, consultation, sale, diplomacy
Venus-Mars: craft, technique, agriculture, fashion, art, acting, advertising, traffic, prostitution, body-building
Venus-Jupiter: culture, diplomacy, banking, consultation, politics, acting, literature, procurement, market, tourism
Venus-Saturn: household, craft, building trade, agriculture, office, administration, accounting, bookshop, restoration
Venus-Uranus: avant-garde art, acting, advertising, fashion design, reform, technique, traffic, tourism, computer science
Venus-Neptune: culture, painting, music, cosmetics, fashion, acting, film art, photograph, prostitution, gardening, esoteric
Venus-Pluto: acting, art, advertising, fashion, psychology, prostitution, procurement, speculation, politics, military
Venus-Moon node: culture, arts and crafts, acting, music, advertising, procurement, diplomacy, tourism, fashion, consultation
Venus-Ascendant: culture, arts and crafts, acting, music, advertising, procurement, diplomacy, tourism, design, consultation
Venus-Medium coeli: culture, arts and crafts, acting, music, advertising, procurement, imparting, tourism, fashion, consultation
Mars: enterprise, craft, sport, military, police, traffic, technique, industry, surgery, pioneer, adventure
Mars-Jupiter: enterprise, management, sport, traffic, military, police, disbarment, politics, office, medicine, mission
Mars-Saturn: building trade, craft, industry, technique, heavy work, agriculture, traffic, geology, sculpture, engineer
Mars-Uranus: technique, physics, engineering, military, flying, traffic, running sport, anarchy, surgery, pioneer, adventure
Mars-Neptune: ecology, agriculture, biochemistry, pharmacy, surgery, therapy, painting, arts and crafts, navy, mysticism
Mars-Pluto: military, politics, police, criminalogy, inspection, fire department, sport, surgery, arm engineering, prostitution
Mars-Moon node: enterprise, craft, traffic, technique, industry, building trade, sport, military, police, guard service, adventure
Mars-Ascendant: enterprise, craft, traffic, technique, industry, building trade, sport, military, police, guard service, adventure
Mars-Medium coeli: enterprise, craft, traffic, technique, industry, building trade, sport, military, police, guard service, adventure
Jupiter: politics, enterprise, religion, investigation, teaching, upbringing, office, justice, banking, market, sport, tourism
Jupiter-Saturn: religion, politics, teaching, office, right, justice, philosophy, history, study, administration, consultation, banking
Jupiter-Uranus: enterprise, investigation, invention, technique, industry, flying, reform, music, art, tourism, adventure
Jupiter-Neptune: religion, art, painting, literature, soundtrack, acting, medicine, therapy, philosophy, esoteric, mysticism
Jupiter-Pluto: politics, military, police, economy, publicity, enterprise, sport, management, religion, investigation, psychology
Jupiter-Moon node: politics, enterprise, justice, economy, advertising, teaching, upbringing, office, religion, sport, tourism
Jupiter-Ascendant: politics, enterprise, justice, economy, advertising, teaching, upbringing, office, religion, sport, tourism
Jupiter-Medium coeli: politics, enterprise, justice, economy, advertising, teaching, upbringing, office, religion, sport, tourism
Saturn: architecture, building trade, agriculture, craft, religion, history, office, justice, politics, administration
Saturn-Uranus: industry, craft, building engineering, pioneer, geophysics, police, traffic, anarchy, reform, investigation
Saturn-Neptune: agriculture, craft, social cases, medicine, therapy, pharmacy, religion, philosophy, asceticism, mysticism
Saturn-Pluto: politics, military, police, criminalogy, justice, psychology, religion, investigation, heavy work, occultism
Saturn-Moon node: administration, office, justice, politics, craft, building trade, agriculture, history, investigation, religion
Saturn-Ascendant: administration, office, justice, politics, craft, building trade, agriculture, history, investigation, religion
Saturn-Medium coeli: administration, office, justice, politics, craft, building trade, agriculture, history, investigation, religion
Uranus: high technology, physics, flying, industry, traffic, craft, investigation, evolution, invention, music, fashion
Uranus-Neptune: biotechnology, technochemistry, ecology, navy, art, music, film art, adventures, esoteric, mysticism
Uranus-Pluto: military engineering, enterprise, criminalogy, police, politics, investigation, invention, anarchy, reform
Uranus-Moon node: enterprise, industry, traffic, physics, technique, flying, investigation, evolution, invention, music, adventure
Uranus-Ascendant: enterprise, industry, traffic, physics, technique, flying, investigation, evolution, invention, music, adventure
Uranus-Medium coeli: enterprise, industry, traffic, physics, technique, flying, investigation, evolution, invention, music, adventure
Neptune: religion, social, psychology, therapy, pharmacy, biology, chemistry, art, painting, film, esoteric, navy
Neptune-Pluto: depth psychology, therapy, chemistry, medicine, investigation, espionage, religion, social policy, esoteric, medium
Neptune-Moon node: religion, social, psychology, therapy, pharmacy, biology, chemistry, art, painting, film, esoteric, navy
Neptune-Ascendant: religion, social, psychology, psychotherapy, pharmacy, biology, chemistry, art, painting, film, esoteric
Neptune-Medium coeli: religion, social, psychology, therapy, pharmacy, biology, chemistry, art, painting, film, esoteric, mysticism
Pluto: politics, depth psychology, investigation, economy, military, criminalogy, speculation, acting, occultism
Pluto-Moon node: politics, depth psychology, enterprise, economy, military, criminalogy, speculation, acting, esoteric
Pluto-Ascendant: politics, depth psychology, enterprise, economy, military, criminalogy, speculation, acting, esoteric
Pluto-Medium coeli: politics, depth psychology, investigation, economy, military, criminalogy, speculation, acting, esoteric
Moon node: mediating and connecting professions in and for communities often with special scope of tasks
Moon node-Ascendant: mediating and connecting professions in and for communities often with special scope of tasks
Moon node-Medium coeli: mediating and connecting professions in and for communities often with special scope of tasks, publicity
Ascendant: constitution, attitude, behavior determining tendencies to the work and professional life, self-assertion
Ascendant-Medium coeli: Potential which helps to realize the own abilities in the changeable external circumstances.
Medium coeli: consciousness, self-assertion, potential, promotion, professional aims, career, superiors, state, public

        Planets and signs
    Sun
Sun-Aries: entrepreneurs, sportsman, soldier, policeman, craftsman, driver, technician, pioneer, politician, surgeon, adventurer
Sun-Taurus: farmer, gardener, businessman, craftsman, managers, fashion professions, bankier, musicians, artist, cook, hotelier
Sun-Gemini: teacher, educators, writers, journalist, interpreter, trader, computer specialist, agent, politician, attorney
Sun-Cancer: saloonkeeper, gardener, educator, psychologist, doctor, nurse, priest, artist, actor, poet, historian
Sun-Leo: entrepreneur, actor, artist, official, teachers, officer, politicians, consultant, doctor, cooking, hotelier
Sun-Virgo: bookkeeper, archivist, official, educator, consultant, scholar, assistant, precision-craftsmen, analyst, doctor
Sun-Libra: mediator, artists, musicians, fashion professions, cosmetician, actors, assistant, hotelier, teacher, traders
Sun-Scorpio: entrepreneurs, politician, depth psychologist, researcher, agent, criminalist, officer, pioneer, attorney, artist
Sun-Sagittarius: entrepreneur, politician, attorney, actor, artist, scholar, educator, officer, doctor, official, priest
Sun-Capricorn: architect, sculptor, craftsman, priests, historian, archeologist, official, administrator, restorer, politics
Sun-Aquarius: technician, inventor, physicist, pilot, adventurer, explorer, artist, musician, politician, attorney, reformer
Sun-Pisces: craftsman, artist, priest, psychologist, writer, biologist, chemist, navy, film maker, nurses, healers, mystics

    Moon
Moon-Aries: technicians, janitor, craftsman, guard, fire department, attorney, saloonkeeper, farmer, sportsmen, baker
Moon-Taurus: estate, farmer, gardener, craftsman, saloonkeeper, nurse, educator, manager, artists, biologist, historian
Moon-Gemini: educators, teachers, writer, journalist, artist, pediatrician, psychologist, consultant, agent, politician, assistant
Moon-Cancer: saloonkeeper, gardeners, doctor, psychologist, therapist, nurses, educators, priests, artists, poets, historians
Moon-Leo: saloonkeeper, farmer, gardener, educator, teacher, psychologist, doctor, nurse, priest, artist, actor, poet
Moon-Virgo: gardener, biologist, educator, teacher, therapist, consultant, manager, craftsman, archivist, writer, doctor
Moon-Libra: mediator, politician, hotelier, artist, musician, actor, fashion professions, representative, assistant, florist, lawyer
Moon-Scorpio: craftsman, artist, depth psychologist, psychiatrist, doctor, healers, midwife, prostitution, researchers, occultist
Moon-Sagittarius: politicians, priests, philosopher, attorney, official, representative, educator, advertising, traveller, saloonkeeper
Moon-Capricorn: farmer, craftsman, manager, bookkeepers, official, priests, monk, restorer, historian, archeologist, assistant
Moon-Aquarius: technicians, artists, musicians, dancers, actors, advertising, fashion professions, researcher, esotericer, reformer
Moon-Pisces: eco gardener, craftman, psychologist, psychiatrist, nurse, pharmacist, priest, ecologist, chemist, artist, poet

    Mercury
Mercury-Aries: attorney, reporter, writer, critic, canvasser, trader, politician, sportsman, actor, performer, manager
Mercury-Taurus: traders, hotelier, craftsman, consultants, managers, bankier, fashion professions, musicians, artists, historians
Mercury-Gemini: teachers, writers, journalist, interpreter, traders, agents, computer specialist, player, politician, publicity
Mercury-Cancer: educators, teacher, writers, poets, artists, saloonkeeper, psychologist, mediator, politicians, historians
Mercury-Leo: teachers, educators, writer, journalist, speaker, trader, actor, agent, consultant, politician, manager
Mercury-Virgo: manager, bookkeepers, writers, journalist, teachers, educators, official, computer specialist, consultants, scholar
Mercury-Libra: artists, art dealer, actors, writers, journalist, fashion professions, tourism, mediator, diplomat, assistant
Mercury-Scorpio: reporter, politicians, attorney, canvasser, agent, analyst, actors, psychologist, researcher, criminalist
Mercury-Sagittarius: educator, entrepreneur, politician, lawyer, scholar, researcher, bankier, trader, official, agent, consultant
Mercury-Capricorn: teachers, educators, archivist, scholar, philosopher, manager, official, librarian, priests, historians, assistant
Mercury-Aquarius: engineer, mechanic, computer specialist, pilot, trader, musician, advertising, attorney, reformer, inventor, esotericer
Mercury-Pisces: artist, painter, craftsman, film maker, actor, poet, priests, trader, esotericer, mystics, swindlers, assistant

    Venus
Venus-Aries: craftsman, hairdresser, farmer, artists, actors, canvasser, playboy, prostitution, body-builder, drivers, assistant
Venus-Taurus: farmer, gardeners, artists, musicians, agents, fashion professions, hotelier, cook, craftsman, manager, bankier
Venus-Gemini: agent, artist, art dealer, teacher, writers, adviser, fashion professions, actress, tourism, diplomat, assistant
Venus-Cancer: saloonkeeper, housewife, nurse, educator, midwife, gynaecologist, artists, biologist, gardeners, florist, cook
Venus-Leo: artists, musicians, fashion professions, publicity, actress, diplomat, cook, hotelier, waiter, trader, consultant
Venus-Virgo: bookkeeper, educator, teacher, precision-craftsmen, therapist, nurse, housewife, agent, gardener, assistant
Venus-Libra: artists, actress, musician, advertising, consultant, mediator, diplomat, fashion professions, hotelier, assistant
Venus-Scorpio: actress, artist, canvasser, psychologist, gynaecologist, playboy, prostitution, agent, speculator, manager
Venus-Sagittarius: artists, trader, publicity, agents, fashion professions, politician, diplomat, attorney, actress, hotelier, assistant
Venus-Capricorn: caretaker, craftsman, farmer, gardener, manager, bookkeeper, antiquarian, archeologist, restorer, assistant
Venus-Aquarius: musician, dancer, artist, actress, fashion professions, trader, reformers, tourism, agent, advertising expert
Venus-Pisces: artist, painter, musicians, poet, fashion professions, cosmetics, actress, film, photographer, gardener, mystic

    Mars
Mars-Aries: entrepreneurs, craftsman, sportsman, soldier, officer, policeman, drivers, technician, pioneer, adventurer
Mars-Taurus: craftsman, farmer, gardeners, technicians, businessman, policeman, musicians, artists, body-builders
Mars-Gemini: journalist, writer, canvasser, trader, attorney, politician, sportsman, actor, performer, racing driver, assistant
Mars-Cancer: janitor, craftsman, nurses, artist, saloonkeeper, farmer, psychologist, fire brigade, cook, attorney, doctor
Mars-Leo: entrepreneurs, actors, sportsman, officer, policeman, craftsman, driver, politician, doctor, adventurer
Mars-Virgo: craftsman, technicians, farmer, managers, bookkeepers, official, laboratory assistant, doctor, nurses, drivers
Mars-Libra: agents, traders, artists, musicians, actors, canvassers, playboy, fashion professions, craftsmen, travellers
Mars-Scorpio: soldier, policeman, officer, criminalist, bodyguard, fire brigade, sportsmen, surgeon, weapon technician, prostitution
Mars-Sagittarius: entrepreneur, sportsmen, officer, soldier, policeman, attorney, politician, drivers, doctor, missionary, adventurer
Mars-Capricorn: master builder, foremen, technician, policeman, farmer, carrier, geologist, sculptors, craftsman, pioneer
Mars-Aquarius: technicians, mechanic, engineer, artist, pilot, racing drivers, physicists, engineer, critic, attorney, performer
Mars-Pisces: gardener, ecologist, chemist, druggist, priest, nurse, healer, doctor, psychologist, artist, adventurer, mystic

    Jupiter
Jupiter-Aries: entrepreneurs, sportsman, officer, soldier, policeman, lawyer, politicians, official, doctor, missionary, adventurer
Jupiter-Taurus: entrepreneurs, politicians, actors, artists, bankier, agents, traders, hotelier, managers, musicians
Jupiter-Gemini: teacher, agent, consultant, official, entrepreneur, bankier, politician, lawyer, writer, researcher, representative
Jupiter-Cancer: teacher, priests, politician, philosopher, psychologist, poets, actor, artist, official, consultant, hotelier
Jupiter-Leo: entrepreneur, manager, politician, attorney, actor, artist, publicity, educator, officer, doctor, official, priest
Jupiter-Virgo: teachers, administrator, doctor, priest, lawyer, bankier, trader, consultant, official, scholar, researcher
Jupiter-Libra: artists, bankier, traders, politicians, diplomat, actors, poets, mediator, fashion professions, hotelier, publicity
Jupiter-Scorpio: politician, officer, strategist, agent, entrepreneur, canvasser, speculator, researcher, occultist, doctor, psychologist
Jupiter-Sagittarius: politicians, entrepreneurs, priest, scholar, teachers, educators, official, judges, bankier, sportsman, publicity
Jupiter-Capricorn: priest, politician, teacher, official, architect, judge, philosopher, scholar, manager, consultant, bankier
Jupiter-Aquarius: entrepreneurs, researcher, discoverer, inventor, technician, pilot, reformer, musician, artist, adventurer
Jupiter-Pisces: priest, attorney, artist, painter, poet, film musician, actors, doctor, nurses, philosopher, mystic

    Saturn
Saturn-Aries: master builders, foreman, labourers, farmer, miner, geologist, sculptors, craftsman, policeman, pioneer
Saturn-Taurus: craftsman, farmer, master builder, estate manager, geologist, archeologist, historian, businessman, bankier
Saturn-Gemini: teachers, educator, writers, archivist, scholar, philosopher, administrator, official, librarian, historian
Saturn-Cancer: farmer, craftsmen, caretaker, official, nurses, therapist, priests, teacher, writer, philosopher, historian
Saturn-Leo: official, administrator, educator, teacher, philosopher, priest, politician, judge, bankier, officer, architect
Saturn-Virgo: teacher, educators, administrator, official, librarian, priest, bookkeeper, craftsmen, archivist, scholar
Saturn-Libra: gardeners, craftsman, official, judge, diplomat, trustee, bookkeepers, architect, antiquarian, restorer, assistant
Saturn-Scorpio: politicians, officer, agent, criminalist, priests, judge, researchers, doctor, official, policeman, archeologist
Saturn-Sagittarius: priests, politician, teachers, official, attorney, judges, philosopher, scholar, manager, consultant, bankier
Saturn-Capricorn: architect, sculptors, craftsman, archeologist, priests, scholars, official, judge, politician, administrator
Saturn-Aquarius: design engineer, civic engineer, craftsman, pioneer, technician, driver, lawyer, critic, explorer, esoteric
Saturn-Pisces: priest, attorney, farmer, gardener, craftsman, psychiatrist, nurse, doctor, druggist, philosopher, mystic

    Uranus
Uranus-Aries: electro technicians, mechanic, engineer, pioneer, soldier, pilot, race drivers, anarchist, physicists, adventurers
Uranus-Taurus: technicians, craftsman, tinkerer, actors, artists, musician, drivers, fashion professions, tourism, advertising
Uranus-Gemini: engineer, programer, radio operator, pilot, reporter, trader, comedian, musician, driver, tourism, reformer
Uranus-Cancer: technician, electrician, artist, musician, dancer, psychologist, researcher, adventurer, esotericer, reformer
Uranus-Leo: entrepreneur, engineer, inventor, pilot, technician, fashion professions, artist, musician, actor, anarchist
Uranus-Virgo: engineer, programer, precision mechanic, tinkerer, reformers, researchers, laboratory assistant, doctor, analyst
Uranus-Libra: musicians, artists, actor, dancer, agent, fashion professions, reformer, tourism, computer specialist
Uranus-Scorpio: military technician, agent, criminalist, policeman, anarchist, researcher, artist, discoverer, surgeon, reformer
Uranus-Sagittarius: entrepreneur, researcher, discoverer, technician, pilot, reformer, musician, artist, tourism, adventurer
Uranus-Capricorn: designer, civic engineer, tinkerer, craftsman, pioneer, geophysicist, shot firer, anarchist, researcher
Uranus-Aquarius: technicians, mechanic, reformer, inventor, physicist, pilot, researcher, advertising, musician, artist, pioneer
Uranus-Pisces: technician, craftsman, ecologist, doctor, artist, musician, film maker, researchers, adventurers, esotericer, mystics

    Neptune
Neptune-Aries: ecologist, eco farmer, craftsman, druggists, healers, therapist, doctor, hairdresser, artists, sailor, mystics
Neptune-Taurus: artist, painter, musician, fashion profession, film maker, photographer, call girl, eco farmer-gardener, barman
Neptune-Gemini: artist, painter, photographer, film maker, actors, poets, priests, preachers, esotericer, swindlers
Neptune-Cancer: eco gardener, psychologist, psychiatrist, nurse, druggist, priest, ecologist, craftsman, artist, medium
Neptune-Leo: actor, artist, painter, film maker, poet, fashion professions, priests, doctor, therapist, psychologist, medium
Neptune-Virgo: doctor, psychologist, artist, painter, priest, eco gardener, craftsman, laboratory assistant, esotericer, mystic
Neptune-Libra: artist, painter, musician, beautician, fashion professions, actor, call girl, photographer, gardener, priest, mystic
Neptune-Scorpio: depth psychologist, agent, doctor, healer, researcher, artist, adventurer, esotericer, medium, mystic
Neptune-Sagittarius: priest, preacher, artist, advertising, painter, poet, missionary, actor, nurse, healer, philosopher, mystics
Neptune-Capricorn: priests, eco farmer, gardener, craftsman, druggist, nurse, healer, philosopher, monk, ascetic, hermit, mystic
Neptune-Aquarius: chemist, ecologist, artist, musician, craftsman, film maker, researcher, priest, adventurers, esotericer, medium
Neptune-Pisces: monk, psychologist, druggist, biologist, chemist, navy, artist, film maker, nurses, healer, mystics, gardener

    Pluto
Pluto-Aries: soldier, policeman, officer, agent, canvassers, politician, bodyguard, fire brigade, sportsman, surgeon
Pluto-Taurus: actors, artist, advertising, fashion professions, prostitution, speculator, psychologist, politician, bankier, trader
Pluto-Gemini: politician, publicity, attorney, selling agent, speculator, actor, writer, reporter, psychologist, criminalist
Pluto-Cancer: depth psychologist, psychiatrists, doctor, healer, artist, midwife, prostitution, researcher, occultist, mystic
Pluto-Leo: entrepreneur, politician, actor, artist, researcher, doctor, criminalist, officer, player, publicity, agent
Pluto-Virgo: scholar, analysts, researcher, psychologist, doctor, healer, politicians, speculator, criminalist, policeman, agent
Pluto-Libra: actor, artist, canvasser, fashion professions, psychologist, playboy, publicity, politician, agent, manager
Pluto-Scorpio: politician, militarist, agent, criminalist, speculator, depth psychologist, researcher, actor, occultist, manager
Pluto-Sagittarius: politician, officer, policeman, agent, entrepreneur, canvasser, publicity, critic, priest, researcher, psychologist
Pluto-Capricorn: politician, officer, engineer, agent, criminalist, policeman, researcher, official, entrepreneur, archeologist, occultist
Pluto-Aquarius: researcher, military technician, agent, criminalist, nuclear physicist, explorer, inventor, anarchist, reformer
Pluto-Pisces: depth psychologist, selling agent, chemist, doctor, healer, researcher, navy, artist, esotericer, medium, mystic

    Moon node
Moon node-Aries: enterprise, craft, traffic, technique, industry, building trade, sport, military, police, guard service, adventure
Moon node-Taurus: agriculture, market, administration, music, catering trade, economy, craft, fashion, industry, banking
Moon node-Gemini: teaching, literature, journalism, market, imparting, computer, consultation, politics, traffic, representation, tourism
Moon node-Cancer: upbringing, medicine, psychology, therapy, religion, art, literature, history, agriculture, craft, household
Moon node-Leo: enterprise, acting, culture, office, military, politics, consultation, medicine, teaching, upbringing, tourism
Moon node-Virgo: teaching, upbringing, agriculture, craft, economy, study, administration, office, social, medicine, religion
Moon node-Libra: arts and crafts, fashion, acting, music, advertising, procurement, diplomacy, tourism, market, consultation
Moon node-Scorpio: politics, depth psychology, enterprise, economy, military, sport, criminalogy, speculation, acting, esoteric
Moon node-Sagittarius: politics, enterprise, justice, economy, advertising, teaching, upbringing, office, religion, sport, tourism
Moon node-Capricorn: administration, office, justice, politics, craft, building trade, agriculture, history, investigation, religion
Moon node-Aquarius: enterprise, industry, physics, technique, flying, investigation, evolution, invention, music, fashion, adventure
Moon node-Pisces: religion, social, psychology, medicine, pharmacy, biology, chemistry, art, painting, film, esoteric, navy

    Ascendant
Ascendant-Aries: enterprise, craft, traffic, technique, industry, building trade, sport, military, police, guard service, adventure
Ascendant-Taurus: agriculture, market, administration, music, catering trade, economy, craft, fashion, industry, banking
Ascendant-Gemini: teaching, literature, journalism, market, imparting, computer, consultation, politics, traffic, representation, tourism
Ascendant-Cancer: upbringing, medicine, psychology, therapy, religion, art, literature, history, agriculture, craft, household
Ascendant-Leo: enterprise, acting, culture, office, military, politics, consultation, medicine, teaching, upbringing, tourism
Ascendant-Virgo: teaching, upbringing, agriculture, craft, economy, study, administration, archive, social, medicine, religion
Ascendant-Libra: culture, arts and crafts, acting, music, advertising, procurement, diplomacy, tourism, market, consultation
Ascendant-Scorpio: politics, depth psychology, enterprise, economy, sport, military, criminalogy, speculation, acting, esoteric
Ascendant-Sagittarius: politics, enterprise, justice, economy, advertising, teaching, upbringing, office, religion, sport, tourism
Ascendant-Capricorn: administration, office, justice, politics, craft, building trade, agriculture, history, investigation, religion
Ascendant-Aquarius: enterprise, industry, physics, technique, flying, investigation, evolution, invention, music, adventure
Ascendant-Pisces: religion, social, psychology, therapy, pharmacy, biology, chemistry, art, painting, film, esoteric, navy

    Medium coeli
Medium coeli-Aries: enterprise, craft, traffic, technique, industry, building trade, sport, military, police, guard service, adventure
Medium coeli-Taurus: agriculture, market, administration, music, catering trade, economy, craft, fashion, industry, banking
Medium coeli-Gemini: teaching, literature, journalism, market, imparting, computer, consultation, politics, traffic, advertising, tourism
Medium coeli-Cancer: upbringing, medicine, psychology, therapy, religion, art, literature, history, agriculture, craft, household
Medium coeli-Leo: enterprise, acting, culture, office, military, politics, consultation, medicine, teaching, upbringing, tourism
Medium coeli-Virgo: teaching, upbringing, agriculture, craft, economy, study, administration, archive, social, medicine, religion
Medium coeli-Libra: culture, arts and crafts, acting, music, advertising, procurement, catering trade, tourism, cosmetics, consultation
Medium coeli-Scorpio: politics, depth psychology, enterprise, economy, military, sport, criminalogy, speculation, acting, esoteric
Medium coeli-Sagittarius: politics, enterprise, justice, economy, advertising, teaching, upbringing, office, religion, sport, tourism
Medium coeli-Capricorn: administration, office, justice, politics, craft, building trade, agriculture, history, investigation, religion
Medium coeli-Aquarius: enterprise, fashion, physics, technique, flying, investigation, evolution, invention, music, adventure
Medium coeli-Pisces: religion, social, psychology, therapy, pharmacy, biology, chemistry, art, painting, film, esoteric, navy


            Health

        Quadrants
Quadrant I: internal body: energy, bones, organs, personal unconsciouses, illness causes, inner healing power
Quadrant II: healing as a connection from the inside-outside, harmonization, regeneration, soul, collective unconsciouses
Quadrant III: illness expression, illness definitions, diagnoses, external medicine and cure, doctors, nursing staff
Quadrant IV: external body, consciousness, illness causes and illness expression as a separation from the inside-outside

        Direction
Introversion: passive, unconsciouses, psychologicals, chronics, inner expression, suppresseds, inertness, regeneration
Extraversion: hyperaktivs, consciouses, physical, mentals, acuts, external influence, fast effect, external medicine

        Activity
Adaptability: labiles, weakness, unconsciouses, psychosomatics, psychologicals, inner expression, neurosis - depression
Will-power: hyperaktives, energy balance, congestion, tensed, consciouses, physicals, acuts, external influence, outbreaks

        Quality
Destructive: burdeninger, aggressiver, noxiouser, illness tendency, weakeninger, resistancefuller, more infectiously, tenseder
Constructive: harmonizinger, vigorousing, disburdeninger, healthily, convenientlyer, invigorater, coordinatinger, healinger

        Elements
Fire: vigour, immune system, vitality, head, brain, heart, blood, circulation, eyes, diaphragm, digestion rush
Earth: bones, joints, attitude, structure, body tissue, skin, nails, teeth, hairs, metabolism, indurations
Air: nervous system, speech and sensory organs, respiration, lungs, circulation, glands, movement, connections
Water: liquid balance, blood, stomach, metabolism, sympathetic nervous system, fertility, unconsciouses

        Signs
Aries: head, brain, face, eyes, blood, arteries, vigour balance, musculature, immunity, inflammations
Taurus: necking, neck, jaw, mouth, larynx, almonds, voice and hearing organs, gullet, shoulder, sexuality
Gemini: lungs, bronchial tubes, respiration, arms, hands, shoulders, collarbones, speech-sensory organs, nervous system
Cancer: stomach, glands, female organs, breasts and fertility, pregnancy, fluid balance, unconsciouses
Leo: heart, blood, circulation, immune system, vitality, spine, backs, diaphragm, fertility, eyes, sexuality
Virgo: intestine, digestion, metabolism, spleen, pancreas, diaphragm, sympathetic nervous system, liver
Libra: kidneys, bladders, urine system, skin, pelvis, hip, balance, homeostase, eyes, glands, hormones
Scorpio: excretions and its organs, sexuality - organs, blood, nose, resistance, fetus, birth, end, unconsciouses
Sagittarius: hip, thighs, liver, bile, veins, blood, fat metabolism, (left) brain, vitality, motoric
Capricorn: bones, joints, attitude, teeth, skin, body tissue, bile, nails, hairs, indurations, inertness
Aquarius: lower leg, pancreas, parasympathetic nervous system, veins, circulation, heartbeat, coordination
Pisces: feet, ankle, toes, liquid balance, sympathetic nervous system, weakness, dissolution, unconsciouses

        Classical fields
1: head, brain, face, eyes, blood, arteries, vigour balance, musculature, immunity, inflammations
2: necking, neck, jaw, mouth, larynx, almonds, voice and hearing organs, gullet, shoulder, sexuality
3: lungs, bronchial tubes, respiration, arms, hands, shoulders, collarbones, speech-sensory organs, nervous system
4: stomach, glands, female organs, breasts and fertility, pregnancy, fluid balance, unconsciouses
5: heart, blood, circulation, immune system, vitality, spine, backs, diaphragm, fertility, eyes, sexuality
6: intestine, digestion, metabolism, spleen, pancreas, diaphragm, sympathetic nervous system, liver
7: kidneys, bladders, urine system, skin, pelvis, hip, balance, homeostase, eyes, glands, hormones
8: excretions and its organs, sexual organs and sexuality, blood, nose, resistance, fetus, birth, end
9: hip, thighs, liver, bile, veins, blood, fat metabolism, (left) brain, vitality, motoric
10: bones, joints, posture, teeth, skin, body tissue, bile, nails, hairs, indurations, inertness
11: lower leg, pancreas, parasympathetic nervous system, veins, circulation, heartbeat, coordination
12: feet, ankle, toes, liquid balance, sympathetic nervous system, weakness, dissolution, unconsciouses

        Planet aspects
Sun: fortifies/burdens heart, blood circulation, vitality, immune system, cure, healing, consciousness, spine, eyes, cells
Sun-Moon: aids/burdens liquid balance, female organs, fertility, digestion, feeling, nature, soul. Overweight
Sun-Mercury: favors/burdens nervous system, child development, puberty, perception, speech and hearing center
Sun-Venus: harmonizes/burdens vitality, female organs and fertility, blood, hormone secretion, glands, skin tonus
Sun-Mars: amplifies vitality, sexuality, muscles, metabolism, energy consumption, inflammation danger, heart, stress
Sun-Jupiter: aids/burdens vitality, cure, healing, organism, growth, heart, circulation, fat metabolism. Overweight
Sun-Saturn: stabilizes/burdens metabolism & energy consumption, spine. Indurations, rheumatism, arteriosclerosis
Sun-Uranus: amplifies rhythmics, activity on heart and autonomous nervous system, reflex, attention and nervousness
Sun-Neptune: sensitizes/weakens vitality, fluid balance, heart, circulation, consciousness, unconscious perception, eyes
Sun-Pluto: fortifies/burdens constitution, vitality, regeneration, constancy, metabolism. Tumors, swellings
Sun-Moon node: favors/burdens vitality, blood, circulation, heart, immune system, cure, spinal cord, autonomous nervous system
Sun-Ascendant: favors/burdens perception, blood, circulation, heart, vitality, immune system, spine, eyes, cells
Sun-Medium coeli: aids/burdens self perception, health consciousness, vitality, consciousness, blood, circulation, heart
Moon: favors/burdens stomach - digestion, liquid balance, female organs, fertility, psyche, feeling. Overweight
Moon-Mercury: favors/burdens childhood devlopement, puberty, liquid balance, speech organs, mind, feeling, nerves
Moon-Venus: favors/burdens female organs and fertility, liquid balance, glands, hormones, digestion
Moon-Mars: dominates unconscious reflexes, nervousness, infections especially on female organs and in liquids
Moon-Jupiter: harmonizes/burdens growth, stomach, digestion, fat metabolism, feelings. Overweight, fertility
Moon-Saturn: stabilizes/tends to disturbs at water balance, fertility, stomach, feelings. Depressions, chronic strains, frigidity
Moon-Uranus: dominates/disturbs emotionality, unconscious reflex, liquid and fertility rhythm. Neurosis - psychosis
Moon-Neptune: sensitizes/weakens liquid balance, fertility, glands, unconscious perception. Addiction danger, neurosis
Moon-Pluto: dominates/burdens unconscious feelings, liquid balance, digestion, fertility, unborns. Psychosis
Moon-Moon node: favors/burdens liquid balance, digestion, fertility, lymph system, hypothalamus, hypophyse
Moon-Ascendant: sensitizes/burdens liquid balance, digestion, female organs, fertility, feelings. Addiction danger
Moon-Medium coeli: favors/disturbs liquid balance, blood, unconscious perception, feelings, cure, mind, brain, psyche
Mercury: favors/burdens respiration, nervous system, speech and hearing center, movement, hands, tactile sense
Mercury-Venus: favors/disturbs nerves to the endokrin glands, girl puberty, speech and hearing center, skin, tactile sense
Mercury-Mars: favors/strains motoric, nerves, muscles, speech organs, joints, reflex. Nervousness, irritation
Mercury-Jupiter: favors/disturbs respiration, nervous system, liver, speech and sense center, brain activity, motoric
Mercury-Saturn: stabilizes/strains nervous system, respiration, speech and hearing organs, motoric, joints, tactile sense
Mercury-Uranus: coordinates/strains nervous system, speech and hearing organs, motoric, joints, reflex, brain activity
Mercury-Neptune: sensitizes/weakens nervous system, speech and hearing organs, tactile sense, consciousness. Neurosis, hallucination
Mercury-Pluto: favors/disturbs nerves metabolism, nerves regeneration,  perception depth, nervous irritation, unborns
Mercury-Moon node: favors/disturbs nerves connections, perception depth, motor integration, speech and hearing organs
Mercury-Ascendant: favors/disturbs consciousness and external sensory perception, motor coordination, speech and hearing organs
Mercury-Medium coeli: favors/disturbs sensory and self perception, motor coordination, speech and hearing centers, cerebellum
Venus: favors/burdens glands, hormone secretion, kidneys, veins, female organs, fertility, skin, homeostase
Venus-Mars: fortifies/disturbs sexual drive, fertility, glands, blood, vitality. Infections in liquids, varicose veins
Venus-Jupiter: harmonizes/disturbs fertility, growth, fat metabolism, gland and urine system, liver. Overweight
Venus-Saturn: stabilizes/burdens hormone balance, urine system, tissues, veins. Kidney stones, bladders stones, frigidity, goiter
Venus-Uranus: coordinates/disturbs female sexual and fertility rhythm, hormone system, homeostase, kidneys
Venus-Neptune: sensitizes/weakens female sexuality and fertility, gland, urine system. Addiction, poisoning danger
Venus-Pluto: fortifies/disturbs sexuality, fertility, hormone system, excretion, urine system, skin. hyperirritations
Venus-Moon node: favors/disturbs fertility, sexuality, homeostase, gland and urine system, kidneys, veins, skin
Venus-Ascendant: favors/disturbs female fertility and sexuality, gland system, skin tonus, mouth, harmonization
Venus-Medium coeli: harmonizes/disturbs balance sense, gland system, female fertility and sexuality, homeostase
Mars: fortifies/burdens head range, vigour balance, musculature, blood, male Organs and sexuality. Inflammation
Mars-Jupiter: fortifies/burdens head range, growth, musculature, immune defense, liver function, bile, blood, arteries
Mars-Saturn: strengthens/burdens head range, musculature, sinews, skin, tends to joints and bone inflammations, breaks
Mars-Uranus: coordinates/disturbs muscle rhythm, heart activity, blood circulation, immune defense. Accidents, hyperirritations
Mars-Neptune: sensitizes/weakens vigour balance, health, musculature, immune system. Paralys, inflammations
Mars-Pluto: fortifies/burdens vigour balance, male sexuality, regeneration, immune defense. Body damages, inflammations
Mars-Moon node: favors/disturbs energy transfer, energy coordination, head range, male sexuality, immune defense
Mars-Ascendant: fortifies/disturbs vigour balance, reaction, immune defense. Emotions, accidents, injury, inflammation
Mars-Medium coeli: favors/disturbs head range, energy coordination, energy transfer, vigour consciousness, immune defense
Jupiter: fortifies/burdens liver, bile, fat metabolism, blood, artery system, growth hormone, left brain. Overweight
Jupiter-Saturn: sloweds down/burdens fat metabolism, growth, brain activity, strengthens arteries, tends to arteriosclerosis
Jupiter-Uranus: coordinates/disturbs metabolism rhythmics, liver, bile, growth, brain activity, blood circulation. Colics
Jupiter-Neptune: sensitizes/weakens organ functions, fat metabolism, arteries, perception. Hallucination, haemolysis
Jupiter-Pluto: fortifies/burdens metabolism, regeneration ability, cure, growth, blood, liver, bile. Overweight
Jupiter-Moon node: favors/disturbs fat metabolism, growth, organ functions, liver, bile, blood, cure, left brain
Jupiter-Ascendant: favors/burdens metabolism, growth, organ functions, liver, bile, blood, cure. Overweight
Jupiter-Medium coeli: favored/fat metabolism, growth burdens, health consciousness, left brain side. Overweight
Saturn: fortifies/burdens bones, skeleton posture, joints, teeth, tissues, hearing, hairs, nails. Induration, stiffness
Saturn-Uranus: stabilizes/burdens body rhythms, elasticity on bones, teeth, joints, tissues. Breaks
Saturn-Neptune: stabilizes/weakens bodies, organs, bones, teeth, tissues. Skin rashes, neuroses, depressions, fears
Saturn-Pluto: stabilizes/burdens regeneration ability, excretion system, unconsciouses. Skin rashes, depressions, fears
Saturn-Moon node: fortifies/stiffens posture, body tissue, indicates favorable/unfavorable genes. Chronic sufferings
Saturn-Ascendant: strengthens/burdens posture, bones, body tissue, sense organs, reaction. Depressions, chronics
Saturn-Medium coeli: strengthens/burdens personality perception, health consciousness, cure. Depressions, chronics
Uranus: fortifies/burdens nervous system, tension, body rhythms, coordination. Hyperirritation, cramps, accidents
Uranus-Neptune: sensitized/nervous system weakens, body rhythms, reflexes. Paralysis danger, hypersensitiveness
Uranus-Pluto: fortifies/disturbs rhythm fluctuations especially to regeneration, unconscious reflex. Hypertension damages
Uranus-Moon node: favors/burdens rhythm coordination to nerves, body and head, unconscious reflex. Nervousness
Uranus-Ascendant: amplifies/tenses reaction rate to nerves and body especially through exterior stimuli. Accidents
Uranus-Medium coeli: fortifies/tenses coordinated effort by nerves, body and head (aim consciousness). Nervousness, hyperaktive
Neptune: sensitizes/weakens health, perception, feeling, pineal gland, unconsciouses. Addictions, neurosis
Neptune-Pluto: sensitizes/disturbs perception, cure, coll. unconsciouses, regeneration. Infection, epidemics, poisonings
Neptune-Moon node: sensitizes/burdens health consciousness, dream perception, resistance, addictions, poisonings
Neptune-Ascendant: sensitizes/burdens sensory perception, cure, resistance. Addictions, poisonings, hallucinations
Neptune-Medium coeli: sensitizes/weakens self perception, cure consciousness. Nerves sufferings, neurosis, addiction, hallucination
Pluto: fortifies/burdens regeneration, sexual organs and drive, excretion system, metabolism, unborns. Inflammations
Pluto-Moon node: favors/disturbs regeneration, sexuality, unborns, genetics, connection to the collective unconsciousness
Pluto-Ascendant: fortifies/burdens resistance, regeneration, sexuality, excretion systems, metabolism, birth
Pluto-Medium coeli: mobilizes/disturbs conscious and unconscious healing powers, regeneration, resistance, psychological powers
Moon node: of favorable/burdening connections at personal and collective unconsciousness, genetics. Inner healing powers
Moon node-Ascendant: activates/burdens, connects/separates inner and external healing powers
Moon node-Medium coeli: activates/burdens, connects/separates inner and external healing consciousness. Aware of  finer energies
Ascendant: favors/disturbs constitution, birth moment, perception, adaptation, reaction, external healing powers
Ascendant-Medium coeli: favors/burdens perception, adaptation, health consciousness and its possibilities of realization
Medium coeli: favored/burdens health and health consciousness determined by profession or work

        Planets and signs
    Sun
Sun-Aries: invigorate/burdening on heart, blood, circulation, spinal cord, immune system, cell, head, brain, face, eyes
Sun-Taurus: building up/burdening on heart, blood, circulation, necking, mouth, voice and hearing organs, jaw, shoulders
Sun-Gemini: stimulating/burdening on heart, blood, circulation, eyes, lungs, speech organs, shoulders, arms, hands
Sun-Cancer: energetic/sensitizing on heart, blood, circulation, spine, eyes, stomach, digestion, glands, female organs
Sun-Leo: vitalising/disturbing on heart, blood, circulation, vigour, immune system, spine, diaphragm, eyes, cells
Sun-Virgo: cleaning/disturbing on heart, blood, circulation, spine, intestine, digestion, metabolism, spleen, symp. nerves
Sun-Libra: harmonizing/disturbing on heart, blood, circulation, eyes, kidneys, bladders, urine system, skin, pelvis, hip
Sun-Scorpio: energetic/burdening modifications on heart, blood, circulation, sexual and excretion organs, immune system
Sun-Sagittarius: vitalising/burdening on heart, blood, circulation, spine, eyes, liver, bile, veins, hip, thighs, motion
Sun-Capricorn: stabilizing/hardening on heart, blood, circulation, eyes, spine, bones, teeth, skin, tissue, hairs, indurations
Sun-Aquarius: vitalising/strained on heart, blood, circulation, eyes, spine, diaphragm, veins, lower legs, rhythmics
Sun-Pisces: sensitive/weakening on heart, blood, circulation, eyes, spine, immune system, cells, consciousness, feet

    Moon
Moon-Aries: emotional/disturbing on stomach, digestion, female organs, glands, fluid, unconsciouses, head, brain
Moon-Taurus: building up/burdening on stomach, digestion, female organs, glands, fluid, unconsciouses, necking, mouth
Moon-Gemini: stimulating/disturbing on stomach, digestion, female organs, glands, fluid, unconsciouses, nerves, respiration
Moon-Cancer: sensitizing/disturbing on stomach, digestion, female organs, glands, fluid, unconsciouses, fertility
Moon-Leo: vitalising/disturbing on stomach, digestion, female organs, glands, fluid, unconsciouses, heart, circulation
Moon-Virgo: cleaning/disturbing on stomach, digestion, female organs, glands, fluid, unconsciouses, intestine, nerves
Moon-Libra: harmonizing/disturbing on stomach, digestion, female organs, glands, unconsciouses, kidneys, bladders, skin
Moon-Scorpio: energetic/burdening on stomach, digestion, excretion, female organs, glands, sexuality liquids, unconsciouses
Moon-Sagittarius: vitalising/burdening on stomach, digestion, female organ, glands, fluid balance, unconsciouses, liver
Moon-Capricorn: stabilizing/hardening on stomach, digestion, female organs, glands, fluid balance, unconsciouses, bone
Moon-Aquarius: vitalising/strained on stomach, digestion, female organs, glands, fluid balance, unconsciouses, nerves
Moon-Pisces: sensitive/weakening on stomach, digestion, female organs, glands, liquid balance, unconsciouses, feet

    Mercury
Mercury-Aries: connecting/disturbing to vigour balance, nerves, respiration, speech and hearing, head, brain, face, hands, blood
Mercury-Taurus: building up/disturbing to nerves, respiration, speech and hearing organs, left brain, hands, necking, mouth
Mercury-Gemini: stimulating/disturbing to nerves, lung, respiration, speech and sensory center, left brain, shoulders, arms, hands
Mercury-Cancer: sensitive tuning/disturbing to nerves, respiration, speech and sensory organs, left brain, hands, stomach, glands
Mercury-Leo: vital coordinating/disturbing to nerves, respiration, speech and sensory center, left brain, hands, heart, circulation
Mercury-Virgo: cleaning/disturbing to nerves, respiration, speech-sensory organs, left brain, hands, digestion, intestine, spleen
Mercury-Libra: harmonious tuning/disturbing to nerves, respiration, speech and sensory center, left brain, hands, skin, kidneys
Mercury-Scorpio: vital/burdening modifications to nerves, respiration, speech and sensory organs, left brain, hands, sexuality
Mercury-Sagittarius: active extending/disturbing to nerves, respiration, speech and sensory center, left brain, hands, liver, thigh
Mercury-Capricorn: stabilizing /burdening to nerves, respiration, speech and sensory organs, left brain side, hands, skin, joints
Mercury-Aquarius: active coordinating/strained to nerves, respiration, speech and sensory center, lower leg, circulation, rhythmics
Mercury-Pisces: sensitizing/weakening to nerves, respiration, speech and sensory center, left brain side, hands, feet

    Venus
Venus-Aries: vitalising/disturbing vigour impulses to glands, fertility, sexuality, kidneys, skin, head, brain, blood
Venus-Taurus: building up/burdening to glands, sexual organs, fertility, skin, necking, mouth, jaw, voice-hearing organs
Venus-Gemini: stimulating/disturbing to glands, sexual organs, fertility, kidneys, veins, skin, lungs, motoric, shoulders
Venus-Cancer: sensitizing/burdening to female glands, sexual organs, fertility, veins, kidneys, skin, blood, stomach
Venus-Leo: vitalising/disturbing to glands, sexual organs, fertility, veins, kidneys, heart, circulation, veins, skin
Venus-Virgo: cleaning/burdening to glands, sexual organs, fertility, veins, kidneys, skin, intestine, digestion, spleen
Venus-Libra: harmonizing/burdening hip to skin, kidneys, bladders, sexual organs, glands, fertility, veins, pelvis -
Venus-Scorpio: energetic/burdening modifications to sexual organs, fertility, glands, veins, skin, excretion system
Venus-Sagittarius: vitalising/burdening to veins, sexual organs, skin, glands, kidneys, liver, bile, hip, thighs
Venus-Capricorn: stabilizing/hampering to skin, sexual organs, glands, hormone forming, fertility, veins, kidneys, bone
Venus-Aquarius: harmonizing/disturbing to sexual organs, glands, hormone forming, fertility, veins, lower legs
Venus-Pisces: sensitizing/weakening to sexual organs, glands, hormone forming, fertility, kidneys, skin, feet

    Mars
Mars-Aries: strong/disturbing impulses to head, brain, face, eyes, blood, muscles, sexuality, energy balance. Inflammation
Mars-Taurus: impulsive building up/burdening to head, muscles, sexuality, necking, mouth, jaw, voice-hearing organs, larynx
Mars-Gemini: stimulating/disturbing to head, tendons, sexuality, blood, lungs, sensory-speech organs, shoulder, arms, hands
Mars-Cancer: sensitizing/disturbing to energy balance, head, sexuality, fertility, blood, unconsciouses, stomach, glands
Mars-Leo: vitalising/disturbing to energy balance, head, eyes, sexuality, heart, blood, circulation, spine, diaphragm
Mars-Virgo: cleaning/disturbing to head, blood, sexuality, bile, intestine, digestion, metabolism, pancreas, nerves
Mars-Libra: harmonizing/disturbing to energy balance, head, musculature, blood, kidneys, bladders, skin, pelvis, hip, sexuality
Mars-Scorpio: energetic/burdening modifications to head, sexual-excretion organs, immune system, blood, musculature, tendons
Mars-Sagittarius: vitalising/disturbing to energy balance, veins, head, musculature, bile, liver, blood, thigh, hip, sexuality
Mars-Capricorn: stabilizing/burdeningly to energy balance, head, musculature, sinews, blood, bone, joints teeth, skin, sexuality
Mars-Aquarius: vigorous/strained to energy balance, head, musculature, blood, circulation, veins, nerves, lower leg, sexuality
Mars-Pisces: sensitizing/weakening to head, feet, energy balance, musculature, blood, sexuality. Infections, inflammations

    Jupiter
Jupiter-Aries: acting extending/burdening to liver, bile, fat metabolism, energy balance, head, eyes, brain, blood, arteries
Jupiter-Taurus: lasting building up/burdening to liver, bile, fat metabolism, necking, jaw, mouth, hearing-voice organs
Jupiter-Gemini: stimulating/disturbing to liver, blood, fat metabolism, lungs, sensory-speech organs, shoulder, arms, hands
Jupiter-Cancer: vigorous extending/burdening to liver, bile, blood, fat metabolism, growth, stomach, glands, fertility
Jupiter-Leo: supporting growth/burdening to liver, bile, brain, heart, blood, arteries, circulation, diaphragm, spine
Jupiter-Virgo: lasting cleaning/burdening to liver, bile, blood, arteries, fat metabolism, intestine, digestion, spleen
Jupiter-Libra: tuned harmonizingly/burdeningly to liver, bile, blood, veins, hip, pelvis, fat sales, skin, kidneys, bladders
Jupiter-Scorpio: eruptive extending/burdening to liver, bile, blood, growth, sexual and excretion organs, regeneration
Jupiter-Sagittarius: stimulated extending/burdening to liver, bile, fat metabolism, blood, veins, growth, left brain
Jupiter-Capricorn: lasting stabilizing/hardening to liver, bile, arteries, growth, bones, joints, teeth, skin, tissue, hairs
Jupiter-Aquarius: stimulated extending/ disturbing to liver, bile, veins, legs, circulation, growth hormones, lower legs
Jupiter-Pisces: sensitizing/weakening to liver, bile, fat metabolism, blood, arteries, brain, growth, legs, feet

    Saturn
Saturn-Aries: consolidatingly/burdeningly, stiffening to bones, teeth, skin, energy balance, head, face, blood. Fractures
Saturn-Taurus: slow building uply/burdeningly, hardening to bones, teeth, skin, necking, jaw, mouth, voice-hearing organs
Saturn-Gemini: delayingly absorbing/hampering, strutting to bones, skin, lungs, speech, shoulder, arms, hands
Saturn-Cancer: sensitizing /hampering at bones, joints, skin, hairs, stomach, glands, female breasts, fertility
Saturn-Leo: delaying vigorous/burdening, hardening to bones, skin, heart, blood, circulation, spine, diaphragm
Saturn-Virgo: cleaning /hampering, hardening to bone, skin, intestine, digestion, metabolism, spleen, symp. nerves
Saturn-Libra: slow  harmonizing/hampering, hardening to bones, joints, nails, kidneys, bladders, pelvis, hip
Saturn-Scorpio: slowly changes/hampering to bones, skin, sexual and excretion organs, regeneration, unconsciouses
Saturn-Sagittarius: slow extending/burdening, hampering, hardening to bones, skin, hip, thighs, liver, bile, veins, motion
Saturn-Capricorn: stabilizing/burdening, hardening to bones, joints, teeth, tissues, skin, ears, nails, hairs. Indurations
Saturn-Aquarius: stabilizing /straining to bones, joints, teeth, skin, lower legs, circulation, veins, motion. Cramps
Saturn-Pisces: sensitizing/weakening chronically to bones, feet, ankle, consciousness. Paralysis, depression, neuroses

    Uranus
Uranus-Aries: impulsive coordinating/straining to energy balance, nerves, motoric, head, face, blood, muscles. Accidents
Uranus-Taurus: coordinate building up/straining to nerves, rhythmics, necking, jaw, mouth, voice-hearing organs, shoulders
Uranus-Gemini: impulsively  stimulating/straining to nerves, rhythmics, lungs, speech-sensory organs, shoulder, arms, hands
Uranus-Cancer: sensitive coordinating/labile straining to nerves, rhythmics, stomach, glands, fertility, liquids
Uranus-Leo: vigorous coordinating/straining to nerves, rhythmics, motoric, heart, blood, circulation, spine, diaphragm
Uranus-Virgo: impulsively cleaning/straining to nervous system, rhythmics, motoric, intestine, digestion, spleen, metabolism
Uranus-Libra: lightly harmonizing/disturbing to nerves, hormones, rhythmics, kidneys, bladders, skin, pelvis, hip, homoeostase
Uranus-Scorpio: energetic/straining modifications to nerves, rhythmics, motoric, sexuality, excretion, unconsciouses
Uranus-Sagittarius: energetic coordinating/disturbing to nerves, rhythmics, motoric, liver, bile, hips, thighs, veins. Accident
Uranus-Capricorn: coordinates consolidatingly/straining to nerves, rhythmics, motoric, bones, joints, teeth, skin. Fractures
Uranus-Aquarius: coordinates impulsively/strainingly to circulation, rhythmics, nerves, lower leg, veins, motoric. Cramps
Uranus-Pisces: sensitively coordinating/labile weakening to heartbeat, circulation, nervous system, motoric, feet. Paralysis

    Neptune
Neptune-Aries: sensitizing/infectiously, weakening to pineal gland, energy balance, head, brain, face, blood. Infections
Neptune-Taurus: sensitizing/weakly building up to pineal gland, necking, mouth, voice-hearing organs, larynx, shoulders
Neptune-Gemini: sensitizing/weakening to pineal gland, lungs, shoulders, arms, perception. Neuroses, allergy
Neptune-Cancer: sensitizing/weakening to pineal gland, stomach, glands, female Organs, fertility, fluid balance
Neptune-Leo: sensitizingly/weakeningly to pineal gland, heart, circulation, diaphragm, right brain side, unconsciouses
Neptune-Virgo: sensitizing /weakening to pineal gland, intestine, digestion, spleen, pancreas, nerves. Infection
Neptune-Libra: sensitizing /weakening to pineal gland, kidneys, skin, pelvis, hip, homoeostase. Addiction, depressions
Neptune-Scorpio: sensitizing/weakening modifications to pineal gland, sexuality, excretion, unconsciouses. Phobia
Neptune-Sagittarius: sensitizing /weakening to pineal gland, liver, bile, veins, metabolism, thigh. Neuroses, depressions
Neptune-Capricorn: sensitizing /weakening to pineal gland, bone, joints, teeth, skin. Allergies, depressions
Neptune-Aquarius: sensitizing /weakening to pineal gland, lower legs, nerves, circulation. Neuroses, hallucination
Neptune-Pisces: sensitizing/weakening to consciousness, will, pineal gland, right brain, feet. Addictions, neuroses, paralysis

    Pluto
Pluto-Aries: vitalising/aggressively changing to sexuality, regeneration, energy balance, head, face, blood. Inflammations
Pluto-Taurus: strongly  building up/transformative burdening to regeneration, sexuality, necking, mouth, jaw, voice-hearing organs
Pluto-Gemini: energetic changing/burdening to regeneration, sexuality, organs of respiration, speech, and sense, nerves, arms
Pluto-Cancer: sensitizing/transformative burdening  to sexuality, regeneration, unconsciouses, stomach, glands, breasts
Pluto-Leo: eruptive vitalising/transformative burdeningly to regeneration, sexuality, unconsciouses, heart, blood, circulation
Pluto-Virgo: cleaning /transformative burdening to regeneration, sexuality, unconsciouses, intestine, digestion, spleen, nerves
Pluto-Libra: lightly harmonizing/transformative burdeningly to regeneration, sexuality, unconsciouses, kidneys, bladders, skin
Pluto-Scorpio: eruptive vitalising/transformative burdeningly to sexuality, excretion organs, unconsciouses, regeneration
Pluto-Sagittarius: eruptive extending/transformative burdeningly to regeneration, sexuality, unconsciouses, liver, bile, thigh
Pluto-Capricorn: stabilizing /chronically hardening to regeneration, sexuality, unconscious, bone, joints, teeth, tissue
Pluto-Aquarius: coordinated/transformative straining to regeneration, sexuality, unconsciouses, circulation, veins, lower legs
Pluto-Pisces: sensitizing/transformative dissolving to consciousness, will, regeneration, sexuality, unconsciouses, feet

    Moon node
Moon node-Aries: vitalising/burdening conditions to head, brain, face, eyes, blood, mental energy balance. Inflammations
Moon node-Taurus: building up/burdening conditions to necking, mouth, jaw, voice-hearing organs, shoulders, mental stability, blood
Moon node-Gemini: stimulating/burdening conditions to respiration and nervous system , sensory-speech organs, shoulder, arms, hands
Moon node-Cancer: sensitizing/burdening conditions to stomach, glands, fertility, liquids, skin, unconsciouses
Moon node-Leo: vitalising/burdening conditions to heart, blood, circulation, immune system, nerves, spine, diaphragm
Moon node-Virgo: cleaning/burdening conditions to intestine, digestion, symp. nervous system, glands, spleen, pancreas
Moon node-Libra: harmonizing/sensibly burdening conditions to kidneys, bladders, urine system, blood, skin, pelvis, hip
Moon node-Scorpio: cleaning/burdening conditions to sexual and excretion organs, immune system, blood, psychological stability
Moon node-Sagittarius: extending/burdening conditions to liver, bile, veins, hip, thigh, nerves, psychological expressions
Moon node-Capricorn: stabilizing/hampering conditions to health, bone, joints, teeth, skin, tissue, feelings, psyche
Moon node-Aquarius: coordinating /straining conditions to nervous system, circulation, veins, lower legs, reflexes, heartbeat
Moon node-Pisces: sensitizing/weakening conditions to unconsciouses, psyche, nerves, feet. Neurosis, addiction, hallucination

    Ascendant
Ascendant-Aries: vitalising/burdening environmental impacts to head, brain, face, eyes, blood, energy balance, skin. Inflammations
Ascendant-Taurus: building up/burdening environmental impacts to necking, mouth, jaw, voice-hearing, larynx, shoulders, sexuality
Ascendant-Gemini: vitalising/burdening environmental impacts to lungs, nervous system, sensory-speech, shoulder, arms, hands
Ascendant-Cancer: sensitizing/burdening environmental impacts to stomach, glands, fertility, liquids, skin, unconsciouses
Ascendant-Leo: vitalising/burdening environmental impacts to heart, circulation, immune system, nerves, spine, diaphragm, eyes
Ascendant-Virgo: cleaning/burdening environmental impacts to intestine, digestion, symp. nerves, glands, spleen, pancreas
Ascendant-Libra: harmonizing/burdening environmental impacts to kidneys, bladders, urine system, blood, skin, pelvis, hip
Ascendant-Scorpio: cleaning/burdening environmental impacts to sexual-excretion organs, immune system, blood, unconsciouses
Ascendant-Sagittarius: extending/burdening environmental impacts to fat metabolism, liver, bile, veins, nerves, hip, thigh
Ascendant-Capricorn: stabilizing/hardening - hampering environmental impacts to health, bones, joints, teeth, tissue, skin, feelings
Ascendant-Aquarius: coordinating/straining environmental impacts to nerves, heartbeat, circulation, veins, lower legs, reflexes
Ascendant-Pisces: sensitizing/weakening environmental impacts to unconsciouses, nerves, glands, feet. Neuroses, addiction, infections

    Medium coeli
Medium coeli-Aries: vitalising/burdeningly to head, brain, consciousness, spine, face, eyes, blood, energy balance, skin
Medium coeli-Taurus: building up /burdeningly to head, consciousness, necking, mouth, jaw, voice-hearing organs, blood, shoulders
Medium coeli-Gemini: vitalising/burdeningly to head, consciousness, respiration, nervous system, speech, shoulder, arms, hands
Medium coeli-Cancer: sensitizing /burdeningly to head, consciousness, unconsciouses, stomach, glands, fertility, skin, soul
Medium coeli-Leo: vitalising/burdeningly to head, consciousness, spine, heart, circulation, immune system, nerves, eyes
Medium coeli-Virgo: cleaning/burdeningly to brain, consciousness, intestine, digestion, nerves, spleen, pancreas
Medium coeli-Libra: harmonizing /burdeningly to brain, consciousness, spinal cord, kidneys, bladders, blood, skin, pelvis, hip
Medium coeli-Scorpio: cleaning/burdeningly to head, consciousness, unconsciouses, sexual and excretion organs, immune system, blood
Medium coeli-Sagittarius: extending /burdeningly to brain, consciousness, spine, liver, bile, veins, nerves, hip, thighs
Medium coeli-Capricorn: stabilizing /hardeningly to head, consciousness, spine, posture, bones, skin, tissues, hairs, psyche
Medium coeli-Aquarius: coordinating /strainingly to nervous system, consciousness, brain, circulation, lower legs, veins, reflex
Medium coeli-Pisces: sensitizing/weakeningly to unconsciousness-consciousness, head, feet, glands. Neuroses, addiction, hallucination

Followers!!

Αναγνώστες