Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Ερατοσθένης - Καταστερισμοί - Μέρος 2ο


0222, 001, 1, 17, 1
νδρομέδας.
Αὕτη κεῖταιν τοῖςστροις διὰ τὴνθηνᾶν, τῶν
Περσέωςθλωνπόμνημα, διατεταμένη τὰς χεῖρας, ὡς
καὶ προετέθη τῷ κήτει·νθ' ὧν σωθεῖσαπὸ τοῦ
Περσέως οὐχ εἵλετο τῷ πατρὶ συμμένειν οὐδὲ τῇ μητρί,
λλ' αὐθαίρετος εἰς τὸργοςπῆλθε μετ' ἐκείνου,
εὐγενές τι φρονήσασα. λέγει δὲ καὶ Εὐριπίδης
σαφῶςν τῷ περὶ αὐτῆς γεγραμμένῳ δράματι.
χει δὲστέραςπὶ τῆς κεφαλῆς λαμπρὸν α, ἐφ'
κατέρουμου α, [ἐπὶ δεξιοῦ ποδὸς β, ἐπ' ἀρι-
στεροῦ α], ἐπὶ τοῦ δεξιοῦγκῶνος α, ἐπ' ἄκρας τῆς
χειρὸς λαμπρὸν α, ἐπὶ τοῦριστεροῦγκῶνος [α,
πὶ τοῦ δεξιοῦ] λαμπρὸν α, ἐπὶ βραχίονος α, ἐπὶ
τῆς χειρὸς α, ἐπὶ τῆς ζώνης γ, ὑπὲρ τὴν ζώνην δ,
φ' ἑκατέρου γόνατος λαμπρὸν α, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ποδὸς
β, ἐπὶ τοῦριστεροῦ α· τοὺς πάντας κ. 
0222, 001, 1, 18, 1
ππου.
Τούτου μόνον τὰμπροσθεν φαίνεταιωςμφα-
λοῦ. Ἄρατος μὲν οὖν φησι τὸνπὶ τοῦλικῶνος
εἶναι ποιήσαντα κρήνην τῇπλῇ, ἀφ' οὗ καλεῖσθαι
ππου κρήνην·λλοι δὲ τὸν Πήγασον εἶναί φασι τὸν
εἰς τὰστραναπτάνταστερον τῆς Βελλεροφόντου
πτώσεως· διὰ δὲ τὸ μὴχειν πτέρυγαςπίθανον δο-
κεῖ τισι ποιεῖν τὸν λόγον. Εὐριπίδης δέ φησινν
Μελανίππῃππην εἶναι τὴν τοῦ Χείρωνος θυγατέρα,
π' Αἰόλου δὲπατηθεῖσαν φθαρῆναι καὶ διὰ τὸν
γκον τῆς γαστρὸς φυγεῖν εἰς τὰρη, κἀκεῖδινούσης
αὐτῆς τὸν πατέραλθεῖν κατὰ ζήτησιν, τὴν δ' εὔ-
ξασθαι καταλαμβανομένην πρὸς τὸ μὴ γνωσθῆναι μετα-
μορφωθῆναι καὶ γενέσθαιππον. διὰ γοῦν τὴν εὐσέ-
βειαν αὐτῆς τε καὶ τοῦ πατρὸςπ' Ἀρτέμιδος εἰς τὰ
στρα τεθῆναι, ὅθεν τῷ Κενταύρῳ οὐχρατήστιν·
Χείρων γὰρ λέγεται εἶναικεῖνος. τὰ δὲπίσθια μέρη
αὐτῆςφανῆστι πρὸς τὸ μὴ γινώσκεσθαι θήλειαν
οὖσαν.
χει δὲστέραςπὶ τοῦ ῥύγχους βμαυρούς,
πὶ τῆς κεφαλῆς α, ἐπὶ τῆς σιαγόνος α, ἐφ' ἑκατέρῳ
τίῳμαυρὸν α, ἐπὶ τῷ τραχήλῳ δ, ὧν τὸν πρὸς 
τῇ κεφαλῇ λαμπρότερον, ἐπὶ τοῦμου α, ἐπὶ στή-
θους α, ἐπὶ ῥάχεως α, ἐπ' ὀμφαλοῦσχατον α λαμ-
πρόν, ἐπ' ἐμπροσθίων γονάτων β, ἐφ' ἑκατέρας
πλῆς α· τοὺς πάντας ιη.
0222, 001, 1, 19, 1
Κριοῦ.
ΟὗτοςΦρίξον διακομίσας καὶλλην·φθιτος
δὲνδόθη αὐτοῖςπὸ Νεφέλης τῆς μητρός· εἶχε δὲ
χρυσῆν δοράν, ὡςσίοδος καὶ Φερεκύδης εἰρήκασιν·
διακομίζων δ' αὐτοὺς κατὰ τὸ στενότατον τοῦ πελά-
γους, τοῦπ' ἐκείνης κληθέντοςλλησπόντου, ἔρριψεν
αὐτὴν [καὶ τὸ κέραςπολέσασ] - Ποσειδῶν δὲ σώζει
τὴνλλην καὶ μιχθεὶςγέννησενξ αὐτῆς παῖδανό-
ματι Παίονα - , τὸν δὲ Φρίξον εἰς τὸν Εὔξεινον
πόντον σωθέντα πρὸς Αἰήτην διεκόμισεν·καὶκδὺς
δωκε τὴν χρυσῆν δοράν, ὅπως μνημόσυνονχῃ· αὐτὸς
δὲ εἰς τὰστραπῆλθεν·θενμαυρότερον φαίνεται.
χει δὲστέραςπὶ τῆς κεφαλῆς α, ἐπὶ τῶν μυ-
κτήρων γ, ἐπὶ τοῦ τραχήλου β, ἐπ' ἄκρουμπρο-
σθίου ποδὸς λαμπρὸν α, ἐπὶ ῥάχεως δ, ἐπὶ κέρ-
κου α, ὑπὸ τὴν κοιλίαν γ, ἐπὶ τοῦσχίου α, ἐπ'
κρουπισθίου ποδὸς α· τοὺς πάντας ιζ. 
0222, 001, 1, 20, 1
Δελτωτοῦ.
Τοῦτόστινπὲρ μὲν τὴν κεφαλὴν τοῦ Κριοῦ
κείμενον, λέγεται δὲ διὰ τὸκεῖνονμαυρότερον εἶναι
εὔσημονπ' αὐτοῦ γράμμα κεῖσθαιπὸ Διὸς τὸ πρῶ-
τον τοῦνόματος δι' Ἑρμοῦ τεθέν, ὃς τὸν διάκοσμον
τῶνστρωνποιήσατο. φασὶ δέ τινες καὶ τὴν τῆς
Αἰγύπτου θέσινκ τοῦν τοῖςστροις εἶναι Δ,
καὶ τὸν Νεῖλον τοιαύτην τὴν περιοχὴν ποιήσασθαι
τῆς χώρας, ἅμα τε τὴνσφάλειαν αὐτῇ
ποριζόμενον, εἴς τε τὸν σπόρον εὐμαρεστέραν ποιού-
μενον καὶ εἰς τὴν τῶν καρπῶννακομιδὴν εὐκαιρίαν
ρῶν εἰσαγόμενον.
χει δ' ἀστέρας γ, ἐφ' ἑκάστῃ τῶν γωνιῶν α,
λαμπροὺς τοὺς γ.
0222, 001, 1, 21, 1
χθύων.
Οὗτοί εἰσι τοῦ μεγάλουχθύοςγγονοι, περὶ οὗ
τὴνστορίανποδώσομεν σαφέστερον, ὅτανπ' αὐτὸν 
λθωμεν· τούτων δὲκάτερος κεῖταινκατέρῳ μέρει
διαλλάσσων·μὲν γὰρ βόρειος, ὁ δὲ νότιος καλεῖται·
χουσι δὲ σύνδεσμονως τοῦμπροσθίου ποδὸς τοῦ
Κριοῦ.
χουσι δ' ἀστέραςμὲν βόρειος ιβ [καὶπὶ τοῦ
λινείου ιβ], ὁ δὲ νότιος ιε· τὸ δὲ λῖνον αὐτῶν
συνέχονταιχειστέραςπὶ τοῦ βορείου γ, ἐπὶ τοῦ
νοτίου γ, πρὸςνατολὰς γ, ἐπὶ τοῦ συνδέσμου γ·
τοὺς πάντας ιβ· οἱ πάντες τῶν δύοχθύων καὶ τοῦ
συνδέσμουστέρες λθ.
0222, 001, 1, 22, 1
Περσέως.
Περὶ τούτουστορεῖταιτιν τοῖςστροιςτέθη
διὰ τὴν δόξαν· τῇ γὰρ Δανάῃς χρυσὸς μιγεὶς
Ζεὺςγέννησεν αὐτόν·πὸ δὲ τοῦ Πολυδέκτου πεμ-
φθεὶςπὶ τὰς Γοργόνας τήν τε κυνῆνλαβε παρ'
ρμοῦ καὶ τὰ πέδιλα, ἐν οἷς διὰ τοῦ ἀέροςποιεῖτο
τὴν πορείαν· δοκεῖ δὲ καὶρπην παρ' Ἡφαίστου λα-
βεῖνξδάμαντος·ς δὲ Αἰσχύλος φησὶντῶν τρα-
γῳδιῶν ποιητὴςν Φορκίσιν, Γραίας εἶχον προφύλακας 
αἱ Γοργόνες· αὗται δὲνα εἶχονφθαλμὸν καὶ τοῦτον
λλήλαις παρεδίδοσαν κατὰ φυλακήν· τηρήσας δ' ὁ
Περσεὺςν τῇ παραδόσει, λαβὼνρριψεν αὐτὸν
εἰς τὴν Τριτωνίδα λίμνην, καὶ οὕτωςλθὼνπὶ τὰς
Γοργόναςπνωκυίαςφείλετο τῆς Μεδούσης τὴν κε-
φαλήν, ἣν ἡ Ἀθηνᾶ περὶ τὰ στήθηθηκεν αὑτῆς, τῷ
δὲ Περσεῖ τὴν εἰς τὰστρα θέσινποίησεν, ὅθεν
χων θεωρεῖται καὶ τὴν Γοργόνος κεφαλήν.
χει δὲστέρας [ἐπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς α], ἐφ'
κατέρῳμῳ λαμπρὸν α, ἐπ' ἄκρας τῆς δεξιᾶς χειρὸς
λαμπρὸν α, ἐπ' ἀγκῶνος α, ἐπ' ἄκρας χειρὸς
ριστερᾶς α, ἐντὴν κεφαλὴν δοκεῖ τῆς Γοργόνος
χειν·πὶ τῆς κεφαλῆς τῆς Γοργόνος α, ἐπὶ τῆς κοιλίας
α, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦσχίου λαμπρὸν α, ἐπὶ δεξιοῦ μηροῦ
λαμπρὸν α, ἐπὶ γόνατος α, ἐπ' ἀντικνημίου α, ἐπὶ
ποδὸς αμαυρόν, ἐπ' ἀριστεροῦ μηροῦ α, ἐπὶ γόνατος
α, ἐπ' ἀντικνημίου β, περὶ τοὺς Γοργόνος πλοκάμους
γ· τοὺς πάντας ιθ·δὲ κεφαλὴ [η], ἡ δ' ἅρπη, 
[ἔχουσα ε], ἄναστροςρᾶται, διὰ δὲ νεφελώδους συ-
στροφῆς δοκεῖ τισινρᾶσθαι.
0222, 001, 1, 23, 1
Πλειάδος.
πὶ τῆςποτομῆς τοῦ Ταύρου τῆς καλουμένης
ῥάχεωςΠλειάςστιν· συνηγμένης δ' αὐτῆς εἰς
στέραςπτά, λέγουσιν εἶναι τῶντλαντος θυγατέ-
ρων, διὸ καὶπτάστερος καλεῖται· οὐχρῶνται δὲ αἱ
πτά, ἀλλ' αἱξ· τὸ δὲ αἴτιον οὕτω πως λέγεται. τὰς
μὲν γὰρξ φασι θεοῖς μιγῆναι, τὴν δὲ μίαν θνη-
τῷ· τρεῖς μὲν οὖν μιγῆναι Διί, Ἠλέκτρανξς Δάρ-
δανος, Μαῖανξςρμῆς, Ταϋγέτηνξς Λακεδαί-
μων· Ποσειδῶνι δὲ δύο μιγῆναι, Ἀλκυόνηνξς
ριεύς, Κελαινὼξς Λύκος· Στερόπη δὲ λέγεται
ρει μιγῆναι, ἐξς Οἰνόμαοςγένετο· Μερόπη δὲ
Σισύφῳ θνητῷ, διὸ παναφανήςστιν. μεγίστην δ'
χουσι δόξανν τοῖςνθρώποιςπισημαίνουσαι καθ'
ραν. θέσιν δὲχουσιν εὖ μάλα κείμεναι κατὰ τὸν
ππαρχον τριγωνοειδοῦς σχήματος. 
0222, 001, 1, 24, R[12], 1
Περὶ τῆς Λύρας.
Αὕτηνάτη κεῖται καί
στι Μουσῶν· κατεσκευ-
σθη δὲ τὸ μὲν πρῶτον
πὸρμοῦκ τῆς χελώνης
καὶ τῶνπόλλωνος βοῶν·
σχε δὲ χορδὰςπτὰ
πὸ τῶν ζ πλανητῶν
τῶντλαντίδων· μετέλαβε
δ' αὐτὴνπόλλων καὶ
συναρμοσάμενοςδὴν
ρφεῖ παρέδωκεν, ὃς
Καλλιόπης υἱὸςν, μιᾶς
τῶν Μουσῶν, ἐποίησε τὰς
χορδὰςννέαπὸ τοῦ τῶν
Μουσῶνριθμοῦ καὶ προη-
γεῖταιπὶ πλέονν τοῖς
νθρώποις [οὕτω] δοξαζό-
μενος οὕτωςστε καὶπό-
ληψινχειν περὶ αὐτοῦ
τοιαύτηνς θηρία κηλεῖν
διὰ τῆςδῆς· διὰ δὲ τὴν
γυναῖκα εἰςιδου καταβὰς
καὶδὼν τὰκεῖ οἷαν
τὸν μὲν Διόνυσον οὐκ
τίμα, ὑφ' οὗν δεδοξα-
σμένος, τὸν δὲλιον μέ-
γιστον τῶν θεῶννόμισεν,
ν καὶπόλλωνα προση-
γόρευσεν·πεγειρόμενός τε
τὴν νύκτα κατὰ τὴνω-
θινὴνπὶ τὸρος τὸ κα-
λούμενον Πάγγαιοννι-
ν προσέμενε τὰςνατο-
λάς, ἵναδῃ τὸνλιον
πρῶτον·θενΔιόνυσος
ργισθεὶς αὐτῷπεμψε τὰς
Βασσαρίδας, ὥς φησιν
Αἰσχύλοςτῶν τραγῳδιῶν
ποιητής· αἳ διέσπασαν αὐ-
τὸν καὶ τὰ μέληρριψαν
χωρὶςκαστον· αἱ δὲ Μοῦ-
σαι συναγαγοῦσαιθαψαν
πὶ τοῖς καλουμένοις Λει-
βήθροις. τὴν δὲ λύραν
οὐκχουσαιτῳ δώσειν
τὸν Δίαξίωσαν καταστε-
ρίσαι, ὅπωςκείνου τε
καὶ αὐτῶν μνημόσυνον τε-
θῇν τοῖςστροισ· τοῦ
δ' ἐπινεύσαντος οὕτωςτέ-
θη·πισημασίαν δὲχει
πὶ τῷκείνου συμπτώ-
ματι δυομένη καθ' ὥραν.
0222, 001, 1, 25, R[13], 1
Περὶ τοῦρνιθος.
Οὗτοςμέγας καλεῖται,
ν κύκνῳ εἰκάζουσιν·
τούτῳ Ζεὺςμοιωθεὶς κα-
τέπτη εἰςαμνοῦντα τῆς
ττικῆς, κἀκεῖ Νέμεσιν
φθειρεν·κείνη δὲ ᾠὸν
τεκεν, ἐξ οὗ
γεννηθῆναι, ὡς Κρα-
τῖνοςστόρησε, τὴνλέ-
νην· διὰ δὲ τὸ μὴ μετα-
μορφωθῆναιλλ' οὕτως
εἰς οὐρανὸνναπτῆναι τὸν
τύπον τοῦ κύκνουχοντα
τοῦτον καὶθηκενπὶ τῶν
στρων διιπτάμενον.  
0222, 001, 1, 24, D, 1
Λύρας.
Αὕτηνάτη κεῖταιν
τοῖςστροις, ἔστι δὲ Μου-
σῶν· κατεσκευάσθη δὲ τὸ
μὲν πρῶτονπὸρμοῦ
κ τῆς χελώνης καὶ τῶν
πόλλωνος βοῶν, ἔσχε δὲ
χορδὰςπτὰπὸ τῶν
τλαντίδων. μετέλαβε δὲ
αὐτὴνπόλλων καὶ συν-
αρμοσάμενοςδὴνρφεῖ
δωκεν, ὃς Καλλιόπης υἱὸς
ν, μιᾶς τῶν Μουσῶν,
ποίησε τὰς χορδὰςννέα
πὸ τοῦ τῶν Μουσῶνρι-
θμοῦ καὶ προήγαγενπὶ
πλέονν τοῖςνθρώποις
δοξαζόμενος οὕτωςστε
καὶπόληψινχειν περὶ 
αὐτοῦ τοιαύτηντι τὰ
δένδρα καὶ τὰς πέτρας
καὶ τὰ θηρίακήλει διὰ
τῆςδῆς·
ς
τὸν μὲν Διόνυσον οὐκ
τίμα,
τὸν δὲλιον μέγιστον
τῶν θεῶννόμιζεν εἶναι,
ν καὶπόλλωνα προση-
γόρευσεν·πεγειρόμενός τε
τῆς νυκτὸς κατὰ τὴνω-
θινὴνπὶ τὸρος τὸ κα-
λούμενον Πάγγαιοννι-
ν προσέμενε τὰςνατο-
λάς, ἵναδῃ τὸνλιον
πρῶτον·θενΔιόνυσος
ργισθεὶς αὐτῷπεμψε τὰς
Βασσαρίδας, ὥς φησιν
Αἰσχύλοςτῶν τραγῳ-
διῶν ποιητής· αἵτινες αὐ-
τὸν διέσπασαν καὶ τὰ μέλη
διέρριψαν χωρὶςκαστον·
αἱ δὲ Μοῦσαι συναγαγοῦ-
σαιθαψανπὶ τοῖς λεγο-
μένοις Λειβήθροις. τὴν
δὲ λύραν οὐκχουσαιτῳ
δώσειν τὸν Δίαξίωσαν
καταστερίσαι, ὅπωςκείνου
τε καὶ αὐτῶν μνημόσυνον
τεθῇν τοῖςστροις· τοῦ
δὲπινεύσαντος οὕτως
τέθη·πισημασίαν δὲχει
πὶ τῷκείνου συμπτώματι
δυομένη καθ' ὥραν.
χει δὲστέραςπὶ τῶν
κτενῶνκατέρων α, ἐφ'
κατέρου πήχεωςκρωτῆρι
μοίως α, ἐφ' ἑκατέρων
μων α, ἐπὶ ζυγοῦ α,
πὶ τοῦ πυθμένος α, λευ-
κὸν καὶ λαμπρόν· τοὺς
πάντας η.
0222, 001, 1, 25, D, 1
Κύκνου.
Οὗτόςστινκαλού-
μενος μέγας, ὃν κύκνῳ 
εἰκάζουσιν· λέγεται δὲ τὸν
Δίαμοιωθέντα τῷ ζῴῳ
τούτῳ Νεμέσεωςρασθῆ-
ναι, ἐπεὶ αὐτὴ πᾶσαν
μειβε μορφήν, ἵνα τὴν
παρθενίαν φυλάξῃ, καὶ
τότε κύκνος γέγονεν· οὕτω
καὶ αὐτὸνμοιωθέντα τῳ
ρνέῳ τούτῳ καταπτῆναι
εἰςαμνοῦντα τῆςττι-
κῆς, κἀκεῖ τὴν Νέμεσιν
φθεῖραι· τὴν δὲ τεκεῖν
ᾠόν, ἐξ οὗκκολαφθῆναι
καὶ γενέσθαι τὴνλένην,
ς φησι Κρατῖνοςποιη-
τής. καὶ διὰ τὸ μὴ μετα-
μορφωθῆναι αὐτόν, ἀλλ'
οὕτωςναπτῆναι εἰς τὸν
οὐρανόν, καὶ τὸν τύπον
τοῦ κύκνουθηκενν τοῖς
στροις·στι δὲπτάμενος
οἷος τότεν. 
χει δὲστέραςπὶ μὲν
τῆς κεφαλῆς λαμπρὸν α, 
πὶ τοῦ τραχήλου λαμπρὸν
α, ἐπὶ τῆς δεξιᾶς πτέρυ-
γος ε, ἐπὶ τῆςριστερᾶς
ε, ἐπὶ τοῦ σώματος α,
πὶ τοῦρθοπυγίου α, ὅς
στι μέγιστος· τοὺς πάν-
τας ιδ.
0222, 001, 1, 26, 1
δροχόου.
Οὗτος δοκεῖ κεκλῆσθαιπὸ τῆς πράξεωςδροχόος.
χων γὰρστηκεν οἰνοχόην καὶκχυσιν πολλὴν ποιεῖ-
ταιγροῦ. λέγουσι δέ τινες αὐτὸν εἶναι τὸν Γανυ-
μήδην, ἱκανὸνπολαμβάνοντες σημεῖον εἶναι τὸσχη-
ματίσθαι τὸ εἴδωλον οὕτωςσπερν οἰνοχόον χέειν.
πάγονται δὲ καὶ τὸν ποιητὴν μάρτυρα, διὰ τὸ λέγειν
αὐτὸνςνεκομίσθη οὗτος πρὸς τὸν Δία κάλλειπερ-
ενέγκαςνα οἰνοχοῇ, ἄξιον κρινάντων αὐτὸν τῶν
θεῶν, καὶτι τέτευχενθανασίαν τοῖςνθρώποις
γνωστον οὖσαν·δὲ γινομένηκχυσις εἰκάζε-
ται τῷ νέκταρικαὶπὸ τῶν θεῶν πίνεται, εἰς μαρ-
τύριον τῆς εἰρημένης πόσεως τῶν θεῶνπολαμβάνοντες
τοῦτο εἶναι.
χει δ' ἀστέραςπὶ τῆς κεφαλῆςμαυροὺς β, ἐφ'
κατέρωνμων α, ἀμφοτέρους μεγάλους, ἐφ' ἑκατέρῳ 
γκῶνι α, ἐπ' ἄκρας χειρὸς δεξιᾶς λαμπρὸν α, ἐφ'
κατέρου μαστοῦ α, ὑπὸ τοὺς μαστοὺςκατέρωθεν α,
π' ἀριστεροῦσχίου α, ἐφ' ἑκατέρου γόνατος α,
πὶ δεξιᾶς κνήμης α, ἐφ' ἑκατέρῳ ποδὶ α· τοὺς
πάντας ιζ·δὲκχυσις τοῦδατόςστινξστέ-
ρων λαχουσαστέρας β, οἵ εἰσι λαμπροί.
0222, 001, 1, 27, 1
Αἰγόκερω.
Οὗτόςστι τῷ εἴδειμοιος τῷ Αἰγίπανι·ξκείνου
δὲ γέγονεν·χει δὲ θηρίου τὰ κάτω μέρη καὶ κέρατα
πὶ τῇ κεφαλῇ·τιμήθη δὲ διὰ τὸ σύντροφον εἶναι
τῷ Διί, καθάπερπιμενίδηςτὰ Κρητικὰστορῶν
φησιν, ὅτιν τῇδῃ συνῆν αὐτῷ, ὅτεπὶ τοὺς Τι-
τᾶναςστράτευσεν. οὗτος δὲ δοκεῖ εὑρεῖν τὸν κόχλον,
ντοὺς συμμάχους καθώπλισε διὰ τὸ τοῦχου
Πανικὸν καλούμενον, ὃ οἱ Τιτᾶνεςφυγον· παραλαβὼν
δὲ τὴνρχὴνΖεὺσν τοῖςστροις αὐτὸνθηκε
καὶ τὴν αἶγα τὴν μητέρα. διὰ δὲ τὸν κόχλονν τῇ
θαλάσσῃ εὑρεῖν παράσημονχειχθύος οὐράν.
χει δ' ἀστέραςφ' ἑκατέρου κέρατος α, ἐπὶ τοῦ
μυκτῆρος α λαμπρόν, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς β, ὑπὸ
τράχηλον α, ἐπὶ στήθους β, ἐπ' ἐμπροσθίου
ποδὸς α, ἐπ' ἄκρου ποδὸς α, ἐπὶ ῥάχεως ζ, 
πὶ γαστρὸς ε, ἐπ' οὐρᾶς β λαμπρούς· τοὺς
πάντας κδ.
0222, 001, 1, 28, 1
Τοξότου.
ΟὗτόςστινΤοξότης, ὃν οἱ πλεῖστοι λέγουσι
Κένταυρον εἶναι, ἕτεροι δ' οὔ φασι διὰ τὸ μὴ τετρα-
σκελῆ αὐτὸνρᾶσθαι, ἀλλ' ἑστηκότα καὶ τοξεύοντα·
Κενταύρων δὲ οὐδεὶς τόξῳ κέχρηται· οὗτος δ' ἀνὴρ
ν σκέληχειππου καὶ κέρκον καθάπερ οἱ Σάτυροι·
διόπερ αὐτοῖςπίθανονδόκει εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον
Κρότον τὸν Εὐφήμης τῆς τῶν Μουσῶν τροφοῦ υἱόν·
οἰκεῖν δ' αὐτὸν καὶ διαιτᾶσθαιν τῷλικῶνι·ν
καὶ αἱ Μοῦσαι τὴν τοξείαν εὑράμενον τὴν τροφὴν
πὸ τῶνγρίωνχεινποίησαν, καθάπερ φησὶ Σωσί-
θεος· συμμίσγοντα δὲ ταῖς Μούσαις καὶκούοντα αὐ-
τῶνπισημασίαιςπαινέσαι κρότον ποιοῦντα· τὸ γὰρ
τῆς φωνῆςσαφὲςνπὸνὸς κρότου σημαινόμενον,
θενρῶντες τοῦτον καὶ οἱλλοιπραττον τὸ αὐτό·
διόπερ αἱ Μοῦσαι δόξης χάριν τυχοῦσαι τῇ τούτου
βουλήσειξίωσαν τὸν Δίαπιφανῆ αὐτὸν ποιῆσαι
σιονντα, καὶ οὕτωςν τοῖςστροιςτέθη τῇ τῶν
χειρῶν χρήσει, τὴν τοξείαν προσλαβὼν σύσσημον·ν
δὲ τοῖςνθρώποιςμεινεν ἡ ἐκείνου πρᾶξις· ὅ ἐστι
καὶ τὸ πλοῖον αὐτοῦ μαρτύριοντισται σαφὴς οὐ
μόνον τοῖςν χέρσῳλλὰ καὶ τοῖςν πελάγει. διό-
περ οἱ γράφοντες αὐτὸν Κένταυρον διαμαρτάνουσιν.
χει δ' ἀστέραςπὶ τῆς κεφαλῆς β, ἐπὶ τοῦ τόξου 
β, ἐπὶ τῆςκίδος β, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦγκῶνος α, ἐπ'
κρας χειρὸς α, ἐπὶ τῆς κοιλίας λαμπρὸν α, ἐπὶ
ῥάχεως β, ἐπὶ κέρκου α, ἐπ' ἐμπροσθίου γόνατος
α, ἐφ' ὁπλῆς α, ἐπ' ὀπισθίου γόνατος α· τοὺς πάν-
τας ιε· τοὺς δὲ λοιποὺς ζστέραςπὸ τὸ σκέλος·μοιοι
δέ εἰσι τῶνπισθίων μὴ δεικνυμένωνλων φανερῶν.
0222, 001, 1, 29, 1
ιστοῦ.
Τοῦτο τὸ βέλοςστὶ τοξικόν, ὅ φασιν εἶναιπόλ-
λωνος, ᾧ τε δὴ τοὺς Κύκλωπας τῷ Διὶ κεραυνὸν
ργασαμένουςπέκτεινε δι' Ἀσκληπιόν·κρυψε δὲ
αὐτὸνπερβορείοις οὗ καὶναὸςπτέρινος. λέ-
γεται δὲ πρότερονπενηνέχθαιτε τοῦ φόνου αὐτὸν
Ζεὺςπέλυσε καὶπαύσατο τῆς παρὰδμήτῳ λα-
τρείας, περὶς λέγει Εὐριπίδης ν τῇλκήστιδι.
δοκεῖ δὲ τότενακομισθῆναι ὁ ὀιστὸς μετὰ τῆς καρ-
ποφόρου Δήμητρος διὰ τοῦ ἀέρος·ν δὲπερμεγέθης.
ςρακλείδηςΠοντικός φησινν τῷ περὶ δικαιο-
σύνης·θεν εἰς τὰστρα τέθεικε τὸ βέλος ὁ Ἀπόλλων
εἰςπόμνημα τῆςαυτοῦ μάχης καταστερίσας.
χει δὲστέραςπὶ τοῦκρου α, κατὰ τὸ μέσον
αμαυρόν, ἐπὶ τοῦ χηλώματος β· εὐσημότατος δ'
στὶνεἷς· οἱ πάντες δ. 
0222, 001, 1, 30, 1
ετοῦ.
ΟὗτόςστινΓανυμήδηννακομίσας εἰς οὐρανὸν
τῷ Διί, ὅπωςχῃ οἰνοχόον. ἔστι δὲν τοῖςστροις,
δι' ὅσον καὶ πρότερον, ὅτε οἱ θεοὶ τὰ πτηνὰ διεμερί-
ζοντο, τοῦτονλαχενΖεύς. μόνον δὲ τῶν ζῴων
νθήλιονπταται ταῖςκτῖσιν οὐ ταπεινούμενον·χει
δὲ τὴνγεμονίανπάντων·σχημάτισται δὲ διαπεπτα-
μένος τὰς πτέρυγαςςν καθιπτάμενος. Ἀγλαοσθέ-
νης δέ φησινν τοῖς Ναξικοῖς γενόμενον τὸν Δίαν
Κρήτῃ καὶ κατὰ κράτος ζητούμενον, δὶςκκλαπέντα,
κεῖθενκκλαπῆναι καὶχθῆναι εἰς Νάξον, ἐκτρα-
φέντα δὲ καὶ γενόμενοννλικίᾳ τὴν τῶν θεῶν βα-
σιλείαν κατασχεῖν·ξορμῶντος δὲκ τῆς Νάξουπὶ
τοὺς Τιτᾶνας καὶετὸν αὐτῷ φανῆναι συνιόντα, τὸν
δὲ οἰωνισάμενονερὸν αὑτοῦ ποιήσασθαι [κατηστερι-
σμένον] καὶ διὰ τοῦτο τῆςν οὐρανῷ τιμῆςξιω-
θῆναι.
χει δὲστέρας δ, ὧνμέσοςστὶ λαμπρός.
0222, 001, 1, 31, 1
Δελφῖνος.
Οὗτοςν τοῖςστροις λέγεται τεθῆναι δι' αἰτίαν
τοιαύτην. τοῦ Ποσειδῶνος βουλομένου τὴνμφιτρί-
την λαβεῖν [εἰσ] γυναῖκα, εὐλαβηθεῖσακείνηφυγε πρὸς
τὸντλαντα, διατηρῆσαι τὴν παρθενίαν σπεύδουσα.
ς δὲ καὶ αἱ πλεῖσται Νηρηίδεςκρύπτοντο κεκρυμ-
μένηςκείνης, πολλοὺςΠοσειδῶνξέπεμψε μαστῆρας,
ν οἷς καὶ τὸν δελφῖνα· πλανώμενος δὲ κατὰ τὰς νή-
σους τοῦτλαντος, περιπεσὼν αὐτῇ προσαγγέλλει καὶ
γει πρὸς Ποσειδῶνα·δὲ γήμας αὐτὴν μεγίστας τι-
μὰςν τῇ θαλάσσῃ αὐτῷρισεν, ἱερὸν αὐτὸννο-
μάσας εἶναι καὶ εἰς τὰστρα αὐτοῦ σύστημαθηκεν.
σοι δ' ἂν αὐτῷ τῷ Ποσειδῶνι χαρίσασθαι θέλωσιν,
ν τῇ χειρὶ ποιοῦσινχοντα τὸν δελφῖνα τῆς εὐεργε-
σίας μεγίστην δόξαν αὐτῷπονέμοντες. λέγει δὲ περὶ
αὐτοῦ καὶρτεμίδωροςν ταῖςλεγείαις ταῖς περὶ
ρωτος αὐτῷ πεποιημέναις [βίβλοισ].
χει δ' ἀστέραςπὶ τοῦ στόματος α, ἐπὶ τῆς λο-
φίας β, ἐπὶ τῶν πρὸς τῇ κοιλίᾳ πτερύγων γ, ἐπὶ
νώτου α, ἐπ' οὐρᾶς β· τοὺς πάντας θ. λέγεται
δὲ καὶ φιλόμουσον εἶναι τὸ ζῷον διὰ τὸπὸ τῶν
Μουσῶν τὸνριθμὸνχειν τῶνστέρων.
0222, 001, 1, 32, 1
ρίωνος.
Τοῦτονσίοδός φησιν Εὐρυάλης τῆς Μίνωος καὶ
Ποσειδῶνος εἶναι, δοθῆναι δὲ αὐτῷ δωρεὰνστεπὶ 
τῶν κυμάτων πορεύεσθαι καθάπερπὶ τῆς γῆς. ἐλ-
θόντα δὲ αὐτὸν εἰς Χίον Μερόπην τὴν Οἰνοπίωνος
βιάσασθαι οἰνωθέντα, γνόντα δὲ τὸν Οἰνοπίωνα καὶ
χαλεπῶςνεγκόντα τὴνβρινκτυφλῶσαι αὐτὸν καὶ
κ τῆς χώραςκβαλεῖν·λθόντα δὲ εἰς Λῆμνονλη-
τεύονταφαίστῳ συμμῖξαι, ὃς αὐτὸνλεήσας δίδωσιν
αὐτῷ Κηδαλίωνα τὸν αὑτοῦ [οἰκεῖον] οἰκέτην,
πωςδηγῇ [καὶγῆται αὐτοῦ]·ν λαβὼν πὶ τῶν
μωνφερε σημαίνοντα τὰςδούς·λθὼν δ' ἐπὶ τὰς
νατολὰς καὶλίῳ συμμίξας δοκεῖγιασθῆναι καὶ
οὕτωςπὶ τὸν Οἰνοπίωναλθεῖν πάλιν, τιμωρίαν αὐτῷ
πιθήσων·δὲπὸ τῶν πολιτῶνπὸ γῆνκέκρυπτο.
πελπίσας δὲ τὴνκείνου ζήτησινπῆλθεν εἰς Κρήτην
καὶ περὶ τὰς θήρας διῆγε κυνηγετῶν τῆςρτέμιδος
παρούσης καὶ τῆς Λητοῦς, καὶ δοκεῖπειλήσασθαις
πᾶν θηρίοννελεῖν τῶνπὶ τῆς γῆς γιγνομένων· θυ-
μωθεῖσα δὲ αὐτῷΓῆνῆκε σκορπίον εὐμεγέθη,
φ' οὗ τῷ κέντρῳ πληγεὶςπώλετο·θεν διὰ τὴν αὐ-
τοῦνδρίανν τοῖςστροις αὐτὸνθηκενΖεὺς
πὸρτέμιδος καὶ Λητοῦςξιωθείς, ὁμοίως καὶ τὸ
θηρίον τοῦ εἶναι μνημόσυνον [καὶ] τῆς πράξεως.
λλοι δέ φασιν αὐξηθέντα τοῦτονρασθῆναι τῆς
ρτέμιδος, τὴν δὲ τὸν σκορπίοννενεγκεῖν κατ' αὐ-
τοῦ, ὑφ' οὗ κρουσθένταποθανεῖν, τοὺς δὲ θεοὺς 
λεήσαντας αὐτὸνν οὐρανῷ καταστερίσαι καὶ τὸ θη-
ρίον εἰς μνημόσυνον τῆς πράξεως.
χει δ' ἀστέραςπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς γμαυρούς,
φ' ἑκατέρῳμῳ λαμπρὸν α, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦγκῶνος
μαυρὸν α, ἐπ' ἄκρας χειρὸςμοίωςμαυρὸν α
[ἀμαυροὺς β], ἐπὶ τῆς ζώνης γ, ἐπὶ τοῦγχειριδίου
γ λαμπρούς, ἐφ' ἑκατέρῳ γόνατι λαμπρὸν α, ἐφ' ἑκα-
τέρῳ ποδὶμοίως λαμπρὸν α· τοὺς πάντας ιζ.
0222, 001, 1, 33, 1
Κυνός.
Περὶ τούτουστορεῖταιτιστὶνδοθεὶς Εὐρώπῃ
φύλαξ μετὰ τοῦκοντος·μφότερα δὲ ταῦτα Μίνως
λαβε καὶστερονπὸ Πρόκριδοςγιασθεὶςκ νόσου
δωρήσατο αὐτῇ, μετὰ δὲ χρόνον Κέφαλοςμφοτέρων
αὐτῶνκράτησε διὰ τὸ εἶναι Πρόκριδοςνήρ·λθε
δὲ εἰς τὰς Θήβαςπὶ τὴνλώπεκαγων αὐτόν, εἰς
ν λόγιοννπὸ μηδενὸςπολέσθαι· οὐκχων οὖν
τι ποιῆσαιΖεὺς τὴν μὲνπελίθωσε, τὸν δὲ εἰς τὰ
στρανήγαγενξιον κρίνας. ἕτεροι δέ φασιν αὐτὸν 
εἶναι κύναρίωνος καὶ περὶ τὰς θήρας γινο-
μένῳ συνέπεσθαι, καθάπερ καὶ τοῖς κυνηγετοῦσι πᾶσι
τὸ ζῷον συναμύνασθαι δοκεῖ τὰ θηρία·ναχθῆναι δὲ
αὐτὸν εἰς τὰστρα κατὰ τὴν τοῦρίωνοςναγωγήν,
καὶ τούτου εἰκότως γεγονότος διὰ τὸ μηδὲνπολείπειν
τῶν συμβεβηκότωνρίωνι.
χει δὲστέραςπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς [ἢ γλώττησ]
αςσις καλεῖται, ὃν καὶ Σείριον καλοῦσι· μέγας
δ' ἐστὶ καὶ λαμπρός· τοὺς δὲ τοιούτουςστέρας οἱ
στρολόγοι Σειρίους καλοῦσι διὰ τὴν τῆς φλογὸς κί-
νησιν·πὶ δὲ τῆς γλώττης α λαμπρόν, ὃς Κύων κα-
λεῖται, ἐπὶ τοῦ τραχήλου β, ἐφ' ἑκατέρουμου α
μαυρόν, ἐπὶ στήθους β, ἐπ' ἐμπροσθίου ποδὸς γ,
πὶ τῆς ῥάχεως γ, ἐπὶ κοιλίας β, ἐπὶ τοῦριστε-
ροῦσχίου α, ἐπ' ἄκρῳ ποδὶ α, ἐπὶ δεξιοῦ ποδὸς
α, ἐπὶ κέρκου α, τοὺς πάντας κ.
0222, 001, 1, 34, 1
Λαγωοῦ.
Οὗτόςστιν ὁ ἐν τῇ καλουμένῃ κυνηγίᾳ εὑρεθείς·
διὰ δὲ τὴν ταχυτῆτα τοῦ ζῴου ὁ Ἑρμῆς δοκεῖ θεῖναι
αὐτὸνν τοῖςστροις· μόνον δὲ τῶν τετραπόδων δοκεῖ 
κύειν πλείονα, ὧν τὰ μὲν κύει τὰ δ' ἔχειν τῇ κοιλίᾳ,
καθάπερριστοτέληςφιλόσοφος λέγειν τῇ περὶ
τῶν ζῴων πραγματείᾳ.
χει δὲστέραςφ' ἑκατέρωντίων α, ἐπὶ τοῦ
σώματος γ, ὧν ὁ ἐπὶ τῆς ῥάχεως λαμπρός, ἐφ' ἑκατέ-
ρωνπισθίων ποδῶν α· τοὺς πάντας ζ.
0222, 001, 1, 35, 1
ργοῦς.
Αὕτη διὰ τὴνθηνᾶνν τοῖςστροιςτάχθη,
πρώτη γὰρ αὕτη ναῦς κατεσκευάσθη [καὶρχῆθεντε-
κτονήθη], φωνήεσσα δὲ γενομένη πρώτη τὸ πέλαγος
διεῖλενβατονν, ἵν' ᾖ τοῖςπιγινομένοις παράδειγμα
σαφέστατον. εἰς δὲ τὰστρανετέθη τὸ εἴδωλον οὐχ
λον αὐτῆς, οἱ δ' οἴακές εἰσινως τοῦστοῦ
σὺν τοῖς πηδαλίοις, ὅπωςρῶντες οἱ τῇ ναυτιλίᾳ χρώ-
μενοι θαρρῶσινπὶ τῇργασίᾳ, αὐτῆς τεδόξαγή-
ρατος διαμείνῃ οὔσηςν τοῖς θεοῖς.
χει δὲστέραςπὶ τῆς πρύμνης δ, ἐφ' ἑνὶ πη-
δαλίῳ ε, καὶπὶ τῷτέρῳ δ, ἐπὶ στυλίδοςκρας
γ, ἐπὶ καταστρώματι ε, ὑπὸ τρόπιν , παραπλη-
σίουςλλήλοις· τοὺς πάντας κζ. 
0222, 001, 1, 36, 1
Κήτους.
ΤοῦτόστινΠοσειδῶν πέπεμψε Κηφεῖ διὰ τὸ
Κασσιέπειανρίσαι περὶ κάλλους ταῖς Νηρηίσιν. Περ-
σεὺς δ' αὐτὸνεῖλε, καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὰστρατέθη
πόμνημα τῆς πράξεως αὐτοῦ·στορεῖ δὲ ταῦτα Σο-
φοκλῆςτῶν τραγῳδιῶν ποιητὴςν τῇνδρομέδᾳ.
χει δὲστέραςπὶ τοῦ οὐραίου β λαμπρούς,
πὸ δὲ τῆς οὐρᾶςως τοῦ κυρτώματος τοῦ κενεῶνος
ε, ὑπὸ τὴν κοιλίαν · τοὺς πάντας ιγ.
0222, 001, 1, 37, 1
Ποταμοῦ.
Οὗτοςκ τοῦ ποδὸς τοῦρίωνος τοῦριστεροῦ
τὴνρχὴνχει· καλεῖται δὲ κατὰ μὲν τὸνρατον
ριδανός· οὐδεμίαν δὲπόδειξιν περὶ αὐτοῦ φέρει·
τεροι δέ φασι δικαιότατον αὐτὸν εἶναι Νεῖλον· μόνος
γὰρ οὗτοςπὸ μεσημβρίας τὰςρχὰςχει. πολλοῖς
δὲστροις διακεκόσμηται. ὑπόκειται δὲ αὐτῷ καὶ
καλούμενοςστὴρ Κάνωβος, ὃςγγίζει τῶν πηδαλίων
τῆςργοῦς· τούτου δὲ οὐδὲνστρον κατώτερον φαί-
νεται, διὸ καὶ Περίγειος καλεῖται.
χει δὲστέρας [ἐπὶ τῆς κεφαλῆς α,] ἐπὶ τῇ
πρώτῃ καμπῇ γ, ἐπὶ τῇ δευτέρᾳ γ, ἐπὶ τῆς τρίτης 
ως τῶνσχάτων ζ, ἅ φασιν εἶναι τὰ στόματα τοῦ
Νείλου· τοὺς πάντας ιγ.
0222, 001, 1, 38, R[1], 1
Περὶ τοῦχθύος.
Οτόςστινμέγας
καλούμενοςχθύς, ὃν κάμ-
πτειν λέγουσι τὸδωρπὸ
τῆς τοῦδροχόουκχύ-
σεως·στορεῖται δ' οὗτος,
ς Κτησίας φησί, πρότε-
ρονν λίμνῃ τινὶ κατὰ
τὴν Βαμβύκην εἶναι·μ-
πεσούσης δὲ τῆς Δερκετοῦς
νυκτός, ἣν οἱ περὶ τοὺς
τόπους οἰκοῦντες Συρίαν
νόμασαν θεόν, οὗτος δο-
κεῖ σῶσαι αὐτήν· τούτου
δὲ καὶ τοὺς δύο φασὶν
χθύαςγγόνους εἶναι· οὓς
πάντας δι' ἐκείνηνφρο-
δίτης οὖσαν θυγατέρα καὶ
τίμησαν καὶν τοῖςστροις
θηκαν· ποιοῦσι δὲ οἱ τὴν
χώρανκείνην κατοικοῦν-
τες χρυσοῦς τε καὶργυ-
ροῦςχθύας καὶςεροὺς
τιμῶσι τελείαν περὶ τοῦ
συμπτώματος τιμήν.
0222, 001, 1, 39, R[2], 1
Περὶ τοῦ Θυτηρίου.
Τοῦτόστιννπρῶ-
τον οἱ θεοὶ τὴν συνωμο-
σίανθεντο, ὅτεπὶ τὸν
ΚρόνονΖεὺςστράτευσε
Κυκλώπων κατασκευασάν-
τωνχοντος τοῦ πυρὸς
κάλυμμαπως μὴδωσι
τὴν τοῦ κεραυνοῦ δύναμιν·
πιτυχόντες δὲ τῆς πρά-
ξεωςθηκαν καὶ εἰς τοὺς
νθρώπους αὐτὸ κατα-
σκεύασμαφ' ᾧ θύουσιν
οἱ κοινωνίανλλήλοις προ-
αιρούμενοι, ἔν τε τοῖςγῶσι
καὶ τοῖς  μνύειν βουλό-
μενοις δικαιοτάτην πί-
στιν τιθέντες καὶ τῇ χειρὶ
φάπτονται τῇ δεξιᾷ μαρ-
τύριον εὐγνωμοσύνηςγού-
μενοι τοῦτο·μοίως δὲ
καὶ οἱ μάντειςπὶ τούτῳ
θύουσινταν βούλωνται
σφαλέστερονδεῖν.  
0222, 001, 1, 38, D, 1
χθύος.
Οὗτόςστινμέγας
καλούμενοςχθύς, ὃν κάμ-
πτειν λέγουσι τὸδωρ τῆς
τοῦδροχόουκχύ-
σεως·στορεῖται δὲ περὶ
τούτου, ὥς φησι Κτησίας,
εἶναι πρότερονν λίμνῃ
τινὶ κατὰ τὴν Βαμβύκην·
μπεσούσης δὲ τῆς Δερκε-
τοῦς νυκτός, ἣν οἱ περὶ
τοὺς τόπους οἰκοῦντες Συ-
ρίαν θεὸννόμασαν, τοῦ-
τον σῶσαι αὐτήν. τούτου
καὶ τοὺς δύο φασὶνχθύας
γγόνους εἶναι, οὓς πάν-
ταςτίμησαν καὶν τοῖς
στροιςθηκαν. 
χει δὲστέρας ιβ, ὧν
τοὺςπὶ τοῦ ῥύγχους λαμ-
προὺς γ.
0222, 001, 1, 39, D, 1
Θυτηρίου.
Τοῦτόστινφ' ᾧ πρῶ-
τον οἱ θεοὶ τὴν συνωμοσίαν
θεντο, ὅτεπὶ Κρόνον
Ζεὺςστράτευσεν.
πιτυχόντες δὲ τῆς πρά-
ξεωςθηκαν καὶ αὐτὸν
τῷ οὐρανῷ εἰς μνημόσυ-
νον·καὶ εἰς τὰ συμπό-
σια οἱνθρωποι φέρουσι
καὶ θύουσιν οἱ κοινωνεῖν 
λλήλοις προαιρούμενοι καὶ
μνύειν καὶ τῇ χειρὶφά-
πτονται τῇ δεξιᾷ μαρτύ-
ριον εὐγνωμοσύνης τοῦτο
γούμενοι.
χει δὲστέραςπὶ τῆς
σχαρίδος β, ἐπὶ τῆς βά-
σεως β· τοὺς πάντας δ.
0222, 001, 1, 40, 1
Κενταύρου.
Οὗτος δοκεῖ Χείρων εἶναι ὁ ἐν τῷ Πηλίῳ οἰκή-
σας, δικαιοσύνῃ δὲπερενέγκας πάνταςνθρώπους
καὶ παιδεύσαςσκληπιόν τε καὶχιλλέα·φ' ὃνρα-
κλῆς δοκεῖλθεῖν δι' ἔρωτα, ᾧ καὶ συνεῖναιν τῷ
ντρῳ τιμῶν τὸν Πᾶνα. μόνον δὲ τῶν Κενταύρων
οὐκνεῖλεν, ἀλλ' ἤκουεν αὐτοῦ, καθάπερντισθένης
φησὶνΣωκρατικὸςν τῷρακλεῖ. χρόνον δὲκα-
νὸνμιλούντων αὐτῶνκ τῆς φαρέτρας αὐτοῦ βέλος 
ξέπεσεν εἰς τὸν πόδα τοῦ Χείρωνος καὶ οὕτωςπο-
θανόντος αὐτοῦΖεὺς διὰ τὴν εὐσέβειαν καὶ
τὸ σύμπτωμαν τοῖςστροιςθηκεν αὐτόν. ἔστι δὲ
τὸ Θηρίονν ταῖς χερσὶ πλησίον τοῦ Θυτηρίου·
δοκεῖ προσφέρειν θύσων, ὅ ἐστι μέγιστον σημεῖον τῆς
εὐσεβείας αὐτοῦ.
χει δὲστέραςπεράνω τῆς κεφαλῆςμαυροὺς
γ, ἐφ' ἑκατέρων τῶνμων λαμπρὸν α, ἐπ' ἀριστε-
ροῦγκῶνος α, ἐπ' ἄκρας χειρὸς α, ἐπὶ μέσου τοῦ
ππείου στήθους α, ἐφ' ἑκατέρων τῶνμπροσθίων
πλῶν α, ἐπὶ ῥάχεως δ, ἐπὶ κοιλίας β λαμπρούς,
πὶ κέρκου γ, ἐπὶ τοῦππείουσχίου α λαμπρόν,
φ' ἑκατέρων τῶνπισθίων γονάτων α, ἐφ' ἑκατέρας
πλῆς α· τοὺς πάντας κδ. ἔχει δὲ καὶν ταῖς χερσὶ
τὸ λεγόμενον Θηρίον, οὗ ποιοῦσι τὸ σχῆμα τετράγω-
νον. τινὲς δὲσκόν φασιν αὐτὸ εἶναι οἴνου, ἐξ οὗ
σπένδει τοῖς θεοῖςπὶ τὸ Θυτήριον. ἔχει δὲ αὐτὸν
τῇ δεξιᾷ χειρί, ἐν δὲ τῇριστερᾷ θύρσον. ἔχει δὲ
στέρας τὸ Θηρίονπὶ τῆς κέρκου β, ἐπ' ἄκρου τοῦ
πισθίου ποδὸς λαμπρὸν α, μεταξὺμφοτέρων τῶν
ποδῶν α, ἐπὶ τῆς ῥάχεως λαμπρὸν α, ἐπὶ τοῦμ-
προσθίου ποδὸς α λαμπρόν, καὶπ' αὐτὸν α, ἐπὶ τῆς
κεφαλῆς γ· τοὺς πάντας ι. 
0222, 001, 1, 41, R[4], 1
Περὶ τοῦδρουφ'
Κρατὴρ καὶ Κόραξ.
Τοῦτο τὸστρον κοι-
νόνστινπὸ πράξεως γε-
γονὸςναργοῦς. τιμὴν γὰρ
χεικόραξ παρὰ τῷ
πόλλωνι·κάστου γὰρ
θεοῦρνεόνστιν· θυσίας
δὲ γενομένης τοῖς θεοῖς
σπονδὴν πεμφθεὶς κομίσαι
πὸ κρήνης τινός, ἦν πρό-
τερον μὲνγιωτάτη πρὶν
τὸν οἶνον φανῆναι, ἰδὼν
συκῆν παρὰ τὴν κρήνην
[ἐρινεοὺσ] ὀλίνθουςχου-
σανμεινενως πεπαν-
θῶσιν. μεθ' ἡμέρας δὲ
κανὰςπιτελεσθέντων τού-
των φαγὼν συκῶν αἰσθό-
μενος τὸμάρτημαξαρ-
πάσας καὶ τὸνν τῇ κρήνῃ
δρονφερε τοῦτον σὺν
τῷ κρατῆρι, φάσκων αὐτὸν
κπίνειν καθ' ἡμέραν τὸ
γιγνόμενονν τῇ κρήνῃ
δωρ·δὲπόλλωνπι-
γνοὺς τὰντα τῷ μὲν κό-
ρακιν τοῖςνθρώποις
πιτίμιονθηκενκανὸν
τὸν χρόνον τοῦτον διψῆν,
καθάπερριστοτέλης εἴ-
ρηκενν τοῖς περὶ θηρίων,
καὶρχέλαος δέ φησιν
μοίωςν τοῖςδιοφυέσιν.
0222, 001, 1, 42, R[5], 1
Περὶ τοῦ Προκυνός.
Προκύων καλεῖται 
λέγεται δὲ διὰ
τὸ φιλοκύνηγον αὐτῷ τῷ
ρίωνι παρατεθῆναι· καὶ
γὰρ Λαγωὸςχόμενος καὶ
λλα θηρία παρ' αὐτόν
συνορᾶται  
0222, 001, 1, 41, D, 1
δρουνΚρατρ
καὶ Κόραξ.
Τοῦτο τὸστρον κοινόν
στινπὸ πράξεως γεγο-
νὸςναργοῦς· τιμὴν γὰρ
χεικόραξ παρὰ τῷ
πόλλωνι·κάστῳ γὰρ
τῶν θεῶνρνεόνστιν
νακείμενον· θυσίας δὲ
γινομένης τοῖς θεοῖς σπον-
δὴν πεμφθεὶςνέγκαιπὸ
κρήνης τινός,
δὼν
παρὰ τὴν κρήνην συκῆν
λίνθουςχουσανμεινεν
ως πεπανθῶσιν· μεθ' ἱκα-
νὰς δὲμέρας πεπανθέν-
των τούτων καὶ φαγὼν
τῶν συκῶν αἰσθόμενος τὸ
μάρτημαξαρπάσας καὶ 
τὸνν τῇ κρήνῃδρον
φερε σὺν τῷ κρατῆρι,
φάσκων αὐτὸνκπίνειν
καθ' ἡμέραν τὸ γιγνόμενον
ν τῇ κρήνῃδωρ·δὲ
πόλλωνπιγνοὺς τὰ γε-
νόμενα τῷ μὲν κόρακιν
τοῖςνθρώποιςπιτίμιον
θηκενκανὸν τοῦτον τὸν
χρόνον διψῆν, καθάπερ
ριστοτέλης εἴρηκεν
ν τοῖς περὶ θηρίων·
μνημόνευμα δὲ δώσων
τῆς εἰς θεοὺςμαρτίας
σαφές, εἰκονίσαςν τοῖς
στροιςθηκεν εἶναι τόν
τεδρον καὶ τὸν Κρα-
τῆρα καὶ τὸν Κόρακα μὴ
δυνάμενον πιεῖν καὶ μὴ
προσελθεῖν.
χουσι δ' ἀστέρας
μὲνδροςπ' ἄκρας τῆς
κεφαλῆς γ λαμπρούς, ἐπὶ
τῆς πρώτης καμπῆς , 
λαμπρὸν δὲ - α τὸν
σχατον, ἐπὶ τῆς δευτέρας
καμπῆς γ, ἐπὶ τῆς τρίτης δ,
πὶ τῆς τετάρτης β, ἀπὸ
τῆς ε καμπῆς μέχρι τῆς
κέρκου θμαυρούς· τοὺς
πάντας κζ.
στι δὲ καὶπὶ τῆς
κέρκουΚόραξ βλέπων
εἰς δυσμάς·χει δ' ἀστέρας
πὶ τοῦ ῥύγχουςμαυρὸν
α, ἐπὶ τῆς πτέρυγος β,
πὶ τοῦρθοπυγίου β,
φ' ἑκατέρων ποδῶνκρων
α· τοὺς πάντας ζ.
Τούτου δὲκανὸνπέ-
χωνπὸ τῆς καμπῆς
Κρατὴρ κεῖταιγκεκλιμένος
πρὸς τὰ γόνατα τῆς Παρ-
θένου·χει δὲστέρας
Κρατὴρπὶ τοῦ χείλους
β, ὑφ' ἑκάτερα τὰτα
βμαυρούς, ἐπὶ τὸ μέσον
β, καὶ παρὰ τῷ πυθμένι
β· τοὺς πάντας ι. 
0222, 001, 1, 42, D, 1
Προκυνός.
Οὗτόςστινπρὸ τοῦ
μεγάλου Κυνός· Προκύων
δὲ λέγεταις πρὸ τοῦ
κυνός·ρίωνος δὲ κύων
στίν· λέγεται γὰρ διὰ τὸ
φιλοκύνηγον αὐτὸν εἶναι
παρατεθῆναι τοῦτον αὐτῷ·
καὶ γὰρ Λαγωὸςχόμενος
καὶλλα θηρία παρ' αὐτὸν
συνορᾶται.
χει δὲστέρας γ, ὧν
εἷςπρῶτος [ἀνατέλλει]
λαμπρός· καὶ ποιεῖμοιό-
τητα τοῦ κυνός· διὸ καὶ
Προκύων καλεῖται, καὶ πρό-
τεροςνατέλλει καὶ δύνει
κείνου. 
0222, 001, 2, 1, P, 1 Τὰ δὲ μετὰ ταῦταστρα γίνεταιν τῷ ζῳδιακῷ
κύκλῳ, ὃν ὁ Ἥλιος διαπορεύεταιν ιβ μησίν, διόπερ
καὶ τὰ ζῴδια τούτουσάριθμάστιν.
0222, 001, 2, 43, 1
[Πλανῆται.]
Περὶ τῶν πέντεστέρων τῶν καλουμένων πλανη-
τῶν διὰ τὸ κίνησινχεινδίαν αὐτούς.
Λέγονται [δὲ] θεῶν εἶναι πέντε. πρῶτον μὲν Διός,
Φαίνοντα, μέγαν. ὁ δεύτεροςκλήθη μὲν Φαέθων οὐ
μέγας· οὗτοςνομάσθηπὸ τοῦλίου. ὁ δὲ τρίτος
ρεως. Πυροειδὴς δὲ καλεῖται, οὐ μέγας, τὸ χρῶμα
μοιος τῷν τῷετῷ. ὁ δὲ τέταρτος Φωσφόρος,
φροδίτης, λευκὸς τῷ χρώματι. πάντων δὲ μέγιστός
στι τούτων τῶνστρων. ὃν καὶσπερον καὶ Φως-
φόρον καλοῦσιν. πέμπτος δὲρμοῦ, Στίλβων, λαμ-
πρὸς καὶ μικρός· τῷ δὲρμῇδόθη διὰ τὸ πρῶτον
αὐτὸν τὸν διάκοσμονρίσαι τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν
στρων τὰς τάξεις καὶ τὰςρας μετρῆσαι καὶπιση-
μασιῶν καιροὺς δεῖξαι. Στίλβων δὲ καλεῖται διὰ τὸ
φαντασίαν τοιαύτην αὐτὸν ποιεῖν. 
0222, 001, 3, 44, 1
Γαλαξίας.
Οὗτος γίνεταιν τοῖς φαινομένοις κύκλοις, ὃν προς-
αγορεύεσθαί φασι Γαλαξίαν· οὐ γὰρξῆν τοῖς Διὸς
υἱοῖς τῆς οὐρανίου τιμῆς μετασχεῖν εἰ μή τις αὐτῶν
θηλάσειε τὸν τῆςρας μαστόν. διόπερ φασὶ τὸν
ρμῆνπὸ τὴν γένεσιννακομίσαι τὸνρακλέα καὶ
προσσχεῖν αὐτὸν τῷ τῆςρας μαστῷ, τὸν δὲ θηλά-
ζειν·πινοήσασαν δὲ τὴνρανποσείσασθαι αὐτόν,
καὶ οὕτωςκχυθέντος τοῦ περισσεύματοςποτελεσθῆναι
τὸν Γαλαξίαν κύκλον.  

 Ναός Διός στην Κυρήνη, πατρίδα του Ερατοσθένους!