Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

اسماءالله

يا الله يا رحمن يا رحيم يا كبير يا حميد يا مجيد يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا باري يا مصور يا تواب يا وهاب يا باعث يا وارث يا قايم يا دايم يا فرد يا صمد يا جليل يا قاهر يا قديم يا قادر يا قدير يا مقتدر يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا علي يا الله يا عظيم يا منان يا ملك يا عفو يا غفور يا شكور يا حليم يا ودود يا شهيد يا كبير يا متعالي يا قريب يا مجيب يا ديان يا ولي يا حق يا مبين يا رؤوف يا رحيم يا قريب يا خلاق يا رزاق يا باسط يا ظهير يا ظهار يا رب يا وكيل يا لطيف يا خبير يا بصير يا عالم يا باري يا بديع يا مبدي يا معيد يا حافظ يا حفيظ يا واسع يا محيط يا الله يا الله يا واحد يا صمد يا وتر يا الله لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا علام يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا قابل التوب يا واسع المغفرة يا من كتب على نفسه الرحمة يا رفيع الدرجات يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا خالق الأرضين والسموات يا بديع السموات والأرض يا فالق الحب والنوى يا مخرج الحي من الميت ويا مخرج الميت من الحي يا فالق الإصباح يا جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا يا ملك يوم الدين يا خالق كل شئ يا جامع كل حي ليوم لاريب فيه يا من لا على امره أمر يا هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم يا فعال لما يريد يا ملك الناس يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا الفضل يا ذا الجلال والإكرام يا الفضل العظيم يا ذا العطاء الجسيم يا ذا العرش المجيد يا ذا القوة المتين يا ذا الفضل على المؤمنين يا ذا العفو والمغفرة يا ذا المعارج يا ذا الطول لا إله إلا أنت إليك المصير يا رب المشارق والمغارب يا رب المشرقين والمغربين يا أحكم الحاكمين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا ولي المؤمنين يا متولي الصالحين يا من لايضيع أجر المحسنين يا من عنده مفاتيح الغيب يا من لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يا من يعلم السر وأخفي يا من يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون يا من له مقاليد السموات والأرض يا من يعلم ماتحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما يزداد وكل شئ عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يا من أحصى كل شئ عدداَ يا من أحاط بكل شئ علماَ يا من يعلم القول في السموات والأرض هو السميع العليم يا من له الأسماء الحسنى يا من له دعوة الحق يا من له ميراث السموات والأرض يا من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون يا من له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا شاهد غير غايب يا قريب غير بعيد يا غالباَ غير مغلوب
يا الله يا إله يا أحد يا أبد يا أيد يا أبدي يا أزلي يا أواب يا أمين يا أمن من لا أمن له يا أمان الخائفين يا أشفع الشافعين يا أسرع الحاسبين يا أحسن الخالقين يا أسبغ المنعمين يا أسفع السافعين يا أكرم الاكرمين يا أعدل العادلين يا أحكم الحاكمين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أجود الاجودين يا أرحم الراحمين يا أنيس الذاكرين يا أقدر القادرين يا أعلم العالمين يا إله الخلق أجمعين يا أمل الاملين يا أنس المستوحشين يا آمرا بالطاعة يا أليم الاخذ يا أهل التقوى يا أهل المغفرة يا أقدر من كل قدير يا أعظم من كل عظيم يا أجل من كل جليل يا أمجد من كل ماجد يا أرأف من كل رءوف يا أعز من كل عزيز يا أكبر من كل كبير يا أقدم من كل قديم يا أعلى من كل علي يا أسنى من كل سني يا أبهى من كل بهي يا أنور من كل منير يا أظهر من كل ظاهر يا أخفى من كل خفي يا أعلم من كل عليم يا أخبر من كل خبير يا أكرم من كل كريم يا ألطف من كل لطيف يا أبصر من كل بصير يا أسمع من كل سميع يا أحفظ من كل حفيظ يا أملى من كل ملي يا أوفى من كل وفي يا أغنى من كل غني يا أعطى من كل معط يا أوسع من كل واسع يا أجود من كل جواد يا أفضل من كل مفضليا أنعم من كل منعم يا أسيد من كل سيد يا أرحم من كل رحيم يا أشد من كل شديد يا أقوى من كل قوي يا أحمد من كل حميد يا أحكم من كل حكيم يا أبطش من كل باطش يا أقوم من كل قيوم يا أدوم من كل دائم يا أبقى من كل باق يا أفرد من كل فرد يا أوحد من كل واحد يا أحمد من كل حمد يا أكمل من كل كامل يا أتم من كل تام يا أعجب من كل عجيب يا أفخر من كل فاخر يا أبعد من كل بعيد يا أقرب من كل قريب يا أمنع من كل مانع يا أغلب من كل غالب يا أعفى من كل عفو يا أحسن من كل محسن يا أجمل من كل مجمل يا أقبل من كل قابل يا أشكر من كل شاكر يا أغفر من كل غفور يا أصبر من كل صبور يا أجبر من كل جبار يا أدين من كل ديان يا أقضى من كل قاض يا أمضى من كل ماض يا أنفذ من كل نافذ يا أحلم من كل حليم يا أخلق من كل خالق يا أرزق من كل رازق يا أقهر من كل قاهر يا أنشأ من كل منش يا أملك من كل مالك يا أولى من كل ولي يا أرفع من كل رفيع يا أشرف من كل شريف يا أبسط من كل باسط يا أقبض من كل قابض يا أبدى من كل باد يا أقدس من كل قدوس يا أطهر من كل طاهر يا أزكى من كل زكي يا أهدى من كل هاد يا أصدق من كل صادق يا أعود من كل عواد يا أفطر من كل فاطر يا أرعى من كل راع يا أعون من كل معين يا أوهب من كل وهاب يا أتوب من كل تواب يا أسخى من كل سخي يا أنصر من كل نصير يا أسلم من كل سلام يا أشفى من كل شاف يا أنجى من كل منج يا أبر من كل بار يا أطلب من كل طالب يا أدرك من كل مدرك يا أرشد من كل رشيد يا أعطف من كل معطف يا أعدل من كل عدل يا أتقن من كل متقن يا أكفل من كل كفيل يا أشهد من كل شهيد يا بديع يا بدي يا بادئ يا بر يا بار يا برهان يا بصير يا باطن يا بائن يا بارئ يا باسط يا باطش يا باقي يا باعث يا باذخ يا بهي يا بريا من كل عيب يا بالغ الحجة يا باني السماء بقوته يا باس الجبال بقدرته يا باث الاقوات بعلمه يا بلاغ العاجزين يا بشرى المؤمنين يا باتر عمر الباغين يا بعد البعد يا بعيدا في قربه يا تام يا تواب يا تالي الانباء على رسوله ثقة المتوكلين يا ثابت الربوبية يا ثاني كل وحيد يا ثاج المعصرات بقدرته يا ثالج قلوب المؤمنين بذكره 
يا جبار يا جواد يا جامع يا جابر يا جليل يا جلال السماوات و الارض يا جمال السماوات و الارض يا جاعل الليل
سكنا يا جميل الصنع يا جالي الهموم يا جسيم النعم يا جاري القدر يا جديدا لا يبلى يا جاذ أصول الظالمين يا جلي البراهين يا جار المستجيرين يا جليس الذاكرين يا جنة العائذين يا حي يا حامد يا حميد يا حافظ يا حفيظ يا حفي يا حسيب يا حنان يا حليم يا حكم يا حكيم يا حاكم يا حق يا حامل العرش يا حلو الذكر يا حسن التجاوز يا حاضر كل ملا يا حبيب من لا حبيب له يا حرز من لا حرز له يا حصن كل هارب يا حياة كل شيء يا حاف العرش بملائكته يا حارس السماء بالشهب يا حابس السماوات و الارض أن تزولا يا حاشر الخلائق في اليوم الموعود يا حاث عباده على شكره يا حاشي العز قلوب المتقين يا حاط أوزار التائبين يا خافض يا خالق يا خلاق يا خفير يا خبير يا خالد الملك يا خفي الالطاف يا خازن النور في السماء يا خاص موسى بكلامه يا خليفة النبيين يا خاذل الظالمين يا خادع الكافرين يا خير الناصرين يا خير الفاتحين يا خير الوارثين يا خير المنزلين يا خير المحسنين يا خير الرازقين يا خير الفاصلين يا خير الغافرين يا خير الساترين يا خير الحاكمين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير الشاكرين يا خاتما بالخير لاوليائه يا داعي يا دائب يا دائم يا ديموم يا ديوم يا دال يا دليل يا دان في علوه يا ديان العباد يا دافع الهموم يا دامغ الباغين يا داحي المدحوات يا ذاكر يا ذكور يا ذائد يا ذارئ ما في الارض يا ذخر من لا ذخر له يا ذا الطول يا ذا المعارج يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال و الاكرام يا رب يا رقيب يا رشيد يا راشد يا رفيع يا رافع يا رحمان يا رحيم يا راحم يا رءوف يا رازق يا رزاق يا رائي يا رضوان يا راصد يا رصد المرتصد يا رضي القول يا راض على أوليائه يا رافد من استرفده يا راعي من استرعاه يا ركن من لا ركن له يا رائش كل قانع يا راد ما فات يا رامي أصحاب الفيل بالسجيل يا رابط على قلوب أهل الكهف بقدرته يا راج الارض بعظمته يا رغبة العابدين يا رجاء المتوكلين يا زكي يا زاكي يا زارع النبات يا زين السماوات و الارض يا زاجر الظلوم يا زائد الخضر في علمه يا سمح يا سموح يا سلام يا سالم يا ساتر يا ستار يا سبحان يا سلطان يا سامق يا سبوح يا سرمدي يا سخي يا سني يا سابغ النعم يا سامي القدر يا سابق الفوت يا ساجر البحر يا سالخ النهار من الليل يا ساد الهواء بالسماء يا سيد السادات يا سبب من لا سبب له يا سند من لا سند له يا سريع الحساب يا سميع الدعاء يا سامع الاصوات يا سار أوليائه يا سرور العارفين يا ساقي الظمآنين يا سبيل حاجة الطالبين يا سامك السماء يا ساطح الارضين يا سالب نعم الجاحدين يا سافعا بنواصي الخلق أجمعين يا شاهد يا شهيد يا شاكر يا شكور يا شافع يا شفيع يا شاء لا بهمة يا شاق السماء بالغمام يا شفيق من لا شفيق له يا شرف من لا شرف له يا شديد البطش يا شريف الجزاء يا شارع الاحكام يا شامل اللطف يا شاعب صدع المكسورين يا شاد أزر النبيين يا شافي مرضى المؤمنين يا صبار يا صابر يا صبور يا صادق يا صدوق يا صافح يا صفوح يا صمد المؤمنين يا صانع كل مصنوع يا صالح خلقه يا صارف اللزبة يا صاب ماء المطر بقدرته يا صاف الملائكة بعظمته يا صافي الملك يا صاحب كل وحيد يا صغار المعتدين يا صريخ المستصرخين يا ضار المعتدين يا ضامن الارزاق يا ضارب الامثال يا ضافي الفجر و الجمال يا طهر يا طاهر يا طهور يا طبيب الاولياء يا طامس عيون الاعداء يا طالبا لا يعجز يا طاحي الارض يا طاوي السماء يا طلب الغادرين يا طارد العسر عن اليسر يا ظاهر يا ظهير يا ظليل الظل يا ظهراللاجئين يا عدل يا عادل يا علي يا عالي يا عليم يا علام يا عالم يا عز يا عزيز يا عظيم يا عاضد يا عاطف يا عطوف يا عافي يا عفو يا عتيد الامكان يا عجيب القدرة يا عريض الكبرياء يا عائدا بالجود يا عوادا بالفضل يا عاجل النفع يا عام المعروف يا عاملا بإرادته يا عامر السماوات بملائكته يا عاصم المستعصمين يا عين المتوكلين يا عدة الواثقين يا عماد المعتمدين يا عون المؤمنين يا عياذ العائذين يا غني يا غالب يا غفور يا غفار يا غافر يا غفران يا غامر خلقه برحمته يا غارس أشجار الجنان لاوليائه يا غالق أبواب النار على أعدائه يا غوث كل طريد يا غني كل فقير يا غاية الطالبين يا غياث المستغيثين يا فاتح يا فتاح يا فرد يا فاصل يا فاخر يا فاطر يا فائق يا فاعل ما يشاء يا فعالا لما يريد يا فالق الحب و النوى يا فارج الهم يا فائض البر يا فاك العتاة يا فالج الحجة يا فارض الطاعة يا فرج كل حزين يا فخر الاولياء يا فاض رءوس الضلالة يا فاقة كل مفقود يا فارق كل أمر حكيم يا فكاك الرقاب من النار يا فادي إسماعيل من الذبح يا فاتق السماوات و الارض بعد رتقهما يا قادر يا قدير يا قيوم يا قيام يا قائم يا قاهر يا قهار يا قديم يا قوي يا قريب يا قبل يا قدوس يا قابض يا قاصد السبيل يا قاضي الحاجات يا قاسم الارزاق يا قاتل المردة يا قاصم الظلمة يا قامع الفجرة يا قاصف الشجرة الملعونة يا قبل القبل يا قابل التوب يا قائل الصدق يا قاذفا بالحق يا قوام السماوات و الارض يا قوة كل ضعيف يا قاص نبأ الماضين يا قرة عين العابدين يا قائد المتوكلين يا كامل يا كالئ يا كبير يا كائن يا كينون يا كريم يا كفيل يا كهيعص يا كافي يا كاف الشرور يا كاسر الاحزاب يا كافل موسى يا كادر النجوم يا كاشط السماء يا كابت الاعداء يا كانف الاولياء يا كنز الفقراء يا كهف الضعفاء يا كثير الخير يا كاتب الحسنات يا كاشف الكرب يا كاسي الجنوب العارية يا كابس الارضين على الماء يا لطيف يا لجأ اللاجئين يا لذيد الاسم يا لينا في تجبره يا مزيل يا منيل يا مقيل يا مديل يا محيل يا مفيد يا مزيد يا مبيد يا مريد يا مجيد يا ماجد يا موجد يا منجد يا مرفد يا مرشد يا مسعد يا مؤيد يا ممهد يا مسدد يا متوحد يا منفرد يا متفرد يا مقصد يا موحد يا ممجد يا مصدق يا مقدس يا مسبح يا مهلل يا مكبر يا مطهر يا موقر يا مبجل يا مؤمل يا منزه يا مبارك يا معظم يا مكرم يا مستغفر يا مسترزق يا مستنجد يا مستعصم يا مستحفظ يا مستهدى يا مسترحم يا مستصرخ يا مستجار يا مستعاد يا مستعان يا مستغاث يا مستكفى يا معتمد يا مجتدى يا مناجى يا منادى يا مخشى يا ممنن يا منان يا معتز يا متعزز يا متجاوز يا متقدس يا متكبر يا متجبر يا متطهر يا متسلط يا متعظم يا متكرم يا متفضل يا متطول يا متجلل يا متحبب يا مترحم يا متحنن يا متعطف يا مترئف يا متشرف يا متعال يا محتجب يا مبتلي يا مختبر يا ممتحن يا مبين يا متين يا معين يا مكين يا ماكن يا مكون يا مزين يا مهون يا ملقن يا مبين يا ممكن يا محصن يا مؤمن يا مهيمن يا متكلم يا معلم يا مقسم يا معظم يا مكرم يا ملهم يا مفهم يا مبدل يا منول يا مذلل يا مفضل يا مفصل يا منزل يا معدل يا مسهل يا محول يا ممهل يا موئل يا مرسل يا مجزل يا مجمل يا محسن يا مكافي يا مقيم يا منعم يا منعام يا مفضل يا مفضال يا مصلح يا موضح يا منجح يا ممنح يا مانح يا مناح يا مرتاح يا مؤنس يا منفس يا محتج يا مبلغ يا مشفع يا ممتع يا مطلع يا مستمع يا مرتفع يا مبتدع يا مخترع يا موسع يا منيع يا ممتنع يا مستطيع يا محيط يا مقسط يا مولى يا ملي يا مملك يا متملك يا مالك يا مليك يا ملك يا مطاع يا ملاذ يا معاذ يا معيذ يا مجيب يا مستجيب يا مجاب يا مقيت يا مغيث يا مستعلي يا مستغني يا مصرخ يا منقذ يا مخلص يا ممحص يا مخصص يا معوض يا منطق يا مطلق يا معتق يا مغلق يا مفرق يا مطوق يا موفق يا مصدق يا متجل يا منجاب يا مخوف يا مهوب يا مهيب يا مهاب يا موهب يا مرهوب يا مرغوب يا مطلوب يا محجوب يا منيف يا مألوف يا موصوف يا معروف يا منعوت يا مشكور يا مذكور يا مشهور يا موجود يا معبود يا محمود يا مقصود يا موفود يا مسئول يا مأمول يا مرجو يا مدعو يا ممدوح يا ممتدح يا ممدح يا ممسك يا مهلك يا مدرك يا مبوئ يا مثوي يا مسوي يا مقلب يا مرغب يا مرهب يا مرتب يا مسبب يا محبب يا مركب يا معقب يا مخوف يا مصرف يا مؤلف يا مكلف يا مشرف يا معرف يا مضعف يا منصف يا مهني يا منبي يا موفي يا مرضي يا مرضي يا ممضي يا منجي يا محصي يا منشي يا مقني يا مجزي يا مجازي يا منتخب يا منتجب يا مصطفي يا مرتضي يا مجتبي يا مزكي يا مختار يا مظفر يا مقدر يا مقتدر يا مفتخر يا منتصر يا مستكبر يا منور يا مصور يا مبصر يا مصبر يا مسخر يا مغير يا مبشر يا ميسر يا مسير يا مذكر يا مدبر يا مخبر يا محذر يا منذر يا منشر يا مقبر يا مرجي يا مرتجي يا منجي يا ملتجي يا ملجأ يا محساب يا مطلب يا مصيب يا مفرج يا مسلط يا مجير يا مبير يا محكم يا متقن يا مخفي يا معلن يا مبقي يا مطعم يا مهين يا مكرم يا منتقم يا مسلم يا محلل يا محرم يا مقرب يا مبعد يا مثيب يا معذب يا مخصب يا مجدب يا مقدم يا مؤخر يا مقلل يا مكثر يا معز يا مذل يا محيي يا مميت يا مورد يا مصدر يا مضعف يا مقوي يا معيش يا متوفي يا مصح يا مبرئ يا ممرض يا مشفي يا معل يا مداوي يا معاقب يا معافي يا مثبت يا ماحي يا معيد يا مبدي يا مضحك يا مبكي يا مضل يا مهدي يا مسعد يا مشقي يا مدني يا مقضي يا مفقر يا مغني يا مانع يا معطي يا مبقي يا مفني يا مروي الظمآن يا مشبع الغرثان يا مبلي كل جديد يا مجدد كل بال يا مظلم الليل يا مشرق النهار يا مسرج الشمس يا منير القمر يا مزهر النجوم يا مطلع النبات يا منبت الشجر يا مخالف طعم الثمر يا منبع العيون يا مثير السحاب يا مدجي الظلمة يا مشعشع النور يا مهب الرياح يا مورق الاشجار يا مومض البرق يا مرزم الرعد يا ممطر المطر يا مهبط الملائكة إلى الارض يا مرسي الجبال يا مجري الفلك يا مغطش الليل يا مولج الليل في النهار و مولج النهار في الليل يا مكور الليل على النهار و مكور النهار على الليل يا مخرج الحي من الميت و مخرج الميت من الحي يا مرخص الاسعار يا معظم البركة يا مبارك في الارض المقدسة يا مربح متاجريه يا مزيح العلل يا مظهر الايات يا ماد الظل يا ممد الارض يا ممور السماء يا مكيد المكر يا مستوجب الشكر يا منجز العدات يا مؤدي الامانات يا منتهى الرغبات يا متقبل الحسنات يا مكفر السيئات يا مؤتي السؤلات يا مأمن الهالع يا معقل الضارع يا مفزع الفازع يا مطمع الطامع يا مأوى الحيران يا مخسئ الشيطان يا مضيء البرهان يا متمم النعم يا مسبغ المنن يا مولى التطول يا مواتر الانعام يا متتابع الاحسان يا موالي الافضال يا متصل الالاء يا مرادف النعماء يا مدر الارزاق يا ملزم الدين يا موجب التعبد يا محق الحق يا مبطل الباطل يا مميط الاذى يا منعشا من الصرعة يا محرك الحركات يا محفوظ الحفظ يا مسلي الاحزان يا مذهب الغموم يا موزع الشكر يا منهج الدلالة يا مفعول الامر يا متسع الرحمة يا معدن العفو يا مخفف الاثقال يا معشب البر يا موطد الجبال يا مفجر البحار يا معذب الانهار يا متكفلا بالرزق يا منخر العظام يا مستطيل القدرة يا مؤجل الاجال يا موقت المواقيت يا مؤسس الامور يا مكمل الدين يا موضع كل شكوى يا مظلل كل شيء يا مفتح الابواب يا مكارا بالمترفين يا مخزي الكافرين يا مستدرج العاصين يا ماقت أعمال المفسدين يا مبيض وجوه المؤمنين يا مسود وجوه المجرمين يا مبدد شمل الباغين يا مجتث أصل الطاغين يا متوعدا بعذاب الجبارين يا مدحض كلمة الجاحدين يا مشتت جمع المعاندين يا مفاجئا بنكاله الظالمين يا مرغم أنوف المستكبرين يا مخترما بسطوته المتجبرين يا مفل حد الناكثين يا مكل سلاح القاسطين يا معفي آثار المارقين يا ممزق ملك المتغلبين يا مرعب قلوب المحاربين يا مجنب عقوبته الطائعين يا مباعدا بأسه عن التائبين يا موطئ مسالك المتقين يا منضر وجوه المتهجدين يا مهيئ أمور المتوكلين يا مال المقلين يا مهرب الخائفين يا متولي الصالحين يا منى المحبين يا مريح اللاغبين يا مخرس ألسنة المعاندين يا ملجم الجن المتمردين يا مزوج الحور العين يا محقق أمل الاملين يا مفيض عطيته على السائلين يا مديم نعمته على الشاكرين يا مرجح ميازين المطيعين يا مصعد أصوات الداعين يا معلي دينه على كل دين يا مجير غصص الملهوفين يا مزرع قبور العالمين يا مفحم بحجته المجادلين يا مجلي عظائم الامور يا منتجعا لكشف الضر يا مستدعى لبذل الرغائب يا منزولا به كل حاجة يا ماضي العلم فيما خلق يا ملقي الرواسي في الارض يا مربي نفقات أهل التقوى يا مسكن العروق الضاربة يا منوم العيون الساهرة يا متلقي العصاة بحلمه يا ممليا لمن لج في طغيانه يا معذرا إلى من تمادى في غيه يا موصد النار على أهل معصيته يا مردفا جنده بملائكته يا مشري أنفس المؤمنين بجنته يا مجلل خلقه برداء رحمته يا محل كنوز أهل الغنى يا مقر السماوات بغير عمد يا مزلزل أقدام الاحزاب يا منتزع الملك ممن يشاء يا مغرق فرعون و جنوده يا مجاوزا ببني إسرائيل البحر يا ملين الحديد لداود يا مكلم موسى تكليما يا مناديه من جانب الطور يا مقيظ الركب ليوسف يا مبرد نار الخليل يا مدمرا على قوم لوط يا مدمدما على قوم شعيب يا متبر الظلمة يا مستأصل الكفرة يا متب الفسقة يا مصطلم الفجرة و يا مدوخ المردة يا مبت حبال الغشم يا مخمل سوق الظلم يا مزلف الجنة لمن أطاعه يا مسعر النار لمن ناواه يا موحي إلى عبده ما أوحى يا مبعثر القبور بقدرته يا محصل ما في الصدور بعلمه يا مقصر الابصار عن إدراكه يا مباينا لخلقه في صفاته يا محير القلوب في شأنه يا مطفئ الانوار بنوره يا مستعبد الارباب بعزته يا مستبقي الملك بوجهه يا مالئ أركانه بعظمته يا مبتدئ الخلق بقدرته يا متأبدا بخلوده يا متقدما بوعيده يا متلطفا في ترغيبه يا مستوليا على سلطانه يا متمكنا في ملكه يا مستويا على عرشه يا مترديا بكبريائه يا متأزرا بعظمته يا متسربلا بجلاله يا مشتهرا بتجبره يا مستأثرا بغيبه يا متما نوره يا مدرج السعداء في غفرانه يا مصلي الاشقياء حر ناره يا مدخر الثواب لاوليائه يا معد العقاب لاعدائه يا مطمئن القلوب بذكره يا مطيب النفوس بآلائه يا مفرج عن المؤمنين بنصره يا معرض أهل السقم لاجره يا متعمدا بفضله يا متغمدا بعفوه يا متوددا بإحسانه يا متعرفا بامتنانه يا مغشيا برحمته يا مؤويا في ظله يا مجيبا بكرامته يا مغديا بآلائه يا مربيا بنعمائه يا مقر عيون أوليائه يا ملبسهم جنته يا مؤتمن أنبيائه و أئمته على وحيه و مستحفظهم شرعه و مستخصهم ببرهانه و مستخلصهم لدعوته و مستصلحهم لعباده و مستخلفهم في أرضه و مطلعهم على سره و مصطنعهم لنفسه و مخلصهم بمشيته و مريهم ملوكته و مسترعيهم الانام و مورثهم الكتاب يا ناشر يا نافع يا نفاع يا نفاح يا نصير يا ناصر يا ناظر يا نور يا ناطق يا نوال يا ناه عن المعاصي يا ناصب الجبال أوتادا يا ناثر النجوم نثرا يا ناسف الجبال نسفا يا نقيا من كل جور يا نافخ النسم في الاجساد يا نائي في قربه يا نكال الظالمين يا نافذ العلم يا نبيل العظمة و الجلال يا نعم المولى يا نعم النصير يا واحد يا واجد يا ولي يا والي يا وفي يا وافي يا واقي يا وكيل يا ودود يا واد يا واهب يا وهاب يا وارث يا وتر يا واسع الرحمة يا واصل النعم يا واضع الاصار يا وثيق العهد يا وحي الاجابة يا واعدا بالجنة يا واضح السبيل يا هو يا هو يا هنيء العطاء يا هادي المضلين يا هازم الاحزاب يا هاشم سوق الفجرة يا هاتك جنة الظلمة يا هادم بنيان البدع يا هاد ركن الضلالة يا لا إله إلا أنت يقين يا يد الواثقين يا يقظان لا يسهو يا ينبوع العظمة و الجلال اللهم ارزقنا توفيق شهاده فی سبيلک ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ، رب زدني علما ولا تخزني يوم يبعثون .رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ، رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ، رب اشرح لي صدري ويسرلي أمري ، ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم .ربنا وتب علينا وارحمنا واهدنا واغفرلنا واجعل خير أعمالنا آخرها و خير أعمالنا خواتيمها ، وخير أيامنا يوم نلقاك ، واختم لنا بالسعادة ، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث . 


Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Διαγωνισμός Arcane!

κάντε κλικ εδώ: Arcane Shop

Μπείτε στον νέο μας διαγωνισμό και κερδίστε υπέροχα ενεργειακά κοσμήματα και σπάνια φυλακτά!!
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν την ονομαστική τους εορτή μέσα στον μήνα Ιανουάριο. 

 
Αφού δηλώσετε πως σας αρέσει η σελίδα μας σχολιάστε την ανάρτηση αφήνοντας μας το όνομα σας και ένα από τα δώρα μπορεί να γίνει δικό σας! 

 
Τα δώρα μας είναι :
1. Για όσους ματιάζονται εύκολα. Για τους κύριους!!!
2. Για να μην σας πιάνει το μάτι!!!! Για τις κυρίες!!
3. Μπρελόκ για τύχη με μαγνησίτη!!!
4. Οικονομική ανάπτυξη φυλακτό σε αβεντουρίνη!
5. Μεγάλο όφελος!!! Φυλακτό σε αβεντουρίνη!!
6. Ευημερία και προστασία σε αβεντουρίνη!!


Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

إستخبار بالفاتحة

هذه الطريقة لا تحتاج إلى أي شرط يذكر لعملها . ولكن يستحب لها أن يكون مستعملها طاهراً . كما إني أوصيك أن لا تفاخر بها أحد فتعلمها لكل من تحداك أو أردت منه الإعجاب فإنك تفقد خاصيتها للأبد. وكلما كان المستعمل لها صادقا مع نفسه وفي حياته كانت إجاباتها صادقة فعلى قدر صدقه تكون نسبة صدق الإجابات. كما أن الرسم الذي لها ليس بشرط, فيمكنك الإستغناء عنه. ولكن إستخدامه في البداية أفضل.
ولا تعملها في محل النجاسات فكلما نزهتهم إحترموك. إرسم خاتمها على ورقة بيضاء وإن نسختها من الكتاب على ورقة بالآلة الناسخة تكفيك . ثم ضعها أرضا على سجاده أو ما شابه . ثم خذ خاتما يكون فصه من حجر كريم وإن لم يكن كذلك لا تحصل على إجابة . ثم إربطه بخيط رفيع واجعل طول الخيط من الخاتم إلى ما تمسكه بيدك 30 سم تقريبا ليسهل حركته. ثم دلي الخاتم لمنتصف الدايرة على الورقة بحيث لا يلمس الخاتم الورقة بل قريب منها . ثم إقرأ الفاتحة 3 مرات ثم قل: يا خدام سورة الفاتحة أجيبوني بحقها عليكم, يا خدام سورة الفاتحة إذا كنتم قد حضرتم مجلسي المتواضع هذا فأديروا هذا الخاتم حركة دائرية كاملة, هيا بارك الله بكم بحق ما أقسمت عليكم وتقرأ الفاتحة وتكرر الطلب منهم أديروا هذا الخاتم حركة دائرية كاملة كي أتأكد أنكم حضرتم ويطمأن قلبي. وتكرر مثل هذا الكلام وهو عادة لا يتأخر فيدور فإذا دار قل أكثر أكثر من ذلك حتى أتأكد وأستوثق أديروه أكثر من ذلك حتى أتبين وأستوثق. فإنه يدور حتى يكاد ينط من يدك فقل : أحسنتم 3 أوقفوه في مكانه وتكرر حتى يقف وأن تدعو لهم بالخير فإنه أفضل. ثم إسأل أي شيئ أردت ويكون سؤالك واضحاً وتقول أيتها الروحانية المكرمة خدام سورة الفاتحة أن كان كذا وكذا صحيحا فأديروا هذا الخاتم حركة دائرية كاملة وإن لم يكن فأثبتوه في مكانه. وتكرر ذلك فإن دار فنعم وإلا فلا فإن دار فقل أكثر من ذلك حتى نتبين ونستوثق أكثر من ذلك. ثم قل أوقفوه في مكانه وادعو لهم ثم لك أن تسأل ما تريد ولا تسأل أسأله تافهه . ثم إذا أردت إصرافهم فقل إنصرفوا إلى ما كنتم عليه بارك الله بكم وأيدكم بروح القدس وبالنور الساطع إنصرفوا بحق سورة الفاتحة وتقرأها مرة واحدة . ثم أنك بعدها لاتحتاج إلى الورقة. ويمكنك إستخدام مسباح من الأحجار الكريمة . ثم أنك بعد فترة بسيطة لا تحتاج للقراءة عليه إنما يدور بنفسه . كما أنك إذا شأت تقول له تحرك للأمام وللخلف فيتحرك بأي طريقة أردته . وليس بشرط التقيد بالكلام عليهم كما أوردنا هنا بإستدعائهم كما أن الألماس ينفع لإحضارهم . وهذا هو خاتمهم وهم يحضرون مع الجميع
 
 

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Η μεγαλύτερη προφύλαξη για την οικογένεια

Αυτό το φυλακτό που βάζω εδώ, τυχαίνει να είναι από τα πολύ αγαπημένα μου.
Στο άνω τμήμα του φυλακτού έχω χαράξει ένα σχήμα που συμβολίζει την ενότητα και την αρμονία, είναι ένα τέμενος. Περιμετρικά έχω χαράξει το Νάντε Αλίαν. Στο τέμενος έχω χαράξει ιερό εδάφιο από το Άγιο Κοράν.
Περιμετρικά του φυλακτού είναι δεμένοι πολύτιμοι λίθοι και οι περισσότεροι από αυτούς είναι τουρμαλίνης.
Το φυλακτό αυτό, αφού το τελείωσα το καθιέρωσα και το διάβασα όπως ορίζουν τα τυπικά του Νάντε Αλίαν.Αποσπάσματα του φυλακτού


Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Διαγωνισμός!!!!

Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας!!!

Αρχίζει από τα μεσάνυχτα της 10ης Δεκεμβρίου 2013 και τελειώνει τα μεσάνυχτα της 20ης Δεκεμβρίου 2013.

Πέντε τυχεροί θα κερδίσουν!!!!

Δείτε περισσότερα............... 

Followers!!

Αναγνώστες