Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Ερατοσθένης - Καταστερισμοί - μέρος 1οΕρατοσθένης - Καταστερισμοί
στροθεσίαι ζῳδίων.
ρκτου μεγάλης.
0222, 001, 1, 1, 1 Ταύτηνσίοδός φησι Λυκάονος θυγατέρανρ-
καδίᾳ οἰκεῖν, ἑλέσθαι δὲ μετὰρτέμιδος τὴν περὶ τὰς
θήραςγωγὴνν τοῖςρεσι ποιεῖσθαι· φθαρεῖσαν δὲ
πὸ Διὸςμμεῖναι λανθάνουσαν τὴν θεόν· φωραθῆναι
δὲστερονπίτοκονδη οὖσανφθεῖσανπ' αὐτῆς
λουομένην·φ' ᾧ ὀργισθεῖσαν τὴν θεὸνποθηριῶσαι
αὐτήν· καὶ οὕτως τεκεῖνρκτον γενομένην τὸν κλη-
θένταρκάδα· οὖσαν δ' ἐν τῷρει θηρευθῆναιπὸ
αἰπόλων τινῶν καὶ παραδοθῆναι μετὰ τοῦ βρέφους τῷ
Λυκάονι· μετὰ χρόνον δέ τινα δόξαι εἰσελθεῖν εἰς τὸ
τοῦ Διὸςβατον [ἱερὸν] ἀγνοήσασαν τὸν νόμον·πὸ
δὲ τοῦδίου υἱοῦ διωκομένην καὶ τῶνρκά-
δων, καὶναιρεῖσθαι μέλλουσαν διὰ τὸν εἰρημένον
νόμον, ὁ Ζεὺς διὰ τὴν συγγένειαν αὐτὴνξείλετο καὶ 
ν τοῖςστροις αὐτὴνθηκεν·ρκτον δὲ αὐτὴννό-
μασε διὰ τὸ συμβεβηκὸς αὐτῇ σύμπτωμα.
χει δὲστέραςπὶ τῆς κεφαλῆς ζμαυρούς, ἐφ'
κατέρωντίων β, ἐπ' ὠμοπλατῶν λαμπρὸν α, ἐπὶ
τοῦ στήθους α, ἐπὶ τοῦμπροσθεν ποδὸσ β, ἐπὶ
τῆς ῥάχεως λαμπρὸν α, ἐπὶ τῆς κοιλίας λαμπρὸν α,
πὶ σκέλεσινπισθίοις β, ἐπ' ἄκρῳ τῷ ποδὶ β, ἐπὶ
τῆς κέρκου γ· τοὺς πάντας κδ.
0222, 001, 1, 2, 1
ρκτου μικρᾶς.
Αὕτηστὶνμικρὰ καλουμένη· προσηγορεύθη δὲ
πὸ τῶν πλείστων Φοινίκη·τιμήθη δὲπὸ τῆςρ-
τέμιδος· γνοῦσα δὲτιΖεὺς αὐτὴνφθειρεν, ἠγρί-
ωσεν αὐτήν·στερον δὲ σεσωσμένῃ λέγεται δόξαν
αὐτῇ περιθεῖναιντιθεῖσαντερον εἴδωλονν τοῖς
στροις, ὥστε δισσὰςχειν τιμάς. Ἀγλαοσθένης δὲ
ν τοῖς Ναξικοῖς φησι τροφὸν γενέσθαι τοῦ Διὸς
Κυνόσουραν, εἶναι δὲ μίαν τῶνδαίων νυμφῶν·φ'
ςν μὲν τῇ πόλει τῇ καλουμένῃστοῖς, τοὔνομα 
τοῦτον, ἣν οἱ περὶ Νικόστρατονκτισαν, καὶ τὸνν
αὐτῇ [δὲ] λιμένα καὶ τὸνπ' αὐτῷ τόπον Κυνόσουραν
κληθῆναι. Ἄρατος δὲ αὐτὴν καλεῖλίκηνκ Κρήτης
οὖσαν· γενέσθαι δὲ Διὸς τροφὸν καὶ διὰ τοῦτον οὐ-
ρανοῖς τιμῆςξιωθῆναι.
χει δὲστέραςπὶ μὲνκάστης γωνίας τοῦ πλιν-
θίου λαμπρὸν α, ἐπὶ δὲ τῆς κέρκου λαμπροὺς γ, τοὺς
πάντας ζ·πὸ δὲ τὸντερον τῶνγουμένων κατώ-
τερόςστινλλοςστήρ, ὃς καλεῖται Πόλος, περὶν
δοκεῖλοςκόσμος στρέφεσθαι.
0222, 001, 1, 3, 1
Δράκοντος.
Οὗτόςστινμέγας τε καὶ δι' ἀμφοτέρων τῶν
ρκτων κείμενος· λέγεται δὲ εἶναιτὰ χρύσεα μῆλα
φυλάσσων, ὑπὸ δὲρακλέουςναιρεθείς·καὶν
τοῖςστροις τάξιςδόθη δι' Ἥραν, ἣ κατέστησεν αὐ-
τὸνπὶ τὰςσπερίδας φύλακα τῶν μήλων· Φερεκύδης
γάρ φησιν, ὅτεγαμεῖτο ἡ Ἥραπὸ Διός, φερόντων 
αὐτῇ τῶν θεῶν δῶρα τὴν Γῆνλθεῖν φέρουσαν τὰ
χρύσεα μῆλα·δοῦσαν δὲ τὴνραν θαυμάσαι καὶ
εἰπεῖν καταφυτεῦσαι εἰς τὸν τῶν θεῶν κῆπον, ὃςν
παρὰ τῷτλαντι·πὸ δὲ τῶνκείνου παρθένωνεὶ
φαιρουμένων τῶν μήλων κατέστησε φύλακα τὸνφιν
περμεγέθηντα· μέγιστον δὲχει σημεῖον·πίκειται
δὲ αὐτῷρακλέους εἴδωλον, ὑπόμνημα τοῦγῶνος
Διὸς θέντοςναργέστατον τῇ σχηματοποιίᾳ.
χει δὲστέραςπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς λαμπροὺς
γ, ἐπὶ δὲ τοῦ σώματοςως τῆς κέρκου ιβ παραπλη-
σίουςλλήλοις· τοὺς πάντας ιε· [διεστὼς δὲ διὰ
τῶνρκτων].
0222, 001, 1, 4, 1
Τοῦν γόνασιν.
Οὗτος, φασίν, Ἡρακλῆςστιν ὁ ἐπὶ τοῦφεως βε-
βηκώς·ναργῶς δὲστηκε τό τε ῥόπαλοννατετακὼς
καὶ τὴν λεοντῆν περιειλημένος· λέγεται δέ, ὅτε
πὶ τὰ χρύσεα μῆλαπορεύθη, τὸνφιν τὸν τεταγμέ-
νον φύλακανελεῖν·ν δὲπὸρας δι' αὐτὸ τοῦτο
τεταγμένοςπωςνταγωνίσηται τῷρακλεῖ·θεν
πιτελεσθέντος τοῦργου μετὰ μεγίστου κινδύνου
ξιονΖεὺς κρίνας τὸνθλον μνήμηςν τοῖςστροις
θηκε τὸ εἴδωλον·στι δὲμὲνφις μετέωρονχων
τὴν κεφαλήν, ὁ δ' ἐπιβεβηκὼς αὐτῷ καθεικὼς τὸν
γόνυ, τῷ δ' ἑτέρῳ ποδὶπὶ τὴν κεφαλὴνπιβαίνων, 
τὴν δὲ δεξιὰν χεῖρακτείνων, ἐντὸ ῥόπαλον, ὡς
παίσων, τῇ δ' εὐωνύμῳ χειρὶ τὴν λεοντῆν περιβεβλη-
μένος.
χει δ' ἀστέραςπὶ τῆς κεφαλῆς λαμπρὸν α, ἐπὶ
βραχίονος δεξιοῦ λαμπρὸν α, ἐφ' ἑκατέρωνμων λαμ-
πρὸν α, ἐπ' ἀριστεροῦγκῶνος α, ἐπ' ἄκρας χειρὸς
α, ἐφ' ἑκατέρας λαγόνος α, λαμπρότερον δὲ τὸνπὶ
τῆςριστερᾶς, ἐπὶ δεξιοῦ μηροῦ β, ἐπὶ γόνατος
καμπῆς α, ἐπὶ κνήμης β, ἐπὶ ποδὸς α, ὑπὲρ τὴν
δεξιὰν χεῖρα α, ὃς καλεῖται Ῥόπαλον, ἐπὶ τῆς λεοντῆς
δ· τοὺς πάντας ιθ.
0222, 001, 1, 5, R[14], 1
Περὶ τοῦ Στεφάνου.
Οὗτος λέγεταιτῆς
ριάδνης· Διόνυσος δὲ
αὐτὸν εἰς τὰστραθηκεν,
τε τοὺς γάμους οἱ θεοὶ
ν τῇ καλουμένῃ Δίᾳποί-
ησαν, αὐτοῖς βουλόμενος
πιφανὴς γενέσθαι·πρῶ-
τοννύμφηστεφανώσατο
παρ' Ὡρῶν λαβοῦσα καὶ
φροδίτης. ὅ τε τὰ Κρητι-
κὰ γεγραφὼς λέγειτιτε
λθε Διόνυσος πρὸς Μίνω
φθεῖραι βουλόμενος αὐτήν,
δῶρον αὐτῇ τοῦτο δέδω-
κεν· ᾧ ἠπατήθη ἡ Ἀριάδνη.
φαίστου δὲργον εἶναί
φασινκ χρυσοῦ πυρώδους
καὶ λίθωννδικῶν·στο-
ρεῖται δὲ διὰ τούτου καὶ
τὸν Θησέα σωθῆναικ τοῦ
λαβυρίνθου ποιοῦντος τοῦ
στεφάνου φέγγος·ν δὲ
τοῖςστροιςστερον αὐτὸν
τεθεικέναι, ὅτε εἰς Νάξον
λθονμφότεροι, σημεῖον
τῆς αἱρέσεως· συνεδόκει δὲ
καὶ τοῖς θεοῖς.
Φασὶ καὶ τὸν πλόκαμον
ταύτης εἶναι τὸν φαινό-
μενονπὸ τὴν κέρκον τοῦ
Λέοντος.
0222, 001, 1, 6, R[15], 1
Περὶ τοῦφιούχου.
Οὗτόςστιν ὁ ἐπὶ τοῦ
Σκορπίου συνεστηκώς, ἔχων
ν ταῖς χερσὶνμφοτέραις
φιν· λέγεται δὲ εἶναι
σκληπιὸςπό τινων
στρολόγων·νΖεὺς
χαριζόμενοςπόλλωνι [διὰ
τὴν κεραυνοβολίαν] δοκεῖ
αὐτῷ τιμὴνπονεῖμαι ταύ-
την·ν γὰρ τοῖςνθρώ-
ποιςν, τῇ τέχνῃατρικῇ
χρώμενος τοὺςδη τεθνη-
κόταςγειρεν·ργισθέντα
δὲ κεραυνοβολῆσαι τὴν οἰ-
κίαν αὐτοῦ· τοῦτον δὲ εἰς
τὰστραναγαγεῖν διὰ
τὸνπόλλωνα.  
0222, 001, 1, 5, D, 1
Στεφάνου.
Οὗτος λέγεταιτῆς
ριάδνης· Διόνυσος δὲ
αὐτὸν εἰς τὰστραθηκεν
τε τοὺς γάμους οἱ θεοὶ
ν τῇ καλουμένῃ Δίᾳποί-
ησαν,
πρώ-
τῳνύμφηστεφανώσατο
παρὰρῶν λαβοῦσα καὶ
φροδίτης. 
φαίστου δὲργον εἶναί
φασινκ χρυσοῦ πυρώδους
καὶ λίθωννδικῶν·στο-
ρεῖται δὲ καὶ διὰ τούτου
τὸν Θησέα σεσῶσθαικ
τοῦ λαβυρίνθου, φέγγος
ποιοῦντος.
Φασὶ καὶ τὸν πλόκαμον
ταύτης εἶναι τὸν φαινό-
μενονπὶ τῆς κέρκου τοῦ
Λέοντος.
χει δὲστέραςΣτέ-
φανοςννέα κύκλῳ κειμέ-
νους, ὧν εἰσι λαμπροὶ γ
οἱ κατὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ
φεως τοῦ διὰ τῶνρκτων. 
0222, 001, 1, 6, D, 1
φιούχου.
Οὗτόςστιν ὁ ἐπὶ Σκορ-
πίουστηκώς, ἔχωννμ-
φοτέραις χερσὶν [τὸν] ὄφιν·
λέγεται δὲ εἶναισκλη-
πιός, ὃν Ζεὺς χαριζόμενος
πόλλωνι εἰς τὰστρα
νήγαγεν· τούτου
τέχνῃατρικῇ χρωμένου,
ς καὶ τοὺςδη τεθνη-
κόταςγείρειν, ἐν οἷς καὶ
σχατονππόλυτον τὸν
Θησέως, καὶ τῶν θεῶν δυς-
χερῶς τοῦτο φερόντων,
εἰ αἱ τιμαὶ καταλυθήσον-
ται αὐτῶν τηλικαῦταργα
σκληπιοῦπιτελοῦντος,
λέγεται τὸν Δίαργισθέντα
κεραυνοβολῆσαι τὴν οἰκίαν
αὐτοῦ, εἶτα διὰ τὸνπόλ-
λωνα τοῦτον εἰς τὰστρα
ναγαγεῖν·χει δὲπιφά-
νειανκανὴνπὶ τοῦ με-
γίστουστρουν, λέγω
δὴ τοῦ Σκορπίου, εὐσήμῳ
τῷ τύπῳ φαινόμενος.
χει δ' ἀστέραςπὶ τῆς
κεφαλῆς λαμπρὸν α, ἐφ'
κατέρων τῶνμων λαμ-
πρὸν α, ἐπὶ τῆςριστε-
0222, 001, 1, 6, D, 30 ρᾶς χειρὸς γ, ἐπὶ τῆς δε-
ξιᾶς δ, ἐφ' ἑκατέρων
σχίων α, ἐφ' ἑκατέρων
γονάτων α, ἐπὶ τῆς δε-
ξιᾶς κνήμης α, ἐφ' ἑκατέ-
ρων ποδῶν α, τὸνπὶ τοῦ
δεξιοῦ λαμπρότερον· τοὺς
πάντας ιζ· τοῦ δὲφεως
π' ἄκρας κεφαλῆς β  
0222, 001, 1, 7, 1
Σκορπίου.
Οὗτος διὰ τὸ μέγεθος εἰς δύο δωδεκατημόρια δι-
αιρεῖται· καὶ τὸ μὲνπέχουσιν αἱ χηλαί, θάτερον δὲ
τὸ σῶμα καὶ τὸ κέντρον. τοῦτον, φασίν, ἐποίησενρ-
τεμιςναδοθῆναικ τῆς κολώνης τῆς Χίου νήσου,
καὶ τὸνρίωνα πλῆξαι, καὶ οὕτωςποθανεῖν, ἐπειδὴ
ν κυνηγεσίῳκόσμως αὐτὴνβιάσατο·ν Ζεὺςν
τοῖς λαμπροῖςθηκε τῶνστρων, ἵν' εἰδῶσιν οἱπι-
γινόμενοινθρωποι τὴνσχύν τε αὐτοῦ καὶ τὴν δύναμιν.
χει δὲστέραςφ' ἑκατέρας χηλῆς β, ὧν εἰσιν
οἱ μὲν πρῶτοι μεγάλοι, οἱ δὲ δεύτεροιμαυροί,
πὶ δὲ τοῦ μετώπου λαμπροὺς γ, ὧνμέσος λαμ-
πρότατος, ἐπὶ τῆς ῥάχεωσ λαμπροὺς γ, ἐπὶ τῆς κοι-
λίας β, ἐπὶ τῆς κέρκου ε, ἐπὶ τοῦ κέντρου β· προη-
γεῖται μὲνν αὐτοῖς πάντων φαιδρότεροςν
ὁ ἐπὶ τῆς βορείας χηλῆς λαμπρὸςστήρ· τοὺς πάν-
τας ιθ.
0222, 001, 1, 8, R[16], 1, t
Περὶ τοῦ Βοώτου τοῦ
καὶρκτοφύλακος.
0222, 001, 1, 8, R[16], 3 Περὶ τούτου λέγεται
τιρκάςστινΚαλλι-
στοῦς καὶ Διὸς γεγονώς,
κησε δὲ περὶ τὸ Λύκαιον
φθείραντος αὐτὴν Διός·
οὗ προσποιησάμενοςΛυ-
κάων τὸν Δίαξένιζεν,
ς φησινσίοδος, καὶ τὸ
βρέφος κατακόψας, παρέ-
θηκενπὶ τὴν τράπεζαν·
θενκείνην μὲννατρέ-
πει, ἀφ' οὗΤραπεζοῦς
καλεῖται πόλις, τὴν δὲ οἰ-
κίανκεραύνωσε, τὸν δὲ
Λυκάοναπεθηρίωσε καὶ
αὐτὸν λύκονποίησε· τὸν
δὲρκάδα πάλινναπλά-
σαςθηκενρτιον· καὶ
τράφη παρ' αἰπόλῳ· νεα-
νίσκος δ' ὢνδη δοκεῖ
καταδραμεῖν εἰς τὸ Λύ-
καιον καὶγνοήσας τὴν
μητέρα γῆμαι· οἱ δὲ κατοι-
κοῦντες τὸν τόπονμφο-
τέρους κατὰ νόμον θύειν
μελλον·δὲ Ζεὺςξελό-
μενος αὐτοὺς διὰ τὴν συγ-
γένειαν εἰς τὰστρανή-
γαγεν.  
0222, 001, 1, 8, D, 1
ρκτοφύλακος.
Περὶ τούτου λέγεταιτι
ρκάςστινΚαλλιστοῦς 
καὶ Διὸς γεγονώς, ὃν
κατακόψας Λυ-
κάων, ἐξένισε τὸν Δία
παραθεὶςπὶ τράπε-
ζαν·θενκείνην μὲν
νατρέπει, ἀφ' οὗΤρα-
πεζοῦς καλεῖται πόλις· τὴν
δὲ οἰκίαν αὐτοῦ κεραυνοῖ
τῆςμότητος αὐτὸν μυ-
σαχθείς· τὸν
δὲρκάδα πάλιν συμπλά-
σας, ἔθηκενρτιον
καὶν τοῖςστροιςνή-
γαγεν. 
χει δ' ἀστέραςπὶ μὲν
τῆς δεξιᾶς χειρὸς δ, οἳ
οὐ δύνουσιν, ἐπὶ δὲ τῆς
κεφαλῆς λαμπρὸν α, ἐφ'
κατέρων τῶνμων λαμ-
πρὸν α, ἐπὶ τῶν μαστῶν
κατέρων α, λαμπρὸν τὸν
πὶ τοῦ δεξιοῦ καὶπ'
αὐτὸν αμαυρόν, καὶπὶ
τοῦγκῶνος δεξιοῦ α
λαμπρόν, ἀνὰ μέσον τῶν
γονάτων α λαμπρότατον,
ς δὴρκτοῦρος καλεῖται,
φ' ἑκατέρῳ ποδὶ λαμπρὸν
α· τοὺς πάντας ιδ.
0222, 001, 1, 9, 1
Παρθένου.
Ταύτηνσίοδοςν Θεογονίᾳ εἴρηκε θυγατέρα Διὸς
καὶ Θέμιδος, καλεῖσθαι δὲ αὐτὴν Δίκην· λέγει δὲ καὶ
ρατος παρὰ τούτου λαβὼν τὴνστορίανς οὖσα πρό-
τερονθάνατος καὶπὶ τῆς γῆς σὺν τοῖςνθρώποις
ν καὶτι Δίκην αὐτὴνκάλουν· μεταστάντων δὲ 
αὐτῶν καὶ μηκέτι τὸ δίκαιον συντηρούντων, οὐκέτι
σὺν αὐτοῖςν, ἀλλ' εἰς τὰρηπεχώρει· εἶτα στά-
σεων καὶ πολέμων αὐτοῖςντων [διὰ] τὴν παντελῆ
αὐτῶνδικίανπομισήσασαν εἰς τὸν οὐρανὸννελ-
θεῖν. λέγονται δὲ καὶτεροι λόγοι περὶ αὐτῆς πλεῖ-
στοι· οἱ μὲν γὰρ αὐτήν φασιν εἶναι Δήμητρα διὰ τὸ
χειν στάχυν, οἱ δὲσιν, οἱ δὲταργάτιν, οἱ δὲ Τύ-
χην, διὸ καὶκέφαλον αὐτὴν σχηματίζουσιν.
χει δὲστέραςπὶ τῆς κεφαλῆς αμαυρόν,
φ' ἑκατέρῳμῳ α, ἐν πτέρυγικατέρᾳ β, ὁ δ'
ν τῇ δεξιᾷ πτέρυγι μεταξὺ τοῦ τεμου καὶ τοῦ
κρου τῆς πτέρυγος Προτρυγητὴρ καλεῖται, ἐπ' ἀγκῶ-
νοςκατέρου α, ἐπὶ χειρὸςκραςκατέρας α, ὁ δ'
πὶ τῆς εὐωνύμου λαμπρὸς καλεῖται Στάχυς, ἐπὶ τῆς
πέζης τοῦ χιτῶνοςμαυροὺς ,  μαυρὸν α,
φ' ἑκατέρου ποδὸς α· οἱ πάντες κ.
0222, 001, 1, 10, 1
Διδύμων.
Οὗτοι λέγονται Διόσκουροι εἶναι·ν δὲ τῇ Λακω-
νικῇ τραφέντεςπιφάνειανσχον, φιλαδελφίᾳ δὲπερ-
νεγκαν πάντας· οὔτε γὰρ περὶρχῆς οὔτε περὶλλου
τινὸςρισαν· μνήμην δὲ αὐτῶν Ζεὺς θέσθαι βουλό-
μενος τῆς κοινότητος, Διδύμουςνομάσας εἰς τὸ αὐτὸ
μφοτέρουςστησενν τοῖςστροις.
χουσι δὲστέραςμὲνποχούμενος τοῦ Καρ-
κίνουπὶ τῆς κεφαλῆς α λαμπρόν, ἐπ' ὤμουκα-
τέρου α λαμπρόν, ἐπὶ δεξιοῦγκῶνος α, ἐπὶ δεξιᾶς
χειρὸς α, ἐφ' ἑκατέρῳ γόνατι α, ἐφ' ἑκατέρῳ ποδὶ
α, τοὺς πάντας θ·δ' ἐχόμενοςχειπὶ τῆς κεφα-
λῆς α λαμπρόν, ἐπ' ἀριστερῷμῳ λαμπρὸν α, ἐπὶ
μαστῷκατέρῳ α, ἐπ' ἀριστεροῦγκῶνος α, ἐπ'
κρας χειρὸς α, ἐπ' ἀριστερῷ γόνατι α, ἐφ'
κατέρῳ ποδὶ α, ὑπὸ τὸνριστερὸν πόδα α, ὃς κα-
λεῖται Πρόπους· τοὺς πάντας ι.
0222, 001, 1, 11, 1
Καρκίνου.
Οὗτος δοκεῖν τοῖςστροις τεθῆναι δι' Ἥραν,
τι μόνοςρακλεῖ τῶνλλων συμμαχούντωντε
τὴνδραννῄρει, ἐκ τῆς λίμνηςκπηδήσαςδακεν
αὐτοῦ τὸν πόδα, καθάπερ φησὶ Πανύασιςνρακλείᾳ·
θυμωθεὶς δ' ὁ Ἡρακλῆς δοκεῖ τῷ ποδὶ συνθλάσαι
αὐτόν, ὅθεν μεγάλης τιμῆς τετύχηκε καταριθμούμενος
ν τοῖς ιβ ζῳδίοις.
Καλοῦνται δέ τινες αὐτῶνστέρεςνοι, οὓς Διό-
νυσοςνήγαγεν εἰς τὰστρα. ἔστι δὲ αὐτοῖς καὶ
Φάτνη παράσημον·δὲ τούτωνστορία αὕτη· 

νων καὶ Φάτνης.
τεπὶ Γίγανταςστρατεύοντο οἱ θεοί, λέγεται Διό-
νυσον καὶφαιστον καὶ Σατύρουςπὶνων πορεύ-
εσθαι· οὔπω δὲωραμένων αὐτοῖς τῶν Γιγάντων πλη-
σίονντεςγκήθησαν οἱνοι, οἱ δὲ Γίγαντεςκού-
σαντες τὴν φωνὴνφυγον· διὸτιμήθησανν τῷ
Καρκίνῳ εἶναιπὶ δυσμάς.
χει δὲΚαρκίνοςπὶ τοῦστράκουστέρας λαμ-
προὺς β, οὗτοί εἰσιν οἱνοι· τὸ δὲ νεφέλιόνστιν
ἡ ἐν αὐτῷρωμένη Φάτνη, παρ' ᾗ δοκοῦσινστάναι·
πὶ τοῖς δεξιοῖς ποσὶνφ' ἑκάστῳ αμαυρόν, ἐπὶ δὲ
τοῖςριστεροῖς τοῦ πρώτου βμαυροὺς καὶπὶ τοῦ
δευτέρου β, καὶπὶ τοῦ τρίτου α, ὁμοίωςπ'
κρας τοῦ τετάρτου α, ἐπὶ τοῦ στόματος α καὶ
πὶ τῆς χηλῆς τῆς δεξιᾶς γ, ὁμοίους οὐ μεγάλουσ,
μοίως οὐ μεγάλουςπὶ τῆςριστερᾶς χηλῆς β·
οἱ πάντες ιη. 
0222, 001, 1, 12, 1
Λέοντος.
Οὗτόςστι μὲν τῶνπιφανῶνστρων· δοκεῖ δ'
πὸ Διὸς τιμηθῆναι τοῦτο τὸ ζῴδιον διὰ τὸ τῶν τε-
τραπόδωνγεῖσθαι. τινὲς δέ φασιντιρακλέους
πρῶτοςθλοςν εἰς τὸ μνημονευθῆναι· φιλοδοξῶν
γὰρ μόνον τοῦτον οὐχπλοιςνεῖλεν, ἀλλὰ συμπλα-
κεὶςπέπνιξεν· λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ Πείσανδρος
Ῥόδιος·θεν καὶ τὴν δορὰν αὐτοῦχειν, ὡςν-
δοξονργον πεποιηκώς. οὗτόςστιν ὁ ἐν τῇ Νεμέᾳ
π' αὐτοῦ φονευθείς.
χει δὲστέραςπὶ τῆς κεφαλῆς γ, ἐπὶ τοῦ στή-
θους α, ὑπὸ τὸ στῆθοσ β, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ποδὸς
λαμπρὸν α, ἐπὶ μέσης τῆς κοιλίασ α, ὑπὸ τὴν κοι-
λίαν α, ἐπὶ τοῦσχίου α, ἐπὶ τοῦπισθίου γόνατος
α, ἐπὶ ποδὸςκρου λαμπρὸν α, ἐπὶ τοῦ τραχήλου β,
πὶ τῆς ῥάχεως γ, ἐπὶ μέσης τῆς κέρκου α, ἐπ' ἄκρας
λαμπρὸν α, [ἐπὶ τῆς κοιλίας α]· τοὺς πάντας ιθ. 
ρῶνται δὲ καὶπὲρ αὐτὸνν τριγώνῳ κατὰ τὴν
κέρκονμαυροὶπτά, οἳ καλοῦνται Πλόκαμος Βερενί-
κης Εὐεργέτιδος.
0222, 001, 1, 13, 1
νιόχου.
Τοῦτον λέγουσιντιΖεὺςδὼν πρῶτοννν-
θρώποιςρμα ζεύξαντα [ἵππων], ὅςστινριχθόνιος
ξφαίστου καὶ Γῆς γενόμενος, καὶ θαυμάσαςτι τῇ
τοῦλίουντίμιμονποιήσατο διφρείανποζεύξας
ππους λευκοὺςνήγαγεν εἰς τὰστρα· πρῶτόν τε
θηνᾷ πομπὴνγαγεννκροπόλει καὶποιήσατο
πρὸς τούτοιςπιφανῆ τὴν θυσίαν αὐτῆς τὸ ξόανον
σεμνύνων. λέγει δὲ καὶ Εὐριπίδης περὶ τῆς γενέσεως
αὐτοῦ τὸν τρόπον τοῦτον·φαιστονρασθένταθη-
νᾶς βούλεσθαι αὐτῇ μιγῆναι, τῆς δὲποστρεφομένης
καὶ τὴν παρθενίαν μᾶλλον αἱρουμένηςν τινι τόπῳ
τῆςττικῆς κρύπτεσθαι, ὃν λέγουσι καὶπ' ἐκείνου
προσαγορευθῆναιφαιστεῖον·ς δόξας αὐτὴν κρατή-
σειν καὶπιθέμενος πληγεὶςπ' αὐτῆς τῷ δόρατι
φῆκε τὴνπιθυμίαν, φερομένης εἰς τὴν γῆν τῆς σπορᾶς·
ξς γεγενῆσθαι λέγουσι παῖδα, ὃςκ τούτουρι-
χθόνιοςκλήθη, καὶ αὐξηθεὶς τοῦθ' εὗρε καὶθαυ-
μάσθηγωνιστὴς γενόμενος·γαγε δ' ἐπιμελῶς τὰ
Παναθήναια καὶρμανιόχειχων παραβάτηνσπί-
διονχοντα καὶ τριλοφίανπὶ τῆς κεφαλῆς·π' ἐκεί-
νου δὲ κατὰ μίμησινκαλούμενοςποβάτης.
σχημάτισται δ' ἐν τούτῳΑἲξ καὶ οἱριφοι.
Μουσαῖος γάρ φησι Δία γεννώμενονγχειρισθῆναι
πὸ Ῥέας Θέμιδι, Θέμιν δὲμαλθείᾳ δοῦναι τὸ βρέ-
φος, τὴν δὲχουσαν αἶγαποθεῖναι, τὴν δ' ἐκθρέψαι
Δία· τὴν δὲ Αἶγα εἶναιλίου θυγατέρα φοβερὰν
οὕτωςστε τοὺς κατὰ Κρόνον θεούς, βδελυττομένους
τὴν μορφὴν τῆς παιδός, ἀξιῶσαι τὴν Γῆν κρύψαι
αὐτὴνν τινι τῶν κατὰ Κρήτηνντρων· καὶποκρυ-
ψαμένηνπιμέλειαν αὐτῆς τῇμαλθείᾳγχειρίσαι,
τὴν δὲ τῷκείνης γάλακτι τὸν Δίακθρέψαι·λθόν-
τος δὲ τοῦ παιδὸς εἰςλικίαν καὶ μέλλοντος Τιτᾶσι
πολεμεῖν, οὐκχοντος δὲπλα, θεσπισθῆναι αὐτῷ τῆς
αἰγὸς τῇ δορᾷπλῳ χρήσασθαι διά τε τὸτρωτον
αὐτῆς καὶ φοβερὸν καὶ διὰ τὸ εἰς μέσην τὴν ῥάχιν
Γοργόνος πρόσωπονχειν· ποιήσαντος δὲ ταῦτα τοῦ
Διὸς καὶ τῇ τέχνῃ φανέντος διπλασίονος, τὰστᾶ δὲ
τῆς αἰγὸς καλύψαντοςλλῃ δορᾷ καὶμψυχον αὐτὴν
καὶθάνατον κατασκευάσαντος, αὐτὴν μέν φασινστρον
οὐράνιον [κατασκευάσαι] 
Τινὲς δέ φασι Μυρτίλοννόματι τὸν Οἰνομάου
νίοχον εἶναι τὸνξρμοῦ γεγονότα. 
χει δ' ἀστέραςπὶ τῆς κεφαλῆς α, καὶφ' ἑκα-
τέρων τῶνμων α, ὧν τὸν μὲνπὶ τοῦριστεροῦ
λαμπρόν, ὃς καλεῖται Αἴξ, ἐφ' ἑκατέρουγκῶνος α,
πὶ δεξιᾶς χειρὸς α, ἐπ' ἀριστερᾶς χειρὸς β, οἳ
δὴ καλοῦνταιριφοι· τοὺς πάντας η.
0222, 001, 1, 14, 1
Ταύρου.
Οὗτος λέγεταιν τοῖςστροις τεθῆναι διὰ τὸ
Εὐρώπηνγαγεῖνκ Φοινίκης εἰς Κρήτην διὰ τοῦ
πελάγους, ὡς Εὐριπίδης φησὶνν τῷ Φρίξῳ· χάριν
δὲ τούτουν τοῖςπιφανεστάτοιςστὶνπὸ Διὸς τι-
μηθείς. ἕτεροι δέ φασι βοῦν εἶναι τῆςοῦς μίμημα·
χάριν δὲκείνηςπὸ Διὸςτιμήθη [τὸστρον].
Τοῦ δὲ Ταύρου τὸ μέτωπον σὺν τῷ προσώπῳ αἱ
Ὑάδες καλούμεναι περιέχουσιν· πρὸς δὲ τῇποτομῇ
τῆς ῥάχεωςΠλειάςστινστέραςχουσαπτά, διὸ
καὶπτάστερος καλεῖται· οὐχρῶνται δὲ εἰ μὴξ, ὁ
δὲβδομοςμαυρόςστι σφόδρα.
χει δ' ὁ Ταῦροςστέρας ζ·ς δὴπεναντία
ρπει καθ' ἑαυτὸνχων τὴν κεφαλήν, ἐφ' ἑκατέρων
δὲ τῶν κεράτωνπὶ τῆςκφύσεως α, ὧν λαμπρότερος
ὁ ἐπὶ τῆςριστερᾶς, ἐφ' ἑκατέρων τῶνφθαλμῶν α, 
πὶ τοῦ μυκτῆρος α, ἐφ' ἑκατέρων τῶνμων α·
οὗτοι Ὑάδες λέγονται·πὶ δὲ τοῦριστεροῦ γόνα-
τος τοῦμπροσθίου α, ἐπὶ τῶν χηλῶνκατέρων
α, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ γόνατος α, ἐπὶ τοῦ τραχήλου β,
πὶ τῆς ῥάχεως γ, τὸνσχατον λαμπρόν, ὑπὸ τὴν
κοιλίαν α, ἐπὶ τοῦ στήθους λαμπρὸν α· τοὺς πάν-
τας ιη.
0222, 001, 1, 15, 1
Κηφέως.
Οὗτοςν τάξει τέτακται τέταρτος·δ' ἀρκτικὸς
κύκλος αὐτὸνπολαμβάνειπὸ ποδῶνως στήθους·
τὸ δὲ λοιπὸν εἰς τὸνὰ μέσον πίπτει αὐτοῦ τοῦ
τερκτικοῦ καὶ θερινοῦ τροπικοῦ·ν δέ, ὡς Εὐριπί-
δης φησίν, Αἰθιόπων βασιλεύς, Ἀνδρομέδας δὲ πατήρ·
τὴν δ' αὑτοῦ θυγατέρα δοκεῖ προθεῖναι τῷ κήτει
βοράν, ἣν ΠερσεὺςΔιὸς διέσωσε· δι' ἣν καὶ αὐτὸς
ν τοῖςστροιςτέθηθηνᾶς γνώμῃ.
χει δ' ἀστέραςπὶ τῆς κεφαλῆς λαμπροὺς β, ἐφ'
κατέρωνμων α, καὶπὶ χειρῶνκατέρων α, ἐπ'
γκώνωνκατέρων αμαυρόν, ἐπὶ ζώνης γ λοξοὺς
[ἀμαυρούσ], ἐπὶ κοιλίας μέσης λαμπρούς, ἐπὶ δε-
ξιᾶς λαγόνος α, ἐπ' ἀριστεροῦ γόνατος β, ὑπὲρ
πόδας δ, ἐπὶ ποδὸςκρου α· τοὺς πάντας ιθ.
0222, 001, 1, 16, 1
Κασσιεπείας.
Ταύτηνστορεῖ Σοφοκλῆςτῆς τραγῳδίας ποιη-
τὴςννδρομέδᾳρίσασαν περὶ κάλλους ταῖς Νηρηίσιν
εἰσελθεῖν εἰς τὸ σύμπτωμα, καὶ Ποσειδῶνα διαφθεῖραι
τὴν χώραν κῆτοςπιπέμψαντα· δι' ἣν πρόκειται τῷ
κήτειθυγάτηρ. οἰκείως δὲσχημάτισταιγγὺςπὶ
δίφρου καθημένη.
χει δ' ἀστέραςπὶ τῆς κεφαλῆς λαμπρὸν α, ἐφ'
κατέρων τῶνμων λαμπρὸν α, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ στή-
θους λαμπρὸν α, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦγκῶνος α, ἐπὶ
τῆς δεξιᾶς χειρὸσ λαμπρὸν α, ἐπὶ τῆςριστερᾶσ
χειρὸς λαμπρὸν α, ἐπ' ὀμφαλοῦ α, [ἐπὶ τοῦ γό-
νατος α, ἐπὶ ποδὸςκρου α, ἐπὶ τοῦ στήθους
αμαυρόν], ἐπ' ἀριστεροῦ μηροῦ λαμπροὺς β, ἐπὶ
γόνατος α λαμπρόν, ἐπὶ ποδὸςκρου α, ἐπὶ τοῦ
πλινθίου α, ἐπὶ τῆσ τοῦ δίφρου οὗ κάθηταικα-
τέρας γωνίας α· τοὺς πάντας ιε.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου