Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΠυθαγόραςΠυθαγόρας Τηλαύγη χαίρειν
 Πολλὰ παθὼν καὶ πολλὰ πειράσας ἐπέσταλκά σοι τόδε βιβλίον ἔχον ἐν ἑαυτῷ πλινθίδα πάνυ χαριεστάτην· ἐντυχὼν γὰρ εἰς αὐτὴν διὰ τῶν ὑποκειμένων γραμμάτων εἴσεται τά τε ἐνεστῶτα καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ αὖθις ἐσόμενα. ὑπέταξα οὖν πλινθίδα ἐννεάδος δοκιμαζομένην τρόπῳ τοιῷδε· λάβε δύο ὀνόματα ἐκ γενετῆς, μὴ ὄντα ἐπίθετα, ἤτοι ἀντιδίκων ἢ μονομάχων ἢ οἱωνδήποτε καθόλου δικαζομένων πρὸς ἀλλήλους εἴτε ὑπὲρ πόλεως ἢ ὑπὲρ πραγμάτων ἢ στεφάνου ἢ ἑτέρου πράγματος. ψήφισον δέ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν στοιχείων οὕτως·
 Τὸ μὲν α ἀπὸ ιρ αα Τὸ δὲ β ἀπὸ κσ ββ
 Τὸ γ ἀπὸ λτ γγ Τὸ δ ἀπὸ μυ δδ
 Τὸ ε ἀπὸ νφ εε Τὸ ἀπὸ ξχ 
 Τὸ ζ ἀπὸ οψ ζζ Τὸ η ἀπὸ πω ηη
 Καὶ οὕτως πάντων τῶν στοιχείων τὴν γνῶσιν λάμβανε. καὶ μετὰ τὸ ψηφίσαι τὸν τῶν ἑκατέρων συναγόμενον ἀριθμὸν ὕφειλον ἐννεάδας, ὅσας ἐνδέχεται ὑφαιρεθῆναι παρ' ἰδίᾳ ἑκάστου, ἕως ἂν καταλειφθῇ ἀριθμὸς ἑκάτερος, ἤτοι ἔλαττον τῆς ἐννεάδος ἢ ἴσον μεῖζον γὰρ οὐκ ἐνδέχεται$, καὶ τὰ λοιπὰ σημειωσάμενος ἑκατέρους τοὺς ἀριθμοὺς σκόπει ἐν τῇ ὑποκειμένῃ πλινθίδι, καὶ γνώσῃ τὸν μέλλοντα νικᾶν ἢ ἡττᾶσθαι. Ὑποδείξεως χάριν· Ἕκτωρ, εβγηα γίνονται ιθ. καὶ πάλιν τὸ ἕτερον· Πάτροκλε, ηαγ ζβγε· γίνονται λ.
 Ἆρον τῶν μὲν ιθ δύο ἐννεάδας, καὶ μένει α, τῶν δὲ λ τρεῖς ἐννεάδας, καὶ μένουσι γ. ἐλθὲ οὖν ἐπὶ τὴν πλινθίδα, καὶ εὑρήσεις τὴν μίαν νικῶσαν τὰς γ. ἐὰν δὲ οἱ δικαζόμενοι ἰσόψηφοι γίνωνται καὶ καταλειφθῇ αα, ὁ ἐγκαλῶν νικᾷ, ἐπὶ δὲ τῶν ἀρτίων ὁ ἐγκαλούμενος.
 αα ὁ ἐγκαλῶν νικᾷ καὶ ὁ νεώτερος.
 αβ αἱ β νικῶσιν.
 αγ ἡ α νικᾷ.
 αδ αἱ δ νικῶσιν.
 αε ἡ α νικᾷ.
 α αἱ νικῶσιν.
 αζ ἡ α νικᾷ
 αη αἱ η νικῶσιν
 αθ ἡ α νικᾷ.
 ββ ὁ ἐγκαλῶν νικᾷ καὶ ὁ πράττων.
 βγ αἱ γ νικῶσιν.
 βδ αἱ β νικῶσιν.
 βε αἱ ε νικῶσιν.
 β αἱ β νικῶσιν.
 βζ αἱ ζ νικῶσιν.
 βη αἱ β νικῶσιν.
 βθ αἱ θ νικῶσιν.
 γγ ὁ ἐγκαλῶν νικᾷ καὶ ὁ νεώτερος.
 γδ αἱ δ νικῶσιν.
 γε αἱ γ νικῶσιν.
 γ αἱ νικῶσιν.
 γζ αἱ γ νικῶσιν.
 γη αἱ η νικῶσιν.
 γθ αἱ γ νικῶσιν.
 δδ ὁ ἐγκαλούμενος νικᾷ καὶ ὁ πράττων.
 δε αἱ ε νικῶσιν.
 δ αἱ νικῶσιν.
 δζ αἱ ζ νικῶσιν.
 δη αἱ δ νικῶσιν.
 δθ αἱ θ νικῶσιν.
 εε ὁ ἐγκαλῶν νικᾷ καὶ ὁ νεώτερος.
 ε αἱ νικῶσιν.
  εζ αἱ ε νικῶσιν.
 εη αἱ η νικῶσιν.
 εθ αἱ ε νικῶσιν.
 ὁ ἐγκαλούμενος νικᾷ καὶ ὁ νεώτερος.
 ζ αἱ ζ νικῶσιν.
 η αἱ νικῶσιν.
 θ αἱ θ νικῶσιν.
 ζζ ὁ ἐγκαλῶν νικᾷ καὶ ὁ νεώτερος.
 ζη αἱ η νικῶσιν.
 ζθ αἱ ζ νικῶσιν.
 ηη ὁ ἐγκαλούμενος νικᾷ καὶ ὁ πράττων.
 ηθ αἱ θ νικῶσιν.
 θθ ὁ ἐγκαλῶν νικᾷ καὶ ὁ νεώτερος.

 Ψήφισον τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρογύνων, καὶ εἰ μὲν ὦσι ζυγά, ἡ γυνὴ τελευτᾷ, εἰ δὲ μονά, ὁ ἀνήρ.

 Περὶ ἀνδρογύνων, ἵνα γνῶς τὸν προτελευτῶντα αὐτῶν.
 Ψήφισον τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρὸς καὶ ἴδε τὴν ποσότητα τοῦ ἀριθμοῦ, καὶ ὅσον ἀναβῇ, ὕφειλον αὐτὰ διὰ τῶν θ, καὶ τὰ μένοντα ἐπάνω τῆς ἐννεάδος κράτει. τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τῆς γυναικός· καὶ σμῖξον τὰ περισσότερα τῆς ἐννεάδος ἀμφότερων τῶν ὀνομάτων καὶ εἰ μέν εἰσι διπλᾶ, ἄνδρα προτελευτᾶν ἴσθι, εἰ δὲ ἁπλᾶ, τὴν γυναῖκα.

 Περὶ τοῦ μέλλοντος νικᾶν ἢ ἡττᾶσθαι.
 Ἀρίθμησον τὰ ὀνόματα τῶν δύο μαχομένων· καὶ ἐὰν εὐρήσῃς τὸ ὄνομά σου νικῶν, νικήσεις τὴν μάχην· εἰ δὲ τοῦ μαχομένου σε,
 ἡττᾶσαι.
 
 Περὶ παραμονῆς.
 Ψήφισον τὸ ὄνομά σου καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἄρχοντος, οὗ μέλλεις παραμεῖναι, καὶ ἐὰν εὑρήσῃς τὸ ὄνομά σου νικῶν, συμφέρει σοι παραμένειν, εἰ δὲ ἄρχοντος, οὐ συμφέρει σοι· μὴ παραμείνῃς.

 Περὶ πράξεώς τινος.
 Ὡσαύτως τὸ ὄνομά σου καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἄρχοντος ψήφισον, καὶ ἐὰν νικήσῃ τὸ ὄνομά σου, συμφέρει, εἰ δὲ τοῦ ἄρχοντος, μόνον ζημιοῦσαι.
 
 Περὶ ὁδευόντων, ὁδοιπορούντων καὶ συμπορευομένων.
 Ψήφισον τὸ ὄνομά σου καὶ τοῦ συνοδεύοντός σοι, καὶ ἐὰν νικήσῃ τὸ ὄνομά σου, συμφέρει· εἰ δὲ μή, μὴ ὁδεύῃς μετ' αὐτοῦ.
 Περὶ κοινωνίας. Τὸ ὄνομά σου καὶ τοῦ κοινωνοῦντός σοι ψήφισον, καὶ ἐὰν νικήσῃ τὸ ὄνομά σου, συμφέρει· εἰ δὲ τοῦ κοινωνοῦντός σοι, οὐ συμφέρει.
 Περὶ ἀποδημίας ἐκ πόλεως εἰς ἑτέραν πόλιν. Ἀρίθμησον τὸ ὄνομά σου καὶ τῆς πόλεως, καὶ ἐὰν τὸ ὄνομά σου νικήσῃ, συμφέρει· εἰ δὲ τῆς πόλεως, οὐ συμφέρει.
 Περὶ γαμούντων. Ἀρίθμησον τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός, καὶ εἰ εἶεν ἀμφότερα ιβ ἢ ιδ, γίνεται τὸ συνάλλαγμα καὶ τέξεται πρωτοτόκον κόρην καὶ ἡ γυνὴ προτελευτᾷ·
 ἐὰν δὲ ἄνισα ἔλθωσι, βιαίως γίνεται τὸ συνάλλαγμα, καὶ τέξεται πρωτοτόκον υἱὸν καὶ ὁ ἀνὴρ προτελευτᾷ. οἷον Νικηφόρος, Μαρία· ἄρτια ιδ. ἡ γυνὴ προτελευτᾷ. πάλιν Θεόδωρος καὶ Εἰρήνη· ιγ, ὁ ἀνὴρ προτελευτᾷ.]
 Περὶ ἀπωλείας. Ψήφισον τὸ ὄνομα τοῦ ἀπολέσαντος καὶ τοῦ ἀπολουμένου, καὶ ἐὰν νικᾷ ὁ ἀπολέσας, τὸ ἀπολεσθὲν εὑρεθήσεται· εἰ δὲ τοῦ ἀπολεσθέντος ὄνομα νικήσῃ, οὐχ εὑρεθήσεται.
 Περὶ φυγάδος. Τὸ ὄνομα τοῦ φυγόντος ψήφισον καὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ ἐὰν τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου νικήσῃ, εὑρεθήσεται ὁ φυγών· εἰ δὲ τὸ τοῦ φυγάδος νικᾷ, οὐχ εὑρεθήσεται.
 Περὶ ἐλευθερώσεως. Τὸ ὄνομα τοῦ δούλου καὶ τοῦ δεσπότου ψήφισον, καὶ ἐὰν τοῦ δούλου νικᾷ, ἐλευθεροῦται, εἰ δὲ τοῦ δεσπότου, οὐκ ἐλευθεροῦται.
 Περὶ πράσεως δούλου. Ψήφισον τὸ ὄνομα τοῦ δούλου καὶ τοῦ δεσπότου, καὶ ἐὰν τοῦ δούλου νικήσῃ, οὐ πραθήσεται.
 Περὶ γάμου, εἰ συμφέρει. Τὸ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς ὄνομα ψηφίσας σκόπει· εἰ τὸ τοῦ ἀνδρὸς ὄνομα νικᾷ, συμφέρει, εἰ δὲ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει.
 Περὶ τοῦ γνῶναι τὸν κλέπτην ἐκ πολλῶν ὑπονοουμένων. Πάντων τῶν ὑπονοουμένων τὰ ὀνόματα ψήφισον, καὶ τῶν ἡττωμένων ἀνάπεμπε τοὺς νικῶντας καὶ πάλιν ζεῦξον, ἕως ὁ εἷς πάντα νικήσας, ἐκεῖνος ἐστὶν ὁ κλέπτης.
 Περὶ νοσοῦντος εἰ ζήσεται. Ψήφισον τὸ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ νοσοῦντος, καὶ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ κυριεύοντος τὴν ἡμέραν ἐν ᾗ ὑπέθετο ἢ ἐν ᾗ κατεκλίθη, καὶ ἐὰν νικᾷ τὸ ὄνομα τοῦ νοσοῦντος [καὶ] τὸ ἄοτρον τῆς ἡμέρας, ζήσεται· εἰ δὲ καὶ τὸ τοῦ θεοῦ ὄνομα νικήσει, τεθνήξεται. εἰ δὲ καὶ ἰσόψηφα καταντήσωσι τὰ δύο ὀνόματα, ταχέως ὑγιανεῖ, ἐὰν δὲ ἄζυγα, βραδέως.
 Περὶ τελευτῆς ἀδελφῶν. Ἀμφοτέρων τὰ ὀνόματα ψήφισον, ἑνὸς ἑκάστου παρ' ἰδίαν, καὶ σύμβαλλε αὐτὰ ἐπὶ τὴν πλινθίδα καὶ εὑρήσεις προτελευτῶντα τὸν νικῶντα.
 Περὶ ξενιτεύοντος εἰ ἐρωτηθῇς. Ἴδε τὸ ζῴδιον τὸ ἐπιπολεῦον τῷ μηνὶ τῆς ἐρωτήσεως καὶ τὸν πλανήτην τὸν ἐπιπολεύοντα τὴν ἡμέραν, καὶ ἐάν ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ὁ ἀπόδημος ταχέως ἔρχεται, εἰ δε ἔξωθεν ἐπὶ δυσμάς, ὁ ξένος ἢ ἀσθενεῖ ἢ ἐτελεύτησεν.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Προφορικά τυπικά μεγάλης ωφέλειαςΜάζεψα διάφορα προφορικά τυπικά που έχουν ποικίλες χρήσεις. 
Σε αυτά ακολουθούμε ένα πρόγραμμα, επιλέγοντας το προφορικό που θέλουμε σύμφωνα με το ζητούμενό μας. 

Πώς γίνεται η χρήση των προφορικών τυπικών.
Τα λέμε κάθε μέρα 3 ή 7 ή 21 φορές.
Καλό είναι να υπάρχει μπαχούρ με ωραία μυρωδιά, τάιμπ ράιχα, τάιμπ, αλόη ξύλο, δαμάρ, κόπαλ, μίκα, σάνταλ, τζάουι. Κάτι από όλα αυτά.


Για να γίνεται η προσευχή αποδεκτή από τις θεϊκές δυνάμεις.                      
يا حليماً لا يجعل يا جواداً لا يبخَل يا صادقاً لا يُخلِف يا وهاباً لا يَمِلّ يا قاهراً لا يُغَلّب يا عظيماً لا يوصَف يا عَدلاً لا يحيف يا غنيّاً لا يفتقر يا كبيراً لا يصغُر يا حافظاً لا يغفل سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار               
Γιά Χαλίμαν λα γιατζάαλου, γιά Τζαουαντάν λα γιάμπχαλου, γιά Σάντικεαν λα γιούχλιφου, γιά Ουάχαμπαν λα γιάμλιχου, γιά Κάχιραν λα γιουγάλιμπου, γιά Αδίμαν λα γιούσιφου, γιά Άντλαν λα γιάχιφου, γιά Γανίγιαν λα γιαφτάρικου, γιά Καμπρίραν λα γιάσγουρου, γιά Χαφίδαν λα γιάγφιλου. Σουμπχάνικα γιά ιλάχι  ίλα έν-τα αλγάουθα αλγάουθα χαλίσσνα μιν ανάρ.                   

Πραγματοποίηση ανάγκης
اللهم انى اسئلك بسمك يا مؤمن يا مُهيمن يا مثكوّن يا مُلقّين يا مُبيّن يا مُهوّن يا مُمكّن يا مُزيّن يا مُعين يا مُقيم سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار                
Αλλάχουμα ίνι ασάλουκα μπιίσμικα  γιά Μούμιν, γιά Μουχέιμιν, γιά Μουτακάουιν, γιά Μουλακκίν, γιά Μουμπιγίν, γιά Μουχαουίν, γιά Μουμακκίν, γιά Μουζαγίν, γιά Μουα-ίν, γιά Μουκκίμ. Σουμπχάνικα γιά ιλάχι  ίλα έν-τα αλγάουθα αλγάουθα χαλίσσνα μιν ανάρ.                

Για τα καθημερινά προς το ζην          
اللهم انى اسئلك بسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مُديل يا مُنيل يا مُقيل يا مُحيل سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار             
Αλλάχουμα ίνι ασάλουκα μπιίσμικα  γιά Τζαλίλ, γιά Τζαμίλ, γιά Ουκίλ, γιά Καφίλ, γιά Νταλίλ, γιά Κκαμπίλ, γιά Μουντίλ, γιά Μουνίλ, γιά Μουκκίλ, γιά Μουχίλ. Σουμπχάνικα γιά ιλάχι  ίλα έν-τα αλγάουθα αλγάουθα χαλίσσνα μιν ανάρ.                

Άνοιγμα στην εργασία
اللهم انى اسئلك باسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا اله الا انت الغوثَ الغوثَ خلّصنا من النار
Αλλάχουμα ίνι ασάλουκα μπιίσμικα αλχούσνι για Αλλάχ, γιά Ραχμάν, γιά Ραχίμ, γιά Καρίμ, γιά Μουκκίμ, γιά Αδδίμ, γιά Κκαντίμ, γιά Αλίμ, γιά Χαλίμ, γιά Χακίμ. Σουμπχάνικα γιά ιλάχι  ίλα έν-τα αλγάουθα αλγάουθα χαλίσσνα μιν ανάρ.
                       
Για δύναμη σε πρόβλημα και να μην μπορεί το πρόβλημα να μας κάνει αδύναμους
يا سيدَ السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولىّ الحسنات يا غافر الخطيـات يا مُعطىَ المسألات يا قابل الثوبات يا سامع الاصوات يا عالم الخفيّات يا دافع البليّات سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
Γιά Σάιντα ασαντάτ, γιά Μουτζίμπ αντάουατ, γιά Ράφια ανταρατζάτ, γιά Ουάλι αλχασανάτ, γιά Γάφιρα αλχαταγιάτ, γιά Μουτίγια αλμασάλατ, γιά Κάμπιλα αθαουμπάτ, γιά Σάμια αλασσουάτ, γιά Άλιμα Αλχαφιγιάτ, γιά Ντάφια αλμπαλιγιάτ. Σουμπχάνικα γιά ιλάχι  ίλα έν-τα αλγάουθα αλγάουθα χαλίσσνα μιν ανάρ.           


 

Από τη σοφία του Σολομώντα

Από τη σοφία του Σολομώντα
Από τα μαγικά χειρόγραφα.

Πλανήτες - Κοσμική Αστρολογία

Τι δηλώνουν οι πλανήτες στην Κοσμική Αστρολογία
 
Ήλιος
Εμφανίζει τους αρχιεπισκόπους, τους ηγέτες των κρατών και των κυβερνήσεων, καθώς και τους βασιλείς και τους μοναρχίες.

Σελήνη
Δείχνει τους ανθρώπους, τις μάζες, το έθνος, την κοινή γνώμη και την δημοκρατία.

Ερμής
Δηλώνει την εκπαίδευση, τα νέα και τις φήμες, τα μέσα ενημέρωσης, τις εφημερίδες και άλλα μέσα επικοινωνίας, καθώς και τα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας.

Αφροδίτη
Δείχνει τον κόσμο των τεχνών και των επιδόσεων της τέχνης, την μόδα, τη μουσική, τα παιχνίδια και τις εταιρικές σχέσεις.

Άρης
Εμφανίζει ότι είναι σχετικό με τον πόλεμο και το στρατό και τη βία. Τα ατυχήματα, τις τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και τα παιχνίδια και τις αθλητικές δραστηριότητες.

Δίας
Δηλώνει τις επενδυτικές τράπεζες, τα χρήματα και τον καπιταλισμό. Τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τους ανώτερους ιμάμηδες, τους μονάρχες. Το Δίκαιο, τους δικαστές και τις δικαστικές διαδικασίες, καθώς και την αριστοκρατία.

Κρόνος
Υποδηλώνει το σύστημα και τις παραδόσεις, τη διαχείριση και το διοικητικό δίκαιο. Καθώς επίσης, την ασφάλεια, την αστυνομία, την ισχύς και την επιφύλαξη, όπως αποδεικνύεται από την αδιαλλαξία του δόγματος ή πεποιθήσεων

Ουρανός
Δηλώνει ότι τις νέες ιδεολογίες, τις καινοτομίες και την νέα τεχνολογία. Καθώς επίσης και το συνδικαλιστικό κίνημα, τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, όπως αποδεικνύεται από την επανάσταση και το χάος. Καθώς ακόμα, την επιστημονική αστρολογία και την αστρονομία.

Ποσειδώνας
Δείχνει τα ρεύματα και τα θρησκευτικά δόγματα, τον μυστικισμό, την επιστήμη και την ύπνωση, τον πνευματισμό, την ψυχολογία και τα ναρκωτικά. Καθώς ακόμα, την Τέχνη, την μόδα και το πετρελαίο.

Πλούτωνας
Δείχνει την παρακμή και την υποβάθμιση της χώρας, την εμφάνιση νέων συστημάτων, καθώς και την βία και τα εγκλήματα. Ότι λειτουργεί στα κρυφά, τα συστήματα, τα εχθρικά κράτη ως προς την χώρα, τις μυστικές υπηρεσίες.
 

Για την όραση

Για εκείνον ο οποίος υποφέρει από διαταραχές της όρασης

Γράψτε το πιο κάτω 11 φορές σε 11 λευκά χαρτιά, με μελάνι ρούχεϊ και βάλτε το πρώτο σε ένα ποτήρι με νερό για να ξεβάψει.

Αυτό το νερό θα πιεις με άδειο στομάχι το πρωί. 
Το ίδιο κάνε και για τα υπόλοιπα χαρτιά. 
Τα χαρτιά που θα μείνουν αφού ξεβάψουν τα καις και πετάς τις στάχτες.


Από τον Ερμή τον Τρις-Μέγιστο

Από τον Ερμή τον Τρις-Μέγιστο τα βότανα των δώδεκα ζωδίων
Κριός
  ελελίσφακος, δηλαδή το δίκταμο

Ταύρος
  περιστερεών ορθός, δηλαδή το περιστερόχορτο

Δίδυμοι
  περιστερεών ύπτιος, δηλαδή το περιστερόχορτο

Καρκίνος
  σύμφυτο 

Λέων
  κυκλάμινο

Παρθένος
 καλαμίνθη, δηλαδή το άγριο φλισκούνι

Ζυγός
  σκορπίουρον, δηλαδή το ηλιοτρόπιο

Σκορπιός
  αρτεμισία

Τοξότης
  αναγαλλίς πυρρά και κυανή, δηλαδή το περδικούλι,

Αιγόκερως
  λάπαθο

Υδροχόος
 
δρακόντιον δηλαδή το φιδόχορτο

Ιχθείς
αριστολοχία μακρά και στρογγύλη, δηλαδή το αμπελοκλάδι