Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Πλανητικές εξουσίες στα 99 Ονόματα του ΘεούΟυάχαμπ وهاب 14 – Αφροδίτη Ουάτζιντ واجد 14 – Κρόνος Χάι حي 18 – Ήλιος Ουαντούντ ودود 20 – Σελήνη Χάντι هادي 20 – Ήλιος Άουαλ أول 37 – Ήλιος Ουαλί والي 46 – Αφροδίτη Ουάλι ولي 47 – Ήλιος Μάτζιντ ماجد 48 – Αφροδίτη Μουτζίμπ مجيب 55 – Δίας Μούμπντι’ مبدئ 57 – Δίας Ματζίντ مجيد 57 – Αφροδίτη Χαμίντ حميد 62 – Δίας Μπάτιν باطن 62 – Σελήνη Ουάχαντ Αλάχαντ واحد الأحد 63 – Δίας Αλλάχου الله 66 – Ήλιος Ουακίλ وكيل 66 – Αφροδίτη Μούχιι محيي 68 – Αφροδίτη Χάκαμ حكم 68 – Δίας Μπάσιτ باسط 72 – Αφροδίτη Τζαλίλ جليل 73 – Ήλιος Χακίμ حكيم 78 – Αφροδίτη Χασίμπ حسيب 80 – Αφροδίτη Μπαντία’ بديع 82 – Δίας Χαλίμ حليم 88 – Κρόνος Μάλικ ملك 90 – Ήλιος Αζίζ عزيز 94 – Ήλιος Άντελ عدل – 104 Ήλιος Χακ حق – 108 Ήλιος Άλι علي 110 – Ήλιος Μπάκι باقي 113 – Ήλιος Τζάμα’ جامع 114 – Δίας Καουί قوي 116 – Άρης Μουίζ معز 117 – Ήλιος Μουίντ معيد 124 – Ερμής Λατίφ لطيف 129 – Αφροδίτη Σαλάμ سلام 131 – Ήλιος Σάμαντ صمد 134 – Δίας Μούμιν مؤمن 137 – Αφροδίτη Ουασία واسع 137 – Σελήνη Μουχέιμιν مهيمن 145 – Δίας Μούχσιι محصي 148 – Ερμής Αλίμ عليم 150 – Δίας Καγιούμ قيوم 157 – Δίας Αφού عفو 157 – Ήλιος Μάνα’ مانع 161 – Ήλιος Κουντούς قدوس 170 – Δίας Σαμία سميع 180 – Δίας Μουκάντιμ مقدم 184 – Κρόνος Νάφια نافع 201 – Κρόνος Μπαρ بر 202 – Αφροδίτη Τζαμπάρ جبار 206 – Άρης Μουκσίτ مقسط 209 – Δίας Μάλικ Αλαμούλκ مالك الملك 212 – Ερμής Μπάρι بارئ 214 – Ήλιος Καμπίρ كبير 232 – Δίας Νουρ نور 256 – Δίας Ραχίμ رحيم 258 – Ήλιος Καρίμ كريم 270 – Αφροδίτη Ραούφ رؤوف 287 – Ερμής Σαμπούρ صبور 298 – Ήλιος Ραχμάν رحمن 298 – Ήλιος Μπασίρ بصير 302 – Ήλιος Κάντιρ قادر 305 – Ήλιος Καχάρ قهار 306 – Άρης Ραζάκ رزاق 308 – Αφροδίτη Ρακίμπ رقيب 312 – Αφροδίτη Σαχίντ شهيد 319 – Δίας Μουσάουιρ مصور 336 – Σελήνη Ράφια رافع 351 – Ήλιος Ταουάμπ تواب 409 – Δίας Φατάχ فتاح 489 – Ερμής Μουμίτ مميت 490 – Άρης Ματίν متين 500 – Αφροδίτη Ρασίντ رشيد 514 – Ήλιος Σουκούρ شكور 526 – Ήλιος Μουκίτ مقيت 550 – Ήλιος Μουταάλι متعالي 551 – Κρόνος Μπάιθ باعث 573 – Ήλιος Μουν-τάκιμ منتقم 630 – Άρης Μουτακέμπερ متكبر 662 – Κρόνος Ουαρίθ وارث 707 – Αφροδίτη Χάλικ خالق 731 – Ήλιος Μουκτάντερ مقتدر 744 – Ήλιος Μουδίλ مذل 770 – Άρης Άχιρ آخر 801 – Άρης Χαμπίρ خبير 812 - Ήλιος Μουάχιρ مؤخر 847 – Κρόνος Κάμπιντ قابض 903 – Ερμής Χαφίδ حفيظ 998 – Ήλιος Ντάρ ضار 1001 – Άρης Αδίμ عظيم 1020 – Ερμής Γάνι غني 1060 – Ήλιος Μούγνι مغني 1100 – Αφροδίτη Δυο Αλτζαλάλ ουά Αλικράμ ذو الجلال و الإكرام 1100 – Ήλιος Δάχιρ ظاهر 1106 – Κρόνος Γαφάρ غفار 1281 – Αφροδίτη Γαφούρ غفور 1286 – Ήλιος Χαφίντ خافض 1481 – Κρόνος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Followers!!