Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Ευχὴ Κριτοπούλου τοῦ Ἰμβρίου

Δέσποτα κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ θεὸς ἡμῶν, ὁ μόνος συμπαθής τε
καὶ εὐδιάλλακτος, ἡ τοῦ ἐλέους πηγή, τὸ τῆς φιλανθρωπίας ἀνεξ-
άντλητον πέλαγος, ὁ μὴ δικαίους ἐλθὼν καλέσαι, ἀλλ' ἁμαρτωλοὺς
μετανοοῦντας προσδέξασθαι, ὁ ἑβδομηκοντάκις ἑπτὰ συγχωρεῖν ἁμαρ-
τίας Πέτρῳ τῷ κορυφαίῳ τῶν σῶν μαθητῶν καὶ ἀποστόλων ἐγκελευσά-
μενος ἐρωτήσαντι, ἅμα μὲν ἐκ τούτου καὶ τὸ ἄπειρον τῆς σῆς χρηστό-
τητος καὶ φιλανθρωπίας ἐμφαίνων, ἅμα δὲ καὶ πᾶσι τοῖς ἡμαρτηκόσιν
εὐσπλάγχνως καὶ συμπαθῶς θύραν μετανοίας ἀνοίγων καὶ καιρὸν
ἐπιστροφῆς χαριζόμενος καὶ τῇ ἀπογνώσει μηδαμοῦ χώραν διδούς,
αὐτός, δέσποτα φιλάνθρωπε, θεὲ πάσης παρακλήσεως, πατὴρ οἰκτιρ-
μῶν, ἐλέους κύριε, συμπαθείας ἄβυσσε, ἀγαθότητος πέλαγος, εὐ-
σπλαγχνίας πηγή, μακροθυμίας τε καὶ ἀνεξικακίας ἀκένωτε θησαυρέ,
πλανωμένων ὁδηγέ, πεπτωκότων ἀνόρθωσις, ἀπελπισμένων ἐλπίς, ἀπ-
εγνωσμένων παραμυθία καὶ πᾶσι πάντα καὶ ὢν καὶ γινόμενος δι'
ἐμὲ καὶ τὴν ἐμὴν σωτηρίαν, πρόσδεξαι νῦν κἀμὲ τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ
ἀνάξιον δοῦλόν σου μετανοοῦντα καὶ προσερχόμενόν σοι μετὰ συν-
τετριμμένης καρδίας καὶ πνεύματος ταπεινώσεως καὶ λύσιν ἐξαιτοῦντα
τῶν πολλῶν καὶ δεινῶν μου πλημμελημάτων, ὧν ἐν γνώσει τε καὶ
ἀγνοίᾳ ἀσύγγνωστα ἥμαρτον παρὰ πάντα τὸν βίον καταπατήσας μὲν
τοὺς νόμους τοὺς σούς, ἀθετήσας δὲ τὰς σὰς ἐντολάς, παραβὰς δὲ τὰ
σὰ προστάγματα, ἀλογήσας δὲ τῶν χρηστῶν σου καὶ σωτηρίων παρ-
αγγελμάτων ὅλος τε μακρυνθεὶς ἀπὸ σοῦ καὶ τῶν σῶν καὶ ὀπίσω
τῆς πονηρᾶς διανοίας μου πορευθεὶς καὶ γενόμενος ἐπίχαρμα τῷ δια-
βόλῳ καὶ τοῖς πονηροῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ, δαίμοσιν, ἐξ ἅπαντος τρόπου
πληρῶν αὐτῶν τὰ προστάγματα.
καὶ νῦν κύριε, κύριε, ὥσπερ ἐκ βαθυτάτου ὕπνου καὶ μέθης ἢ κάρου
ὀψὲ καὶ μόλις ἀνανήψας τῆς ἁμαρτίας καὶ εἰς ἑαυτὸν συστραφεὶς καὶ
συναίσθησιν λαβὼν τῶν οἰκείων κακῶν πανταχόθεν τε ἐμαυτὸν ἐξετά-
σας καὶ ἔρημον εὑρὼν παντὸς ἀγαθοῦ καὶ τῆς φωτοειδοῦς καὶ λαμπρᾶς
καταστολῆς τοῦ θείου λουτροῦ, ἥν με ἐνέδυσας, γυμνὸν ὅλον καὶ ἐξ-
ηπορημένον ὁρῶν, ἀντὶ δὲ ταύτης ῥάκια ῥυπαρὰ περιβεβλημένον τῆς
ἁμαρτίας, καὶ στένοντα καὶ τρέμοντα καὶ λιμώττοντα καὶ πᾶσι κακοῖς
ἐνεχόμενον, ὅλος τε ἐξαπορηθεὶς καὶ πάντων τῶν ἄλλων ἀπογνοὺς εἰς
μνήμην ἧκον τῆς προτέρας ζωῆς, ἐν ᾗ με κατέστησας καὶ ἧς διὰ κακίαν
ἐκπέπτωκα, καὶ τῶν χρηστῶν σου καὶ κηδεμονικῶν ἅμα καὶ φιλαγάθων
καὶ πατρικῶν ἀνεμνήσθην σπλάγχνων καὶ πρὸς τὸν ἐμὸν γνησίως
ἐπιστρέφω δεσπότην καὶ θαρρούντως ἐμαυτὸν τοῖς ποσὶν ἐπιρρίπτω
τοῖς σοῖς μέγα κεκραγὼς καὶ βοῶν ἐκ βάθους ψυχῆς κατὰ τὸν ἄσωτον
ἐκεῖνον υἱόν· ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανόν, κύριε, καὶ ἐνώπιόν σου.
δέξαι οὖν με, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε δέσποτα, μετανοοῦντα καὶ
ἐπιστρέφοντα καὶ προσερχόμενον θαρρούντως τῇ σῇ ἀφάτῳ χρηστότητι
καὶ ἀμετρήτῳ συμπαθείᾳ καὶ ὑπεραγάθῳ βασιλείᾳ, δέξαι με τὸν
ἀνάξιον δοῦλόν σου, τὸν πολλὰ ἐπταικότα καὶ παροργίσαντα καὶ
παραπικράναντα τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα σου, δέξαι με τὸ πλάσμα
τῶν σῶν χειρῶν, τὸ ἴδιον δημιούργημα, ὃν ἐτίμησας ἰδίᾳ εἰκόνι καὶ
τῇ κατὰ πάντων ἀρχῇ, ᾧ μόνῳ λόγον ἐχαρίσω τῶν ἄλλων ζῴων καὶ
ὃν πολλοῖς καὶ μεγάλοις ἐκόσμησας ἀγαθοῖς, ὑπὲρ οὗ νόμον ἔδωκας,
προφήτας ἀπέστειλας, ἄλλα μυρία εἰργάσω, δι' ὃν ἄνθρωπος γέγονας
θεὸς ὢν καὶ δεσπότης καὶ πᾶσαν τὴν φρικτὴν οἰκονομίαν ἐτέλεσας
καὶ πάθη καὶ σταυρὸν ἠνέσχου καὶ θάνατον καὶ ταφήν, ἵνα καὶ θανάτου
καὶ παθῶν καὶ ἁμαρτίας ἐλευθερώσῃς ἐμὲ καὶ πρὸς τὴν προτέραν
ἐπανάξῃς οἰκειότητα καὶ υἱοθεσίαν καὶ τῆς σῆς βασιλείας κληρονόμον
ποιήσῃς.
εἰ τοίνυν ταῦτα πάντα φιλανθρώπως καὶ πεποίηκας καὶ ὑπέμεινας
δι' ἐμέ, πῶς νῦν ἐάσεις, ὦ δέσποτα, θήραμα γενέσθαι %με& τῷ διαβόλῳ
καὶ τῆς σῆς ἀπειροδυνάμου δυνάμεώς τε καὶ ἀγαθότητος καὶ σοφίας
κατακαυχήσασθαι τὸν ἀποστάτην καὶ πονηρὸν καὶ δραπέτην δαίμονα
ὡς μὴ μόνον προτοῦ τὸν ἄνθρωπον ἀπατήσαντα καὶ τῆς τοῦ παρα-
δείσου διαγωγῆς ἐξορίσαντα καὶ τῆς ἐκεῖσε στερήσαντα μακαρίας
ζωῆς, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀπόρρητον οἰκονομίαν καὶ τὴν φρικωδεστάτην
θυσίαν καὶ τὸ χεθὲν θεῖον αἷμα, τὸ σὸν καὶ δεσποτικόν, τὸ μέγα καὶ
περιβόητον, δι' οὗ ἡμᾶς ἐξηγόρασας, ἔτι καὶ νῦν συναρπάζειν δυνά-
μενον τοὺς τοσούτου τιμήματος ὠνητοὺς δούλους τοὺς σοὺς καὶ πρὸς
τὸ οἰκεῖον τῆς ἀπωλείας συναπάγοντα βάραθρον; μή, δέσποτα φιλάν-
θρωπε, μή, βασιλεῦ αἰώνιε, μή, παντοδύναμε κύριε, μὴ τοσαύτην νίκην
νικήσῃ καθ' ἡμῶν ὁ τῆς ἀληθείας ἐχθρός, ὁ ἀλιτήριος δαίμων· μὴ δὴ
τοσοῦτον δυνηθείη ἡ ἡμετέρα κακία. ἥμαρτον μέν, ἀλλὰ σοῦ οὐκ ἀπ-
έστην· ἥμαρτον, ἀλλὰ σὲ θεὸν ἐπιγράφομαι· ἥμαρτον πολλὰ καὶ μεγάλα,
ὁμολογῶ, ἀλλ' εἴσω πίπτει τῆς σῆς χρηστότητος καὶ φιλανθρωπίας·
αὕτη δὲ πέρας οὐκ ἔχει. τί τοσοῦτον ἥμαρτον ὁ πηλὸς ἐγώ, ὅσον αὐτὸς
δύνασαι συγχωρεῖν, τί τοσοῦτον ἠνόμησα, ὅσον αὐτὸς δύνασαι λύειν,
τί τοσοῦτον παρέβην, ὅσον αὐτὸς δύνασαι συμπαθεῖν, εὔσπλαγχνος
καὶ μακρόθυμος ὤν; οὐδὲν μέγα πάντα τὰ τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτήματα
εἰς ταὐτὸν συνελθόντα πρὸς τὴν ἄπειρον ἄβυσσον τῆς σῆς χρηστότητος
καὶ φιλανθρωπίας παραβαλλόμενα.
διὰ τοῦτο, δέσποτα φιλάνθρωπε, δικαιολογοῦμαι οὐ πρὸς τὴν ἐμὴν
καθαρότητα ἀποβλέπων ἀκάθαρτος γὰρ ἐγὼ παντὸς μᾶλλον καὶ βέβη-
λος καὶ πόρρω τῶν σῶν ἐντολῶν καὶ τῇ ἰλύϊ καὶ τῷ βορβόρῳ τῶν
ἐμῶν ἀμέτρων κακῶν ὥσπερ σῦς ὅλως ἐγκαλινδούμενοσ$, ἀλλὰ τὸ
ἄπειρον τῆς σῆς χρηστότητος ἐννοῶν καὶ πρὸς τὸ ὕψος καὶ μεγαλεῖον
τῆς σῆς ἀγαθότητος καὶ φιλανθρωπίας ὁρῶν, ἣν οὐδὲν τῶν ἀνθρω-
πίνων ἁμαρτημάτων νικῆσαι δύναται. δέξαι οὖν με, κύριε, ἐπιστρέφον-
τα μετὰ δακρύων καὶ στεναγμῶν καὶ μετανοοῦντα ἐφ' οἷς ἐπλημμέλησα
καὶ συγγνώμην αἰτοῦντα, κάμφθητι ταῖς ἐμαῖς λιταῖς καὶ δεήσεσι,
σπλαγχνίσθητι ὡς συμπαθής, οἴκτειρον ὡς μακρόθυμος, ἐλέησον ὡς
φιλάνθρωπος καὶ συγχώρησόν μοι ὅσα σοι ἥμαρτον, δέξαι με τὸν σὸν
δοῦλον εὐχαριστοῦντα μέν, ὅτι οὐκ ἤδη συναπώλεσάς με ταῖς ἀνομίαις
μου μακροθυμήσας ἐπ' ἐμοί, ἐξαιτοῦντα δὲ νῦν λύσιν τῶν ἐπταισμένων
μοι καὶ τελείαν ἀπαλλαγὴν καὶ συγχώρησιν παρὰ τῆς σῆς ἀγαθότητος.
εἰς δὲ τὸ ἑξῆς, ἱκετεύω καὶ πάνυ δέομαι, στήριξόν με τῇ σῇ πίστει
καὶ ἐλπίδι καὶ ἀγάπῃ βεβαίᾳ, ἀκλόνητον διατήρησον πάσαις ταῖς τοῦ
πονηροῦ μεθοδίαις καὶ προσβολαῖς, ἵνα μὴ συναρπάσῃ με ἡ κακία
πρὸς βάραθρον τῆς αὐτῆς ἀπωλείας μηδὲ γένωμαι θήραμα τῷ ἐχθρῷ,
ἀγγέλῳ πιστῷ φύλακι παρακατάθου τὴν ἐμὴν ζωὴν ὁδηγοῦντι καὶ ἐνι-
σχύοντι πρὸς τὸ ποιεῖν τὸ σὸν θέλημα καὶ τὰς σὰς καλῶς ἀπο-
πληροῦν ἐντολάς. ναί, δέσποτα μακρόθυμε, πολυέλεε κύριε, νοητὲ ἥλιε,
βασιλεῦ τῆς δόξης, τῶν κατ' ἐμὲ ἁμαρτωλῶν ἡ τελεία συγχώρησις καὶ
συμπάθεια, ναί, γλυκύτατε Ἰησοῦ, ἀναψυχή μου καὶ παρηγορία καὶ
παραμυθία, παράκλησις, γλυκυθυμία, γάνος τῆς ἐμῆς ψυχῆς, χαρὰ 
πεπληρωμένη, ἀγάπη τελεία, ἔρως θεοειδής, ζωὴ ἄλυπος, ἔφεσις τῶν
καλῶν, εἰρήνη ὑπερέχουσα πάντα νοῦν, ναί, φῶς τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν,
χειρῶν ἔκτασις, ποδῶν βάσις, μελῶν συμφυΐα, ὁλοκληρία τοῦ ὅλου μου
σώματος, ἁπλῶς πάντα σοὶ μόνῳ, δέσποτα Χριστέ, προσανέχω, σοὶ
ζῶ, σοὶ κινοῦμαι, σοὶ καὶ εἰμί, εἰ καὶ ἥμαρτον ὑπὲρ πάντας. κάθαρόν
μου τὸν νοῦν τῆς ὑλικῆς προσπαθείας καὶ τῶν ματαίων ἐννοιῶν καὶ
τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἐνθυμήσεων καὶ προλήψεων, αἵ με συνέχουσι
καὶ συμπνίγουσι νῦν καὶ πολιορκοῦσι· δός μοι καλὸν πάθος ψυχῆς
καὶ λογισμὸν ἔμμονον καὶ καρδιακὴν ἔφεσιν καὶ μελέτην διηνεκῆ τῆς
ἀγαθῆς σου μνήμης καὶ τελείας ἀγάπης ὥστε φαντάζεσθαι τὸ σὸν
ἐράσμιον κάλλος ἀεὶ καὶ τὴν σὴν ὡραιότητα βλέπειν· ἀπόπλυνον τελεί-
ως τοῦ σπίλου τῆς ἁμαρτίας καὶ κάθαρόν με ῥύπου παντὸς ἐμπαθοῦς
καὶ μολυσμοῦ καὶ κηλῖδος σαρκὸς καὶ πνεύματος καὶ παράσχου μοι
σταθηρὰν γαλήνην καὶ ἄνεσιν καὶ εἰρήνην βαθεῖαν τῶν λογισμῶν, ἵνα
διὰ πάντων τῆς σῆς ἀπολαύσας χρηστότητος καὶ μακροθυμίας καὶ τῆς
πολλῆς ἀγαθότητος καὶ τοῦ σοῦ θείου ἐλέους πλουσίως τυχὼν εὐχαρι-
στῶ, δοξάζω, ὑμνῶ καὶ μεγαλύνω τὸ σὸν πανάγιον ὄνομα καὶ τοῦ
ἀνάρχου σου πατρὸς καὶ τοῦ παναγίου καὶ ἀγαθοῦ καὶ ζωοποιοῦ
πνεύματος νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν.

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Προστασία


Γράψε τα εδάφια προστασίας σε λευκό χαρτί. Τα έχεις μαζί σου.
Είναι ισχυρή προστασία από κάθε διαβολικό, κακούς ανθρώπους και τζιν.

فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين , وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة, إن ربي على كل شيء حفيظ , وكنا لهم حافظين , وربك على كل شيء حفيظ ,وعندنا كتاب حفيظ ، لكل أواب حفيظ , وإن عليكم لحافظين ، وحفظا من كل شيطان مارد , وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم , وحفظناها من كل شيطان رجيم , إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون , له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله , الله حفيظا وما أنت عليهم بوكيل , إن كل نفس لما عليها حافظ , بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم فإن تولوا فقل حسبيا الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم


Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Προφορικό τυπικό - βελτίωση εργασίας

Για βελτίωση της εργασίας, είτε είμαστε υπάλληλοι, είτε έχουμε δική μας εργασία.

يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع كلّ مصنوع يا خالق كلّ مخلوق يا رازق كلّ مرزوق يا مالك كلّ مملوك يا كاشف كلّ مكروب يا فارج كلّ مهموم يا راحم كلّ مرحوم يا ناصر كلّ مخذول يا ساتر كلّ معيوب يا ملجا كلّ مطرود سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار
     
Γιά Σσάνια, γιά Νάφια, γιά Σάμια, γιά Τζάμια κούλι μάνσουα γιά Χάλικα, κούλι μαχλούκ, γιά Ράζικκα  κούλι μαρζούκ, γιά Μάλικα κούλι μαμλούκ, γιά Κάσιφα  κούλι μακρούμπ, γιά Φάριτζα κούλι μαχμούν, γιά Ραχίμe κούλι μαρχρούμ, γιά νάσιρα κούλι μαχδούλ, γιά Σάτιρα κούλι μα’γιούημπ, γιά Μάλζτα κούλι ματρούντ. Σουμπχάνικα γιά ιλάχι  ίλα έν-τα αλγάουθα αλγάουθα χαλίσσνα μιν ανάρ.   


Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Ψαλμοί Δαυίδ

Ψαλμός ΡΚΗ - 128 Εδάφια 6
Για να απωθήσεις τους εχθρούς σου.
Γράψε τον ψαλμό και από κάτω το τάλισμαν.


 Θέλεις να δεις ένα προφητικό όνειρο;
Γράψε τον 9 Ψαλμό, βάλε τον στο κεφάλι και πέσε να κοιμηθείς!!!Όταν τα προβλήματα επείγουν, γράψε τους 6-20-70 ψαλμούς και μετέφερε μαζί σου το κείμενο, σαν φυλαχτό.


Ψαλμός 115 - εδάφια 18
Για κάθε ασθένεια.
Γράψε τον ψαλμό και από κάτω το τάλισμαν.
Το μεταφέρεις μαζί σου.

Ψαλμός 134 - εδάφια 3
Για σας που σας πιάνει το μάτι. Γράψε το ψαλμό και από κάτω το τάλισμαν. Το μεταφέρεις μαζί σου.
Η επωδή της Μπαρχατέγια

Το κείμενο της Μπαρχατέγια, η επωδή της Μπαρχατέγια, σε πιστή μετάφραση από το αραβικό κείμενο, είναι:
>>
Ξεκίνησε με το Μπίσμιλλα και την Ιλχάμντου πρώτα και επέκτεινε την προσευχή για τον Προφήτη μου που ακολουθεί
Μετά στοχάσου Ω! ερευνητή, αυτό που επιθυμείς, τις ευγενικές επιστήμες που αποκαλύπτονται και είναι απέραντες
Έτσι, μέσα στο Μπαρχατίχιν μαζί με το Καρίριν είναι η αρετή και στο Τατλίχιν είναι το μυστικό του μυστικού που λάμπει ολόκληρο
Και θυμήσου το Τουράνιν, που αν το μελετήσεις κερδίζεις με δόξα ανάμεσα στους ανθρώπους, μεγαλοπρέπεια
Και στο Ματζαλίν μαζί με το Μπατζαλίν επεκτείνεις το μεγαλείο του και επεξηγούνται τα μυστικά της επιστήμης και διασώζονται.
Και στο Ταρκαμπίν μαζί με το Μπαρχασίν και το Γαλμασίν, έρχονται οι αρετές όταν τα απαγγέλεις, περιορίζεται σε αυτά η ερημιά.
Και εσύ Χουτίριν καθαγιάζεις το μεγαλείο του και στο Καλναχουντίν είναι κρυμμένη η εκφραζόμενη συνείδηση
Και η έκφρασή σου Μπαρσανίν στο άνοιγμα της έναρξης και στο Καδχιρίν είναι το μυστικό που κατέχει το αναδυόμενο φως
Και πόσο πολύ αυξάνει το Ναμουσαλχίν το βαθμό της διασαφήνισης και στο Μπαρχάγιουλαν κάθε προσταγή είναι χρήσιμη
Και στην σπουδή του Μπασκαγιαλχίν είναι η επιβλητική δόξα και στο Καζμαζίν αναδεικνύεται η επιστήμη τους και διασώζεται
Στο Ανγαλαλίτιν και μετά στο Καμπαράτιν είναι εξαίρετα και είναι στο Γαγιάχαν και στο Καϊντάχουλαν η υποταγή
Και το Σαμχαχιρίν, το Σαμχαχαϊρίν, το Σαμχεχιρίν, το Μπικαχταχουνιτίν μαζί με το Μπασαρισίν για τους ανθρώπους
Και το Τουνασίν, το Σαμουχά μαζί με το Μπαρουχίν (Σαμαχαμπαρουχίν) όλα αυτά μαζί, είναι σε αυτά το μυστικό της συμφωνίας του πλήρη συνδυασμού
Έτσι αν επιθυμείς να ζεις ευτυχισμένα, τιμημένα, τότε είναι ταιριαστό για αυτόν τον όρκο, να είναι με την ευγένεια και με συμμόρφωση
Και αν επιθυμείς να διεγείρεις και ταιριάξεις την αγάπη και προσελκύσεις πλούτο ή εμπιστοσύνη στους ανθρώπους
Και σε κάθε εργασία, αυτό που προσδοκάς ή αυτό που ποθείς από τις ανάγκες, έρχεται διευκολυμένα
Και σε κάθε ψευδαίσθηση του υπάρχει εμπόδιο και σε κάθε ποινή με εγκλεισμό υπάρχει πρόοδος
Έτσι, να εκδιώκεται νηφάλια και να θριαμβεύει με όποιον διαφυλάσσει το μυστικό του κυρίου του εμφανιζόμενου ονόματος
Και στιγματίζει τις επτά ημέρες και ακολούθως το αφοσιωμένο πνεύμα, ώστε να σε ζημιώνει στις καταναλώσεις
Και συνεχίζει, αληθινά αυτόν τον όρκο για κάθε έργο δια του Χε (هاء) και του Μιμ (ميم), υπολογισμένα επιτυγχάνουν την προστασία
Για τις επτά μέρες συνεχίζουν και μετά αυτά έτσι οδηγούν προς το ποθούμενο, απόλυτα γρήγορα.