Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Τα ελληνικά γράμματα!!!!

Λέει, γιατί γιατί μπαίνει μπροστά το Α σε όλα τα γράμματα; Γιατί ξεκινά με τον εαυτό του και τελειώνει με αυτόν.
και από πού ετυμολογείται; από το ρήμα άλφω που σημαίνει βρίσκω.

και για το βήτα. λέει:
Τί ἐστι βῆτα; βάσις μαθήσεως τῶν γραμμάτων...

και για το γάμα:
πόθεν Γάμα; παρὰ τὸ γαἲμ, ὃ δηλοῖ τὴν γεῦσιν τῶν γραμμάτων γλυκύτητος

Για το δέλτα;
Δέλτα τόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ δὰλθ. Δὰλθ γὰρ λέγεται ὁ τέταρτος οὐρανὸς, διὸ καὶ τὸ τέταρτον στοιχεῖον δέλτα προσαγορεύεται.


και για το Ει;
Ε πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ τὸ ἔειν καὶ φωτίζειν τὰς πέντε αἰσθήσεις ἡμῶν,
και ο αριθμός του Ει είναι 15, όσο ο αριθμός της Εύας.....

και για το ζήτα;
Ζῆτα πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ ζεὶθ. ζεὶθ γὰρ λέγεται ὁ ἕβδομος οὐρανός. διὸ καὶ τὰ γεννώμενα βρέφη τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ζῶσι μὴ βλαβούμενα.


και το ήτα;
Ἦτα πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ ἣθ, ὃ δηλοῖ τὸ σχῆμα, ἐξ οὗ καὶ ἦθος καὶ εὐκοσμία


και το πιο ιερό των γραμματων Θήτα;
Θῆτα πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ Θώθ· Θὼθ δὲ λέγεται τὸ πέταλον τῶν παλαιῶν ἱερέων

και για το γιώτα:
Ἰῶτα πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ Ἰὼδ δὲ ἠλεῖ ὄτης τοῦ νοός· διὸ καὶ ἐν τῷ τελείῳ ἀριθμῷ τοῦ ψήφου τῶν γραμμάτων ἰῶτα προετέθη.

ιωτα=1111 Αχ! αυτοί ο μεγάλοι που το έφτιαξαν....

Το αγαπημένο Κάπα;
Κάππα πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ Καῦ· Καῦ δὲ ὁ αἰθὴρ λέγεται, ἤγουν τὸ οὐράνιον πῦρ· διὸ καὶ καῦμα ἡ θερινὴ θερμασία.

και το γήινο λάμβα;
Λάμβδα πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ λάβ· λὰβ δὲ τὸ διὰ μέσου τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς χάσμα λέγεται.
λαβ = 33, 3*11 τι παιχνίδια μας κάνουν τα γράμματα....


Να και το 40αρι μας. Το Μι.
Μῖ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ Μᾶν ὃ σημαίνει τὴν οὐράνιον τροφήν.


Το νι.
Ν πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ Νᾶν, ὃ δηλοῖ τὸν ἄρτον· καὶ γὰρ πέραι νᾶν τὸν ἄρτον λέγουσιν· διὸ καὶ ἱνιν ἐν τῷ ἀρότρῳ σιδήριον, ὡς ἱνεῦον, ἤτοι ἀρτόδουλον.

Ναν. Να μια παλύδρομη λέξη, ιερή, μυστική, μαγική. Αυτό το Ν=50.
Το χαρίζω σε όλους που τρέχουν πίσω από τα εβραϊκά και άλλα γράμματα...

Ξι.
Ξ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τοῦ ξιφιαίου ἀστέρος· κατὰ μίμησιν γὰρ ἐκείνου γράφεται


ό-μικρό
Ο πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ ὄειν κυκλοειδῶς. Ὀειδὸν γὰρ τὸν οὐρανὸν λέγομεν εἶναι, ἤτοι κυκλοειδῆ· διὸ καὶ τὸ ο οὕτως ἐκλήθη, ὡς κυκλοειδὲς καὶ αὐτὸ τυγχάνον

Πι.
Π πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ πιάδας ἔχειν, ἤτοι ποιητικα κέντρα. Πιάδες γὰρ αἱ αὐτοῦ γραμμαὶ λέγονται.

Ρο.
Ρῶ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ ῥέειν τὴν αὐτοῦ γραμμὴν κάτω.

Σίγμα
Σίγμα πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ κεῖσθαι αὐτῷ ὡς περση μαίαν πλαγίας· ἤτοι ὡς φλάμουλον κείμενον

ταυ
Ταῦ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ τὼβ, ὃ δηλοῖ τὸ ἀγαθὸν.


Υψιλον
Υ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ ὑακὸς κεῖσθαι αὐτὸ, ἤγουν νεφελιακῶς, ὥσπερ ὕδατος πλῆρες

Φι
Φ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ φαεινῶς γράφεσθαι αὐτὸ, ὥσπερ φωτὶ ὠπτόμενον παρά τινος.

Φως = 1600, δηλαδή 40*40 και πάμε ξανά στο Μ

Χι
Χ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ χέεσθαι αὐτὸ ἔνθεν κᾳκεῖθεν

εκ του ρήματος ΧΕFΩ, εκχέω... εκ τούτης η λέξη found.

Ψι
Ψ πόθεν ἐτυμολογεῖται; Παρὰ τὸ ψιακῶς γράφεσθαι αὐτὸ καὶ μιμεῖσθαι τὰς τοῦ αὐτοῦ ψιάς.


Το Ω-μεγα
Ω. Ω δὲ ῶ τὸ μέγα, διπλασιασμὸς τοῦ ο τοῦ ο μικροῦ, διὸ καὶ μέγα ἐκλήθη. Ἐδιπλασιάσθη δὲ πρὸς ἀναπλήρωσιν τῶν εἴκοσι τεσσάρων ὡρῶν τοῦ νυχθημέρου.

Το Ω είναι ο Συμβολισμός της Αβύσσου και η Άβυσσος είναι ο Άνθρωπος.


Τέλος και τους Θεούς υμνώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου